Νόμος 1920/1990

Από Βικιθήκη
ΝΟΜΟΣ υπ’ αριθ. 1920 της 1/4 Φεβρ. 1991 (ΦΕΚ Α΄ 11)


Κύρωση της από 24 Δεκ. 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (ΦΕΚ 182 Α΄). Άρθρο μόνο.-Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η κατωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 182 Α΄/24.12.1990):


ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ


Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρ. 44 παρ. 1 του Συντάγματος.

2.Την πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, από την οποία συνάγεται η συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη ρύθμιση του παρακάτω θέματος, αποφασίζουμε:

Διαδικασία και προσόντα διορισμού σε θέση Μουφτή[Επεξεργασία]

Άρθρ.1.-1.Εντός τριμήνου αφότου κενωθεί θέση Μουφτή, ο κατά τόπο αρμόδιος Νομάρχης, καλεί με πράξη του τους ενδιαφερόμενους να την καταλάβουν, να υποβάλουν σχετική αίτηση. Η πράξη αυτή του Νομάρχη δημοσιεύεται, σε μία τουλάχιστον εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην έδρα του νομού και εν ελλείψει σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και τοιχοκολλάται στο κατάστημα της νομαρχίας, στα τεμένη και στα καταστήματα των δήμων και κοινοτήτων της νομαρχίας, όπου υπάρχουν εγγεγραμμένοι μουσουλμάνοι.

2.Σε θέση Μουφτή διορίζονται μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι πτυχίου ανώτατης ισλαμικής θεολογικής σχολής (ημεδαπής) ή αλλοδαπής) ή κάτοχοι διπλώματος Ιτζαζέτ ναμέ ή διατελέσαντες ιμάμηδες τουλάχιστον επί δεκαετία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για το ήθος τους και τη θεολογική τους κατάρτιση και ως προς τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού, που αναφέρονται στα άρθρ. 21 έως 23 του Υπαλληλικού Κώδικος (Π.Δ. 611/1977).

3.Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στον κατά τόπο αρμόδιο Νομάρχη εντός προθεσμίας δύο μηνών από την τοιχοκόλληση στο κατάστημα της νομαρχίας της πράξεως της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Την αίτηση συνοδεύουν ο τίτλος σπουδών σε επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών, εφ’ όσον πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής σχολής, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ιμάμη, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό ιθαγένειας, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για το διορισμό σε δημόσια θέση, καθώς επίσης και κάθε στοιχείο κρίσιμο για την εξακρίβωση των προσόντων των υποψηφίων».

4.Εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ο Νομάρχης υποβάλει στον κατά τόπο αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφερείας τις αιτήσεις τα δικαιολογητικά και τον ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων.

5.Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερείας, εντός μηνός από τη λήψη των ανωτέρω στοιχείων, συγκροτεί ενδεκαμελή επιτροπή με πρόεδρο τον κατά τόπο αρμόδιο Νομάρχη και μέλη Έλληνες μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς και εξέχοντες μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες της Περιφερείας του, ορίζει τον τόπο και το χρόνο της συνεδριάσεώς της και ανακοινώνει τη σχετική πράξη του στα μέλη της. Χρέη γραμματέως εκτελεί υπάλληλος της Νομαρχίας οριζόμενος από τον πρόεδρο της επιτροπής. Η επιτροπή συνέρχεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα στον ορισθέντα τόπο και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο διατυπώνεται η γνώμη κάθε μέλους περί των προσόντων και γενικά περί της καταλληλότητας των υποψηφίων. Η επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με τον πρόεδρο και όσα από τα λοιπά μέλη προσέλθουν. Εάν δεν προσέλθουν τα λοιπά μέλη της επιτροπής, ο Νομάρχης, που έχει κατά τα ανωτέρω ορισθεί ως πρόεδρος της επιτροπής, συντάσσει έκθεση με τη σύμπραξη του γραμματέως, στην οποία βεβαιώνει ότι δεν προσήλθαν τα λοιπά μέλη και ακολούθως διατυπώνει τη γνώμη του περί των προσόντων και γενικά της καταλληλότητας των υποψηφίων.

6.Μόλις υποβληθεί στο Γενικό Γραμματέα της Περιφερείας το κατά την προηγούμενη παράγραφο πρακτικό της επιτροπής ή η έκθεση του Νομάρχη, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερείας υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όλα τα σχετικά για την επιλογή στοιχεία. Η επιλογή γίνεται με βάση ιδίως το ήθος, τη θεολογική κατάρτιση και την εν γένει θρησκευτική δράση των υποψηφίων.

7.Ο Μουφτής διορίζεται με προεδρικό δ/γμα εκδιδόμενο μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για δεκαετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται. Ο διορισθείς πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του δίδει τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου στον αρμόδιο Νομάρχη. Οι διατάξεις της παρούσης ως προς το διορισμό Μουφτή δεν θίγουν το κύρος προγενέστερων διορισμών, που έγιναν με διαφορετικό τρόπο. Οι διορισμοί αυτοί θεωρούνται αναδρομικώς, αφότου συνετελέσθησαν, νόμιμοι και η θητεία των διορισθέντων λήγει μετά δέκα έτη από τη δημοσίευση της παρούσης.

Παύση Μουφτή[Επεξεργασία]

Άρθρ.2.-1.Ο Μουφτής παύεται με προεδρικό δ/γμα, προκαλούμενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: α)σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του για κακούργημα ή πλημμέλημα από τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 22 του Υπαλληλικού Κώδικος (Π.Δ. 611/1977), β)σε περίπτωση στερήσεως των πολιτικών του δικαιωμάτων για οποιοδήποτε λόγο, γ)λόγω νόσου που κωλύει την άσκηση των καθηκόντων του, υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή διαγωγής αναξιοπρεπούς ή ασυμβίβαστης προς τη θέση του και τα εκ του νόμου καθήκοντά του. 2.Η συνδρομή των όρων της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση συμβουλίου, αποτελουμένου από έναν εφέτη Αθηνών ως πρόεδρο, έναν ανώτερο ή ανώτατο υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ένα Μουφτή ή Τοποτηρητή, ως μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου με την παρουσία τούτου και ενός τουλάχιστον μέλους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

Διορισμός, παύση και αντικατάσταση Τοποτηρητή[Επεξεργασία]

Άρθρ.3.-1.Εντός δέκα ημερών αφότου κενωθεί η θέση Μουφτή ο κατά τόπο Νομάρχης αναθέτει προσωρινώς και μέχρις αναλήψεως καθηκόντων από τον διοριζόμενο Μουφτή, με πράξη του, τα καθήκοντα Μουφτή σε Τοποτηρητή, που πρέπει να έχει τα προσόντα για την κατάληψη θέσεως Μουφτή ή να είναι ή να έχει διατελέσει ιμάμης, χατίπης ή ιεροκήρυκας.

2.Ο Τοποτηρητής παύεται με πράξη του Νομάρχη για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρ. 2 παρ. 1.

3.Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Τοποτηρητή ο κατά τόπο αρμόδιος Νομάρχης αναθέτει καθήκοντα σε άλλο Τοποτηρητή, που έχει τα προσόντα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση Μουφτή και Τοποτηρητή[Επεξεργασία]

Άρθρ.4-Οι διοριζόμενοι Μουφτήδες και οι Τοποτηρητές είναι δημόσιοι υπάλληλοι, κατέχουν θέση γενικού διευθυντή και λαμβάνουν αποδοχές γενικού διευθυντή με βασικό μισθό τον προβλεπόμενο για το ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο (1ο) του Νόμ. 1505/1984. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους έχουν τις κατά το Σύνταγμα και τους νόμους υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Καθήκοντα Μουφτή[Επεξεργασία]

Άρθρ.5.-1.Ο Μουφτής ασκεί στην περιφέρειά του τα καθήκοντα που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσης, καθώς και τα θρησκευτικά καθήκοντα που απορρέουν από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο. Διορίζει, εποπτεύει και παύει τους μουσουλμάνους θρησκευτικούς λειτουργούς, τελεί ή επικυρώνει θρησκευτικούς γάμους μεταξύ μουσουλμάνων και γνωμοδοτεί σε θέματα που έχουν σχέση με τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο.

2.Ο Μουφτής ασκεί δικαιοδοσία μεταξύ μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών της περιφέρειάς του επί γάμων, διαζυγίων, διατροφών, επιτροπειών, κηδεμονιών, χειραφεσίας ανηλίκων, ισλαμικών διαθηκών και της εξ αδιαθέτου διαδοχής, εφ’ όσον οι σχέσεις αυτές διέπονται από τον Ιερό Μουσουλμανικό Νόμο.

3.Οι εκδικόμενες από το Μουφτή αποφάσεις επί υποθέσεων αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας δεν μπορούν να εκτελεσθούν ούτε αποτελούν δεδικασμένο, αν δεν κηρυχθούν εκτελεστές από το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου η έδρα του Μουφτή, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο ερευνά μόνο αν η απόφαση εκδόθηκε μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του Μουφτή και αν οι διατάξεις που εφαρμόσθηκαν αντίκεινται στο Σύνταγμα. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου χωρεί προσφυγή ενώπιον του οικείου πολυμελούς πρωτοδικείου, που δικάζει κατά την ίδια διαδικασία. Κατά της αποφάσεως του πολυμελούς πρωτοδικείου δεν χωρεί ένδικο μέσο τακτικό ή έκτακτο.


Αριθμός και περιφέρεια Μουφτειών[Επεξεργασία]

Άρθρ.6.-Ο αριθμός και η περιφέρεια των Μουφτειών μεταβάλλονται με προεδρικά δ/τα εκδιδόμενα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κανόνες λειτουργίας - Ατέλειες Μουφτειών[Επεξεργασία]

Άρθρ.7.-Οι Μουφτείες θεωρούνται δημόσιες υπηρεσίες, αλληλογραφούν στην επίσημη γλώσσα του Κράτους, στην οποία συντάσσονται επίσης όσες πράξεις και έγγραφα εκδίδονται από τον Μουφτή, απαλλάσσονται δε των ταχυδρομικών και τηλεγραφικών τελών. Ιερατικό Μουσουλμανικό Τμήμα

Άρθρ.8.-1.Στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης ιδρύεται Ιερατικό Μουσουλμανικό Τμήμα, προς εκπαίδευση Θρησκευτικών λειτουργών για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων.

2.Η οργάνωση και λειτουργία του Ιερατικού Μουσουλμανικού Τμήματος, τα του προσωπικού και των προσόντων του, οι προϋποθέσεις εισαγωγής των σπουδαστών, η διάρκεια των σπουδών, τα διδακτέα κατά τάξη μαθήματα, το αναλυτικό πρόγραμμα και κάθε λεπτομέρεια ορίζονται με προεδρικό δ/γμα εκδιδόμενο μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Τελικές διατάξεις

Άρθρ.9.-Ο Νόμ. 2345/1920 (ΦΕΚ 148 Α΄) και κάθε άλλη διάταξη αφορώσα σε αντικείμενα που ρυθμίζονται με αυτήν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου καταργείται. Διορισμοί, που διενεργούνται για οποιαδήποτε αιτία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσης, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της πράξεως αυτής.

Άρθρ.10.-Η ισχύς αυτής της πράξεως νομοθετικού περιεχομένου, η οποία θα κυρωθεί με νόμο κατά το άρθρ. 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.