Εστία/Τόμος 26/Τεύχος 658/Νέος σωστικός υπενδύτης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εστία, Τέυχος 658
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Νέος σωστικὸς ὑπεδνύτης


ΝΕΟΣ ΣΩΣΤΙΚΟΣ ΥΠΕΝΔΥΤΗΣ

Εἰς τὴν διοργανουμένην κατ’ αὐτὰς ἐν Παρισίοις ἔκθεσιν τῶν ναυαγοσωστικῶν ἀντικειμένων ἐκτεθήσεται σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ νέον τι μέσον διασώσεως πρακτικώτατον, ὀφειλόμενον εἰς τὸν κ. Μασσέ, ὑπήκοον Ὁλλανδόν, ὅστις ἔσχε τὴν ἱκανοποίησιν νὰ ἴδῃ τὴν ἐφεύρεσιν του γενομένην παραχρῆμα ἀποδεκτὴν παρὰ του πολεμικοῦ ναυτικοῦ τῆς πατρίδος του καὶ παρὰ πλείστων ἀτμοπλοϊκῶν ὁλλανδικῶν καὶ βελγικῶν ἑταιριῶν. Τὸ ἀντικείμενον τοῦτο ὁμοιάζει πρὸς χονδρὸν ὑπενδύτην θηρευτικόν ἄνευ χειρίδων, κατασκευάζεται δὲ ἐξ ὑφάσματος διαφόρων εἰ- δῶν. Τὸ ὕφασμα εἶνε διπλοῦν ὅπως εἰσάγηται εἰς τὸ μεταξὺ κενὸν κόνις φελοῦ, παρασκευασθεῖσα καταλλήλως δι’ ἐπὶ τούτῳ μύλων. Μετὰ τοῦτο τὸ ὕφασμα ράπτεται κατὰ τρόπον ὥστε ἡ κόνις τοῦ φελοῦ νὰ τοποθετηθῇ ἐξ ἴσου σχηματίζουσα πλεῖστα τετράγωνα προέχοντα, ἐξ οὗ καὶ ὁ ὑπενδύτης ἀποκαλεῖται cabitonné, τουτέστι γναφαλωτός. Παρεκτὸς τῆς κομψότητος τοῦ σχήματος αὐτοῦ καὶ τοῦ ὡραίου ὑφάσματος, ὅπερ ἕκαστος δύναται νὰ ἐκλέξῃ πρὸς κατασκευήν του, ἔχει τὸ πλεονέκτημα νὰ φέρηται ἀνέτως ὑπὸ ἐπανωφόριον ἢ χονδρόν τι ἱμάτιον, χωρὶς ὁ φέρων αὐτὸ ἐπιβάτης νὰ φαίνηται γελοῖος, ὡς ὁ φέρων τὴν συνήθην γνωστὴν ζώνην ἐκ πλακῶν φελοῦ. Πρὸς δὲ ἐν περιπτώσει συγκρούσεως, ὁ ὑπενδύτης ἐξουδετερώνει τὴν σφοδρότητα τοῦ κτυπήματος, χάρις εἰς τὴν εὐκαμψίαν καὶ τὴν ἐλαστικότητά του, ἐνῷ ἡ ζώνη προξενεῖ μώλωπας. Ὁ ὑπενδύτης κομβώνεται ἐκ τῶν ἄνω πρὸς τὰ κάτω, φέρει δὲ καὶ ζώνην ὅπως ἐφαρμόζηται κάλλιον εἰς τὴν ὀσφύν. Ὁ ἐπιβάτης δύναται νὰ τὸν τοποθετῇ παρὰ πόδας τῆς κλίνης του, εἰς τρόπον ὥστε νὰ τὸν ἔχῃ πρόχειρον ἐν πάσῃ στιγμῇ. Ἀλλ’ ὅτε εἶνε ἀνάγκη νὰ τὸν φορέσῃ διὰ μιᾶς, πρέπει ν’ ἀρχίσῃ νὰ τὸν κομβώνῃ ἐκ τῶν κάτω, ὥστε νὰ μὴ δύναται ν’ ἀνυψωθῇ ἄνωθεν τῶν ὤμων, τοῦθ’ ὅπερ θὰ συνέβαινε ἂν ἦτο τις ὑποχρεωμένος νὰ ῥιφθῇ εἰς τὸ ὕδωρ μὴ προφθάνων εἰμὴ νὰ περάσῃ τούς βραχίονας. Ἐν περιπτώσει, καθ’ ἣν ὁ ναυαγὸς ἀναγκασθῇ νά μείνῃ πολλὰς ὥρας ἐντὸς του ὕδατος, ὁ ὑπενδύτης εἶνε δι’ αὐτὸν πολύτιμος ὡς προφυλάτων ἐκ τοῦ ψύχους κάλλιον πάσης ζώνης. Γνωστὸν ὅτι εἴς τινα ναυάγια ἀνευρέθησαν πλεῖστοι ἐπιβάται νεκροὶ ἐκ του ψύχους, κρατούμενοι ἐκ τῶν στρογγύλων ἢ ἄλλων ἐπιπλεόντων σωσιβίων, τὰ ὁποῖα ἠδυνήθησαν μὲν ν’ ἀρπάσωσιν, χωρὶς ὅμως νὰ εὕρωσιν εἰς αὐτὰ προφύλαξίν τινα κατὰ τοῦ ψύχους. Τὰ μετὰ τοῦ ὑπενδύτου γενόμενα πειράματα ἀπέδειξαν ὅτι δύναται νὰ ὑποβαστάσῃ ἐπὶ πολύ ναύτας φέροντας τὰ κηρωτὰ αὐτῶν ἐνδύματα καὶ τὰ χονδρὰ ναυτικά των ὑποδήματα. Γυναῖκες καὶ παιδία μὴ γινώσκοντα νὰ κολυμβῶσιν ἐρρίφθησαν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ ἠδυνήθησαν νὰ μείνωσιν ἐπιπλέοντα μὲ τοὺς ὤμους ἐντελῶς ὑπεράνω του ὕδατος καθ’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν πειραμάτων. Ὥστε ὁ ὑπενδύτης προώρισται ν’ ἀντικαταστήσῃ παρὰ τοῖς ἐπιβάταις τῆς πρώτης καὶ δευτέρας θέσεως τὰς συνήθεις σωστικὰς ζώνας, ὧν ἡ χρῆσις θὰ περιορισθῇ τοῦ λοιποῦ, παρὰ τοῖς μετανάσταις, τοῖς ἐπιβάταις τὴς τρίτης τάξεως καὶ τοῖς πληρώμασιν. Τοῦτο ἤδη καὶ ἐγένετο ἐν Βελγίῳ καὶ Ὁλλανδίᾳ εἰς τὰς γραμμὰς ἀπὸ Φλεσίγγης μέχρι Κουήνσβορου καὶ ἀπὸ Ὀστένδης εἰς Δοῦβρον, ἐπὶ τῶν ἀτμοπλοίων τῶν νεερλανδικῶν Ἰνδιῶν καὶ εἰς τὸ ὁλλανδικὸν πολεμικὸν ναυτικόν, ὅπερ ἠγόρασε 2600 τοιούτους ὑπενδύτας εὐθύς μετὰ τὰ πρῶτα πειράματα. Κατὰ τὰς ἀρχάς τοῦ παρόντος ἔτους μεγάλη τις ἀτμοπλοϊκὴ ἑταιρία παρήγγειλε τὴν κατασκευὴν 400 ὑπενδυτῶν διὰ τ’ ἀτμόπλοιά της.

Οἱ νεωστὶ κατασκευασθέντες σωστικοὶ ὑπενδύται ἔχουσι καὶ μικρὸν θυλάκιον, ὅπως δύνανται οἱ ἐπιβάται νά ἐναποθέτωσιν ἐν αὐτῷ φιαλίδιον ποτοῦ τονωτικοῦ, χαρτοφυλάκιον ἢ ἄλλο τι χρήσιμον ἀντικείμενον.