Εφημερίς/Τεύχος 2

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εφημερίς Τεύχος 2
Συγγραφέας:Nro. 2.


ΒΙΕΝΝΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗͺ῀ τῇ 3.Ἰανουαρίου 1791.


ΤΟΡΝ.

Διὰ γραμμάτων ἀπὸ 18 Δεκεμβρίου ἔφθασε καὶ ἡ κόπια τῆς συμμαχικῆς συνθήκης ἀναμεταξὺ τῶν Λέχων καὶ Τούρκων, ἢ καλλήτερον νὰ εἰποῦμεν τὸ σχέδιον ἀυτῆς καὶ ὄντας εὔλογος αἰτία ὅτι ἀυτὴ ἡ κόπια νὰ ἦναι ἀλειθεινὴ, διὰ τοῦτο καὶ πρέπει νὰ συγκινωνηθῇ μὲ ὅλον ὁποῦ ἀυτὴ ἡ συμμαχία κατὰ τάξιν δὲν ἐκλείσθη, μὲ ὅλον τοῦτο εἶναι ὡσὰν νὰ ᾖχε γένῃ.

Εἰς τὴν εἴσοδον της ἀρχίζει ὡς ἀκολούθως, τὰ σύμφερα καὶ αἱ ὑποθέσεις τῆς Πόρτας καὶ τῆς Λεχίας· εἰς τέτοιον τρόπο εἶναι ἑνωμέναι, ὁποῦ ἡ πλέον παραμικρὰ στενοχωρία ἐναντίον τῆς μιᾶς τούτων τῶν δύο ἐπικρατειῶν ἀναγκαίως πρέπει νὰ ἐξταπλωθῇ καὶ εἰς τὴν ἄλλην, ὅθεν καὶ τὰ δύο μέρη ἀυτοθελήτως ἐσυμφώνησαν ὁποῦ ὄχι μόνον τὰς συνθήκας των ὁποῦ ἕως τώρα κατὰ τὴν τῆς Καρλοβίτζας εἰρήνην συνίσταντο, νὰ ἐπικηρώσουν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπάλληλόν των τελείαν ἀσφάλειαν διὰ μέσου νέων συναλλαγῶν ἀκόμι στερεώτερα νὰ ἑνώσουν, καθὼς διὰ μέσου τῶν τοποτηρητῶν τους περὶ τῶν κατωτέρω Κεφαλάιων τῆς συνθήκης, καὶ περιπραγματείας συναλλαγῆς ἀναμέσον καὶ τῶν δύο μερῶν ἐσυμφώνησαν.

Αʹ. Νὰ εἶναι ἀναμεταξὺ τῶν Τούρκων καὶ Λέχων μία αἰώνιος ἀγάπη, καὶ ἐτούτη ἡ συνθήκη νὰ εἶναι ἡ ἀξεχώριστος φιλία καὶ τῶν δύο ἐπικρατειῶν, τὸ καλλίτερον τῶν ὑποθέσεων των ἡ ἐπάλληλος ἀσφάλεια τῶν Τούρκων καὶ Λέχων, ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀυτεξουσία τῆς Δημοκρατείας (Ρεπούμπλικας) ἡ ἀποξένωσις κάθε ξένης Ισχύος, κάθε ταραχῆς καὶ ὁ σκοπός των νὰ ἀποβλέπῃ καὶ εἰς τοὺς τῶν δύο κυριεύοντας νόμους· Ἐὰν εἰς τὸ ἑξῆς ἤθελον ἄλλα βασίλεια ἐναντίον ἀυτὰς τὰς ἑνωμένας ἀυλὰς ἀπὸ Κωσταντινούπολιν, καὶ Βαρσιάβιαν τὸν πόλεμον κηρήξη, ἤτοι εἰς ἔργα καὶ ὑποθέσεις τοῦ βασιλείου των ἀνακατωθῇ, τότε νὰ ἔχουν τὰ δύο ἑνωμένα βασίλεια ἕνα διὰ τὸ ἄλλο μέρος μὲ στερεότητα νὰ βοηθήσῃ.

Βʹ. Εἰς τὴν κήρυξιν τῆς συνθήκης διὰ τὴν φύλαξιν τοῦ ἑνὸς καὶ ἄλλου βασιλείου πρέπει πάντοτε περισσότερον εἰς τὴν οὐσίαν παρά εἰς τὴν ἐπιφάνειαν νὰ ἀποβλέπεται, δὲν θεωρεῖται ἐτοῦτο μόνον ὡσὰν ἕνα συμβεβηκὸς ὁποῦ συντύνει εἰς τὴν συμμάχειαν, ὅταν ἀπὸ τὰ ἑνωμένα μέρη ἕνα ἤθελε ἀπὸ τὴν Αουστρίαν καὶ Ῥουσσίαν πολεμηθῆ ἀλλὰ ἀκόμι ὁπόταν κανένα ἀπὸ τὰ προῤῥηθέντα βασίλεια ἐτοιμάζεται νὰ συνκωθῇ καταπάνω των, ἢ διὰ μέσου ἔξω τῆς τάξεως συναθροισὶν στρατιωτῶν. διατάξεων καὶ ἄλλων πολεμικῶν ἑτοιμασιῶν φοβερίζοντες εἰς ἐτοῦτον τὸν τρόπον θέλει κάμει τινας φιλόφρονα προβλήμματα, καὶ μὴ βοηθούντα ἀυτὰ, τότε τρεῖς μῆνες ὕστερα ἀπὸ τὴς παρακάλεσιν ἐκείνου τοῦ βασιλείου, τὸ ὁποῖον μέλλει νὰ καταπολεμηθῆ, ἤτι μόνον φοβερίζεται, νὰ δίδεται ἡ ἥμισυ βοήθεια, ἢ εἰς στρατιώτας, ὁποῦ νὰ ἠμποροῦν νὰ ἔμβουν εἰς τὸν τόπον τοῦ ἐχθροῦ, ἢ εἰς μετρητὰ ἄσπρα.

Γʹ. Τὸ εἰς τὴν στρατιωτικὴν βοήθειαν συντεῖνον, ὁποῦ εἰς καιρὸν ἀνάγκης τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο μέρος πρέπει νὰ δώσῃ, συμφωνοῦν καὶ τὰ δύο μέρη ὡς κάτωθεν ἡ Πόρτα δίδει κατὰ πρώτην ζήτησιν τῆς Ῥεπούμπλικας 30000 καβάλλαν καὶ ἡ Λεχία διὰ τὴν Πόρταν 20000 στρατιώτας ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ ἥμισυ καβάλλα, καὶ τὸ ἥμισυ πεζούρα, πρὸς τούτοις πρέπει κἀθε μέρος νὰ δώσῃ ἕνα ἀνάλογον ἀριθμὸν κανονίων, καὶ ἀνίσως ἐν τῶ ἀναμεταξὒ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατιωτῶν δὲν ἤθελεν εἶναι ἀρκετὸς, τότε θέλουν βοηθήσει καὶ τὰ δύο βασίλεια ἕνα τῷ ἅλλῳ μὲ ὅλην τους τὴν δύναμιν. Ἀνίσως τὸ ἕνα μέρος τὸ ἥμισυ εἰς μετρητὰ τὸ ἤθελε ζητήση καλήτερα, τότε νὰ πληρώνονται διὰ τὸν ὀλόκληρον χρόνον διὰ χιλίους ἄνδρας πεζούρα 20000, καὶ διὰ ἄλλους τόσους καβάλλαν 26666 Χολανδέζικα φλωρία, καὶ ἐτούτη ἡ σοῦμμα ἀφ' οὗ ἤθελε ζητηθῇ πρέπει κάθε μῆναν νὰ πληρώνεται.

Δʹ. Τὰ συμμαχόμενα βασίλεια ἕνα τῷ ἄλλῳ ἐγγυτεύουν, εἰς ὅλον ἐκεῖνο ὁποῦ κατὰ τὸ παρὸν, καὶ μετὰ τὴν εἰρήνην θέλουν ἔχει· ἀκόμι ὑπόσχωνται νὰ φύλαξουν ἀναμεταξύ των τοὺς κυριεύοντας νόμους των.

Εʹ. Αἱ συναλλαγαὶ περὶ πραγματείας; καὶ τῆς ἐν ἔτει 1669 ἀναμεταξὺ τῆς Πόρτας καὶ Λεχίας καμωμένης εἰς Καρλοβίτζαν εἰρήνης νὰ φυλάγωνται ἔτζη, ὡσὰν νὰ ἦτον εἰς τὴν παρούσαν συνθήκην φανερᾶ γεγραμμέναι.

Ϛʹ. Ἡ Λεχία νὰ κρατῆ πάντοτε εἰς τὴν Πόρταν ἕναν ἑλτζῆν, τόσον διὰ τὸ ἐξάπλωμα τῆς πραγματείας, ὅσον καὶ διὰ τὸν φύλαξον τῆς φιλίας, καὶ ἡ Πόρτα θέλει δώσει εἰς τὴν Λεχίαν ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐγκρητώτερα προτερήματα, τὰ ὁποία τὰ κατὰ τὸ περισσότερον πεφιλεωμένα γένη ἀπολαμβάνεν, ὡσὰν ἡ Φράντζα, καὶ ἡ ἐγγλιτέρα. Ζʹ. Ὅλα, ὅσα σχεδὸν ἀναμεταξὺ τῶν δύο συμφωνούντων μερῶν διὰ μέσου ξεχωριστῶν συνήκων νὰ φυλάγωνται ἔτζι, ὡσὰν νὰ ἔγιναν τώρα.

Ηʹ. Ἡ Πόρτα καὶ ἡ Λεχία διὰ τὸν ἑαυτὸν τους μελετοῦν, ὕστερα ἀπὸ τὴν στερεωμένην εἰρήνην ἀναμεταξύ των μὲ ὅλα νὰ στηρίζωνται καθὼς τὸ καλὸν στασίμον, τῶν δύο γεννεῶν ἤθελε βοηθήση· Ὁ Βασιλεὺς τῆς Προυσσίας, καὶ αἱ τῆς θαλάσσης δυνάμεις νὰ παρακαληθοῦν ἀπὸ τὰς συμφωνούσας ἀυλὰς ὡς ἐγγυηταὶ νὰ σταθοῦν εἰς ἀυτὴν τὴν συνθήκην.

Θʹ. Αὕτη ἡ συνθήκη πρέπει ὁποῦ εἰς διωρίαν τριῶν μηνῶν, ἢ ὅσον τὸ δυνατὸν προτήτερα νὰ ἀλλαχθῆ καὶ νὰ βεβαιωθῆ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν.

Εἰς ἀυτὸ τὸ τρατάτο ἐβαλθηκαν ἀκόμι μερικὰ ξεχωριστὰ ἄρθρα, τὰ ὁποία ξεσκεπάζουν ὅλον τὸν σκοπὸν τῆς Πόρτας.

1. Ἐπειδὴ καὶ ἡ Ῥουσσία τόσους τόπους Τούρκικους, καὶ Λέχικους ἐκυρίευσεν, ἡ Πόρτα ἀποφάσισε τὸν πόλεμον μὲ ὅλην της τὴν δύναμιν ἐναντίον τῆς Ῥουσσίας νὰ κυνηγήσῃ. Ὡσαύτως καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς Προυσσίας, καὶ ἡ Λεχία ἑνωμένοι μὲ τὴν Πόρταν τὸν πόλεμον θέλουν ἀρχήσει.

2. Τὰ συμμαχόμενα βασίλεια θέλουν φροντίσει ὕστερα τὸν τρόπον, κατὰ τὸν ὁποῖον ἔχουν νὰ κάμουν τὰς πολεμικάς των κινήσεις, διορίζοντες καὶ τὴν τάξιν τῶν στρατευμάτων των· ἀμφότερα τὰ συμφωνούντα μέρη, καθὼς ἀνάμεσον Προυσσίας καὶ Πόρτας ἐσυμφωνήθη, οὐδεμίαν ἀνακοχὴν ἁρμάτων, οὐτε εἰρήνην χωρὶς τὴν μεσιτείαν τοῦ Βασιλέως τῆς Προυσσίας προτήτερα νὰ ἠμποροῦν νὰ κάμουν· παρὰ νὰ κοιτάζουν τὸ νὰ διαυθέντεσουν τοὺς νόμους καὶ δίκαια των μὲ τὰ ἅρματα, ἔως ὅτου δὲν ἤθελον τελείως τεριασθῇ καὶ ἐκεῖνα τὰ βασίλεια, ἀνάμεσα τὰ ὁποῖα καὶ ἡ Βασιλεὺς τῆς Προυσσίας ἐννοεῖται.

3. Ὁ Βασιλεὺς τῆς Προυσσίας ὡς σύμμαχος τῆς Πόρτας, καὶ τῆς Λεχίας νὰ ἔχη νὰ καλεσθῆ εἰς μαρτυρίαν ἀπὸ τὰ συμφωνοῦντα μέρη διὰ τὰς παρούσης συνθήκης.

ΓΑΛΛΙΤΖΙΑ 18/29 Δεκεμβρίου.

Κατᾶ τᾶς 12/23 τοῦ ἀυτοῦ ἐσταλθηκην ἀπὸ τὴν εἰς Βαρσιαβίαν δίαιταν πολλοὶ ταχυδρόμοι, τουτέστι εἰς Βιέννην, Πετρούπολιν, Μπερλίνι, Στοκχόλμη, καὶ Κοπενχάγεν, ἴσως μὲ τὴν εἴδησιν πρὸς τῆς ἐκλογῆς ἐκείνου τοῦ Πρίγγιπος ὁποῦ μέλλει νὰ ἀναβῇ εἰς τὸν θρόνον τῆς Λεχίας μετὰ τὸν νῦν Βασιλέα Στανισλάον Αὔγουστον. Συμφωνοῦσαι λοιπὸν ὅλαι αἱ είδήσεις τῆς ἀπὸ τὰ μέρη τῆς Δημοκρατείας ὅτι ὁ λαχνὸς ἀναμφιβόλως νὰ ἔπεσεν εἰς τὸν ἐλέκτωρα τῆς Σαξωνίας, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς γειτώνους μας εἶναι ἐπάνω εἰς ἐτοῦτο εὐχαριστημένοι, ἐπειδὴ πιστεύουν, ὅτι κάμνωντας ἡ δημοκράτεια ἀυτὴν τὴν ἐκλογὴν είς τὴν ἀυλὴν τῆς Βιέννης, καὶ διὰ μέσου ἀυτῆς εἰς τὲν Αὐτοκρατόρισσαν Ῥουσσίας δυνατοὺς ὑπερασπιστὰς ἤθελεν εὑρῃ.

Μία ἐπιστολὴ ἀπὸ 10/21 Δεκεμβρίου. Φανερώνει ὅτι ἔως τώρα ἀπὸ μερικὸν καιρὸν καὶ ἐδῶθεν νὰ ἔγινε περισσοτέρα ἡ ἔλλειψις τῶν στρατιωτῶν· Προτίτερα (λέγει) ἐστοχάζετο τινὰς ὅτι ὁ φόβος τοῦ Μπαροτίου, καὶ μολυβίου πολλοὺς ἀπὸ τοὺς στρατιώτας μας νὰ ἔσκιαζεν, ἀυτὸς ὁ φόβος τώρα ὅμως ἀπέρασε καὶ μὲ ὅλον τοῦτο πολλοὶ ἀφίνουν τάμπαριάκια καὶ Πατρίδα τους, εἰς τὴν ὁποίαν ἐμπιστωσύννην, καὶ ὑποταγὴν ὤμωσαν· Οἱ περισσότεροι τρέχουν εἰς τὴν Ῥουσσίαν· Ἡ Πληρωμὴ ἐπάνω εἰς τὴν ὁποίαν ἠμποροῦσαν νὰ κλαυθοῦν, δὲν τοὺς λείπει, καὶ μάλιστα εἰς τοὺν πολιτείαν μας, ὁποῦ οἱ πολίται ὅλα τὰ ἐδὼ εὐρισκόμενα Ρεγιμέντα μὲ τὰ ἄσπρα τους κρατοῦν, προτοῦ νὰ τὰ λάβουν ἀπὸ τὴν Κάσσαν τοῦ θησαυροῦ· ἀπὸ τὴν πεῖναν νὰ χαθοῦν, δὲν πρέπει νὰ φοβοῦνται, εἰς καιρὸν ὁποῦ οἱ πολίται περὶ τούτου φροντίζουν· Ἡ κύρια αἰτία ὅμως νὰ εἶναι φαίνεται ἀπὸ τοὺς συχνοὺς δαρμοὺς, ὁποῦ χωρὶς αἰτίαν λαμβάνουν ἀπὸ τινὰ νέον Μπαριακτάρην, ὁ ὁποῖος ἀκόμι δὲν ἐξεύρει, πῶς βρωμᾷ τὸ μπαρότι· λοιπὸν τοὺς ἀπανρώπινους δαρμοὺς ἔχει τινας νὰ εὐχαριστήσῃ, διὰ τῶν ὁποίων καθεκάστην τὸ Ῥεγιμέντο φθείρεται· Διὰ τὴν ἔλλειψιν τῶν σχολείων ὁποῦ τὰ νέα παιδία μὴν ἠμπορῶντας νὰ σπουδάζουν, δ[εν ἔχομεν ἀρκετὸν κόσμον, ὁποῦ ἠμποροῦσαν νὰ γίνουν καλοὶ Ὀφικιάλοι· πράγματα ὁποῦ χρειάζονται διόρθωσιν, καὶ μάλιστα ὁ δαρμὸς πρέπει νὰ ἐμποδισθῆ ἀπὸ τοὺς νέους Ἥρωας, οἱ ὁποῖοι ἀφ' οὗ μαθοῦν ὀλίγον ἀπὸ κανέναν Προυσσιακὸν στρατιώτην μὲ τὸ Μουσκέτο νὰ ἐξερζίρουν γεμάτοι ἀπὸ λύσσαν κρούουν τοὺς ἄλλους.

ΓΑΛΑΤΖΙ.

Μετὰ τὴν ἄλωσιν τῆς Σάξιας ἐπήγεν ἡ Ῥουσσικὴ Φλόττα τοῦ Δουνάβου ταὶς 15 Νοεμβρίου κατὰ τὸ Ἰσμαϊλ, καὶ ἐκυρίευσε τὰ δύο ἀντίκρυ εὐρισκόμενα νησία, εἰς τὰ ὁποία ἄρχησαν νὰ φθιάνουν Μπαταρίας· Ἐκεῖ ἐφέρθη καὶ τὸ χαβάν, διὰ ταῖς Μπόμπαις ὁποῦ ἐπάρθηκαν εἰς τὴν Σαξίαν, ἀπὸ τὸ ὁποῖον μαζὺ καὶ ἀπὸ ἄλλα κανόνια ἐπολέμησαν τὸ κάστρον.

Ταῖς 22/2 καὶ 24/4 ἔγιναν φοβεροὶ πόλεμοι ἀναμεταξὺ τῶν δύο Φλότων, εἰς τοὺς ὁποίους οἱ Τούρκοι 2 Ῥουσσικὰ καράβια τὸ ἕνα μὲ 16 βολεντιέρους καὶ τὸ ἄλλο μὲ μερικοὺς στρατιώτας ἐπίασαν, καὶ ἕνα τρίτον ἐβούλησαν, οἱ Ῥούσσοι ὅμως ἐπῆραν ἀπὸ τοὺς Τούρκους 8 καράβια καὶ 6 ἐβούλησαν εἰς τὸ νερόν· Ταῖς 2771 ἀυτοῦ ἐστάθη πάλιν ἕνας φυβερὸς πόλεμος καὶ ἐκράτησεν ἀπὸ τὰς 9 ὥρας τὸ πουρνὸν ἕως εἰς τὰς 12 ὥρας τῆς νυκτός· Ἐτοῦτος ἐχάλασε κατακράτως τὴν Τούρκικην Φλόταν, ἐπειδὴ ἀπὸ 32 μεγάλα καὶ μικρὰ καράβια, ἄλλα ἔπιασαν οἱ Ῥοῦσσοι, καὶ ἄλλα πολὰ τρυπόντες τὰ ἐβούλησαν· μετὰ τὸ τέλος ἐτούτου τοῦ νικητικοῦ πολέμου ἔμειναν ὀλίγα στρατεύματα εἰς τὸ νησίον· ἡ Φλότα ὅμως ἐγύρισε διὰ τὸ Κομπατζ, καὶ τὸ ἐπίλοιπον μέρος τοῦ σώματος ἐτραβίχθη 3 ὤρας ὀπίσω·

Ταῖς 30 λεμβάνωντας ὁ Γενερὰλ Σοβαρωβ τὸ κομάνδο τῶν Ῥεπνινικῶν καὶ Γαλλιτζινικῶν ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσμαϊλ κειμένων σωμάτων, μαζὺ καὶ μὲ ἐδικόν του νὰ ὀρμείσῃ κατὰ τοῦ κάστρου· Τῇ 1. Δεκεμβρίου ἔφθασεν ὁ ἴδιος ἔμπροσθεν τοῦ Ἰσμαϊλ, καὶ τῇ 2 τοῦ ἀυτοῦ ἔφθασαν τὰ στρατεύμετά του διὰ τοὺ μεροὺ μὲ τὰς σκάλας· Κατὰ τὰς 30 Νοεμβρίου ἀνάψαντες οἱ Ῥοῦσσοι τὴν Σαξίαν τὴν ἔκαμαν εἰς στάκτην. Τὰ πρὸς πολυορκίαν τῆς Μπραίλας διορισμένα στρατεύματα ἐπῆγαν ἐμπρὸς καὶ στέκονται δύο ὥρας μακρὰν ἀπὸ τὸ κάστρον.

ΕΣΒΟΛΗ εἰς τὴν ἐφημερίδα ἀριθμοῦ Βʹ.
ΙΣΜΑΗΛ.

Ἰδοὺ καὶ ἡ εἰς τὴν πρώτην Ἐφημερίδα ὑποσχεθείσα διεξωδικοτῆρα διήγησις περὶ τῆς αἱχμαλώσεως τοῦ Ἰσμαὴλ.

Είς τᾶς 11. τοῦ ἀπερασμένου μηνὸς, ἀπὸ τὰς 5. ὥρας, τὸ ταχὺ ἕως τὰς 2. μετὰ τὸ γεῦμα, ὤρμησαν οἱ Ῥοῦσσοι ἀρχιστρατηγοῦντος τοῦ Γενερὰλ γηράφου Σοβαρώλ· κατὰ τὸ κάστρον, καὶ μ' ὅλον ὁποῦ οἱ ἐχθροὶ ἀνδρείως ἐναντιώθηκαν καὶ πεντάκις τοὺς Ῥούσους ἐδείωξαν ὀπίσω, μὲ ὅλον τοῦτο πάλιν ἀνανέωναν τὴν ὁρμὴν καὶ δεινάμεις των ἕως ὅτου νικηταὶ καὶ κύριοι τοῦ Κάστρου ἔγιναν. ἡ ἀνθίστασις καὶ σκληρότης τῶν ἐχθρῶν ἥττον πολλὰ σφοδρὰ. ἀλλὰ ἡ ἀνδρεία, καὶ κραταιότης τῶν στρατευμάτων τῆς Αὐτοκρατορίσσης Αἰκατερίνης ἦττον ἀρκετὴ τὸ νὰ ἀποβάλλη κάθε αυθίστασιν· τὸ περισσότερον μέρος τῶν ἀναριθμήτων στρατευμάτων τούτου τοῦ κάστρου, ὁποῦ ἦτον τὸ ἐκλεκτώτερον στράτευμα τῶν Τούρκων, ἔπρεπε νὰ πέσῃ ἀπὸ κάτω τὸ σπαθὶ τῶν Ῥουσσῶν, καὶ ὅσοι ἐγλύτωσαν μαζὺ μὲ τοὺς ἐγκατοίκους ἐσκλαβεύθηκαν. ἀπὸ μὲν τὰς ἐχθροὺς ἐσκοτώθηκαν ὑπὲρ τὰς 24000. καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν Σκλάβων ὑπερβαίνει τὰς 10000. τῇ 2 καὶ 3 καὶ ἡ μέρα μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν, ἄρχισαν ἀπὸ τὰ ὑπόγεια καὶ καζαμάρια νὰ ἐυγαίνουν, ὁποῦ ἦτον κρεμένοι, ἰδοὺ καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν φονευθέντων καὶ σκελαβευθέντων ἐγκριτοτέρων Τούρκων, ὁ ἁριθμὸς τῶν ἐυρηθέντων κανονίων ὑπερβαίνει τὰ 300. τῶν ὁποίων τὰ περισσότερα εἶναι ἀπὸ τὰ μεγάλα ὅλον χυμένα, ἕνα πλῆθος νηκιφόρων σημά, ἀνάμεσον εἰς τὰ ὁποῖα εἶναι δέκα Τούϊα καὶ 400. μπαριάκια, ὡσαύτως καὶ ἕνα πλῆθος ζαχερέδων ἐπέπεσεν ἐπί τὰς χείρας τῶν Ῥουσσῶν, ἡ μικρή μας Φλότα ἔλαβε μίαν ἅυξησιν ἀπὸ 19. μέγαλα ἁρματωμένα καράβια, τὰ ὁποῖα ἐπῆρεν ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς, μὲ τέτοιν τρόπον, ὁποῦ τώρα διὰ τὸ ἥμισυ εἶναι δυνατωτέρα, παρὰ ὅταν ἐυγῆκεν εἰς τὸν Δούναβιν.

Ὁ Πρίγγιψ Δελινι, ὁ ὁποῖος τὸ ὡραιώτερον παράδειγμα τῆς ἀνδρείας του, καὶ στρατιωτῆς του γνώσεως ἔκαμε, ἐλαβώθη εἰς τὸν γόφον, ἡ πληγή του ὅμως δὲν εἶναι κινδυνώδης.

Σημείωσις τῶν εἰς τὴν αἰχμαλωσίαν Ἰσμαήλ φονευθέντων Τούρκικων Ὀφικιάλων

Πασιάδες.

Ὁ Σερασκέρης Αϊδουζοὺ Μεχμὲτ Πασιὰς ἀπὸ 3 τούϊα

Ὁ Σελλὶμ Πασιὰς 2 τούϊα

Ὁ Χατζῆ Μεχμὲτ Πασιὰς ἀπὸ 2 τούϊα

Ὁ Μεχμὲτ Πασιᾶς ἀπὸ τὸ Κελὶ ἀπὸ 2 ἔτι.

Λουτφουλᾶ Πασιᾶς 2 ἔτι

2 Σουλτάνοι

Ὁ Καπλέν γιράϋ

Ὁ Σελὶμ γιράϋ

Ὁ Μπατί γεράϋ

Ὁ Ἀχμέτ γεράϋ

Ὁ Μεχμὲτ γεράϋ

καὶ ἄλλωι ἓξ ἀξιωματικοὶ Ὀφικιάλοι

Ὁ ἀριθμὸς τῶν σκλαβευμένων ὀφικιάλων εἶναι 11. ἀνάμεσα εἰς τοὺς ὁποίους εὐρίσκεται ὁ Μουφτῆς καὶ ὀ Κατῆς τοῦ Ἰσμαϊλίου οἱ Σκλαβευμένοι ὁποῦ εἰς Μπενδέρι ἐστάλθηκαν εἶναι

Ὁ Μουχαβουζ Μεχμὲτ Πασιὰς ἀπὸ 3 τούϊα

Ὁ Σουλτὰν Ματβουλ γεράϋ υἱὸς τοῦ Κερὶκ Γουραϋ χάνη.

Ὁ Καπιτζη μπασης χασὰν Μπέϊ ὑιός τοῦ Σερασκέρη.

Ὁ Καπιτζῆ μπασης νουσούλ ἑμμεν καὶ ἄλλοι ἀξιωματικὸς Ὁφικιαλοι.