Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891/Εορτολόγιον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1891
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Ἑορτολόγιον


ΕΠΟΧΑΙ
ΑΠΟ ΑΠΟ
κτίσεως κόσμου κατὰ τοὺς Ο′ 7399 Βυζάντιον ὑπὸ Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου 1561
 » »  κατὰ Λατίνους 5895
 » »  καθ’ Ἑβραίους 5651 κτίσεως Ἑνετίας 1470
τοῦ Κατακλυσμοῦ 5157 τῆς Μοναρχίας τῶν Γάλλων 1460
τῆς Πυργοποιΐας 4844 κτίσεως τῆς Ἁγίας Σοφίας ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ 1349
τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης 2381
τῆς ἐν Θερμοπύλαις μάχης 2371 Μωάμεθ κατ’ Ὀθωμανοὺς 1309
τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας 2371 τοῦ αὐτοῦ καθ’ ἡμᾶς 1269
τῆς ἐν Πλαταιαῖς καὶ τῆς ἐν Μυκάλῃ μάχης 2644 τοῦ χωρισμοῦ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἐπὶ Λέοντος Θ′ Πάπα Ῥώμης καὶ Μιχαὴλ Κηρουλαρίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 0839
κτίσεως Ρώμης 2369
τοῦ Πελοποννησ. πολέμου 2322
τοῦ θανάτου τοῦ Περικλέους 2320
τῆς ἐν Ἀργινούσαις καταστροφῆς τοῦ Πελοποννησ. στόλου ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων 2297 τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Λατίνων 0687
τῆς εὑρέσεως τῆς τυπογραφ. 0451
τῆς ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς καταστροφῆς τοῦ Ἀθηναϊκοῦ στόλου ὑπὸ τοῦ Λυσάνδρου 2297 τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ Μωάμεθ τοῦ Β′ τῷ 1453 κατὰ Μάϊον 0438
τῆς καταλύσεως τῶν 30 Τυράννων καὶ τῆς παλινορθώσεως τῆς Ἀθηναϊκῆς δημοκρατίας ὑπὸ Θρασυβούλου 2245 τῆς ἀνακαλύψεως τοῦ Εὐέλπιδος ἀκρωτηρίου 0405
 » τῆς Ἀμερικῆς 0399
τοῦ Γρηγοριανοῦ Ἡμερολογ. 0309
τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως τῶν Μυρίων 2291 τῆς συστάσεως τῶν Ὁμοσπόνδων Πολιτειῶν τῆς Βορείου Ἀμερικῆς 0104
τοῦ θανάτου τοῦ Σωκράτους 2290
τῆς ἐν Λεύκτροις μάχης καὶ τῆς τῶν Θηβαίων ἡγεμονίας 2263 τῆς Γαλλ. Ἐπαναστάσεως 0102
τῆς Ἑλληνικῆς » 0070
τῆς ἐν Μαντινείᾳ μάχης 2254 τῆς πτώσεως τῆς Ἑνετικῆς Δημοκρατίας 0094
τῆς ἐν Γρανικῷ μάχης 2225
τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης 2229 τῆς κατασκευῆς ἀτμοπλοίων 0076
κτίσεως Ἀλεξανδρείας 2223 Ὄθωνος Α′ Βασιλέως τῆς Ἑλλάδος 0058
θανάτου Ἀλεξάνδρου Μεγάλ. 2214
τῆς ἁλώσεως τῶν Ἀθηνῶν ὑπὸ Σύλλα 1977 Γεωργίου τοῦ Α′. βασιλέως τῶν Ἑλλήνων 0028
τῆς ἐν Φιλίπποις μάχης 1933 τῆς ἑνώσεως τῆς Ἑπτανήσου μετὰ τῆς Ἑλλάδος 0027
τῆς ἐν Ἀκτίῳ ναυμαχίας 1922
τῆς καταστροφῆς τῆς Ἰερουσαλὴμ ὑπὸ Τίτου 1821 τῆς ἀνιδρύσεως τῆς Γερμανικῆς Αὐτοκρατορίας 0020
τῆς μεταθέσεως τοῦ αὐτοκρατορικοῦ θρόνου ἐκ Ρώμης εἰς τῆς καταλήψεως τοῦ Βώλου ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ 0009
ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1891

Κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο θὰ συμβῶσι 3 ἐκλείψεις, 1 τοῦ Ἡλίου καὶ 2 τῆς Σελήνης.

α′) Ἔκλειψις τοῦ Ἡλίου μερικὴ τὴν 25/6 Ἰουνίου ὁρατὴ εἰς τὸν Βόρειον Πόλον.

β′) Ἔκλειψις τῆς Σελήνης ὁλικὴ τὴν 11/23 Μαΐου ἀόρατος ἐν Εὐρώπῃ, ὁρατὴ εἰς τὰς Ἰνδίας.

γ′) Ἔκλειψις τῆς Σελήνης ὁλικὴ τὴν 4/16 Νοεμβρίου ὁρατὴ εἰς τὴν Ἰρλανδίαν.


Ὀθωμανικοὶ μῆνες

Τζεμαζὶ-ἐλ-ἀχὶρ....................................................................................................................................................................................................................................................

τὴν 11 Ἰανουαρίου 1307

Ρετζὲμπ....................................................................................................................................................................................................................................................

09 Φεβρουαρίου

Σαμπὰν....................................................................................................................................................................................................................................................

11 Μαρτίου

Ραμαζὰν....................................................................................................................................................................................................................................................

09 Ἀπριλίου

Σεβὰλ....................................................................................................................................................................................................................................................

09 Μαΐου

Ζὶλ-καδὲ....................................................................................................................................................................................................................................................

07 Ἰουνίου

Ζὶλ-χιτζὲ....................................................................................................................................................................................................................................................

07 Ἰουλίου

Μουχαρὲμ....................................................................................................................................................................................................................................................

05 Αὐγούστου

Τζαφὲρ....................................................................................................................................................................................................................................................

04 Σεπτεμβρίου

Ρεμπὶ-οὐλ-ἐβὲλ....................................................................................................................................................................................................................................................

03 Ὀκτωβρίου

Ρεμπὶ-οὐλ-ἀχὶρ....................................................................................................................................................................................................................................................

02 Νοεμβρίου

Τζεμαζὶ-ἐλ-ἐβὲλ....................................................................................................................................................................................................................................................

01 Δεκεμβρίου

Τζεμαζὶ-ἐλ-ἀχὶρ....................................................................................................................................................................................................................................................

31  » »
ΕΟΡΤΑΙ

Ἐθνική. — Ἡ Ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδος Μαρτίου 25.

Θρησκευτικαὶ (καθ’ ἃς δὲν ἐργάζονται τὰ Δημόσια γραφεῖα): 1) Νέον ἔτος. — 2) Θεοφάνεια. — 3) Εὐαγγελισμός. — 4) Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ Σάββατον. — 5) Κυριακὴ καὶ Δευτέρα τοῦ Πάσχα. — 6) Πεντηκοστή. — 7) Ἅγιος Γεώργιος. — 8) Ἀνάληψις. — 9) Ἅγ. Ἀπόστολοι. — 10) Κοίμησις τῆς Θεοτόκου. — 11) Ἅγ. Δημήτριος. — 12) Αἱ δύο ἡμέραι τῶν Χριστουγέννων.

Βασιλικαί. — Ἡ ἑορτὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Βασιλέως.ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1891

Ἰνδικτιῶνος δ′ — 4 Λατίν. Πάσχα Μαρτίου ιζ′ — 17.
Ἡλίου κύκλοι ζ′ — 7 Τὸ αγ. ΠΑΣΧΑ Ἀπριλ. κα′ — 21.
Σελήνης κύκλοι η′ — 8. Ἡ Ἀνάληψις Μαΐου λ′ — 30.
Σελήνης Θεμέλιον α′ — 1. Ἡ Πεντηκοστὴ Ἰουνίου θ′ — 9.
Κρεωφαγίας ἡμέραι ξβ′ — 62. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων Ἰουνίου ις′ — 16.
Τὸ Τριῴδιον ἄρχεται Φεβρ. ι′ — 10
Ἑωθινὸν ε΄. Ἦχος πλ. α′. Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἡμέραι ιβ′ — 12.
Ἡ Ἀπόκρεω, Φεβρουαρ. κδ′ — 24.
Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῇ Δευτέρᾳ τῆς δ′ ἑβδομάδος. Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρᾳ Σαββάτῳ.
Παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων ἡμέρᾳ Τρίτῃ.
Νομικὸν Φάσκα, Ἀπριλ. ιε′ — 15


ΩΡΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1891
Μέσου χρόνου Ἀθηνῶν


Τὸ Ἔαρ ἄρχεται τὴν 08/20 Μαρτίου 05 ὥρ. 08′ π. μ.
Τὸ Θέρος 09/21 Ἰουνίου 01 26′ π. μ.
Τὸ Φθινόπωρον 11/23 Σ[βρίου 06 28′ μ. μ.
Ὁ Χειμὼν 09/21 Δ[βρίου 10 10′ μ. μ.

Ἰσημερίαι: 9 Μαρτίου καὶ 9 Σεπτεμβρίου.

Ἡλιοστάσια: Χειμερινὸν καὶ αὔξησις τῶν ἡμερῶν τῇ 9 Δεκεμβρ.

   Ἐαρινὸν καὶ σμίκρυνσις τῶν ἡμερῶν τῇ 8 Ἰουνίου.

ΣΕΛΗΝΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1891
Ν. Π. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Ν. Π. ΙΟΥΛΙΟΣ
16 04 Παρ. Πρῶτον 4ον 13 01 Δευτ. Πρῶτον 4ον
24 12 Σαβ. Πανσέληνος 20 08 Δευτ. Πανσέληνος
01 20 Κυρ. Τελευτ. 4ον 27 15 Δευτ. Τελευτ. 4ον
08 27 Κυρ. Νέα Σελήνη 03 22 Δευτ. Νέα Σελήνη
11 30 Τρίτ. Πρῶτον 4ον
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
14 02 Σαβ. Πρῶτον 4ον 18 06 Τρίτ. Πανσέληνος
22 10 Κυρ. Πανσέληνος 25 13 Τρίτ. Τελευτ. 4ον
02 18 Δευτ. Τελευτ. 4ον 02 21 Τετ. Νέα Σελήνη
09 25 Δευτ. Νέα Σελήνη 10 29 Πέμ. Πρῶτον 4ον
ΜΑΡΤΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
16 04 Δευτ. Πρῶτον 4ον 17 05 Πέμ. Πανσέληνος
24 12 Τρίτ. Πανσέληνος 23 11 Τετ. Τελευτ. 4ον
01 20 Τετ. Τελευτ. 4ον 02 20 Παρ. Νέα Σελήνη
07 26 Τρίτ. Νέα Σελήνη 09 27 Παρ. Πρῶτον 4ον
ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
15 03 Τετ. Πρῶτον 4ον 16 04 Παρ. Πανσέληνος
23 11 Πέμ. Πανσέληνος 23 11 Παρ. Τελευτ. 4ον
30 18 Πέμ. Τελευτ. 4ον 31 19 Σαβ. Νέα Σελήνη
07 25 Πέμ. Νέα Σελήνη 08 27 Κυρ. Πρῶτον 4ον
ΜΑΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
14 02 Πέμ. Πρῶτον 4ον 15 03 Κυρ. Πανσέληνος
22 10 Παρ. Πανσέληνος 22 10 Κυρ. Τελευτ. 4ον
29 17 Παρ. Τελευτ. 4ον 30 18 Δευτ. Νέα Σελήνη
05 24 Παρ. Νέα Σελήνη 07 25 Δευτ. Πρῶτον 4ον
ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
13 01 Σαβ. Πρῶτον 4ον 14 02 Δευτ. Πανσέληνος
21 09 Κυρ. Πανσέληνος 22 10 Τρίτ. Τελευτ. 4ον
27 15 Σαβ. Τελευτ. 4ον 30 18 Τετ. Νέα Σελήνη
05 23 Κυρ. Νέα Σελήνη 06 25 Τετ. Πρῶτον 4ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 14.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Ὑδροχόον.


Ν. Π.
13 01 Τρ. Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μνήμη Βασιλείου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
14 02 Τε. Προεόρτια Θεοφανείων. Σιλβέστρου πάπα Ῥώμης.
15 03 Πε. Μαλαχίου τοῦ Προφήτου καὶ Γορδίου μάρτυρος.
16 04 Πα. Ἡ σύναξις τῶν 70 ἀποστ. καὶ Θεοκτίστου ὁσίου.
17 05 Σα. Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ τῶν μαρ. καὶ Συγκλητικῆς τῆς ὁσίας. Παραμονὴ τῶν Θεοφανείων. Νηστεία.
18 06 Κυ. Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια'. Ἀργία.
19 07 Δε. Ἡ Σύναξις τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
20 08 Τρ. Δομνίκης τῆς ὁσίας, Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
21 09 Τε. Πολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Πε. Γρηγορίου ἐπισ. Νύσσης, Δομετιανοῦ Μελιτινῆς.
23 11 Πα. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
24 12 Σα. Τατιανῆς μάρτυρος.
25 13 Κυ. Ἐρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.
26 14 Δε. Τῶν ἐν Ραϊθῷ καὶ Σινᾷ ἀναιρεθέντων πατέρων καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων.
27 15 Τρ. Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Καλυβ.
28 16 Τε. Προσκ. τῆς τιμίας ἁλύσεως ἀποστ. Πέτρου.
29 17 Πε. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
30 18 Πα. Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξ. Ἀργία.
31 19 Σα. Μακαρίτου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Ἀρσενίου Κερκύρας.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Κυ. Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου. Ἀργία.
02 21 Δε. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Νεοφύτου μαρτύρων.
03 22 Τρ. Τιμοθέου τοῦ ἀποσ. καὶ Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.
04 23 Τε. Κλήμεντος Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθαγγέλου μαρτύρ.
05 24 Πε. Ξένης ὁσίας.
06 25 Πα. Γρηγορίου τοῦ Θεολ. ἐπισκ. Κ]πόλεως. Ἀργία.
07 26 Σα. Ξενοφῶντος τοῦ ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
08 27 Κυ. Ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστόμ.
09 28 Δε. ΤἘφραὶμ ὁσίου τοῦ Σύρου.
10 29 Τρ. Ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
11 30 Τε. Τῶν τριῶν Ἰεραρχῶν, Βασ. τοῦ Μεγάλ. Γρηγορίου τοῦ Θεολ. καὶ Ἰωάν. Χρυσοστόμου. Ἀργία.
12 31 Πε. Κύρου καὶ Ἰωάν. τῶν θαυματουργῶν Ἀναργύρ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 28. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 13.
Ὁ Ἥλιος εἰς τοὺς Ἰχθῦς.


Ν. Π.
13 01 Πα. Προεόρτια Ὑπαπαντῆς. Τρύφωνος μάρτυρος.
14 02 Σα. Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ. Χριστοῦ. Ἀργία.
15 03 Κυ. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος.
16 04 Δε. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου.
17 05 Τρ. Ἀγάπης μάρτυρος.
18 06 Τε. Βουκόλου τοῦ ὁσίου ἐπισκόπου Σμύρνης.
19 07 Πε. Παρθενίου καὶ Λουκᾶ τοῦ ὁσίου.
20 08 Πα. Θεοδώρου Στρατηλάτου καὶ Ζαχαρίου ὁσίου.
21 09 Σα. Νικηφόρου μάρτυρος.
Ἄρχεται τὸ Τριῴδιον
22 10 Κυ. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος. Ἀργία.
23 11 Δε. Βλασίου ἱερομάρτυρος. Ἀργία.
24 12 Τρ. Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας.
25 13 Τε. Μαρτινιανοῦ τοῦ ὁσίου.
26 14 Πε. Αὐξεντίου τοῦ ὁσίου.
27 15 Πα. Οἰκονόμου τοῦ ἀποστόλου.
28 16 Σα. Παμφίλου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
ΜΑΡΤΙΟΣ
01 17 Κυ. Τοῦ Ἀσώτου. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Θεοδώρου τοῦ Τύρωνος.
02 18 Δε. Λέοντος Πάπα Ρώμης.
03 19 Τρ. Ἀρχίππου τοῦ ἀποστόλου.
04 20 Τε. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης.
05 21 Πε. Τιμοθέου τοῦ ἐν Συμβόλ. καὶ Εὐσταθίου ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.
06 22 Πα. Ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἐν Εὐγενίοις μαρτρ.
07 23 Σα. Ψυχοσάββατον. Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης.
08 24 Κυ. Τῆς Ἀπόκρεω. Ἡ α′. καὶ β′. εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
09 25 Δε. Ταρασίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
10 26 Τρ. Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης.
11 27 Τε. Προκοπίου τοῦ δεκαπολίτου.
12 28 Πε. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ

ΜΑΡΤΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 12
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Κριόν.


Ν. Π.
13 01 Πα. Εὐδοκίας τῆς ὁσιομάρτυρος
14 02 Σα. Ἡσυχίου μάρτυρος.
15 03 Κυ. Τῆς Τυροφάγου. Εὐτροπ. Κλεον. καὶ Βασιλίσκου μ.
Ἄρχεται ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
16 04 Δε. Καθαρὰ Δευτέρα. Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδ.
17 05 Τρ. Κόνωνος μάρτυρος.
18 06 Τε. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων.
19 07 Πε. Καπίτωνος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
20 08 Πα. Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας.
21 09 Σα. Τῶν Ἁγίων Θεοδώρων. Τῶν ἐν Σεβαστ. 40 μαρτύρων. Ἀργία.
22 10 Κυ. Τῆς Ὀρθοδοξίας. Κοδράτου μ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
23 11 Δε. Σωφρονίου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
24 12 Τρ. Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ.
25 13 Τε. Ἀνακομ. λειψ. Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.
26 14 Πε. Βενεδίκτου τοῦ ὁσίου.
27 15 Πα. Ἀγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 7 μαρτύρων.
28 16 Σα. Σαβίνου μάρτ. καὶ Χριστοδούλου.
29 17 Κυ. Β′. Τῶν Νηστειῶν. Ἀλεξίου τοῦ ὁσίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.
30 18 Δε. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
31 19 Τρ. Χρυσάνθου καὶ Δαρείας μαρτύρων.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
01 20 Τε. Τῶν ἐν τῇ μονῇ τῶν Ἁγίου Σάββα πατέρων.
02 21 Πε. Ἰακώβου τοῦ ὁμολογητοῦ.
03 22 Πα. Βασιλείου ἱερομάρτυρος.
04 23 Σα. Νίκωνος ὁσιομάρτ. καὶ τῶν 199 μαθητῶν αὐτοῦ.
05 24 Κυ. Γ′. Τῶν Νηστειῶν. Τῆς Σταυροπροσκυνήησεως. Ζαχαρίου τοῦ ὁσίου.
06 25 Δε. Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Ἀργία.
07 26 Τρ. Σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ.
08 27 Τε. Ματρώνης τῆς ὁσίας.
09 28 Πε. Ἰλαρίωνος τοῦ νέου.
10 29 Πα. Μάρκου ἐπισκ. Ἀραθουσίων, Κυρίλλου διακόνου.
11 30 Σα. Ἰωάννου τοῦ συγγραφέως τῆς κλίμακος.
12 31 Κυ. Δ′. Τῶν Νηστειῶν. Ὑπατίου ἱερ. ἐπισ. Γαγγρῶν.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 11.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Ταῦρον.


Ν. Π.
13 01 Δε. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας.
14 02 Τρ. Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ
15 03 Τε. Τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Νικήτα τοῦ ὁσίου πατ. καὶ Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου.
16 04 Πε. Γεωργίου τοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ.
17 05 Πα. Τοῦ Ἀκαθίστου. Κλαυδίου, Θεοδ. καὶ ἄλ. 5 μαρ.
18 06 Σα. Εὐτυχίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
19 07 Κυ. Ε′. Τῶν Νηστειῶν. Καλλιοπίου μάρτυρος, Γεωργίου ἐπισκ. Μυτιλήνης.
20 08 Δε. Ἠρωδίωνος, Ἀγάθου, Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος, Ἑρμοῦ τῶν Ἀποστόλων ἐκ τῶν 70.
21 09 Τρ. Εὐτυχίου μάρτυρος.
22 10 Τε. Τερεντίου Πομπηΐου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.
23 11 Πε. Ἀντίπα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Περγάμου.
24 12 Πα. Βασιλείου τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Παρίου.
25 13 Σα. Τοῦ Λαζάρου. Μαρτίνου τοῦ ὁμολ. Πάπα Ρώμης.
26 14 Κυ. Τῶν Βαΐων. Ἀριστάρ. Πούδη καὶ Τροφ. ἐκ τῶν 70.
27 15 Δε. Κρήσκεντος μάρτυρος.
28 16 Τρ. Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας των αὐταδέλφων.
29 17 Τε. Συμεὼν ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι.
30 18 Πε. Ἰωάννου, μαθητοῦ Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου.
ΜΑΪΟΣ
01 19 Πα. Παφνουτίου ἱερομάρτυρος.
02 20 Σα. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Τριχινᾶ.
03 21 Κυ. ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ. Ἀργία καὶ κατάλυσις εἰς πάντα καθ’ ὅλην τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου. Ἰανουαρίου ἱερομάρ. καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
04 22 Δε. Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου.
05 23 Τρ. Γεωργίου μεγαλομάρτ. τοῦ Τροπαιοφόρου. Ἀργία.
06 24 Τε. Ἐλισάβετ τῆς ὁσίας καὶ θαυματουργοῦ.
07 25 Πε. Μάρκου τοῦ ἀποστόλου.
08 26 Πα. Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀμασίας.
09 27 Σα. Συμεὼν ἱερομάρτυρος.
10 28 Κυ. Τοῦ Θωμᾶ. Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων.
11 29 Δε. Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου τῶν ἀποστόλων.
12 30 Τρ. Ἰακώβου τοῦ ἀποστ. ἀδελφοῦ Ἰωάν. τοῦ Θεολόγου.

ΜΑΪΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 10.
Ὁ Ἥλιος εἰς τοὺς Διδύμους.


Ν. Π.
13 01 Τε. Ἱερεμίου τοῦ προφήτου.
14 02 Πε. Ἀνακομιδὴ λειψάνου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου.
15 03 Πα. Τιμοθέου καὶ Μαύρης μαρτύρων.
16 04 Σα. Πελαγίας μάρτυρος.
17 05 Κυ. Τῶν Μυροφόρων. Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος.
18 06 Δε. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυάθλου.
19 07 Τρ. Ἀνάμνησις τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ ἐν Ἱερουσ. καὶ Ἀκακ. τοῦ Κορδ. μαρ.
20 08 Τε. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ καὶ Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
21 09 Πε. Ἡσαΐου τοῦ προφήτου καὶ Χριστοφόρου μάρτυρος.
22 10 Πα. Σίμωνος Ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ.
23 11 Σα. Μωκίου ἱερομάρτυρος.
24 12 Κυ. Τοῦ Παραλύτου. Ἐπιφανίου ἐπισκόπου Κύπρου καὶ Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κων]πόλεως.
25 13 Δε. Τῶν ἐν Νικαίᾳ 318 πατέρων Γλυκερίας μαρτ.
26 14 Τρ. Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ μάρτυρος.
27 15 Τε. Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Παχωμίου τοῦ Μεγάλ. καὶ Ἀχιλλίου ἀρχιεπισκόπου Λαρίσσης.
28 16 Πε. Θεοδώρου Ἡγιασμένου, μαθητοῦ τοῦ Παχωμίου.
29 17 Πα. Ἀνδρονίκου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἰουνίας.
30 18 Σα. Πέτρου, Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Κυ. Τῆς Σαμαρείτιδος. Πατρικίου ἱερομ. ἐπισκόπου Προύσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
ΙΟΥΝΙΟΣ
01 20 Δε. Θαλλαλαίου μάρτυρος.
02 21 Τρ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης μεγάλων βασιλέων. Ἀργ.
03 22 Τε. Βασιλίσκου μάρτυρος.
04 23 Πε. Μιχαὴλ τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Συνάδων.
05 24 Πα. Συμεὼν τοῦ ἐν τῷ θαυμαστῷ ὄρει.
06 25 Σα. Τρίτη εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου.
07 26 Κυ. Τοῦ Τυφλοῦ. Κάρπου τοῦ ἀποστόλου ἐκ τῶν 70.
08 27 Δε. Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος.
09 28 Τρ. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος.
10 29 Τε. Θεοδοσίας ἱερομάρτυρος.
11 30 Πε. Τῆς Ἀναλήψεως. Ἰσαακίου ἡγ. τῆς Μον. Δαλμάτ.
12 31 Πα. Ἑρμείου μάρτυρος.

ΙΟΥΝΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 15 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 9.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Καρκῖνον.


Ν. Π.
13 01 Σα. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλοσόφου.
14 02 Κυ. Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
15 03 Δε. Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος.
16 04 Τρ. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
17 05 Τε. Δωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου.
18 06 Πε. Ἱλαρίωνος τοῦ νέου ἡγουμένου Μονῆς Δαλμάτων.
19 07 Πα. Θεοδότου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀγκύρας.
20 08 Σα. Τῶν Κεκοιμημένων. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου.
21 09 Κυ. Τῆς Πεντηκοστῆς. Κυρίλλου ἀρχιεπ. Ἀλεξανδ.
22 10 Δε. Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀλεξ. καὶ Ἀντων. μαρ.
23 11 Τρ. Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα τῶν ἀποστόλων.
24 12 Τε. Ὀνουφρίου καὶ Πέτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ.
25 13 Πε. Ἀκυλίνης μάρτυρος.
26 14 Πα. Ἐλισσαίου προφ. καὶ Μεθοδ. ἀρχιεπ. Κ]πόλεως.
27 15 Σα. Ἀμὼς τοῦ προφήτου.
28 16 Κυ. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Τύχωνος ἐπισκ. Ἀμαθ.
29 17 Δε. (Ἄρχεται ἡ Νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων). Ἰσαύρου μάρτυρος, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Μανουὴλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ μαρτύρων.
30 18 Τρ. Λεοντίου μάρτυρος.
ΙΟΥΛΙΟΣ
01 19 Τε. Ἰούδα τοῦ ἀποστόλου.
02 20 Πε. Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων.
03 21 Πα. Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ Ταρσέως.
04 22 Σα. Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος.
05 23 Κυ. Ἀγριππίνης μάρτυρος.
06 24 Δε. Τὰ γενέθλια τοῦ προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτ. Ἰωάννου. Ἀργία.
07 25 Τρ. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος.
08 26 Τε. Δαβὶδ τοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.
09 27 Πε. Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου.
10 28 Πα. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων.
11 29 Σα. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν κορυφαίων ἀποστόλων. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλυσις.
12 30 Κυ. Ἡ Σύναξις τῶν 12 Ἀποστόλων. Ἀργία.

ΙΟΥΛΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 14 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 10.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Λέοντα.


Ν. Π.
13 01 Δε. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων. Ἀργία
14 02 Τρ. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθ. τῆς ἐσθῆτ. τῆς Θεοτόκ.
15 03 Τε. Ὑακίνθου μάρτ. καὶ Ἀνατολίου Κ]πόλεως.
16 04 Πε. Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.
17 05 Πα. Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ, Λαμπαδ. θαυματουργ.
18 06 Σα. Σισώη τοῦ μεγάλου.
19 07 Κυ. Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλεῷ, Κυριακῆς τῆς μεγαλομρτ.
20 08 Δε. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.
21 09 Τρ. Παγκρατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ταυρομενίας.
22 10 Τε. Τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων.
23 11 Πε. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
24 12 Πα. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου τῶν μαρτύρων.
25 13 Σα. Ἡ σύναξις τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ καὶ Στεφάνου τοῦ Σαββαΐτου.
26 14 Κυ. Ἀκύλα τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης.
27 15 Δε. Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῶν μαρτύρων.
28 16 Τρ. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος.
29 17 Τε. Μαρίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
30 18 Πε. Αἰμιλιανοῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος.
31 19 Πα. Μακρίνης ἀδελφῆς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ Δίου τῶν ὁσίων.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
01 20 Σα. Τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου. Ἀργία.
02 21 Κυ. Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ συνασκητοῦ.
03 22 Δε. Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς τῆς Μυροφόρου.
04 23 Τρ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰεζεκιὴλ τοῦ προφήτου.
05 24 Τε. Χριστίνης τῆς μεγαλομάρτυρος.
06 25 Πε. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγ. Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτόκ.
07 26 Πα. Ἐρμολάου ἱερομ. καὶ Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος.
08 27 Σα. Παντελεήμονος τοῦ μεγάλ. καὶ ἰαματικοῦ. Ἀργία.
09 28 Κυ. Προχόρου, Νικάνορος, Παρμενᾶ, ἀποστόλων.
10 29 Δε. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης τῶν μαρτύρων.
11 30 Τρ. Σύλα, Συλουανοῦ, Κρήσκεντος, ἐκ τῶν 70 ἀποστ.
12 31 Τε. Εὐδοκίου δικαίου καὶ προεόρτια τοῦ Τιμ. Σταυροῦ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 13 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 11.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὴν Παρθένον.


Ν. Π.
13 01 Πε. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ καὶ τῶν 7 παίδ. τῶν Μακαβαίων, Σολομονῆς καὶ Ἐλεαζάρου.
14 02 Πα. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψ. Στεφάνου πρωτομάρτ.
15 03 Σα. Ἰσαακίου, Δαλμάτου καὶ Φαύστου τῶν ὁσίων.
16 04 Κυ. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ ἁγίων παίδων.
17 05 Δε. Εὐσυγνίου μάρτυρος.
18 06 Τρ. Ἡ μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία.
19 07 Τε. Δομετίου ἱερομάρτυρος.
20 08 Πε. Αἰμιλιανοῦ τοῦ ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου.
21 09 Πα. Ματθία τοῦ ἀποστόλου.
22 10 Σα. Λαυρεντίου μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου.
23 11 Κυ. Εὔπλου τοῦ διακόνου καὶ μάρτυρος.
24 12 Δε. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων.
25 13 Τρ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως.
26 14 Τε. Μιχαίου τοῦ προφήτου.
27 15 Πε. Ἡ κοίμησις τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
28 16 Πα. Ἡ ἀνακομιδὴ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ Διομήδους μάρτυρος.
29 17 Σα. Μύρωνος μάρτυρος.
30 18 Κυ. Φλώρου καὶ Λαύρου τῶν μαρτύρων.
31 19 Δε. Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καὶ τῶν 2593 μαρτύρ.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Τρ. Σαμουὴλ τοῦ προφήτου.
02 21 Τε. Θαδδαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ Βάσσης μάρτυρος.
03 22 Πε. Ἀγαθονίκου μάρτυρος.
04 23 Πα. Λούπου μάρτ. καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτ. τῆς Θεοτόκ.
05 24 Σα. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος μαθητοῦ Ἰωάν. τοῦ Θεολ.
06 25 Κυ. Ἡ ἐπάνοδος τοῦ λειψ. Βαρθολομαίου τοῦ ἀποστ.
07 26 Δε. Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.
08 27 Τρ. Ποιμένος τοῦ ὁσίου.
09 28 Τε. Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος.
10 29 Πε. Ἡ ἀποτομὴ τῆς κεφ. Ἰωάννου τοῦ Προδρ. Νηστεία.
11 30 Πα. Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
12 31 Σα. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ ἥλιος εἰς τὸν Ζυγόν.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ μνήμη Συμεὼν τοῦ Στυλίτου καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.
14 02 Δε. Μάμαντος μάρτυρος καὶ Ἰωάννου τοῦ νηστευτοῦ.
15 03 Τρ. Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος καὶ Θεοκτίστου τοῦ ὁσίου.
16 04 Τε. Βαβύλα ἱερομάρτυρος καὶ Μωϋσέως τοῦ προφήτου.
17 05 Πε. Ζαχαρίου τοῦ Προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.
18 06 Πα. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρατήγου.
19 07 Σα. Προεόρτια τῆς γεννήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ Σώζοντος μάρτυρος.
20 08 Κυ. Τὰ γενέθλια τῆς Θεοτόκου. Ἀργ. καὶ ἰχθύος κατάλ.
21 09 Δε. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, καὶ Σεβηριανοῦ τῶν μαρτ.
22 10 Τρ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτ.
23 11 Τε. Θεοδώρας τῆς ὁσίας.
24 12 Πε. Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος, καὶ ἀπόδοσις τῶν γενεθλίων τῆς Θεοτόκου.
25 13 Πα. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καὶ Κορνηλίου τοῦ ἐκατοντάρχου.
26 14 Σα. ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἀργ. καὶ νηστεία.
27 15 Κυ. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Δε. Εὐφημίας τῆς Μεγαλομάρτυρος.
29 17 Τρ. Σοφίας μάρτυρος καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων.
30 18 Τε. Εὐμενίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Γορτύνης.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
01 19 Πε. Τροφίμου Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων.
02 20 Πα. Εὐσταθίου μεγαλομάρτ. συμβίας καὶ τῶν δύο αὐτοῦ υἱῶν.
03 21 Σα. Κοδράτου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
04 22 Κυ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος.
05 23 Δε. Ἡ σύλληψις τοῦ προδρόμ. καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
06 24 Τρ. Θέκλης τῆς πρωτομάρτυρος.
07 25 Τε. Εὐφροσύνης τῆς ὁσίας.
08 26 Πε. Ἡ μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀργία.
09 27 Πα. Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 44 μαρτύρων.
10 28 Σα. Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ καὶ Βαροὺχ τοῦ προφήτου.
11 29 Κυ. Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ.
12 30 Δε. Γρηγορίου ἐπισκόπου Μεγάλης Ἀρμενίας.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 13.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Σκορπίον.


Ν. Π.
13 01 Τρ. Ἀνανίου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ρωμανοῦ μελῳδοῦ.
14 02 Τε. Κυπριανοῦ ἱερομάρτ. καὶ Ἰουστίνης τῆς παρθένου.
15 03 Πε. Διονυσίου ἱερομάρτυρος Ἀρειοπαγίτου.
16 04 Πα. Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.
17 05 Σα. Χαριτίνης μάρτυρος.
18 06 Κυ. Θωμᾶ τοῦ Ἀποστόλου.
19 07 Δε. Σεργίου καὶ Βάκχου τῶν μαρτύρων.
20 08 Τρ. Πελαγίας τῆς ὁσίας.
21 09 Τε. Ἰακώβου τοῦ ἀποστόλου καὶ Ἀνδρονίκου ὁσίου.
22 10 Πε. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
23 11 Πα. Φιλίππου ἀποστόλου καὶ Θεοφάνους τοῦ Γραπτοῦ.
24 12 Σα. Πρόβου, Ταράχου τῶν μαρτύρων.
25 13 Κυ. Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου, Ἀγαθονίκης τῶν μαρτύρων.
26 14 Δε. Ναζαρίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων, καὶ Κοσμᾶ τοῦ ποιητοῦ.
27 15 Τρ. Λουκιανοῦ μάρτυρος.
28 16 Τε. Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου μάρτυρος.
29 17 Πε. Ὠσιὲ τοῦ προφήτου καὶ Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος.
30 18 Πα. Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.
31 19 Σα. Ἰωὴλ τοῦ προφήτου καὶ Οὐαρίου μάρτυρος.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
01 20 Κυ. Ἀρτεμίου μάρτυρος, Γερασίμου τοῦ ὁσίου καὶ τῆς ὁσίας Ματρώνης τῆς Χιοπολίτιδος.
02 21 Δε. Ἰλαρίωνος μεγάλου καὶ Σωκράτους πρεσβυτέρου.
03 22 Τρ. Ἀβερκίου θαυματουργοῦ, τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων.
04 23 Τε. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καὶ Ἀποστόλου.
05 24 Πε. Ἀρέθα μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
06 25 Πα. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν Νοταρίων.
07 26 Σα. Δημητρίου τοῦ μεγαλομάρτυρος. Ἀργία.
08 27 Κυ. Νέστορος μάρτυρος.
09 28 Δε. Τερεντίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
10 29 Τρ. Ἀναστασίας Ῥωμαίας τῆς ὁσιομάρτυρος.
11 30 Τε. Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῶν ἀδελφῶν μαρτύρων.
12 31 Πε. Στάχυος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀποστόλων καὶ Ἐπιμάχου μάρτυρος.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 14.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Τοξότην.


Ν. Π.
13 01 Πα. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν θαυματουρ. Ἀναργύρων.
14 02 Σα. Ἀκινδύνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
15 03 Κυ. Ἀκεψιμᾶ μάρτυρος, κατάθεσις τοῦ λειψάνου Γεωργίου τοῦ μεγαλομάρτυρος.
16 04 Δε. Ἰωαννίκου μεγαλομάρ. Νικάνδρου, Ἑρμαίου ἱερομ.
17 05 Τρ. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων.
18 06 Τε. Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ ἀρχιεπισ. Κων]πόλεως.
19 07 Πε. Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτ. Λαζάρου τοῦ θαυματουρ.
20 08 Πα. Ἡ σύναξις Μιχαὴλ τοῦ Ἀρχιστρατήγου καὶ τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων. Ἀργία.
21 09 Σα. Ὀνησιφόρου, Πορφυρίου μαρτ. καὶ Ματρώνας ὁσίας.
22 10 Κυ. Ὀλυμπᾶ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ὀρέστου μάρτυρος.
23 11 Δε. Μηνᾶ, Βίκτωρος καὶ Βικεντίου μαρτύρων.
24 12 Τρ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος καὶ Νείλου τοῦ ὁσίου.
25 13 Τε. Ἰωάννου τοῦ Χριστοφόρου ἀρχιεπ. Κ]πόλεως. Ἀργ.
26 14 Πε. Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου. Ἀργία καὶ ἰχθύος κατάλ.
27 15 Πα. Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίδου τῶν μαρτύρων.
28 16 Σα. Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.
29 17 Κυ. Γρηγορίου τοῦ θαυματουρ. ἐπισκ. Νεοκαισαρείας.
30 18 Δε. Πλάτωνος καὶ Ρωμανοῦ τῶν μαρτύρων.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
01 19 Τρ. Ἀβδιοῦ τοῦ προφήτου καὶ Βαρλαὰμ μάρτυρος.
02 20 Τε. Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου καὶ Πρόκλου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
03 21 Πε. Τὰ εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. Ἀργία.
04 22 Πα. Φιλήμονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἀποστόλων καὶ Κιλικίας μάρτυρος.
05 23 Σα. Γρηγορ. ἀρχιεπισκόπου Ἀκραγαντίνων καὶ Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου.
06 24 Κυ. Κλήμεντος πάπα Ρώμης καὶ Πέτρου Ἀλεξανδρείας.
07 25 Δε. Αἰκατερίνης μεγαλομ. καὶ Μερκουρίου μάρτ. Ἀργία.
08 26 Τρ. Ἀλυπίου καὶ Νίκωνος τῶν ὁσίων, καὶ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος.
09 27 Τε. Ἰακώβου Πέρσου μεγαλομάρτυρος.
10 28 Πε. Στεφάνου τοῦ Νέου καὶ Εἰρηνάρχου μάρτυρος.
11 29 Πα. Παραμόνου καὶ Φιλουμένου μαρτύρων.
12 30 Σα. Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου. Ἀργία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρ. 9 καὶ ἡ νὺξ ὥρ. 15.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Αἰγόκερω.


Ν. Π.
13 01 Κυ. Ναοὺμ τοῦ προφήτου.
14 02 Δε. Ἀβακοὺμ τοῦ προφήτου.
15 03 Τρ. Σοφονίου τοῦ προφήτου.
16 04 Τε. Βαρβάρας μεγαλομ. καὶ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
17 05 Πε. Σάββα τοῦ θεοφόρου καὶ ἡγιασμένου. Ἀργία.
18 06 Πα. Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας. Ἀργία.
19 07 Σα. Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.
20 08 Κυ. Παταπίου τοῦ ὁσίου.
21 09 Δε. Ἡ σύλληψις τῆς Θεομήτορος Ἄννης. Ἀργία.
22 10 Τρ. Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρτύρων.
23 11 Τε. Δανιὴλ τοῦ στυλίτου.
24 12 Πε. Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Ἀργία.
25 13 Πα. Εὐστρατίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
26 14 Σα. Θύρσου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
27 15 Κυ. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.
28 16 Δε. Ἀγγαίου τοῦ προφήτου καὶ Μαρίνου μάρτυρος.
29 17 Τρ. Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τῶν 3 παίδων, Διονυσίου ἀρχιεπισκ. Αἰγίνης, τοῦ ἐκ τῆς Ζακύνθου.
30 18 Τε. Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
31 19 Πε. Βονιφατίου μάρτυρος.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
01 20 Πα. Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων καὶ μνήμη Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
02 21 Σα. Ἰουλιανῆς μάρτυρος.
03 22 Κυ. Ἀναστασίας μάρτυρος τῆς Φαρμακολυτρίας.
04 23 Δε. Τῶν ἐν Κρήτη 10 μαρτύρων.
05 24 Τρ. Παραμονὴ Χριστουγέννων καὶ Εὐγενίας ὁσιομάρτ.
06 25 Τε. Ἡ κατὰ Σάρκα Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργία τριήμερος καὶ κατάλυσις εἰς πάντα μέχρι τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων.
07 26 Πε. Ἡ σύναξις τῆς Θεοτόκου καὶ Εὐθυμίου ἱερομάρ.
08 27 Πα. Στεφάνου ἀρχιδιακ. καὶ πρωτμ. Θεοδώρου Γραπτοῦ.
09 28 Σα. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων δισμυρίων μαρτύρων.
10 29 Κυ. Τῶν ἐν Βηθλεὲμ ἀναιρεθέντων 14 χιλ. νηπίων.
11 30 Δε. Ἀνυσίας τῆς ὁσιομάρτυρος.
12 31 Τρ. Μελάνης τῆς ὁσίας καὶ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.