Νόμος 106/1975

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 171, 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1975

Νόμος υπ' αριθμόν 106

Περί των Ταγμάτων Αριστείας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

Αρθρον 1[Επεξεργασία]

 1. Τάγματα Αριστείας είναι τα απαρτιζόμενα εκ προσώπων τιμηθέντων ή τιμωμένων υπό της Πολιτείας δι' επιδειχθείσαν αρετήν και δικαιουμένων να φέρουν διακριτικά του Τάγματος και του βαθμού των διάσημα.
 2. Τα εν Ελλάδι αναγνωριζόμενα Τάγματα Αριστείας είναι κατά ιεραρχικήν τάξιν τα εξής τέσσαρα: α) το Τάγμα του Σωτήρος, β) το Τάγμα της Τιμής, γ) το Τάγμα του Φοίνικος και δ) το Τάγμα της Ευποιΐας.
 3. Αρχηγέτης απάντων των Ταγμάτων, είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εις τον οποίον ανήκει και η εξουσία εντάξεως εις ταύτα και απονομής των οικείων διασήμων δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού επί των Εξωτερικών.

Αρθρον 2[Επεξεργασία]

 1. Η ένταξις εις Τάγμα Αριστείας και η απονομή των οικείων διασήμων, αποτελούν αναγνώρισιν και επιβράβευσιν εξαιρέτων προς την Πατρίδα Υπηρεσιών ή εξόχου επιδόσεως εις οιονδήποτε τομέα της δημοσίας ζωής, τας επιστήμας, τα γράμματα, τας τέχνας, την γεωργίαν, την βιομηχανίαν, το εμπόριον και την ναυτιλίαν ή ιδιαζούσης δραστηριότητος ευποιΐας.
 2. Αλλοδαποί, δύνανται να τιμηθώσι δι' εντάξεως εις Τάγμα Αριστείας και απονομής των οικείων διασήμων, διά την έξοχον προσωπικήν αξίαν των ή την διακεκριμένην θέσιν των και τον εκδηλωθέντα φιλελληνισμόν των.

Αρθρον 3[Επεξεργασία]

 1. Το Τάγμα του Σωτήρος, το Τάγμα του Φοίνικος και το Τάγμα Ευποιΐας ρυθμίζονται υπό της περί ενός εκάστου τούτων κειμένης προ του Ν.Δ. 179/73 "περί των Ταγμάτων Αριστείας" ειδικής νομοθεσίας εφ' όσον δεν τροποποιείται δια του παρόντος νόμου, επαναφερομένης δυνάμει του παρόντος εν ισχύι.
 2. Το Τάγμα της Τιμής, δεύτερον κατά την ιεραρχικήν τάξιν, περιλαμβάνει πέντε (5) βαθμούς, κατά την ακόλουθον κατιούσαν σειράν:
  • - του Μεγαλόσταυρου
  • - του Ανώτερου Ταξιάρχη
  • - του Ταξιάρχη
  • - του Ιππότου του Χρυσού Σταυρού και
  • - του Ιππότου του Αργυρού Σταυρού
 3. Ο τύπος των διασήμων εκάστου Τάγματος (και δη απάντων των βαθμών αυτού), ο τρόπος του φέρειν αυτά, τα χρώματα και το πλάτος των ταινιών, καθορίζονται διά Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού επί των Εξωτερικών. Οι ήδη τετιμημένοι δικαιούνται να φέρουν τα απονεμηθέντα αυτοίς διάσημα.

Αρθρον 4[Επεξεργασία]

 1. Το Τάγμα Γεωργίου του Α' καταργείται. Οπου εις την κειμένην νομοθεσίαν προβλέπεται ένταξις εις το Τάγμα τούτο και απονομή διασήμων αυτού, δύναται να γίνεται ένταξις εις το Τάγμα Τιμής και απονομή των διασήμων του Τάγματος τούτου.
 2. Οι εντεταγμένοι εις το καταργούμενον Τάγμα Γεωργίου του Α' εξακολουθούν να φέρουν τα απονεμηθέντα αυτοίς διάσημα του Τάγματος τούτου.

Αρθρον 5[Επεξεργασία]

 1. Ουδεμία χρηματική καταβολή, υφ'οιανδήποτε μορφήν, απαιτείται εκ μέρους των τιμωμένων, διά την ένταξιν αυτών εις Τάγμα Αριστείας και την απονομήν αυτοίς των διασήμων. Διάταξεις της κειμένης νομοθεσίας προβλέπουσαι καταβολήν τελών ή της δαπάνης κατασκευής των διασήμων, καταργούνται.
 2. Οι τετιμημένοι ή εφεξής τιμώμενοι δια της εντάξεώς των εις Τάγμα Αριστείας, δικαιούνται να φέρουν εφ'όρου ζωής τα απονεμηθέντα ή απονεμόμενα αυτοίς διάσημα του οικείου Τάγματος, εκπίπτοντες του δικαιώματος τούτου και διαγραφόμενοι εκ του μητρώου του Τάγματος μόνον εις τας υπό του Ποινικού Κώδικος ή άλλων νόμων προβλεπομένας περιπτώσεις ή συνεπεία αποφάσεως του παρά τω Υπουργείω Εξωτερικών Συμβουλίου των Ταγμάτων Αριστείας ένεκεν συμπεριφοράς αυτών τόσον μειωτικής της υπολήψεώς των, ώστε η διατήρησις της προσγενόμενης εις αυτούς τιμής και η ανάρτησις των απονεμηθέντων διασήμων να προκαλή κοινήν δυσφορίαν και θίγη το γόητρον του Τάγματος. Εις περιπτώσεις εκπτώσεών των, κατά τ'ανωτέρω υποχρεούνται ούτοι να επιστρέφουν τα διάσημα, αφαιρουμένων τούτων εν αρνήσει των αναγκαστικώς.
 3. Μετά τον θάνατον των τετιμημένων τα διάσημα φυλάσσονται υπό των κληρονόμων τούτων (προηγουμένων εις το δικαίωμα τούτο εκείνων οίτινες συνεβίουν μετά του θανόντος).

Αρθρον 6[Επεξεργασία]

Οπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους:

 • 1298/82 "περί του Συμβουλίου Ταγμάτων Αριστείας"
 • 1756/88 "Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών"-άρθρα 41 παρ.3 και 55 παρ.2(α)-
 • 2331/95 "Διαιτησιες και άλλες διατάξεις" - άρθρο 19 παρ.4-
 1. Το Συμβούλιο Ταγμάτων Αριστείας, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, για θητεία δύο χρόνων, απαρτίζεται από:
  • τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας
  • τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου (Χρέη Προέδρου εκτελεί ο αρχαιότερος εκ των δύο δικαστικών λειτουργών)
  • δύο Ελληνες πολίτες, στους οποίους έχει απονεμηθεί Μεγαλόσταυρος
  • από έναν από τους αρχαιότερους, σύμφωνα με την επετηρίδα των Διπλωματών του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβυ ή Πληρεξούσιο Υπουργό Α'
  • από έναν Ανώτατο Αξιωματικό, που ορίζεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας
  • από έναν εκπρόσωπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, μετέχει ως εισηγητής, χωρίς ψήφο, ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Χρέη Γραμματέα εκτελεί διπλωματικός υπάλληλος της Διευθύνσεως Εθιμοτυπίας. Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται απαραίτητα και εκείνο που εκτελεί χρέη Προέδρου.

 1. Το Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, κατόπιν εντολής του Υπουργού Εξωτερικών.
 2. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί σε προτάσεις του Υπουργού Εξωτερικών για απονομή τιμητικής διακρίσεως, σε Έλληνες πολίτες, ομογενείς, Αξιωματικούς και Δημοσίους Λειτουργούς.


Αθήνα, 7 Αυγούστου 1975

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Δ. Τσάτσος

Ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτριος Μπίτσιος