Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887/Μωσαϊκόν

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1887
Συγγραφέας: Κωστής Χαιρόπουλος
Μωσαϊκόν


ΜΩΣΑΪΚΟΝ

Ὁ αὐτάρεσκος ἔχει μόνον θαυμαστὴν τὸν ἑαυτόν του

*

Γυναῖκα χωρὶς εὐμορφίαν εἷνε ἄνδρας μὲ φουστάνια.

*

Ὑπάρχει βάθος ζοφερώτερον ἀπὸ τὰ σκότη τῆς νυκτός· εἶνε ἡ νὺξ τῆς καρδίας.

*

Ἡ ὀδύνη ἡ κραυγάζουσα ὀλίγον συγκινεῖ. Κραυγάζει καὶ ὁ κύων ἂν πατήσητε τὸν πόδα του. Φρικτὴ εἶνε ἡ σιωπῶσα ὀδύνη.

*

Ὁ πνευματώδης φαίνεται μωρὸς ὅταν δὲν ὁμιλῇ ἀλλ’ ὁ μωρὸς δὲν φαίνεται πνευματώδης ὅταν ὁμιλῇ.

*

Οἱ ἐπίσημοι ἄνθρωποι ὁμοιάζουσι μὲ τὰ ὄρη. Μακρόθεν φαίνονται γιγάντια, ἀλλ’ ἅμα φθάσῃ τις εἰς τὴν κορυφὴν λέγει: «Πῶς; τόσον μόνον;»

*

Τὰ συνοικέσια ὁμοιάζουσι πρὸς τὰ ῥήματα· διαιροῦνται καὶ αὐτὰ εἰς ὁμαλὰ καὶ ἀνώμαλα.

*

Ἐν τῷ ἔρωτι ἡ γυνὴ ὁμοιάζει μὲ κλειδοκύμβαλον, τὸ ὁποῖον χαρίζει τὴν μελῳδίαν του μόνον εἰς ἐκεῖνον ὅστις εἰξεύρει νά τὸ παίξῃ καλά.

*

Τὰ ζῷα ἐπλάσθησαν πρὸ τοῦ ἀνθρώπου. Ἰδοὺ διατὶ προτιμῶνται πάντοτε ἐν τῇ ἑλληνικῇ διπλωματίᾳ.

*

Εἰς τὴν κοινωνίαν ἐμπνέει περισσοτέραν φρίκην ὁ ἔχων μίαν κηλίδα ἐπὶ τῆς περισκελίδος ἢ ὁ ἔχων πολλὰς κηλίδας ἐπὶ τῆς συνειδήσεως.

*

Μικρὸν φωσφόρον δύναται ν’ ἀναφλέξῃ ἓν δάσος καὶ μία σταγὼν μελάνης νά συγκλονίσῃ τὸν κόσμον. Ἀρκεῖ τὸ φωσφόρον νὰ πέσῃ ἐπὶ ξηροῦ χόρτου καὶ ἡ σταγὼν τῆς μελάνης νὰ μεταβληθῇ εἰς μεγαλοφυῆ ἰδέαν.

*

καλημέρα τοῦ ἱατροῦ ἂν σοῦ στοιχίζῃ ἓν τάλληρον, ἡ καλὴ νύκτα τοῦ δικηγόρου τρώγει τὴν ἡμίσειάν σου περιουσίαν.

*

Πρέπει νὰ πιστεύσωμεν ὅτι ἡ εὐτυχία ἔχει στόμαχον, ἀφοῦ ἀγαπᾷ νὰ παρακάθηται εἰς τὴν τράπεζαν τῶν πλουσίων.

*

Εὐκολώτερον πληροῖ τις μίαν χάνδακα παρὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς συζύγου του.

*

Ἡ μαλάκυνσις τοῦ ἐγκεφάλου εἶνε ὀλιγώτερον ἐπίφοβος ἢ ἡ σκλήρυνσις τῆς καρδίας.

*

Κράτει τὸ μέτωπον ὑψηλὰ καὶ δὲν θὰ περάσῃ ἀπὸ ἰδέαν ταπεινήν.

*

Ὅπως αἱ γαλαῖ αἱ γυναῖκες τσουγκρανίζουσι πολλάκις τὴν χεῖρα ἥτις τὰς θωπεύει.

Απομαχος