Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά/Αριθμός 1/Aγγελία

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελληνικά, Αριθμός 1
Συγγραφέας:
Ἀγγελία


ΑΓΓΕΛΙΑ.

Ανηρ ἤδη τῇ ἡλικίᾳ προβεβηκὼς, πολλὰς περὶ τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἀποθησαυρίσας οὔτε προχείρους, οὔτε εὐθηρεύτους εἰδήσεις, καὶ τούτων τὰς πλείστας μὲν ἐκ πολλοῦ καταθέσας εἰς γραφὴν, τινὰς δὲ καὶ διὰ μνήμης ἔχων, σκοπεύει νὰ δημοσιεύσῃ αὐτὰς, πρὶν ἢ καταλύσῃ τὸν βίον. Τούτου ἕνεκεν ἐπιχειρεῖ περιοδικὸν πόνημα ἐπιγραφόμενον ἙλληνομνήμωνΣύμμικτα Ἑλληνικὰ, τὸ ὁποῖον θέλει περιέχει τοπογραφίας, διπλώματα, βιογραφίας, ἐπιγραφὰς, βιβλιογραφίαν, ἱστορικὰς καὶ γραμματολογικὰς εἰδήσεις, πρωτοτύπους, ἐνίοτε δὲ καὶ μεταφρασμένας, ἀλλ’ ἀνεκδότους ἢ σπανίας, ἀναγομένας εἰς τὰς διαφόρους ἐποχὰς τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, ἐννοουμένου ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦτο τοῦ λαοῦ, ὅστις κατά τε τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Ἀσίαν ἢ καὶ ἀλλαχοῦ, ὁποιαιδήποτε ἂν ὑπῆρξαν τῆς τύχης αἱ παρελθοῦσαι φοραὶ, καὶ ὅπως ἂν ἔχῃ ἡ ἐνεστῶσα αὐτοῦ πολιτικὴ κατάστασις, ἑνοῦται ὡς ἐκ τῆς ἀρχῆς, τῆς γλώσσης, τῆς θρησκείας, τῶν ἀναμνήσεων καὶ τῶν ἐλπίδων. Γράφεται δὲ τὸ πόνημα τοῦτο ὄχι ἐπιδείξεως, ἀλλ' ὠφελείας χάριν· καὶ ὡς ἐν παντοπωλείῳ τινὶ εὑρίσκονται σεσωρευμένα παντοῖα καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὸ εἶδος ἐμπορεύματα, δυνάμενα νὰ χρησιμεύσωσι πρὸς τὴν χρείαν τοῦ ἀγοράζοντος, οὕτω καὶ ἐν τοῖς περὶ ὧν ὁ λόγος Συμμίκτοις ὁ φίλος τῶν πατρίων ἀναμνήσεων θέλει εὑρίσκει σποράδην εἰδήσεις ἁρμοδίας εἰς τὰς ἐρεύνας αὑτοῦ. Τοῦ πονήματος τούτου θέλει δημοσιεύεσθαι καθ’ ἑκάστην τριακοστὴν τρίτην ἡμέραν φυλλάδιον 64 σελίδων εἰς 8ον, ἐπὶ συνδρομῇ ἐτησίᾳ 18 μὲν Δραχμῶν ἐντὸς τῆς πρωτευούσης, 20 δὲ ἐκτὸς αὐτῆς, προπληρουμένης τῆς ἑξαμήνου συνδρομῆς. Ἡ δὲ τύπωσις θέλει ἀρχίσει ἅμα ὁ ἀριθμὸς τῶν συνδρομητῶν ἐγγυηθῇ τὰ τυπογραφικὰ ἔξοδα. Τὰ ὀνόματα τῶν συνδρομητῶν θέλουν καταχωρίζεσθαι εἰς τὸ τελευταῖον φυλλάδιον τοῦ ἔτους μετὰ τὸν πίνακα τῶν ἐμπεριεχομένων εἰς ὅλα τὰ προλαβόντα φυλλάδια.

 Ἐν Ἀθήναις, τὴν αʹ. Αὐγούστου, 1842.

Ὁ ἐκδότης
Χ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ.