Μύθος 74: Πατήρ και παίδες

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πατήρ και παίδες
Συγγραφέας:
Απόδοση του αισώπειου μύθου Γεωργού παίδες στασιάζοντες.


Ἄνακτός τινος οἱ παῖδες εἶχαν στάσεις αἰωνίας
κ' αἰωνίας διχονοίας·
ὁ πατήρ των νὰ τοὺς πείσῃ τὴν ὀμόνοιαν ζητῶν
δέσμην ῥάβδων δεδεμένην ἔφερεν ἐμπρὸς αὐτῶν·
εἶπε δὲ εἰς τὸν καθένα «θραῦσέ την ἂν δυνηθῇς»,
δοκιμάσαντές την ὅλοι τὴν ἐπέστρεψαν εὐθὺς,
λέγοντες «ἡ δέσμη οὔτε
εἰς τὰς χεῖράς μας κυρτοῦται»·
τότε τὰς δεθείσας ῥάβδους ὁ πατὴρ ἀμέσως λύσας
κ' εἰς καθένα τῶν υἱῶν του μίαν μίαν ἐγχειρίσας
εἰς καθένα εἶπε πάλιν, «θραῦσέ την ἂν δυνηθῇς»,
ἔθραυσαν αὐτοὶ τὰς ῥάβδους καὶ ταχέως ὁ καθείς.
Τότε ὁ πατήρω των λέγει «οὕτω καὶ ὑμεῖς ἂν ἦσθε
πάντοτε συνδεδεμένοι καὶ ποτὲ δὲν δαιρῆσθε,
θέλει πᾶς ἐχθρὸς βεβαίως ἡμᾶς ὅλους σεβασθῆ.
Ἂν δὲ ὅλοι χωρισθῆτε, ὅλοι θέλετε χαθῆ.

Ἐπιμύθιον.
Τίς κατέστρεψε τὸ γένος τῶν ἀρχαίων Πανελλήνων;
ἡ κακὴ διχόνοια·
τίς τὸ γένος νὰ λαμπρύνῃ θέλει δυνηθῆ ἐκείνων;
Ἡ καλὴ ὀμόνοια.