Γεωγραφικά/ΙΓ

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Γεωγραφικά
Συγγραφέας:
Βιβλίο ΙΓ
βιβλίο ΙΓ


Τὸ τρισκαιδέκατον περιέχει τῆς Ἀσίας τὰ ἀπὸ τῆς Προποντίδος κάτωθεν͵ ἀπὸ Κυζίκου ἀρχόμενον͵ καὶ ἐφεξῆς τὴν ταύτηι παραλίαν πᾶσαν καὶ εἴ τινες νῆσοι ὑπάρχουσιν· ἐγχρονίζει δὲ μάλιστα τῆι Τροίαι͵ εἰ καὶ ἔρημος͵ διὰ τὸ ἐπίσημον αὐτῆς καὶ πολυθρύλητον ἐκ τοῦ πολέμου.


Κεφάλαιο 1

1.1

Μέχρι μὲν δεῦρο ἀφωρίσθω τὰ περὶ τῆς Φρυγίας· ἐπανιόντες δὲ πάλιν ἐπὶ τὴν Προποντίδα καὶ τὴν ἐφεξῆς τῶι Αἰσήπωι παραλίαν τὴν αὐτὴν τῆς περιοδείας τάξιν ἀποδώσομεν. ἔστι δὲ Τρωιὰς πρώτη τῆς παραλίας ταύτης͵ ἧς τὸ πολυθρύλητον καίπερ ἐν ἐρειπίοις καὶ ἐν ἐρημίαι λειπομένης ὅμως πολυλογίαν οὐ τὴν τυχοῦσαν παρέχει τῆι γραφῆι. πρὸς τοῦτο δὲ συγγνώμης δεῖ καὶ παρακλήσεως͵ ὅπως τὴν αἰτίαν τοῦ μήκους μὴ ἡμῖν μᾶλλον ἀνάπτωσιν οἱ ἐντυγχάνοντες ἢ τοῖς σφόδρα ποθοῦσι τὴν τῶν ἐνδόξων καὶ παλαιῶν γνῶσιν· προσλαμβάνει δὲ τῶι μήκει καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἐποικησάντων τὴν χώραν Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων͵ καὶ οἱ συγγραφεῖς οὐχὶ τὰ αὐτὰ γράφοντες περὶ τῶν αὐτῶν οὐδὲ σαφῶς πάντα· ὧν ἐν τοῖς πρώτοις ἐστὶν Ὅμηρος εἰκάζειν περὶ τῶν πλείστων παρέχων. δεῖ δὲ καὶ τὰ τούτου διαιτᾶν καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὑπογράψαντας πρότερον ἐν κεφαλαίωι τὴν τῶν τόπων φύσιν.

1.2

Ἀπὸ δὴ τῆς Κυζικηνῆς καὶ τῶν περὶ Αἴσηπον τόπων καὶ Γράνικον μέχρι Ἀβύδου καὶ Σηστοῦ τὴν τῆς Προποντίδος παραλίαν εἶναι συμβαίνει͵ ἀπὸ δὲ Ἀβύδου μέχρι Λεκτοῦ τὰ περὶ Ἴλιον καὶ Τένεδον καὶ Ἀλεξάνδρειαν τὴν Τρωιάδα· πάντων δὴ τούτων ὑπέρκειται ἡ Ἴδη τὸ ὄρος μέχρι Λεκτοῦ καθήκουσα· ἀπὸ Λεκτοῦ δὲ μέχρι Καΐκου ποταμοῦ καὶ τῶν Κανῶν λεγομένων ἔστι τὰ περὶ Ἄσσον καὶ Ἀδραμύττιον καὶ Ἀταρνέα καὶ Πιτάνην καὶ τὸν Ἐλαϊτικὸν κόλπον· οἷς πᾶσιν ἀντιπαρήκει ἡ τῶν Λεσβίων νῆσος· εἶθ᾽ ἑξῆς τὰ περὶ Κύμην μέχρι Ἕρμου καὶ Φωκαίας͵ ἥπερ ἀρχὴ μὲν τῆς Ἰωνίας ἐστὶ πέρας δὲ τῆς Αἰολίδος. τοιούτων δὲ τῶν τόπων ὄντων ὁ μὲν ποιητὴς ἀπὸ τῶν περὶ Αἴσηπον τόπων καὶ τῶν περὶ τὴν νῦν Κυζικηνὴν χώραν ὑπαγορεύει μάλιστα τοὺς Τρῶας ἄρξαι μέχρι τοῦ Καΐκου ποταμοῦ διηιρημένους κατὰ δυναστείας εἰς ὀκτὼ μερίδας ἢ καὶ ἐννέα· τὸ δὲ τῶν ἄλλων ἐπικούρων πλῆθος ἐν τοῖς συμμάχοις διαριθμεῖται.

1.3

Οἱ δ᾽ ὕστερον τοὺς ὅρους οὐ τοὺς αὐτοὺς λέγουσι καὶ τοῖς ὀνόμασι χρῶνται διηλλαγμένως͵ διαιρέσεις νέμοντες πλείους. μάλιστα δὲ αἱ τῶν Ἑλλήνων ἀποικίαι παρεσχήκασι λόγον· ἧττον μὲν ἡ Ἰωνική (πλείονι γὰρ διέστηκε τῆς Τρωιάδος)͵ ἡ δὲ τῶν Αἰολέων παντάπασι· καθ᾽ ὅλην γὰρ ἐσκεδάσθη ἀπὸ τῆς Κυζικηνῆς μέχρι τοῦ Καΐκου καὶ ἐπέλαβεν ἔτι πλέον͵ τὴν μεταξὺ τοῦ Καΐκου καὶ τοῦ Ἕρμου ποταμοῦ. τέτταρσι γὰρ δὴ γενεαῖς πρεσβυτέραν φασὶ τὴν Αἰολικὴν ἀποικίαν τῆς Ἰωνικῆς͵ διατριβὰς δὲ λαβεῖν καὶ χρόνους μακροτέρους. Ὀρέστην μὲν γὰρ ἄρξαι τοῦ στόλου͵ τούτου δ᾽ ἐν Ἀρκαδίαι τελευτήσαντος τὸν βίον διαδέξασθαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ Πενθίλον͵ καὶ προελθεῖν μέχρι Θράικης ἑξήκοντα ἔτεσι τῶν Τρωικῶν ὕστερον͵ ὑπ᾽ αὐτὴν τὴν τῶν Ἡρακλειδῶν εἰς Πελοπόννησον κάθοδον· εἶτ᾽ Ἀρχέλαον υἱὸν ἐκείνου περαιῶσαι τὸν Αἰολικὸν στόλον εἰς τὴν νῦν Κυζικηνὴν τὴν περὶ τὸ Δασκύλιον· Γρᾶν δὲ τὸν υἱὸν τούτου τὸν νεώτατον προελθόντα μέχρι τοῦ Γρανίκου ποταμοῦ καὶ παρεσκευασμένον ἄμεινον περαιῶσαι τὸ πλέον τῆς στρατιᾶς εἰς Λέσβον καὶ κατασχεῖν αὐτήν· Κλεύην δὲ τὸν Δώρου καὶ Μαλαόν͵ καὶ αὐτοὺς ἀπογόνους ὄντας Ἀγαμέμνονος͵ συναγαγεῖν μὲν τὴν στρατιὰν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον καθ᾽ ὃν καὶ Πενθίλος͵ ἀλλὰ τὸν μὲν τοῦ Πενθίλου στόλον φθῆναι περαιωθέντα ἐκ τῆς Θράικης εἰς τὴν Ἀσίαν͵ τούτους δὲ περὶ τὴν Λοκρίδα καὶ τὸ Φρίκιον ὄρος διατρῖψαι πολὺν χρόνον͵ ὕστερον δὲ διαβάντας κτίσαι τὴν Κύμην τὴν Φρικωνίδα κληθεῖσαν ἀπὸ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους.

1.4

Τῶν Αἰολέων τοίνυν καθ᾽ ὅλην σκεδασθέντων τὴν χώραν͵ ἣν ἔφαμεν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λέγεσθαι Τρωικήν͵ οἱ ὕστερον οἱ μὲν πᾶσαν Αἰολίδα προσαγορεύουσιν οἱ δὲ μέρος͵ καὶ Τροίαν οἱ μὲν ὅλην οἱ δὲ μέρος αὐτῆς͵ οὐδὲν ὅλως ἀλλήλοις ὁμολογοῦντες. εὐθὺς γὰρ ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν Προποντίδα τόπων ὁ μὲν Ὅμηρος ἀπὸ Αἰσήπου τὴν ἀρχὴν ποιεῖται τῆς Τρωιάδος͵ Εὔδοξος δὲ ἀπὸ Πριάπου καὶ Ἀρτάκης τοῦ ἐν τῆι Κυζικηνῶν νήσωι χωρίου ἀνταίροντος τῶι Πριάπωι͵ συστέλλων ἐπ᾽ ἔλαττον τοὺς ὅρους͵ Δαμάστης δ᾽ ἔτι μᾶλλον συστέλλει ἀπὸ Παρίου· καὶ γὰρ οὗτος μὲν ἕως Λεκτοῦ προάγει͵ ἄλλοι δ᾽ ἄλλως· Χάρων δ᾽ ὁ Λαμψακηνὸς τριακοσίους ἄλλους ἀφαιρεῖ σταδίους͵ ἀπὸ Πρακτίου ἀρχόμενος (τοσοῦτοι γάρ εἰσιν ἀπὸ Παρίου εἰς Πράκτιον)͵ ἕως μέντοι Ἀτραμυττίου πρόεισι· Σκύλαξ δὲ ὁ Καρυανδεὺς ἀπὸ Ἀβύδου ἄρχεται· ὁμοίως δὲ τὴν Αἰολίδα Ἔφορος μὲν λέγει ἀπὸ Ἀβύδου μέχρι Κύμης͵ ἄλλοι δ᾽ ἄλλως.

1.5

Τοπογραφεῖ δὲ κάλλιστα τὴν ὄντως λεγομένην Τροίαν ἡ τῆς Ἴδης θέσις͵ ὄρους ὑψηλοῦ βλέποντος πρὸς δύσιν καὶ τὴν ταύτηι θάλατταν͵ μικρὰ δ᾽ ἐπιστρέφοντος καὶ πρὸς ἄρκτον καὶ τὴν ταύτηι παραλίαν. ἔστι δὲ αὕτη μὲν τῆς Προποντίδος ἀπὸ τῶν περὶ Ἄβυδον στενῶν ἐπὶ τὸν Αἴσηπον καὶ τὴν Κυζικηνήν· ἡ δ᾽ ἑσπερία θάλαττα ὅ τε Ἑλλήσποντός ἐστιν ὁ ἔξω καὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος. πολλοὺς δ᾽ ἔχουσα πρόποδας ἡ Ἴδη καὶ σκολοπενδρώδης οὖσα τὸ σχῆμα ἐσχάτοις ἀφορίζεται τούτοις͵ τῶι τε περὶ τὴν Ζέλειαν ἀκρωτηρίωι καὶ τῶι καλουμένωι Λεκτῶι͵ τῶι μὲν τελευτῶντι εἰς τὴν μεσόγαιαν μικρὸν ὑπὲρ τῆς Κυζικηνῆς (καὶ δὴ καὶ ἔστι νῦν ἡ Ζέλεια τῶν Κυζικηνῶν)· τὸ δὲ Λεκτὸν εἰς τὸ πέλαγος καθήκει τὸ Αἰγαῖον ἐν παράπλωι κείμενον τοῖς ἐκ Τενέδου πλέουσιν εἰς Λέσβον. Ἴδην δ᾽ ἵκανον πολυπίδακα μητέρα θηρῶν͵ Λεκτὸν ὅθι πρῶτον λιπέτην ἅλα Ὕπνος καὶ ῞Ηρα͵ τοῖς οὖσιν οἰκείως τοῦ ποιητοῦ φράζοντος τὸ Λεκτόν· καὶ γὰρ ὅτι τῆς Ἴδης ἐστὶ τὸ Λεκτὸν καὶ διότι πρώτη ἀπόβασις ἐκ θαλάττης αὕτη τοῖς ἐπὶ τὴν Ἴδην ἀνιοῦσιν͵ εἴρηκεν ὀρθῶς. Τοὺς δὴ πρόποδας τοὺς ἐσχάτους ἐφ᾽ ἑκάτερα φράζων οὕτως τὸ Λεκτὸν καὶ τὴν Ζέλειαν͵ οἰκείως τούτων ἀκρώρειαν ἀφορίζει Γάργαρον͵ ἄκρον λέγων· καὶ γὰρ καὶ νῦν Γάργαρον ἐν τοῖς ἄνω μέρεσι τῆς Ἴδης δείκνυται τόπος͵ ἀφ᾽ οὗ τὰ νῦν Γάργαρα πόλις Αἰολική. ἐντὸς μὲν οὖν τῆς Ζελείας καὶ τοῦ Λεκτοῦ πρῶτά ἐστιν ἀπὸ τῆς Προποντίδος ἀρξαμένοις [τὰ] μέχρι τῶν κατ᾽ Ἄβυδον στενῶν͵ εἶτ᾽ ἔξω τῆς Προποντίδος τὰ μέχρι Λεκτοῦ.

1.6

Κάμψαντι δὲ τὸ Λεκτὸν ἀναχεῖται κόλπος μέγας͵ ὃν ἡ Ἴδη ποιεῖ πρὸς τὴν ἤπειρον ἀποχωροῦσα ἀπὸ τοῦ Λεκτοῦ͵ καὶ αἱ Κάναι͵ τὸ ἐκ θατέρου μέρους ἀντικείμενον ἀκρωτήριον τῶι Λεκτῶι· καλοῦσι δ᾽ οἱ μὲν Ἰδαῖον κόλπον͵ οἱ δ᾽ Ἀδραμυττηνόν. ἐν τούτωι δὲ αἱ τῶν Αἰολέων πόλεις μέχρι τῶν ἐκβολῶν τοῦ Ἕρμου͵ καθάπερ εἰρήκαμεν. εἴρηται δὲ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν͵ ὅτι τοῖς ἐκ Βυζαντίου πλέουσι πρὸς νότον ἐπ᾽ εὐθείας ἐστὶν ὁ πλοῦς͵ πρῶτον ἐπὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον διὰ μέσης τῆς Προποντίδος͵ ἔπειτα τῆς παραλίας τῆς Ἀσίας μέχρι Καρίας. ταύτην δὴ φυλάττοντας χρὴ τὴν ὑπόθεσιν ἀκούειν τῶν ἑξῆς͵ κἂν λέγωμεν κόλπους τινὰς ἐν τῆι παραλίαι͵ τάς τε ἄκρας δεῖ νοεῖν τὰς ποιούσας αὐτοὺς ἐπὶ τῆς αὐτῆς γραμμῆς κειμένας ὥσπερ τινὸς μεσημβρινῆς.

1.7

Ἐκ δὴ τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένων εἰκάζουσιν οἱ φροντίσαντες περὶ τούτων πλέον τι͵ πᾶσαν τὴν παραλίαν ταύτην ὑπὸ τοῖς Τρωσὶ γεγονέναι͵ διηιρημένην μὲν εἰς δυναστείας ἐννέα͵ ὑπὸ δὲ τῶι Πριάμωι τεταγμένην κατὰ τὸν Ἰλιακὸν πόλεμον καὶ λεγομένην Τροίαν· δῆλον δὲ ἐκ τῶν κατὰ μέρος. οἱ γὰρ περὶ τὸν Ἀχιλλέα τειχήρεις ὁρῶντες τοὺς Ἰλιέας κατ᾽ ἀρχάς͵ ἔξω ποιεῖσθαι τὸν πόλεμον ἐπεχείρησαν καὶ περιιόντες ἀφαιρεῖσθαι τὰ κύκλωι δώδεκα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ᾽ ἀνθρώπων͵ πεζὸς δ᾽ ἕνδεκά φημι κατὰ Τροίην ἐρίβωλον. Τροίαν γὰρ λέγει τὴν πεπορθημένην ἤπειρον· πεπόρθηται δὲ σὺν ἄλλοις τόποις καὶ τὰ ἀντικείμενα τῆι Λέσβωι τὰ περὶ Θήβην καὶ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον τὴν τῶν Λελέγων καὶ ἔτι ἡ τοῦ Εὐρυπύλου τοῦ Τηλέφου παιδός ἀλλ᾽ οἷον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῶι ὁ Νεοπτόλεμος ἥρω Εὐρύπυλον. ταῦτα δὴ πεπορθῆσθαι λέγει καὶ αὐτὴν τὴν Λέσβον ὅτε Λέσβον ἐυκτιμένην ἕλεν αὐτός. καὶ πέρσε δὲ Λυρνησσὸν καὶ Πήδασον. καὶ Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης. Ἐκ μὲν Λυρνησσοῦ ἡ Βρισηὶς ἑάλω τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο. ἧς ἐν τῆι ἁλώσει τὸν Μύνητα πεσεῖν φησιν͵ ὡς ἡ Βρισηὶς θρηνοῦσα τὸν Πάτροκλον δηλοῖ οὐδὲ μὲν οὐδέ μ᾽ ἔασκες͵ ὅτ᾽ ἄνδρ᾽ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς ἔκτεινεν͵ πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος͵ κλαίειν. ἐμφαίνει γὰρ τὴν Λυρνησσὸν λέγων πόλιν θείοιο Μύνητος͵ ὡς ἂν δυναστευομένην ὑπ᾽ αὐτοῦ͵ καὶ ἐνταῦθα πεσεῖν αὐτὸν μαχόμενον. ἐκ δὲ τῆς Θήβης ἡ Χρυσηὶς ἐλήφθη ὠιχόμεθ᾽ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος. ἐκ δὲ τῶν ἀχθέντων ἐκεῖθεν φησὶν εἶναι τὴν Χρυσηίδα. Ἀνδρομάχη θυγάτηρ μεγαλήτορος Ἠετίωνος͵ Ἠετίων͵ ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάκωι ὑληέσσηι͵ Θήβηι ὑποπλακίηι͵ Κιλίκεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων. δευτέρα οὖν αὕτη δυναστεία Τρωικὴ μετὰ τὴν ὑπὸ Μύνητι. οἰκείως δὲ τούτοις καὶ τὸ ὑπὸ τῆς Ἀνδρομάχης λεχθὲν οὕτως Ἕκτορ͵ ἐγὼ δύστηνος· ἰῆι ἄρα γεινόμεθ᾽ αἴσηι ἀμφότεροι͵ σὺ μὲν ἐν Τροίηι Πριάμου ἐνὶ οἴκωι͵ αὐτὰρ ἐγὼ Θήβηισιν͵ οὐκ οἴονται δεῖν ἐξ εὐθείας ἀκούειν͵ ἀλλὰ καθ᾽ ὑπερβατόν ἀμφότεροι ἐν Τροίηι͵ σὺ μὲν Πριάμου ἐνὶ οἴκωι͵ αὐτὰρ ἐγὼ Θήβηισι. τρίτη δ᾽ ἐστὶν ἡ τῶν Λελέγων͵ καὶ αὕτη Τρωική͵ Ἄλτεω͵ ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει. οὗ τῆι θυγατρὶ συνελθὼν Πρίαμος γεννᾶι τὸν Λυκάονα καὶ Πολύδωρον. καὶ μὴν οἵ γε ὑπὸ τῶι Ἕκτορι ἐν τῶι καταλόγωι ταττόμενοι λέγονται Τρῶες Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ. εἶθ᾽ οἱ ὑπὸ τῶι Αἰνείαι Δαρδανίων αὖτ᾽ ἦρχεν ἐὺς πάις Ἀγχίσαο καὶ οὗτοι Τρῶες· φησὶ γοῦν Αἰνεία͵ Τρώων βουληφόρε. εἶθ᾽ οἱ ὑπὸ Πανδάρωι Λύκιοι͵ οὓς καὶ αὐτοὺς καλεῖ Τρῶας· οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης͵ Ἀφνειοί͵ πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο͵ Τρῶες· τῶν αὖτ᾽ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός͵ Πάνδαρος. ἕκτη δ᾽ αὕτη δυναστεία. καὶ μὴν οἵ γε μεταξὺ τοῦ Αἰσήπου καὶ Ἀβύδου Τρῶες· ὑπὸ μὲν γὰρ τῶι Ἀσίωι ἐστὶ τὰ περὶ Ἄβυδον οἳ δ᾽ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο͵ καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην͵ τῶν αὖθ᾽ Ὑρτακίδης ἦρχ᾽ Ἄσιος. ἀλλ᾽ ἐν Ἀβύδωι μὲν υἱὸς τοῦ Πριάμου διέτριβεν͵ ἵππους νέμων͵ πατρώιας δηλονότι ἀλλ᾽ υἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε Δημοκόωντα͵ ὅς οἱ Ἀβυδόθεν ἦλθε παρ᾽ ἵππων ὠκειάων. ἐν δὲ Περκώτηι υἱὸς Ἱκετάονος ἐβουνόμει οὐκ ἀλλοτρίας οὐδ᾽ οὗτος βοῦς πρῶτον δ᾽ Ἱκεταονίδην ἐνένιπεν͵ ἴφθιμον Μελάνιππον· ὁ δ᾽ ὄφρα μὲν εἰλίποδας βοῦς βόσκ᾽ ἐν Περκώτηι. ὥστε καὶ αὕτη ἂν εἴη Τρωιὰς καὶ ἡ ἐφεξῆς ἕως Ἀδραστείας· ἦρχον γὰρ αὐτῆς υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου. πάντες μὲν δὴ Τρῶες οἱ ἀπὸ Ἀβύδου μέχρι Ἀδραστείας͵ δίχα μέντοι διηιρημένοι͵ οἱ μὲν ὑπὸ τῶι Ἀσίωι οἱ δ᾽ ὑπὸ τοῖς Μεροπίδαις· καθάπερ καὶ ἡ τῶν Κιλίκων διττή͵ ἡ μὲν Θηβαϊκὴ ἡ δὲ Λυρνησσίς· ἐν αὐτῆι δ᾽ ἂν λεχθείη ἡ ὑπὸ Εὐρυπύλωι ἐφεξῆς οὖσα τῆι Λυρνησσίδι. ὅτι δὲ τούτων ἁπάντων ἦρχεν ὁ Πρίαμος οἱ τοῦ Ἀχιλλέως λόγοι πρὸς τὸν Πρίαμον σαφῶς ἐμφανίζουσι καί σε͵ γέρον͵ τὸ πρὶν μὲν ἀκούομεν ὄλβιον εἶναι͵ ὅσσον Λέσβος ἄνω Μάκαρος πόλις ἐντὸς ἐέργει͵ καὶ Φρυγίη καθύπερθε καὶ Ἑλλήσποντος ἀπείρων.

1.8

Τότε μὲν οὖν τοιαῦτα ὑπῆρχεν͵ ὕστερον δὲ ἠκολούθησαν μεταβολαὶ παντοῖαι. τὰ μὲν γὰρ περὶ Κύζικον Φρύγες ἐπώικησαν ἕως Πρακτίου͵ τὰ δὲ περὶ Ἄβυδον Θρᾶικες· ἔτι δὲ πρότερον τούτων ἀμφοῖν Βέβρυκες καὶ Δρύοπες· τὰ δ᾽ ἑξῆς Τρῆρες͵ καὶ οὗτοι Θρᾶικες· τὸ δὲ Θήβης πεδίον Λυδοί͵ οἱ τότε Μήιονες͵ καὶ Μυσῶν οἱ περιγενόμενοι τῶν ὑπὸ Τηλέφωι πρότερον καὶ Τεύθραντι. οὕτω δὴ τοῦ ποιητοῦ τὴν Αἰολίδα καὶ τὴν Τροίαν εἰς ἓν συντιθέντος͵ καὶ τῶν Αἰολέων τὴν ἀπὸ τοῦ Ἕρμου πᾶσαν μέχρι τῆς κατὰ Κύζικον παραλίας κατασχόντων καὶ πόλεις κτισάντων͵ οὐδ᾽ ἂν ἡμεῖς ἀτόπως περιοδεύσαιμεν͵ εἰς ταὐτὸ συντιθέντες τήν τε Αἰολίδα νῦν ἰδίως λεγομένην τὴν ἀπὸ τοῦ Ἕρμου μέχρι Λεκτοῦ καὶ τὴν ἐφεξῆς μέχρι τοῦ Αἰσήπου. ἐν γὰρ τοῖς καθ᾽ ἕκαστα διακρινοῦμεν πάλιν͵ παρατιθέντες ἅμα τοῖς νῦν οὖσι τὰ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ καὶ τῶν ἄλλων λεγόμενα.

1.9

Ἔστιν οὖν μετὰ τὴν τῶν Κυζικηνῶν πόλιν καὶ τὸν Αἴσηπον ἀρχὴ τῆς Τρωιάδος καθ᾽ Ὅμηρον. λέγει δ᾽ ἐκεῖνος μὲν οὕτω περὶ αὐτῆς οἳ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης Ἀφνειοί͵ πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο͵ Τρῶες· τῶν αὖθ᾽ ἦρχε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός͵ Πάνδαρος. τούτους δὲ ἐκάλει καὶ Λυκίους· Ἀφνειοὺς δὲ ἀπὸ τῆς Ἀφνίτιδος νομίζουσι λίμνης· καὶ γὰρ οὕτω καλεῖται ἡ Δασκυλῖτις.

1.10

Ἡ μὲν δὴ Ζέλεια ἐν τῆι παρωρείαι τῆι ὑστάτηι τῆς Ἴδης ἔστιν͵ ἀπέχουσα Κυζίκου μὲν σταδίους ἐνενήκοντα καὶ ἑκατόν͵ τῆς δ᾽ ἐγγυτάτω θαλάττης καθ᾽ ἣν ἐκδίδωσιν Αἴσηπος ὅσον ὀγδοήκοντα. ἐπιμερίζει δὲ συνεχῶς τὰ κατὰ τὴν μετὰ τὸν Αἴσηπον οἳ δ᾽ Ἀδρήστειάν τ᾽ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ͵ καὶ Πιτύαν εἶχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ͵ τῶν ἦρχ᾽ Ἄδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ͵ υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου. ταῦτα δὲ τὰ χωρία τῆι Ζελείαι μὲν ὑποπέπτωκεν͵ ἔχουσι δὲ Κυζικηνοί τε καὶ Πριαπηνοὶ μέχρι καὶ τῆς παραλίας. περὶ μὲν οὖν τὴν Ζέλειαν ὁ Τάρσιος ἔστι ποταμός͵ εἴκοσιν ἔχων διαβάσεις τῆι αὐτῆι ὁδῶι͵ καθάπερ ὁ Ἑπτάπορος͵ ὅν φησιν ὁ ποιητής.

1.11

Ὑπὲρ δὲ τῆς ἐκβολῆς τοῦ Αἰσήπου σχεδόν τι .... σταδίοις κολωνὸς ἔστιν͵ ἐφ᾽ ὧι τάφος δείκνυται Μέμνονος τοῦ Τιθωνοῦ· πλησίον δ᾽ ἔστι καὶ ἡ Μέμνονος κώμη. τοῦ δὲ Αἰσήπου καὶ τοῦ Πριάπου μεταξὺ ὁ Γράνικος ῥεῖ τὰ πολλὰ δι᾽ Ἀδραστείας πεδίου͵ ἐφ᾽ ὧι Ἀλέξανδρος τοὺς Δαρείου σατράπας ἀνὰ κράτος ἐνίκησε συμβαλών͵ καὶ πᾶσαν τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου καὶ τοῦ Εὐφράτου παρέλαβεν. ἐπὶ δὲ Γρανίκωι πόλις ἦν Σιδήνη χώραν ἔχουσα πολλὴν ὁμώνυμον͵ κατέσπασται δὲ νῦν. ἐν δὲ τῆι μεθορίαι τῆς Κυζικηνῆς καὶ τῆς Πριαπηνῆς ἔστι τὰ Ἁρπάγια τόπος͵ ἐξ οὗ τὸν Γανυμήδην μυθεύουσιν ἡρπάχθαι· ἄλλοι δὲ περὶ Δαρδάνιον ἄκραν πλησίον Δαρδάνου.

1.12

Πρίαπος δ᾽ ἔστι πόλις ἐπὶ θαλάττηι καὶ λιμήν· κτίσμα δ᾽ οἱ μὲν Μιλησίων φασίν͵ οἵπερ καὶ Ἄβυδον καὶ Προκόννησον συνώικισαν κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν͵ οἱ δὲ Κυζικηνῶν· ἐπώνυμος δ᾽ ἐστὶ τοῦ Πριάπου τιμωμένου παρ᾽ αὐτοῖς͵ εἴτ᾽ ἐξ Ὀρνεῶν τῶν περὶ Κόρινθον μετενηνεγμένου τοῦ ἱεροῦ͵ εἴτε τῶι λέγεσθαι Διονύσου καὶ νύμφης τὸν θεὸν ὁρμησάντων ἐπὶ τὸ τιμᾶν αὐτὸν τῶν ἀνθρώπων͵ ἐπειδὴ σφόδρα εὐάμπελός ἐστιν ἡ χώρα καὶ αὕτη καὶ [ἡ] ἐφεξῆς ὅμορος͵ ἥ τε τῶν Παριανῶν καὶ ἡ τῶν Λαμψακηνῶν· ὁ γοῦν Ξέρξης τῶι Θεμιστοκλεῖ εἰς οἶνον ἔδωκε τὴν Λάμψακον. ἀπεδείχθη δὲ θεὸς οὗτος ὑπὸ τῶν νεωτέρων· οὐδὲ γὰρ Ἡσίοδος οἶδε Πρίαπον͵ ἀλλ᾽ ἔοικε τοῖς Ἀττικοῖς Ὀρθάνηι καὶ Κονισάλωι καὶ Τύχωνι καὶ τοῖς τοιούτοις.

1.13

Ἐκαλεῖτο δ᾽ ἡ χώρα αὕτη Ἀδράστεια καὶ Ἀδραστείας πεδίον͵ κατὰ ἔθος τι οὕτω λεγόντων τὸ αὐτὸ χωρίον διττῶς͵ ὡς καὶ Θήβην καὶ Θήβης πεδίον͵ καὶ Μυγδονίαν καὶ Μυγδονίας πεδίον. φησὶ δὲ Καλλισθένης ἀπὸ Ἀδράστου βασιλέως͵ ὃς πρῶτος Νεμέσεως ἱερὸν ἱδρύσατο͵ καλεῖσθαι Ἀδράστειαν. ἡ μὲν οὖν πόλις μεταξὺ Πριάπου καὶ Παρίου͵ ἔχουσα ὑποκείμενον πεδίον ὁμώνυμον͵ ἐν ὧι καὶ μαντεῖον ἦν Ἀπόλλωνος Ἀκταίου καὶ Ἀρτέμιδος κατὰ τὴν * Πυκάτην· εἰς δὲ Πάριον μετηνέχθη πᾶσα ἡ κατασκευὴ καὶ λιθεία κατασπασθέντος τοῦ ἱεροῦ͵ καὶ ὠικοδομήθη ἐν τῶι Παρίωι βωμὸς͵ Ἑρμοκρέοντος ἔργον͵ πολλῆς μνήμης ἄξιον κατά τε μέγεθος καὶ κάλλος· τὸ δὲ μαντεῖον ἐξελείφθη͵ καθάπερ καὶ τὸ ἐν Ζελείαι. ἐνταῦθα μὲν οὖν οὐδὲν ἱερὸν Ἀδραστείας δείκνυται͵ οὐδὲ δὴ Νεμέσεως͵ περὶ δὲ Κύζικον ἔστιν Ἀδραστείας ἱερόν. Ἀντίμαχος δ᾽ οὕτω φησίν ἔστι δέ τις Νέμεσις μεγάλη θεὸς͵ ἣ τάδε πάντα πρὸς μακάρων ἔλαχεν· βωμὸν δέ οἱ εἵσατο πρῶτος Ἄδρηστος͵ ποταμοῖο παρὰ ῥόον Αἰσήποιο͵ ἔνθα τετίμηταί τε καὶ Ἀδρήστεια καλεῖται.

1.14

Ἔστι δὲ καὶ τὸ Πάριον πόλις ἐπὶ θαλάττηι͵ λιμένα ἔχουσα μείζω τῆς Πριάπου καὶ ηὐξημένη γε ἐκ ταύτης· θεραπεύοντες γὰρ οἱ Παριανοὶ τοὺς Ἀτταλικοὺς ὑφ᾽ οἷς ἐτέτακτο ἡ Πριαπηνή͵ πολλὴν αὐτῆς ἀπετέμοντο ἐπιτρεπόντων ἐκείνων. ἐνταῦθα μυθεύουσι τοὺς Ὀφιογενεῖς συγγένειάν τινα ἔχειν πρὸς τοὺς ὄφεις· φασὶ δ᾽ αὐτῶν τοὺς ἄρρενας τοῖς ἐχεοδήκτοις ἄκος εἶναι συνεχῶς ἐφαπτομένους ὥσπερ τοὺς ἐπωιδούς͵ πρῶτον μὲν τὸ πελίωμα εἰς ἑαυτοὺς μεταφέροντας͵ εἶτα καὶ τὴν φλεγμονὴν παύοντας καὶ τὸν πόνον. μυθεύουσι δὲ τὸν ἀρχηγέτην τοῦ γένους ἥρωά τινα ἐξ ὄφεως μεταβαλεῖν· τάχα δὲ τῶν Ψύλλων τις ἦν τῶν Λιβυκῶν͵ εἰς δὲ τὸ γένος διέτεινεν ἡ δύναμις μέχρι ποσοῦ. κτίσμα δ᾽ ἐστὶ τὸ Πάριον Μιλησίων καὶ Ἐρυθραίων καὶ Παρίων.

1.15

Πιτύα δ᾽ ἐστὶν ἐν Πιτυοῦντι τῆς Παριανῆς ὑπερκείμενον ἔχουσα πιτυῶδες ὄρος· μεταξὺ δὲ κεῖται Παρίου καὶ Πριάπου κατὰ Λίνον χωρίον ἐπὶ θαλάττηι͵ ὅπου οἱ Λινούσιοι κοχλίαι ἄριστοι τῶν πάντων ἁλίσκονται.

1.16

Ἐν δὲ τῶι παράπλωι τῶι ἀπὸ Παρίου εἰς Πρίαπον ἥ τε παλαιὰ Προκόννησός ἐστι καὶ ἡ νῦν Προκόννησος͵ πόλιν ἔχουσα καὶ μέταλλον μέγα λευκοῦ λίθου σφόδρα ἐπαινούμενον· τὰ γοῦν κάλλιστα τῶν ταύτηι πόλεων ἔργα͵ ἐν δὲ τοῖς πρῶτα τὰ ἐν Κυζίκωι ταύτης ἐστὶ τῆς λίθου. ἐντεῦθέν ἐστιν Ἀριστέας ὁ ποιητὴς τῶν Ἀριμασπείων καλουμένων ἐπῶν͵ ἀνὴρ γόης εἴ τις ἄλλος.

1.17

Τὸ δὲ Τηρείης ὄρος οἱ μὲν τὰ ἐν Πειρωσσῶι ὄρη φασὶν ἃ ἔχουσιν οἱ Κυζικηνοὶ τῆι Ζελείαι προσεχῆ͵ ἐν οἷς βασιλικὴ θήρα κατεσκεύαστο τοῖς Λυδοῖς͵ καὶ Πέρσαις ὕστερον· οἱ δ᾽ ἀπὸ τετταράκοντα σταδίων Λαμψάκου δεικνύουσι λόφον͵ ἐφ᾽ ὧι μητρὸς θεῶν ἱερόν ἐστιν ἅγιον Τηρείης ἐπικαλούμενον.

1.18

Καὶ ἡ Λάμψακος δ᾽ ἐπὶ θαλάττηι πόλις ἐστὶν εὐλίμενος καὶ ἀξιόλογος͵ συμμένουσα καλῶς͵ ὥσπερ καὶ ἡ Ἄβυδος· διέχει δ᾽ αὐτῆς ὅσον ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίους· ἐκαλεῖτο δὲ πρότερον Πιτυοῦσσα͵ καθάπερ καὶ τὴν Χίον φασίν· ἐν δὲ τῆι περαίαι τῆς Χερρονήσου πολίχνιόν ἐστι Καλλίπολις· κεῖται δ᾽ ἐπ᾽ ἀκτῆς ἐκκειμένη πολὺ πρὸς τὴν Ἀσίαν κατὰ τὴν Λαμψακηνῶν πόλιν͵ ὥστε τὸ δίαρμα μὴ πλέον εἶναι τετταράκοντα σταδίων.

1.19

Ἐν δὲ τῶι μεταξὺ Λαμψάκου καὶ Παρίου Παισὸς ἦν πόλις καὶ ποταμός· κατέσπασται δ᾽ ἡ πόλις͵ οἱ δὲ Παισηνοὶ μετώικησαν εἰς Λάμψακον͵ Μιλησίων ὄντες ἄποικοι καὶ αὐτοί͵ καθάπερ καὶ οἱ Λαμψακηνοί. ὁ δὲ ποιητὴς εἴρηκεν ἀμφοτέρως͵ καὶ προσθεὶς τὴν πρώτην συλλαβήν καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ͵ καὶ ἀφελών ὅς ῥ᾽ ἐνὶ Παισῶι ναῖε πολυκτήμων καὶ ὁ ποταμὸς νῦν οὕτω καλεῖται. Μιλησίων δ᾽ εἰσὶ καὶ αἱ Κολωναὶ αἱ ὑπὲρ Λαμψάκου ἐν τῆι μεσογαίαι τῆς Λαμψακηνῆς· ἄλλαι δ᾽ εἰσὶν ἐπὶ τῆι ἐκτὸς Ἑλλησποντίαι θαλάττηι͵ Ἰλίου διέχουσαι σταδίους τετταράκοντα πρὸς τοῖς ἑκατόν· ἐξ ὧν τὸν Κύκνον φασίν. Ἀναξιμένης δὲ καὶ ἐν τῆι Ἐρυθραίαι φησὶ λέγεσθαι Κολωνὰς καὶ ἐν τῆι Φωκίδι καὶ ἐν Θετταλίαι· ἐν δὲ τῆι Παριανῆι ἔστιν Ἰλιοκολώνη. ἐν δὲ τῆι Λαμψακηνῆι τόπος εὐάμπελος Γεργίθιον· ἦν δὲ καὶ πόλις Γέργιθα ἐκ τῶν ἐν τῆι Κυμαίαι Γεργίθων· ἦν γὰρ κἀκεῖ πόλις πληθυντικῶς καὶ θηλυκῶς λεγομένη αἱ Γέργιθες͵ ὅθενπερ ὁ Γεργίθιος ἦν Κεφάλων· καὶ νῦν ἔτι δείκνυται τόπος ἐν τῆι Κυμαίαι Γεργίθιον πρὸς Λαρίσηι. ἐκ Παρίου μὲν οὖν ὁ γλωσσογράφος κληθεὶς ἦν Νεοπτόλεμος μνήμης ἄξιος͵ ἐκ Λαμψάκου δὲ Χάρων τε ὁ συγγραφεὺς καὶ Ἀδείμαντος καὶ Ἀναξιμένης ὁ ῥήτωρ καὶ Μητρόδωρος ὁ τοῦ Ἐπικούρου ἑταῖρος· καὶ αὐτὸς δ᾽ Ἐπίκουρος τρόπον τινὰ Λαμψακηνὸς ὑπῆρξε͵ διατρίψας ἐν Λαμψάκωι καὶ φίλοις χρησάμενος τοῖς ἀρίστοις τῶν ἐν τῆι πόλει ταύτηι͵ τοῖς περὶ Ἰδομενέα καὶ Λεοντέα. ἐντεῦθεν δὲ μετήνεγκεν Ἀγρίππας τὸν πεπτωκότα λέοντα͵ Λυσίππου ἔργον· ἀνέθηκε δὲ ἐν τῶι ἄλσει τῶι μεταξὺ τῆς λίμνης καὶ τοῦ εὐρίπου.

1.20

Μετὰ δὲ Λάμψακον ἔστιν Ἄβυδος καὶ τὰ μεταξὺ χωρία͵ περὶ ὧν οὕτως εἴρηκε συλλαβὼν ὁ ποιητὴς καὶ τὴν Λαμψακηνὴν καὶ τῆς Παριανῆς τινα (οὔπω γὰρ ἦσαν αὗται αἱ πόλεις κατὰ τὰ Τρωικά) οἳ δ᾽ ἄρα Περκώτην καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο͵ καὶ Σηστὸν καὶ Ἄβυδον ἔχον καὶ δῖαν Ἀρίσβην· τῶν αὖθ᾽ Ὑρτακίδης ἦρχ᾽ Ἄσιος φησίν ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. οὕτω δ᾽ εἰπὼν ἔοικε τὸ βασίλειον ἀποφαίνειν τοῦ Ἀσίου τὴν Ἀρίσβην͵ ὅθεν ἥκειν αὐτόν φησιν ὃν Ἀρίσβηθεν φέρον ἵπποι αἴθωνες μεγάλοι ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. οὕτω δ᾽ ἀφανῆ τὰ χωρία ταῦτά ἐστιν ὥστε οὐδ᾽ ὁμολογοῦσι περὶ αὐτῶν οἱ ἱστοροῦντες͵ πλὴν ὅτι περὶ Ἄβυδον καὶ Λάμψακόν ἐστι καὶ Πάριον͵ καὶ ὅτι ἡ πάλαι Περκώτη μετωνομάσθη ὁ τόπος.

1.21

Τῶν δὲ ποταμῶν τὸν μὲν Σελλήεντά φησιν ὁ ποιητὴς πρὸς τῆι Ἀρίσβηι ῥεῖν͵ εἴπερ ὁ Ἄσιος Ἀρίσβηθέν τε ἧκε καὶ ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος· ὁ δὲ Πράκτιος ποταμὸς μὲν ἔστι͵ πόλις δ᾽ οὐχ εὑρίσκεται͵ ὥς τινες ἐνόμισαν· ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος μεταξὺ Ἀβύδου καὶ Λαμψάκου· τὸ οὖν καὶ Πράκτιον ἀμφενέμοντο οὕτω δεκτέον ὡς περὶ ποταμοῦ͵ καθάπερ κἀκεῖνα οἵ τ᾽ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον͵ καὶ ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν κλυτὰ ἔργ᾽ ἐνέμοντο. ἦν δὲ καὶ ἐν Λέσβωι πόλις Ἀρίσβα͵ ἧς τὴν χώραν ἔχουσι Μηθυμναῖοι· ἔστι δὲ καὶ ποταμὸς Ἄρισβος ἐν Θράικηι͵ ὥσπερ εἴρηται͵ καὶ τούτου πλησίον οἱ Κεβρήνιοι Θρᾶικες. πολλαὶ δ᾽ ὁμωνυμίαι Θραιξὶ καὶ Τρωσίν͵ οἷον Σκαιοὶ Θρᾶικές τινες καὶ Σκαιὸς ποταμὸς καὶ Σκαιὸν τεῖχος καὶ ἐν Τροίαι Σκαιαὶ πύλαι· Ξάνθιοι Θρᾶικες͵ Ξάνθος ποταμὸς ἐν Τροίαι· Ἄρισβος ὁ ἐμβάλλων εἰς τὸν Ἕβρον͵ Ἀρίσβη ἐν Τροίαι· Ῥῆσος ποταμὸς ἐν Τροίαι͵ Ῥῆσος δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς τῶν Θραικῶν. ἔστι δὲ καὶ τῶι Ἀσίωι ὁμώνυμος ἕτερος παρὰ τῶι ποιητῆι Ἄσιος ὃς μήτρως ἦν Ἕκτορος ἱπποδάμοιο͵ αὐτοκασίγνητος Ἑκάβης͵ υἱὸς δὲ Δύμαντος͵ ὃς Φρυγίην ναίεσκε ῥοῆις ἐπὶ Σαγγαρίοιο.

1.22

Ἄβυδος δὲ Μιλησίων ἐστὶ κτίσμα ἐπιτρέψαντος Γύγου τοῦ Λυδῶν βασιλέως· ἦν γὰρ ἐπ᾽ ἐκείνωι τὰ χωρία καὶ ἡ Τρωιὰς ἅπασα͵ ὀνομάζεται δὲ καὶ ἀκρωτήριόν τι πρὸς Δαρδάνωι Γύγας· ἐπίκειται δὲ τῶι στόματι τῆς Προποντίδος καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου͵ διέχει δὲ τὸ ἴσον Λαμψάκου καὶ Ἰλίου͵ σταδίους περὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἑκατόν. ἐνταῦθα δ᾽ ἔστι τὸ ἑπταστάδιον ὅπερ ἔζευξε Ξέρξης͵ τὸ διορίζον τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Ἀσίαν. καλεῖται δ᾽ ἡ ἄκρα τῆς Εὐρώπης Χερρόνησος διὰ τὸ σχῆμα͵ ἡ ποιοῦσα τὰ στενὰ τὰ κατὰ τὸ ζεῦγμα· ἀντίκειται δὲ τὸ ζεῦγμα τῆι Ἀβύδωι. Σηστὸς δὲ ἀρίστη τῶν ἐν Χερρονήσωι πόλεων· διὰ δὲ τὴν γειτοσύνην ὑπὸ τῶι αὐτῶι ἡγεμόνι καὶ αὕτη ἐτέτακτο͵ οὔπω ταῖς ἠπείροις διοριζόντων τῶν τότε τὰς ἡγεμονίας. ἡ μὲν οὖν Ἄβυδος καὶ ἡ Σηστὸς διέχουσιν ἀλλήλων τριάκοντά που σταδίους ἐκ λιμένος εἰς λιμένα͵ τὸ δὲ ζεῦγμά ἐστι μικρὸν ἀπὸ τῶν πόλεων παραλλάξαντι ἐξ Ἀβύδου μὲν ὡς ἐπὶ τὴν Προποντίδα͵ ἐκ δὲ Σηστοῦ εἰς τοὐναντίον· ὀνομάζεται δὲ πρὸς τῆι Σηστῶι τόπος Ἀποβάθρα͵ καθ᾽ ὃν ἐζεύγνυτο ἡ σχεδία. ἔστι δὲ ἡ Σηστὸς ἐνδοτέρω κατὰ τὴν Προποντίδα ὑπερδέξιος τοῦ ῥοῦ τοῦ ἐξ αὐτῆς· διὸ καὶ εὐπετέστερον ἐκ τῆς Σηστοῦ διαίρουσι παραλεξάμενοι μικρὸν ἐπὶ τὸν τῆς Ἡροῦς πύργον͵ κἀκεῖθεν ἀφιέντες τὰ πλοῖα συμπράττοντος τοῦ ῥοῦ πρὸς τὴν περαίωσιν· τοῖς δ᾽ ἐξ Ἀβύδου περαιουμένοις παραλεκτέον ἐστὶν εἰς τἀναντία ὀκτώ που σταδίους ἐπὶ πύργον τινὰ κατ᾽ ἀντικρὺ τῆς Σηστοῦ͵ ἔπειτα διαίρειν πλάγιον καὶ μὴ τελέως ἐναντίον ἔχουσι τὸν ῥοῦν. ὤικουν δὲ τὴν Ἄβυδον μετὰ τὰ Τρωικὰ Θρᾶικες͵ εἶτα Μιλήσιοι. τῶν δὲ πόλεων ἐμπρησθεισῶν ὑπὸ Δαρείου τοῦ Ξέρξου πατρὸς τῶν κατὰ τὴν Προποντίδα͵ ἐκοινώνησε καὶ ἡ Ἄβυδος τῆς αὐτῆς συμφορᾶς· ἐνέπρησε δὲ πυθόμενος μετὰ τὴν ἀπὸ τῶν Σκυθῶν ἐπάνοδον τοὺς νομάδας παρασκευάζεσθαι διαβαίνειν ἐπ᾽ αὐτὸν κατὰ τιμωρίαν ὧν ἔπαθον͵ δεδιὼς μὴ αἱ πόλεις πορθμεῖα παράσχοιεν τῆι στρατιᾶι. συνέβη δὲ πρὸς ταῖς ἄλλαις μεταβολαῖς καὶ τῶι χρόνωι καὶ τοῦτο αἴτιον τῆς συγχύσεως τῶν τόπων. περὶ δὲ Σηστοῦ καὶ τῆς ὅλης Χερρονήσου προείπομεν ἐν τοῖς περὶ τῆς Θράικης τόποις. φησὶ δὲ τὴν Σηστὸν Θεόπομπος βραχεῖαν μὲν εὐερκῆ δέ͵ καὶ σκέλει διπλέθρωι συνάπτειν πρὸς τὸν λιμένα͵ καὶ διὰ ταῦτ᾽ οὖν καὶ διὰ τὸν ῥοῦν κυρίαν εἶναι τῶν παρόδων.

1.23

Ὑπέρκειται δὲ τῆς τῶν Ἀβυδηνῶν χώρας ἐν τῆι Τρωιάδι τὰ Ἄστυρα͵ ἃ νῦν μὲν Ἀβυδηνῶν ἔστι͵ κατεσκαμμένη πόλις͵ πρότερον δὲ ἦν καθ᾽ αὑτά͵ χρυσεῖα ἔχοντα ἃ νῦν σπάνιά ἐστιν͵ ἐξαναλωμένα͵ καθάπερ τὰ ἐν τῶι Τμώλωι τὰ περὶ τὸν Πακτωλόν. ἀπὸ Ἀβύδου δ᾽ ἐπὶ Αἴσηπον περὶ ἑπτακοσίους φασὶ σταδίους͵ εὐθυπλοίαι δὲ ἐλάττους.

1.24

Ἔξω δὲ Ἀβύδου τὰ περὶ τὸ Ἴλιον ἔστι͵ τά τε παράλια ἕως Λεκτοῦ καὶ τὰ ἐν τῶι Τρωικῶι πεδίωι καὶ τὰ παρώρεια τῆς Ἴδης τὰ ὑπὸ τῶι Αἰνείαι. διττῶς δὲ ταῦτ᾽ ὀνομάζει ὁ ποιητής͵ τοτὲ μὲν οὕτω λέγων Δαρδανίων αὖτ᾽ ἦρχεν ἐὺς πάις Ἀγχίσαο͵ Δαρδανίους καλῶν͵ τοτὲ δὲ Δαρδάνους Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταί. εἰκὸς δ᾽ ἐνταῦθα ἱδρῦσθαι τὸ παλαιὸν τὴν λεγομένην ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ Δαρδανίαν Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς͵ κτίσσε δὲ Δαρδανίην. νῦν μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἴχνος πόλεως σώζεται αὐτόθι.

1.25

Εἰκάζει δὲ Πλάτων μετὰ τοὺς κατακλυσμοὺς τρία πολιτείας εἴδη συνίστασθαι· πρῶτον μὲν τὸ ἐπὶ τὰς ἀκρωρείας ἁπλοῦν τι καὶ ἄγριον͵ δεδιότων τὰ ὕδατα ἐπιπολάζοντα ἀκμὴν ἐν τοῖς πεδίοις· δεύτερον δὲ τὸ ἐν ταῖς ὑπωρείαις͵ θαρρούντων ἤδη κατὰ μικρόν͵ ἅτε δὴ καὶ τῶν πεδίων ἀρχομένων ἀναψύχεσθαι· τρίτον δὲ τὸ ἐν τοῖς πεδίοις. λέγοι δ᾽ ἄν τις καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον ἴσως καὶ πλείω͵ ὕστατον δὲ τὸ ἐν τῆι παραλίαι καὶ ἐν ταῖς νήσοις͵ λελυμένου παντὸς τοῦ τοιούτου φόβου. τὸ γὰρ μᾶλλον καὶ ἧττον θαρρεῖν πλησιάζειν τῆι θαλάττηι πλείους ἂν ὑπογράφοι διαφορὰς πολιτειῶν καὶ ἠθῶν͵ καθάπερ τῶν ἁπλῶν τε καὶ τῶν ἀγρίων ἔτι πως ἐπὶ τὸ ἥμερον τῶν δευτέρων ὑποβεβηκότων. ἔστι δέ τις διαφορὰ καὶ παρὰ τούτοις τῶν ἀγροίκων καὶ μεσαγροίκων καὶ πολιτικῶν· ἀφ᾽ ὧν ἤδη καὶ ἐπὶ τὸ ἀστεῖον καὶ ἄριστον ἦθος ἐτελεύτησεν ἡ τῶν ὀνομάτων κατ᾽ ὀλίγον μετάληψις͵ κατὰ τὴν τῶν ἠθῶν ἐπὶ τὸ κρεῖττον μετάστασιν͵ παρὰ τὰς τῶν τόπων καὶ τῶν βίων μεταβολάς. ταύτας δὴ τὰς διαφορὰς ὑπογράφειν φησὶ τὸν ποιητὴν ὁ Πλάτων͵ τῆς μὲν πρώτης πολιτείας παράδειγμα τιθέντα τὸν τῶν Κυκλώπων βίον͵ αὐτοφυεῖς νεμομένων καρποὺς καὶ τὰς ἀκρωρείας κατεχόντων ἐν σπηλαίοις τισίν· ἀλλὰ τά γ᾽ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται͵ φησίν͵ αὐτοῖς· τοῖσιν δ᾽ οὐκ ἀγοραὶ βουληφόροι͵ οὔτε θέμιστες· ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρνα ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι͵ θεμιστεύει δὲ ἕκαστος παίδων ἠδ᾽ ἀλόχων. τοῦ δὲ δευτέρου τὸν ἐπὶ τοῦ Δαρδάνου κτίσσε δὲ Δαρδανίην͵ ἐπεὶ οὔπω Ἴλιος ἱρὴ ἐν πεδίωι πεπόλιστο͵ πόλις μερόπων ἀνθρώπων͵ ἀλλ᾽ ἔθ᾽ ὑπωρείας ὤικεον πολυπιδάκου Ἴδης. τοῦ δὲ τρίτου ἐπὶ τοῦ Ἴλου τὸν ἐν τοῖς πεδίοις. τοῦτον γὰρ παραδιδόασι τοῦ Ἰλίου κτίστην͵ ἀφ᾽ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν λαβεῖν τὴν πόλιν· εἰκὸς δὲ καὶ διὰ τοῦτο ἐν μέσωι τῶι πεδίωι τεθάφθαι αὐτόν͵ ὅτι πρῶτος ἐθάρρησεν ἐν τοῖς πεδίοις θέσθαι τὴν κατοικίαν οἱ δὲ παρ᾽ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο μέσσον κὰππεδίον παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο. οὐδ᾽ οὗτος δὲ τελέως ἐθάρρησεν· οὐ γὰρ ἐνταῦθα ἵδρυσε τὴν πόλιν ὅπου νῦν ἔστιν͵ ἀλλὰ σχεδόν τι τριάκοντα σταδίοις ἀνωτέρω πρὸς ἕω καὶ πρὸς τὴν Ἴδην καὶ τὴν Δαρδανίαν κατὰ τὴν νῦν καλουμένην Ἰλιέων κώμην. οἱ δὲ νῦν Ἰλιεῖς φιλοδοξοῦντες καὶ θέλοντες εἶναι ταύτην τὴν παλαιὰν παρεσχήκασι λόγον τοῖς ἐκ τῆς Ὁμήρου ποιήσεως τεκμαιρομένοις· οὐ γὰρ ἔοικεν αὕτη εἶναι ἡ καθ᾽ Ὅμηρον. καὶ ἄλλοι δὲ ἱστοροῦσι πλείους μεταβεβληκέναι τόπους τὴν πόλιν͵ ὕστατα δ᾽ ἐνταῦθα συμμεῖναι κατὰ Κροῖσον μάλιστα. τὰς δὴ τοιαύτας μεταβάσεις εἰς τὰ κάτω μέρη τὰς τότε συμβαινούσας ὑπολαμβάνω καὶ βίων καὶ πολιτειῶν ὑπογράφειν διαφοράς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ ἄλλοτε ἐπισκεπτέον.

1.26

Τὴν δὲ τῶν Ἰλιέων πόλιν τῶν νῦν τέως μὲν κώμην εἶναί φασι τὸ ἱερὸν ἔχουσαν τῆς Ἀθηνᾶς μικρὸν καὶ εὐτελές͵ Ἀλέξανδρον δὲ ἀναβάντα μετὰ τὴν ἐπὶ Γρανίκωι νίκην ἀναθήμασί τε κοσμῆσαι τὸ ἱερὸν καὶ προσαγορεῦσαι πόλιν καὶ οἰκοδομίαις ἀναλαβεῖν προστάξαι τοῖς ἐπιμεληταῖς ἐλευθέραν τε κρῖναι καὶ ἄφορον· ὕστερον δὲ μετὰ τὴν κατάλυσιν τῶν Περσῶν ἐπιστολὴν καταπέμψαι φιλάνθρωπον͵ ὑπισχνούμενον πόλιν τε ποιῆσαι μεγάλην καὶ ἱερὸν ἐπισημότατον καὶ ἀγῶνα ἀποδείξειν ἱερόν. μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν Λυσίμαχος μάλιστα τῆς πόλεως ἐπεμελήθη καὶ νεὼν κατεσκεύασε καὶ τεῖχος περιεβάλετο ὅσον τετταράκοντα σταδίων͵ συνώικισέ τε εἰς αὐτὴν τὰς κύκλωι πόλεις ἀρχαίας ἤδη κεκακωμένας͵ ὅτε καὶ Ἀλεξανδρείας ἤδη ἐπεμελήθη͵ συνωικισμένης μὲν ἤδη ὑπ᾽ Ἀντιγόνου καὶ προσηγορευμένης Ἀντιγονείας͵ μεταβαλούσης δὲ τοὔνομα· ἔδοξε γὰρ εὐσεβὲς εἶναι τοὺς Ἀλέξανδρον διαδεξαμένους ἐκείνου πρότερον κτίζειν ἐπωνύμους πόλεις͵ εἶθ᾽ ἑαυτῶν· καὶ δὴ καὶ συνέμεινε καὶ αὔξησιν ἔσχε͵ νῦν δὲ καὶ Ῥωμαίων ἀποικίαν δέδεκται καὶ ἔστι τῶν ἐλλογίμων πόλεων.

1.27

Καὶ τὸ Ἴλιον δ᾽ ὃ νῦν ἔστι κωμόπολίς τις ἦν͵ ὅτε πρῶτον Ῥωμαῖοι τῆς Ἀσίας ἐπέβησαν καὶ ἐξέβαλον Ἀντίοχον τὸν μέγαν ἐκ τῆς ἐντὸς τοῦ Ταύρου. φησὶ γοῦν Δημήτριος ὁ Σκήψιος͵ μειράκιον ἐπιδημήσας εἰς τὴν πόλιν κατ᾽ ἐκείνους τοὺς καιρούς͵ οὕτως ὠλιγωρημένην ἰδεῖν τὴν κατοικίαν ὥστε μηδὲ κεραμωτὰς ἔχειν τὰς στέγας· Ἡγησιάναξ δὲ τοὺς Γαλάτας περαιωθέντας ἐκ τῆς Εὐρώπης ἀναβῆναι μὲν εἰς τὴν πόλιν δεομένους ἐρύματος͵ παρὰ χρῆμα δ᾽ ἐκλιπεῖν διὰ τὸ ἀτείχιστον· ὕστερον δ᾽ ἐπανόρθωσιν ἔσχε πολλήν. εἶτ᾽ ἐκάκωσαν αὐτὴν πάλιν οἱ μετὰ Φιμβρίου Ῥωμαῖοι λαβόντες ἐκ πολιορκίας ἐν τῶι Μιθριδατικῶι πολέμωι. συνεπέμφθη δὲ ὁ Φιμβρίας ὑπάτωι Οὐαλερίωι Φλάκκωι ταμίας προχειρισθέντι ἐπὶ τὸν Μιθριδάτην· καταστασιάσας δὲ καὶ ἀνελὼν τὸν ὕπατον κατὰ Βιθυνίαν αὐτὸς κατεστάθη κύριος τῆς στρατιᾶς͵ καὶ προελθὼν εἰς Ἴλιον͵ οὐ δεχομένων αὐτὸν τῶν Ἰλιέων ὡς ληιστήν͵ βίαν τε προσφέρει καὶ δεκαταίους αἱρεῖ· καυχωμένου δ᾽ ὅτι ἣν Ἀγαμέμνων πόλιν δεκάτωι ἔτει μόλις εἷλε τὸν χιλιόναυν στόλον ἔχων καὶ τὴν σύμπασαν Ἑλλάδα συστρατεύουσαν͵ ταύτην αὐτὸς δεκάτηι ἡμέραι χειρώσαιτο͵ εἶπέ τις τῶν Ἰλιέων οὐ γὰρ ἦν Ἕκτωρ ὁ ὑπερμαχῶν τῆς πόλεως. τοῦτον μὲν οὖν ἐπελθὼν Σύλλας κατέλυσε͵ καὶ τὸν Μιθριδάτην κατὰ συμβάσεις εἰς τὴν οἰκείαν ἀπέπεμψε͵ τοὺς δ᾽ Ἰλιέας παρεμυθήσατο πολλοῖς ἐπανορθώμασι. καθ᾽ ἡμᾶς μέντοι Καῖσαρ ὁ θεὸς πολὺ πλέον αὐτῶν προὐνόησε ζηλώσας ἅμα καὶ Ἀλέξανδρον· ἐκεῖνος γὰρ κατὰ συγγενείας ἀνανέωσιν ὥρμησε προνοεῖν αὐτῶν͵ ἅμα καὶ φιλόμηρος ὤν· φέρεται γοῦν τις διόρθωσις τῆς Ὁμήρου ποιήσεως͵ ἡ ἐκ τοῦ νάρθηκος λεγομένη͵ τοῦ Ἀλεξάνδρου μετὰ τῶν περὶ Καλλισθένη καὶ Ἀνάξαρχον ἐπελθόντος καὶ σημειωσαμένου τινά͵ ἔπειτα καταθέντος εἰς νάρθηκα ὃν ηὗρεν ἐν τῆι Περσικῆι γάζηι πολυτελῶς κατεσκευασμένον. κατά τε δὴ τὸν τοῦ ποιητοῦ ζῆλον καὶ κατὰ τὴν συγγένειαν τὴν ἀπὸ τῶν Αἰακιδῶν τῶν ἐν Μολοττοῖς βασιλευσάντων͵ παρ᾽ οἷς καὶ τὴν Ἀνδρομάχην ἱστοροῦσι βασιλεῦσαι τὴν Ἕκτορος γενομένην γυναῖκα͵ ἐφιλοφρονεῖτο πρὸς τοὺς Ἰλιέας ὁ Ἀλέξανδρος· ὁ δὲ Καῖσαρ καὶ φιλαλέξανδρος ὢν καὶ τῆς πρὸς τοὺς Ἰλιέας συγγενείας γνωριμώτερα ἔχων τεκμήρια͵ ἐπερρώσθη πρὸς τὴν εὐεργεσίαν νεανικῶς· γνωριμώτερα δέ͵ πρῶτον μὲν ὅτι Ῥωμαῖος͵ οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τὸν Αἰνείαν ἀρχηγέτην ἡγοῦνται͵ ἔπειτα ὅτι Ἰούλιος ἀπὸ Ἰούλου τινὸς τῶν προγόνων· ἐκεῖνος δ᾽ ἀπὸ Ἰούλου τὴν προσωνυ μίαν ἔσχε ταύτην͵ τῶν ἀπογόνων εἷς ὢν τῶν ἀπὸ Αἰνείου. χώραν τε δὴ προσένειμεν αὐτοῖς καὶ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὴν ἀλειτουργησίαν αὐτοῖς συνεφύλαξε καὶ μέχρι νῦν συμμένουσιν ἐν τούτοις. ὅτι δ᾽ οὐκ ἐνταῦθα ἵδρυται τὸ παλαιὸν Ἴλιον καθ᾽ Ὅμηρον σκοποῦσιν͵ ἐκ τῶν τοιῶνδε τεκμαίρονται. πρότερον δὲ ὑπογραπτέον τοὺς τόπους ἀπὸ τῆς παραλίας ἀρξαμένους ἀφ᾽ ἧσπερ ἐλίπομεν.

1.28

Ἔστι τοίνυν μετ᾽ Ἄβυδον ἥ τε Δαρδανὶς ἄκρα͵ ἧς μικρὸν πρότερον ἐμνήσθημεν͵ καὶ ἡ πόλις ἡ Δάρδανος͵ διέχουσα τῆς Ἀβύδου ἑβδομήκοντα σταδίους. μεταξύ τε ὁ Ῥοδίος ἐκπίπτει ποταμός͵ καθ᾽ ὃν ἐν τῆι Χερρονήσωι τὸ Κυνὸς σῆμά ἐστιν͵ ὅ φασιν Ἑκάβης εἶναι τάφον· οἱ δὲ τὸν Ῥοδίον εἰς τὸν Αἴσηπον ἐμβάλλειν φασίν· εἷς δ᾽ ἐστὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένων καὶ οὗτος Ῥῆσός θ᾽ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε. ἡ δὲ Δάρδανος κτίσμα ἀρχαῖον͵ οὕτω δ᾽ εὐκαταφρόνητον ὥστε πολλάκις οἱ βασιλεῖς οἱ μὲν μετώικιζον αὐτὴν εἰς Ἄβυδον οἱ δὲ ἀνώικιζον πάλιν εἰς τὸ ἀρχαῖον κτίσμα. ἐνταῦθα δὲ συνῆλθον Σύλλας τε Κορνήλιος ὁ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμὼν καὶ Μιθριδάτης ὁ κληθεὶς Εὐπάτωρ͵ καὶ συνέβησαν πρὸς ἀλλήλους ἐπὶ καταλύσει τοῦ πολέμου.

1.29

Πλησίον δ᾽ ἐστὶ τὸ Ὀφρύνιον͵ ἐφ᾽ ὧι τὸ τοῦ Ἕκτορος ἄλσος ἐν περιφανεῖ τόπωι· καὶ ἐφεξῆς * λίμνη Πτελεώς.

1.30

Εἶτα Ῥοίτειον πόλις ἐπὶ λόφωι κειμένη καὶ τῶι Ῥοιτείωι συνεχὴς ἠιὼν ἁλιτενής͵ ἐφ᾽ ἧι μνῆμα καὶ ἱερὸν Αἴαντος καὶ ἀνδριάς͵ ὃν ἄραντος Ἀντωνίου κομισθέντα εἰς Αἴγυπτον ἀπέδωκε τοῖς Ῥοιτειεῦσι πάλιν͵ καθάπερ καὶ ἄλλοις [ἄλλους]͵ ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ. τὰ γὰρ κάλλιστα ἀναθήματα ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων ἱερῶν ὁ μὲν ἦρε τῆι Αἰγυπτίαι χαριζόμενος͵ ὁ δὲ θεοῖς ἀπέδωκε.

1.31

Μετὰ δὲ τὸ Ῥοίτειον ἔστι τὸ Σίγειον͵ κατεσπασμένη πόλις͵ καὶ τὸ ναύσταθμον καὶ ὁ Ἀχαιῶν λιμὴν καὶ τὸ Ἀχαϊκὸν στρατόπεδον καὶ ἡ στομαλίμνη καλουμένη καὶ αἱ τοῦ Σκαμάνδρου ἐκβολαί. συμπεσόντες γὰρ ὅ τε Σιμόεις καὶ ὁ Σκάμανδρος ἐν τῶι πεδίωι πολλὴν καταφέροντες ἰλὺν προσχοῦσι τὴν παραλίαν καὶ τυφλὸν στόμα τε καὶ λιμνοθαλάττας καὶ ἕλη ποιοῦσι. κατὰ δὲ τὴν Σιγειάδα ἄκραν ἐστὶν ἐν τῆι Χερρονήσωι τὸ Πρωτεσιλάειον καὶ ἡ Ἐλαιοῦσσα͵ περὶ ὧν εἰρήκαμεν ἐν τοῖς Θραικίοις.

1.32

Ἔστι δὲ τὸ μῆκος τῆς παραλίας ταύτης ἀπὸ τοῦ Ῥοιτείου μέχρι Σιγείου καὶ τοῦ Ἀχιλλέως μνήματος εὐθυπλοούντων ἑξήκοντα σταδίων· ὑποπέπτωκε δὲ τῶι Ἰλίωι πᾶσα͵ τῶι μὲν νῦν κατὰ τὸν Ἀχαιῶν λιμένα ὅσον δώδεκα σταδίους διέχουσα͵ τῶι δὲ προτέρωι τριάκοντα ἄλλοις σταδίοις ἀνωτέρωι κατὰ τὸ πρὸς τὴν Ἴδην μέρος. τοῦ μὲν οὖν Ἀχιλλέως καὶ ἱερόν ἐστι καὶ μνῆμα πρὸς τῶι Σιγείωι͵ Πατρόκλου δὲ καὶ Ἀντιλόχου μνήματα͵ καὶ ἐναγίζουσιν οἱ Ἰλιεῖς πᾶσι καὶ τούτοις καὶ τῶι Αἴαντι. Ἡρακλέα δ᾽ οὐ τιμῶσιν αἰτιώμενοι τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ πόρθησιν. ἀλλ᾽ ἐκεῖνος μέν͵ φαίη τις ἄν͵ οὕτως ἐπόρθησεν ὥστ᾽ ἀπολιπεῖν τοῖς ὕστερον ἐκπορθήσουσι κεκακωμένην μέν͵ πόλιν δέ· διὸ καὶ οὕτως εἴρηκεν ὁ ποιητής Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν͵ χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς. ἡ γὰρ χηρεία λειπανδρία τίς ἐστιν͵ οὐκ ἀφανισμὸς τέλειος· οὗτοι δ᾽ ἠφάνισαν τελέως͵ οἷς ἐναγίζειν ἀξιοῦσι καὶ τιμᾶν ὡς θεούς· εἰ μὴ τοῦτ᾽ αἰτιάσαιντο διότι οὗτοι μὲν δίκαιον πόλεμον ἐξήνεγκαν͵ ἐκεῖνος δὲ ἄδικον ἕνεχ᾽ ἵππων Λαομέδοντος. πρὸς τοῦτο δὲ πάλιν ἀντιτίθεται μῦθος· οὐ γὰρ ἕνεκα ἵππων͵ ἀλλὰ μισθοῦ ὑπὲρ τῆς Ἡσιόνης καὶ τοῦ κήτους. ἀλλ᾽ ἐάσωμεν ταῦτα· εἰς γὰρ μύθων ἀνασκευὰς ἐκπίπτει· τάχα δὲ λανθάνουσί τινες ἡμᾶς αἰτίαι πιστότεραι δι᾽ ἃς τοῖς Ἰλιεῦσιν ἐπῆλθε τοὺς μὲν τιμᾶν τοὺς δὲ μή. ἔοικε δὲ ὁ ποιητὴς μικρὰν ἀποφαίνειν τὴν πόλιν ἐν τῶι περὶ Ἡρακλέους λόγωι͵ εἴπερ ἓξ οἴηις σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν. καὶ φαίνεται ὁ Πρίαμος τῶι τοιούτωι λόγωι μέγας ἐκ μικροῦ γεγονὼς καὶ βασιλεὺς βασιλέων͵ ὡς ἔφαμεν. μικρὸν δὲ προελθοῦσιν ἀπὸ τῆς παραλίας ταύτης ἐστὶ τὸ Ἀχαίιον ἤδη τῆς Τενεδίων περαίας ὑπάρχον.

1.33

Τοιούτων δὲ τῶν ἐπὶ τῆι θαλάττηι τόπων ὄντων ὑπέρκειται τούτων τὸ Τρωικὸν πεδίον μέχρι τῆς Ἴδης ἀνῆκον ἐπὶ πολλοὺς σταδίους κατὰ τὸ πρὸς ἕω μέρος. τούτου δ᾽ ἡ μὲν παρώρειός ἐστι στενή͵ τῆι μὲν ἐπὶ τὴν μεσημβρίαν τεταμένη μέχρι τῶν κατὰ Σκῆψιν τόπων͵ τῆι δ᾽ ἐπὶ τὰς ἄρκτους μέχρι τῶν κατὰ Ζέλειαν Λυκίων. ταύτην δ᾽ ὁ ποιητὴς ὑπ᾽ Αἰνείαι τάττει καὶ τοῖς Ἀντηνορίδαις͵ καλεῖ δὲ Δαρδανίαν. ὑπὸ δὲ ταύτηι Κεβρηνία͵ πεδιὰς ἡ πλείστη͵ παράλληλός πως τῆι Δαρδανίαι· ἦν δὲ καὶ πόλις ποτὲ Κεβρήνη. ὑπονοεῖ δ᾽ ὁ Δημήτριος μέχρι δεῦρο διατείνειν τὴν περὶ τὸ Ἴλιον χώραν τὴν ὑπὸ τῶι Ἕκτορι͵ ἀνήκουσαν ἀπὸ τοῦ ναυστάθμου μέχρι Κεβρηνίας· τάφον τε γὰρ Ἀλεξάνδρου δείκνυσθαί φησιν αὐτόθι καὶ Οἰνώνης͵ ἣν ἱστοροῦσι γυναῖκα γεγονέναι τοῦ Ἀλεξάνδρου πρὶν Ἑλένην ἁρπάσαι· λέγειν τε τὸν ποιητήν Κεβριόνην νόθον υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο͵ ὃν εἰκὸς εἶναι ἐπώνυμον τῆς χώρας ἢ καὶ πόλεως͵ ὅπερ πιθανώτερον· τὴν δὲ Κεβρηνίαν διήκειν μέχρι τῆς Σκηψίας͵ ὅριον δ᾽ εἶναι τὸν Σκάμανδρον μέσον αὐτῶν ῥέοντα· ἔχθραν δ᾽ ἀεὶ καὶ πόλεμον εἶναι τοῖς τε Κεβρηνοῖς καὶ τοῖς Σκηψίοις͵ ἕως Ἀντίγονος αὐτοὺς συνώικισεν εἰς τὴν τότε μὲν Ἀντιγόνειαν νῦν δὲ Ἀλεξάνδρειαν· τοὺς μὲν οὖν Κεβρηνιέας συμμεῖναι τοῖς ἄλλοις ἐν τῆι Ἀλεξανδρείαι͵ τοὺς δὲ Σκηψίους ἐπανελθεῖν εἰς τὴν οἰκείαν ἐπιτρέψαντος Λυσιμάχου.

1.34

Ἀπὸ δὲ τῆς κατὰ [τούτους] τοὺς τόπους Ἰδαίας ὀρεινῆς δύο φησὶν ἀγκῶνας ἐκτείνεσθαι πρὸς θάλατταν͵ τὸν μὲν εὐθὺ Ῥοιτείου τὸν δὲ Σιγείου͵ ποιοῦντας ἐξ ἀμφοῖν γραμμὴν ἡμικυκλιώδη· τελευτᾶν δ᾽ ἐν τῶι πεδίωι͵ τοσοῦτον ἀπέχοντας τῆς θαλάττης ὅσον τὸ νῦν Ἴλιον. τοῦτο μὲν δὴ μεταξὺ τῆς τελευτῆς τῶν λεχθέντων ἀγκώνων εἶναι͵ τὸ δὲ παλαιὸν κτίσμα μεταξὺ τῆς ἀρχῆς· ἀπολαμβάνεσθαι δ᾽ ἐντὸς τότε Σιμοείσιον πεδίον δι᾽ οὗ ὁ Σιμόεις φέρεται͵ καὶ τὸ Σκαμάνδριον δι᾽ οὗ Σκάμανδρος ῥεῖ. τοῦτο δὲ καὶ ἰδίως Τρωικὸν λέγεται͵ καὶ τοὺς πλείστους ἀγῶνας ὁ ποιητὴς ἐνταῦθα ἀποδίδωσι· πλατύτερον γάρ ἐστι͵ καὶ τοὺς ὀνομαζομένους τόπους ἐνταῦθα δεικνυμένους ὁρῶμεν͵ τὸν ἐρινεόν͵ τὸν τοῦ Αἰσυήτου τάφον͵ τὴν Βατίειαν͵ τὸ τοῦ Ἴλου σῆμα. οἱ δὲ ποταμοὶ ὅ τε Σκάμανδρος καὶ ὁ Σιμόεις͵ ὁ μὲν τῶι Σιγείωι πλησιάσας ὁ δὲ τῶι Ῥοιτείωι͵ μικρὸν ἔμπροσθεν τοῦ νῦν Ἰλίου συμβάλλουσιν͵ εἶτ᾽ ἐπὶ τὸ Σίγειον ἐκδιδόασι καὶ ποιοῦσι τὴν στομαλίμνην καλουμένην. διείργει δ᾽ ἑκάτερον τῶν λεχθέντων πεδίων ἀπὸ θατέρου μέγας τις αὐχὴν τῶν εἰρημένων ἀγκώνων ἐπ᾽ εὐθείας͵ ἀπὸ τοῦ νῦν Ἰλίου τὴν ἀρχὴν ἔχων συμφυὴς αὐτῶι͵ τεινόμενος δ᾽ ἕως τῆς Κεβρηνίας καὶ ἀποτελῶν τὸ Ε γράμμα πρὸς τοὺς ἑκατέρωθεν ἀγκῶνας.

1.35

Ὑπὲρ δὲ τούτου μικρὸν ἡ τῶν Ἰλιέων κώμη ἐστίν͵ ἐν ἧι νομίζεται τὸ παλαιὸν Ἴλιον ἱδρῦσθαι πρότερον͵ τριάκοντα σταδίους διέχον ἀπὸ τῆς νῦν πόλεως. ὑπὲρ δὲ τῆς Ἰλιέων κώμης δέκα σταδίοις ἐστὶν ἡ Καλλικολώνη͵ λόφος τις͵ παρ᾽ ὃν ὁ Σιμόεις ῥεῖ πενταστάδιον διέχων· γίνεται οὖν εὔλογον πρῶτον μὲν τὸ ἐπὶ τοῦ Ἄρεος ὦρτο δ᾽ Ἄρης ἑτέρωθεν ἐρεμνῆι λαίλαπι ἶσος͵ ὀξὺ κατ᾽ ἀκροτάτης πόλιος Τρώεσσι κελεύων͵ ἄλλοτε πὰρ Σιμόεντι θέων ἐπὶ Καλλικολώνηι. τῆς γὰρ μάχης ἐπὶ τῶι Σκαμανδρίωι πεδίωι συντελουμένης πιθανῶς ἂν ὁ Ἄρης ἄλλοτε μὲν τὴν ἐγκέλευσιν ἀπὸ τῆς ἀκροπόλεως ποιοῖτο͵ ἄλλοτε δ᾽ ἐκ τῶν πλησίον τόπων τοῦ τε Σιμόεντος καὶ τῆς Καλλικολώνης͵ μέχρι οὗ εἰκὸς καὶ τὴν μάχην παρατετάσθαι· τετταράκοντα δὲ σταδίους διεχούσης τῆς Καλλικολώνης ἀπὸ τοῦ νῦν Ἰλίου͵ τί χρήσιμον ἐπὶ τοσοῦτον μεταλαμβάνεσθαι τοὺς τόπους ἐφ᾽ ὅσον ἡ διάταξις οὐ διέτεινε; τότε πρὸς Θύμβρης δ᾽ ἔλαχον Λύκιοι οἰκειότερόν ἐστι τῶι παλαιῶι κτίσματι· πλησίον γάρ ἐστι τὸ πεδίον ἡ Θύμβρα καὶ ὁ δι᾽ αὐτοῦ ῥέων ποταμὸς Θύμβριος͵ ἐμβάλλων εἰς τὸν Σκάμανδρον κατὰ τὸ Θυμβραίου Ἀπόλλωνος ἱερόν͵ τοῦ δὲ νῦν Ἰλίου καὶ πεντήκοντα σταδίους διέχει. ὅ τε ἐρινεός͵ τραχύς τις τόπος καὶ ἐρινεώδης͵ τῶι μὲν ἀρχαίωι κτίσματι ὑποπέπτωκεν͵ ὥστε τὸ λαὸν δὲ στῆσον παρ᾽ ἐρινεόν͵ ἔνθα μάλιστα ἀμβατός ἐστι πόλις καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος οἰκείως ἂν λέγοι ἡ Ἀνδρομάχη· τῆς δὲ νῦν πόλεως πάμπολυ ἀφέστηκε· καὶ ὁ φηγὸς δὲ μικρὸν κατωτέρω ἐστὶ τοῦ ἐρινεοῦ͵ ἐφ᾽ οὗ φησιν ὁ Ἀχιλλεύς ὄφρα δ᾽ ἐγὼ μετ᾽ Ἀχαιοῖσιν πολέμιζον͵ οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ͵ ἀλλ᾽ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκανεν.

1.36

Καὶ μὴν τό γε ναύσταθμον τὸ νῦν ἔτι λεγόμενον πλησίον οὕτως ἐστὶ τῆς νῦν πόλεως͵ ὥστε θαυμάζειν εἰκότως ἄν τινα τῶν μὲν τῆς ἀπονοίας τῶν δὲ τοὐναντίον τῆς ἀψυχίας· ἀπονοίας μέν͵ εἰ τοσοῦτον χρόνον ἀτείχιστον αὐτὸ εἶχον͵ πλησίον οὔσης τῆς πόλεως καὶ τοσούτου πλήθους τοῦ τ᾽ ἐν αὐτῆι καὶ τοῦ ἐπικουρικοῦ· νεωστὶ γὰρ γεγονέναι φησὶ τὸ τεῖχος (ἢ οὐδ᾽ ἐγένετο͵ ὁ δὲ πλάσας ποιητὴς ἠφάνισεν͵ ὡς Ἀριστοτέλης φησίν)· ἀψυχίας δέ͵ εἰ γενομένου τοῦ τείχους ἐτειχομάχουν καὶ εἰσέπεσον εἰς αὐτὸ τὸ ναύσταθμον καὶ προσεμάχοντο ταῖς ναυσίν͵ ἀτείχιστον δὲ ἔχοντες οὐκ ἐθάρρουν προσιόντες πολιορκεῖν μικροῦ τοῦ διαστήματος ὄντος· ἔστι γὰρ τὸ ναύσταθμον πρὸς Σιγείωι͵ πλησίον δὲ καὶ ὁ Σκάμανδρος ἐκδίδωσι διέχων τοῦ Ἰλίου σταδίους εἴκοσιν. εἰ δὲ φήσει τις τὸν νῦν λεγόμενον Ἀχαιῶν λιμένα εἶναι τὸ ναύσταθμον͵ ἐγγυτέρω τινὰ λέξει τόπον ὅσον δώδεκα σταδίους διεστῶτα τῆς πόλεως͵ [τὸ] ἐπὶ θαλάττηι πεδίον συμπροστιθείς ... διότι τοῦτο πᾶν πρόχωματῶν ποταμῶν ἐστι τὸ πρὸ τῆς πόλεως ἐπὶ θαλάττηι πεδίον͵ ὥστε εἰ δωδεκαστάδιόν ἐστι νῦν τὸ μεταξύ͵ τότε καὶ τῶι ἡμίσει ἔλαττον ὑπῆρχε. καὶ ἡ διήγησις δ᾽ ἡ πρὸς τὸν Εὔμαιον ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως διασκευασθεῖσα μέγα ἐμφαίνει τὸ διάστημα τὸ μέχρι τῆς πόλεως ἀπὸ τοῦ ναυστάθμου ὡς ὅθ᾽ ὑπὸ Τροίηι λόχον ἤγομεν. φησὶ γὰρ ὑποβάς λίην γὰρ νηῶν ἑκὰς ἤλθομεν. ἐπί τε τὴν κατασκοπὴν πέμπονται γνωσόμενοι͵ πότερον μενοῦσι παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν πολὺ ἀπεσπασμένοι τοῦ οἰκείου τείχους ἠὲ πόλινδε ἂψ ἀναχωρήσουσι. καὶ ὁ Πολυδάμας ἀμφὶ μάλα φράζεσθε͵ φίλοι· κέλομαι γὰρ ἔγωγε ἄστυδε νῦν ἰέναι φησίν ἑκὰς δ᾽ ἀπὸ τείχεός εἰμεν. παρατίθησι δ᾽ ὁ Δημήτριος καὶ τὴν Ἀλεξανδρίνην Ἑστίαιαν μάρτυρα͵ τὴν συγγράψασαν περὶ τῆς Ὁμήρου Ἰλιάδος͵ πυνθανομένην εἰ περὶ τὴν νῦν πόλιν ὁ πόλεμος συνέστη͵ καὶ ... τὸ Τρωικὸν πεδίον͵ ὃ μεταξὺ τῆς πόλεως καὶ τῆς θαλάττης ὁ ποιητὴς φράζει· τὸ μὲν γὰρ πρὸ τῆς νῦν πόλεως ὁρώμενον πρόχωμα εἶναι τῶν ποταμῶν ὕστερον γεγονός.

1.37

Ὅ τε Πολίτης ὃς Τρώων σκοπὸς ἷζε ποδωκείηισι πεποιθώς͵ τύμβωι ἐπ᾽ ἀκροτάτωι Αἰσυήταο γέροντος͵ μάταιος ἦν. καὶ γὰρ εἰ ἐπ᾽ ἀκροτάτωι͵ ὅμως [ἀπὸ] πολὺ ἂν μείζονος ὕψους τῆς ἀκροπόλεως ἐσκόπευεν ἐξ ἴσου σχεδόν τι διαστήματος͵ μὴ δεόμενος μηδὲν τῆς ποδωκείας τοῦ ἀσφαλοῦς χάριν· πέντε γὰρ διέχει σταδίους ὁ νῦν δεικνύμενος τοῦ Αἰσυήτου τάφος κατὰ τὴν εἰς Ἀλεξάνδρειαν ὁδόν. οὐδ᾽ ἡ τοῦ Ἕκτορος δὲ περιδρομὴ ἡ περὶ τὴν πόλιν ἔχει τι εὔλογον· οὐ γάρ ἐστι περίδρομος ἡ νῦν διὰ τὴν συνεχῆ ῥάχιν· ἡ δὲ παλαιὰ ἔχει περιδρομήν.

1.38

Οὐδὲν δ᾽ ἴχνος σώζεται τῆς ἀρχαίας πόλεως. εἰκότως· ἅτε γὰρ ἐκπεπορθημένων τῶν κύκλωι πόλεων͵ οὐ τελέως δὲ κατεσπασμένων͵ ταύτης δ᾽ ἐκ βάθρων ἀνατετραμμένης͵ οἱ λίθοι πάντες εἰς τὴν ἐκείνων ἀνάληψιν μετηνέχθησαν. Ἀρχαιάνακτα γοῦν φασι τὸν Μυτιληναῖον ἐκ τῶν ἐκεῖθεν λίθων τὸ Σίγειον τειχίσαι. τοῦτο δὲ κατέσχον μὲν Ἀθηναῖοι Φρύνωνα τὸν ὀλυμπιονίκην πέμψαντες͵ Λεσβίων ἐπιδικαζομένων σχεδόν τι τῆς συμπάσης Τρωιάδος· ὧν δὴ καὶ κτίσματά εἰσιν αἱ πλεῖσται τῶν κατοικιῶν͵ αἱ μὲν συμμένουσαι καὶ νῦν αἱ δ᾽ ἠφανισμέναι. Πιττακὸς δ᾽ ὁ Μυτιληναῖος͵ εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν λεγομένων͵ πλεύσας ἐπὶ τὸν Φρύνωνα στρατηγὸν διεπολέμει τέως διατιθεὶς καὶ πάσχων κακῶς͵ ὕστερον δ᾽ ἐκ μονομαχίας͵ προκαλεσαμένου τοῦ Φρύνωνος͵ ἁλιευτικὴν ἀναλαβὼν σκευὴν συνέδραμε͵ καὶ τῶι μὲν ἀμφιβλήστρωι περιέβαλε τῆι τριαίνηι δὲ καὶ τῶι ξιφιδίωι ἔπειρε καὶ ἀνεῖλε. μένοντος δ᾽ ἔτι τοῦ πολέμου Περίανδρος διαιτητὴς αἱρεθεὶς ὑπὸ ἀμφοῖν ἔλυσε τὸν πόλεμον.

1.39

Τίμαιον δὲ ψεύσασθαί φησιν ὁ Δημήτριος ἱστοροῦντα ἐκ τῶν λίθων τῶν ἐξ Ἰλίου Περίανδρον ἐπιτειχίσαι τὸ Ἀχίλλειον τοῖς Ἀθηναίοις͵ βοηθοῦντα τοῖς περὶ Πιττακόν· ἐπιτειχισθῆναι μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν Μυτιληναίων τὸν τόπον τοῦτον τῶι Σιγείωι͵ οὐ μὴν ἐκ λίθων τοιούτων οὐδ᾽ ὑπὸ τοῦ Περιάνδρου. πῶς γὰρ ἂν αἱρεθῆναι διαιτητὴν τὸν προσπολεμοῦντα; Ἀχίλλειον δ᾽ ἔστιν ὁ τόπος ἐν ὧι τὸ Ἀχιλλέως μνῆμα͵ κατοικία μικρά. κατέσκαπται δὲ καὶ τὸ Σίγειον ὑπὸ τῶν Ἰλιέων ἀπειθοῦν· ὑπ᾽ ἐκείνοις γὰρ ἦν ὕστερον ἡ παραλία πᾶσα ἡ μέχρι Δαρδάνου͵ καὶ νῦν ὑπ᾽ ἐκείνοις ἐστί. τὸ δὲ παλαιὸν ὑπὸ τοῖς Αἰολεῦσιν ἦν τὰ πλεῖστα͵ ὥστε Ἔφορος οὐκ ὀκνεῖ πᾶσαν τὴν ἀπὸ Ἀβύδου μέχρι Κύμης καλεῖν Αἰολίδα. Θουκυδίδης δέ φησιν ἀφαιρεθῆναι τὴν Τροίαν ὑπὸ Ἀθηναίων τοὺς Μυτιληναίους ἐν τῶι Πελοποννησιακῶι πολέμωι τῶι Παχητείωι.

1.40

Λέγουσι δ᾽ οἱ νῦν Ἰλιεῖς καὶ τοῦτο ὡς οὐδὲ τελέως ἠφανίσθαι συνέβαινεν τὴν πόλιν κατὰ τὴν ἅλωσιν ὑπὸ τῶν Ἀχαιῶν͵ οὐδ᾽ ἐξελείφθη οὐδέποτε. αἱ γοῦν Λοκρίδες παρθένοι μικρὸν ὕστερον ἀρξάμεναι ἐπέμποντο κατ᾽ ἔτος· καὶ ταῦτα δ᾽ οὐχ Ὁμηρικά· οὐδὲ γὰρ τῆς Κασάνδρας φθορὰν οἶδεν Ὅμηρος͵ ἀλλ᾽ ὅτι μὲν παρθένος ἦν ὑπ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον λέγει πέφνε γὰρ Ὀθρυονῆα͵ Καβησόθεν ἔνδον ἐόντα͵ ὅς ῥανέον πτολέμοιο μετὰ κλέος εἰληλούθει. ἤιτεε δὲ Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην͵ Κασσάνδρην͵ ἀνάεδνον. βίας δὲ οὐδὲ μέμνηται͵ οὐδ᾽ ὅτι ἡ φθορὰ τοῦ Αἴαντος ἐν τῆι ναυαγίαι κατὰ μῆνιν Ἀθηνᾶς συνέβη ἢ κατὰ τοιαύτην αἰτίαν͵ ἀλλ᾽ ἀπεχθανόμενον μὲν τῆι Ἀθηνᾶι κατὰ τὸ κοινὸν εἴρηκεν (ἁπάντων γὰρ εἰς τὸ ἱερὸν ἀσεβησάντων ἅπασιν ἐμήνιεν)͵ ἀπολέσθαι δὲ ὑπὸ Ποσειδῶνος μεγαλορρημονήσαντα· τὰς δὲ Λοκρίδας πεμφθῆναι Περσῶν ἤδη κρατούντων συνέβη.

1.41

Οὕτω μὲν δὴ λέγουσιν οἱ Ἰλιεῖς͵ Ὅμηρος δὲ ῥητῶς τὸν ἀφανισμὸν τῆς πόλεως εἴρηκεν ἔσσεται ἦμαρ ὅταν ποτ᾽ ὀλώληι Ἴλιος ἱρή. ἦ γὰρ καὶ Πριάμοιο πόλιν διεπέρσαμεν αἰπήν. πέρθετο δὲ Πριάμοιο πόλις δεκάτωι ἐνιαυτῶι. καὶ τὰ τοιαῦτα δὲ τοῦ αὐτοῦ τίθενται τεκμήρια͵ οἷον ὅτι τῆς Ἀθηνᾶς τὸ ξόανον νῦν μὲν ἑστηκὸς ὁρᾶται͵ Ὅμηρος δὲ καθήμενον ἐμφαίνει· πέπλον γὰρ κελεύει θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν. βέλτιον γὰρ οὕτως ἢ ὡς τινὲς δέχονται ἀντὶ τοῦ παρὰ τοῖς γόνασι θεῖναι παρατιθέντες τὸ ἡ δ᾽ ἧσται ἐπ᾽ ἐσχάρηι ἐν πυρὸς αὐγῆι ἀντὶ τοῦ παρ᾽ ἐσχάρηι. τίς γὰρ ἂν νοηθείη πέπλου ἀνάθεσις παρὰ τοῖς γόνασι; καὶ οἱ τὴν προσωιδίαν δὲ διαστρέφοντες͵ γουνάσιν ὡς θυιάσιν͵ ὁποτέρως ἂν δέξωνται͵ ἀπεραντολογοῦσιν͵ εἴθ᾽ ἱκετ[είας ἑρμην]εύοντες [εἴ]τε φρένας. πολλὰ δὲ τῶν ἀρχαίων τῆς Ἀθηνᾶς ξοάνων καθήμενα δείκνυται͵ καθάπερ ἐν Φωκαίαι Μασσαλίαι Ῥώμηι Χίωι ἄλλαις πλείοσιν. ὁμολογοῦσι δὲ καὶ οἱ νεώτεροι τὸν ἀφανισμὸν τῆς πόλεως͵ ὧν ἔστι καὶ Λυκοῦργος ὁ ῥήτωρ· μνησθεὶς γὰρ τῆς Ἰλιέων πόλεως φησί τίς οὐκ ἀκήκοεν͵ ὡς ἅπαξ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων κατεσκάφθη͵ ἀοίκητον οὖσαν;

1.42

Εἰκάζουσι δὲ τοὺς ὕστερον ἀνακτίσαι διανοουμένους οἰωνίσασθαι τὸν τόπον ἐκεῖνον͵ εἴτε διὰ τὰς συμφορὰς εἴτε καὶ καταρασαμένου τοῦ Ἀγαμέμνονος κατὰ παλαιὸν ἔθος͵ καθάπερ καὶ ὁ Κροῖσος ἐξελὼν τὴν Σιδήνην͵ εἰς ἣν ὁ τύραννος κατέφυγε Γλαυκίας͵ ἀρὰς ἔθετο κατὰ τῶν τειχιούντων πάλιν τὸν τόπον. ἐκείνου μὲν οὖν ἀποστῆναι τοῦ χωρίου͵ ἕτερον δὲ τειχίσαι. πρῶτοι μὲν οὖν Ἀστυπαλαιεῖς οἱ τὸ Ῥοίτειον κατασχόντες συνώικισαν πρὸς τῶι Σιμόεντι Πόλιον͵ ὃ νῦν καλεῖται Πόλισμα͵ οὐκ ἐν εὐερκεῖ τόπωι· διὸ κατεσπάσθη ταχέως. ἐπὶ δὲ τῶν Λυδῶν ἡ νῦν ἐκτίσθη κατοικία καὶ τὸ ἱερόν· οὐ μὴν πόλις γε ἦν͵ ἀλλὰ πολλοῖς χρόνοις ὕστερον καὶ κατ᾽ ὀλίγον͵ ὡς εἴρηται͵ τὴν αὔξησιν ἔσχεν. Ἑλλάνικος δὲ χαριζόμενος τοῖς Ἰλιεῦσιν͵ οἷος ἐκείνου θυμός͵ συνηγορεῖ τὸ τὴν αὐτὴν εἶναι πόλιν τὴν νῦν τῆι τότε. τὴν δὲ χώραν ἀφανισθείσης τῆς πόλεως οἱ τὸ Σίγειον καὶ τὸ Ῥοίτειον ἔχοντες διενείμαντο καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἕκαστοι τῶν πλησιοχώρων͵ ἀπέδοσαν δ᾽ ἀνοικισθείσης.

1.43

Πολυπίδακον δὲ τὴν Ἴδην ἰδίως οἴονται λέγεσθαι διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐξ αὐτῆς ῥεόντων ποταμῶν καθ᾽ ἃ μάλιστα ἡ Δαρδανικὴ ὑποπέπτωκεν αὐτῆι καὶ μέχρι Σκήψεως καὶ τὰ περὶ Ἴλιον. ἔμπειρος δ᾽ ὢν τῶν τόπων ὡς ἂν ἐπιχώριος ἀνὴρ ὁ Δημήτριος τοτὲ μὲν οὕτως λέγει περὶ αὐτῶν ἔστι γὰρ λόφος τις τῆς Ἴδης Κότυλος· ὑπέρκειται δ᾽ οὗτος ἑκατόν που καὶ εἴκοσι σταδίοις Σκήψεως͵ ἐξ οὗ ὅ τε Σκάμανδρος ῥεῖ καὶ ὁ Γράνικος καὶ Αἴσηπος͵ οἱ μὲν πρὸς ἄρκτον καὶ τὴν Προποντίδα ἐκ πλειόνων πηγῶν συλλειβόμενοι͵ ὁ δὲ Σκάμανδρος ἐπὶ δύσιν ἐκ μιᾶς πηγῆς· πᾶσαι δ᾽ ἀλλήλαις πλησιάζουσιν ἐν εἴκοσι σταδίων περιεχόμεναι διαστήματι· πλεῖστον δ᾽ ἀφέστηκεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τὸ τοῦ Αἰσήπου τέλος͵ σχεδόν τι καὶ πεντακοσίους σταδίους. παρέχει δὲ λόγον πῶς φησὶν ὁ ποιητής κρουνὼ δ᾽ ἵκανον καλιρρόω͵ ἔνθα δὲ πηγαὶ δοιαὶ ἀναΐσσουσι Σκαμάνδρου δινήεντος· ἡ μὲν γάρ θ᾽ ὕδατι λιαρῶι ῥέει͵ ὅ ἐστι θερμῶι· ἐπιφέρει δέ ἀμφὶ δὲ καπνὸς γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡσεὶ πυρός. ἡ δ᾽ ἑτέρη θέρεϊ προρέει εἰκυῖα χαλάζηι ἢ χιόνι ψυχρῆι. οὔτε γὰρ θερμὰ νῦν ἐν τῶι τόπωι εὑρίσκεται͵ οὔθ᾽ ἡ τοῦ Σκαμάνδρου πηγὴ ἐνταῦθα ἀλλ᾽ ἐν τῶι ὄρει͵ καὶ μία͵ ἀλλ᾽ οὐ δύο. τὰ μὲν οὖν θερμὰ ἐκλελεῖφθαι εἰκός͵ τὸ δὲ ψυχρὸν κατὰ διάδυσιν ὑπεκρέον ἐκ τοῦ Σκαμάνδρου κατὰ τοῦτ᾽ ἀνατέλλειν τὸ χωρίον͵ ἢ καὶ διὰ τὸ πλησίον εἶναι τοῦ Σκαμάνδρου καὶ τοῦτο τὸ ὕδωρ λέγεσθαι τοῦ Σκαμάνδρου πηγήν· οὕτω γὰρ λέγονται πλείους πηγαὶ τοῦ αὐτοῦ ποταμοῦ.

1.44

Συμπίπτει δ᾽ εἰς αὐτὸν ὁ Ἄνδιρος ἀπὸ τῆς Καρησηνῆς͵ ὀρεινῆς τινος πολλαῖς κώμαις συνοικουμένης καὶ γεωργουμένης καλῶς͵ παρακειμένης τῆι Δαρδανικῆι μέχρι τῶν περὶ Ζέλειαν καὶ Πιτύειαν τόπων· ὠνομάσθαι δὲ τὴν χώραν φασὶν ἀπὸ τοῦ Καρήσου ποταμοῦ͵ ὃν ὠνόμακεν ὁ ποιητής Ῥῆσός θ᾽ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε· τὴν δὲ πόλιν κατεσπάσθαι τὴν ὁμώνυμον τῶι ποταμῶι. Πάλιν δ᾽ οὕτως φησίν ὁ μὲν Ῥῆσος ποταμὸς νῦν καλεῖται Ῥοείτης͵ εἰ μὴ ἄρα ὁ εἰς τὸν Γράνικον ἐμβάλλων Ῥῆσός ἐστιν. Ἑπτάπορος δέ͵ ὃν καὶ Πολύπορον λέγουσιν͵ ἑπτάκις διαβαινόμενος ἐκ τῶν περὶ τὴν καλὴν πεύκην χωρίων ἐπὶ Μελαινὰς κώμην ἰοῦσι καὶ τὸ Ἀσκληπίειον͵ ἵδρυμα Λυσιμάχου. περὶ δὲ τῆς καλῆς πεύκης Ἄτταλος ὁ πρῶτος βασιλεύσας οὕτως γράφει· τὴν μὲν περίμετρον εἶναί φησι ποδῶν τεττάρων καὶ εἴκοσι͵ τὸ δὲ ὕψος ἀπὸ μὲν ῥίζης ἀνιέναι ἐπὶ ἑξήκοντα καὶ ἑπτὰ πόδας͵ εἶτ᾽ εἰς τρία σχιζομένην ἴσον ἀλλήλων διέχοντα͵ εἶτα πάλιν συναγομένην εἰς μίαν κορυφήν͵ ἀποτελοῦσαν τὸ πᾶν ὕψος δυεῖν πλέθρων καὶ πεντεκαίδεκα πηχῶν· Ἀδραμυττίου δὲ διέχει πρὸς ἄρκτον ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα σταδίους. Κάρησος δ᾽ ἀπὸ Μαλοῦντος ῥεῖ͵ τόπου τινὸς κειμένου μεταξὺ Παλαισκήψεως καὶ Ἀχαιίου τῆς Τενεδίων περαίας· ἐμβάλλει δὲ εἰς τὸν Αἴσηπον. Ῥοδίος δὲ ἀπὸ Κλεανδρίας καὶ Γόρδου͵ ἃ διέχει τῆς καλῆς πεύκης ἑξήκοντα σταδίους· ἐμβάλλει δ᾽ εἰς τὸν Αἴνιον.

1.45

Τοῦ δ᾽ αὐλῶνος τοῦ περὶ τὸν Αἴσηπον ἐν ἀριστερᾶι τῆς ῥύσεως αὐτοῦ πρῶτον ἔστι Πολίχνα τειχῆρες χωρίον͵ εἶθ᾽ ἡ Παλαίσκηψις͵ εἶτ᾽ Ἀλαζόνιον. τοῦτ᾽ ἤδη πεπλασμένον πρὸς τὴν τῶν Ἁλιζώνων ὑπόθεσιν͵ περὶ ὧν εἰρήκαμεν. εἶτα Κάρησος ἐρήμη καὶ ἡ Καρησηνὴ καὶ ὁμώνυμος ποταμός͵ ποιῶν καὶ αὐτὸς αὐλῶνα ἀξιόλογον͵ ἐλάττω δὲ τοῦ περὶ τὸν Αἴσηπον. τὰ δ᾽ ἑξῆς ἤδη τὰ τῆς Ζελείας ἐστὶ πεδία καὶ ὀροπέδια καλῶς γεωργούμενα· ἐν δεξιᾶι δὲ τοῦ Αἰσήπου μεταξὺ Πολίχνας τε καὶ Παλαισκήψεως ἡ Νέα κώμη καὶ Ἀργυρία. καὶ τοῦτο πάλιν πλάσμα πρὸς τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν͵ ὅπως σωθείη τὸ ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. ἡ οὖν Ἀλύβη ποῦ ἢ Ἀλόπη ἢ ὅπως βούλονται παρονομάζειν; ἐχρῆν γὰρ καὶ τοῦτο πλάσαι παρατριψαμένους τὸ μέτωπον͵ καὶ μὴ χωλὸν ἐᾶν καὶ ἕτοιμον πρὸς ἔλεγχον ἅπαξ ἤδη ἀποτετολμηκότας. ταῦτα μὲν οὖν ἔνστασιν ἔχει τοιαύτην͵ τἆλλα δὲ ὑπολαμβάνομεν͵ ἢ τά γε πλεῖστα͵ δεῖν προσέχειν ὡς ἀνδρὶ ἐμπείρωι καὶ ἐντοπίωι͵ φροντίσαντί τε τοσοῦτον περὶ τούτων ὥστε τριάκοντα βίβλους συγγράψαι στίχων ἐξήγησιν μικρῶι πλειόνων ἑξήκοντα͵ τοῦ καταλόγου τῶν Τρώων. φησὶ δ᾽ οὖν τὴν Παλαίσκηψιν τῆς μὲν Νέας διέχειν πεντήκοντα σταδίους͵ τοῦ δὲ ποταμοῦ τοῦ Αἰσήπου τριάκοντα· ἀπὸ δὲ τῆς Παλαισκήψεως ταύτης διατεῖναι τὴν ὁμωνυμίαν καὶ εἰς ἄλλους πλείους τόπους. ἐπάνιμεν δὲ ἐπὶ τὴν παραλίαν ὅθενπερ ἀπελίπομεν.

1.46

Ἔστι δὴ μετὰ τὴν Σιγειάδα ἄκραν καὶ τὸ Ἀχίλλειον ἡ Τενεδίων περαία τὸ Ἀχαίιον καὶ αὐτὴ ἡ Τένεδος͵ οὐ πλείους τῶν τετταράκοντα σταδίων διέχουσα τῆς ἠπείρου· ἔχει δὲ τὴν περίμετρον ὅσον ὀγδοήκοντα σταδίων καὶ πόλιν Αἰολίδα καὶ λιμένας δύο καὶ ἱερὸν τοῦ Σμινθέως Ἀπόλλωνος͵ καθάπερ καὶ ὁ ποιητὴς μαρτυρεῖ Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις͵ Σμινθεῦ. περίκειται δ᾽ αὐτῆι νησία πλείω͵ καὶ δὴ καὶ δύο ἃ καλοῦσι Καλύδνας͵ κειμένας κατὰ τὸν ἐπὶ Λεκτὸν πλοῦν· καὶ αὐτὴν δὲ τὴν Τένεδον Κάλυδναν τινὲς εἶπον͵ ἄλλοι δὲ Λεύκοφρυν. μυθεύουσι δ᾽ ἐν αὐτῆι τὰ περὶ τὸν Τέννη ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα τῆι νήσωι͵ καὶ τὰ περὶ τὸν Κύκνον͵ Θρᾶικα τὸ γένος͵ πατέρα δ᾽͵ ὥς τινες͵ τοῦ Τέννου͵ βασιλέα δὲ Κολωνῶν.

1.47

῏Ην δὲ τῶι Ἀχαιίωι συνεχὴς ἥ τε Λάρισα καὶ Κολωναί͵ τῆς [Τενεδίων περ]αίας οὖσαι πρότερον͵ καὶ ἡ νῦν Χρῦσα͵ ἐφ᾽ ὕψους τινὸς πετρώδους ὑπὲρ τῆς θαλάττης ἱδρυμένη͵ καὶ ἡ Ἁμαξιτὸς ἡ τῶι Λεκτῶι ὑποκειμένη συνεχής· νῦν δ᾽ ἡ Ἀλεξάνδρεια συνεχής ἐστι τῶι Ἀχαιίωι· τὰ δὲ πολίσματα ἐκεῖνα συνωικισμένα τυγχάνει͵ καθάπερ καὶ ἄλλα πλείω τῶν φρουρίων͵ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν͵ ὧν καὶ Κεβρήνη καὶ Νεανδρία ἐστὶ καὶ τὴν χώραν ἔχουσιν ἐκεῖνοι· ὁ δὲ τόπος ἐν ὧι νῦν κεῖται ἡ Ἀλεξάνδρεια Σιγία ἐκαλεῖτο.

1.48

Ἐν δὲ τῆι Χρύσηι ταύτηι καὶ τὸ τοῦ Σμινθέως Ἀπόλλωνός ἐστιν ἱερόν͵ καὶ τὸ σύμβολον τὸ τὴν ἐτυμότητα τοῦ ὀνόματος σῶζον͵ ὁ μῦς͵ ὑπόκειται τῶι ποδὶ τοῦ ξοάνου· Σκόπα δ᾽ ἐστὶν ἔργα τοῦ Παρίου· συνοικειοῦσι δὲ καὶ τὴν ἱστορίαν εἴτε μῦθον τούτωι τῶι τόπωι τὴν περὶ τῶν μυῶν. τοῖς γὰρ ἐκ τῆς Κρήτης ἀφιγμένοις Τεύκροις (οὓς πρῶτος παρέδωκε Καλλῖνος ὁ τῆς ἐλεγείας ποιητής͵ ἠκολούθησαν δὲ πολλοί) χρησμὸς ἦν͵ αὐτόθι ποιήσασθαι τὴν μονὴν ὅπου ἂν οἱ γηγενεῖς αὐτοῖς ἐπιθῶνται· συμβῆναι δὲ τοῦτ᾽ αὐτοῖς φασι περὶ Ἁμαξιτόν· νύκτωρ γὰρ πολὺ πλῆθος ἀρουραίων μυῶν ἐξαν θῆσαν διαφαγεῖν ὅσα σκύτινα τῶν τε ὅπλων καὶ τῶν χρηστηρίων· τοὺς δὲ αὐτόθι μεῖναι· τούτους δὲ καὶ τὴν Ἴδην ἀπὸ τῆς ἐν Κρήτηι προσονομάσαι. Ἡρακλείδης δ᾽ ὁ Ποντικὸς πληθύοντάς φησι τοὺς μύας περὶ τὸ ἱερὸν νομισθῆναί τε ἱεροὺς καὶ τὸ ξόανον οὕτω κατασκευασθῆναι βεβηκὸς ἐπὶ τῶι μυΐ. ἄλλοι δ᾽ ἐκ τῆς Ἀττικῆς ἀφῖχθαί τινα Τεῦκρόν φασιν ἐκ δήμου Τρώων͵ ὃς νῦν οἱ Ξυπετεῶνες λέγεται͵ Τεύκρους δὲ μηδένας ἐλθεῖν ἐκ τῆς Κρήτης. τῆς δὲ πρὸς τοὺς Ἀττικοὺς ἐπιπλοκῆς τῶν Τρώων τιθέασι σημεῖον καὶ τὸ παρ᾽ ἀμφοτέροις Ἐριχθόνιόν τινα γενέσθαι τῶν ἀρχηγετῶν. λέγουσι μὲν οὖν οὕτως οἱ νεώτεροι͵ τοῖς δ᾽ Ὁμήρου μᾶλλον ἔπεσι συμφωνεῖ τὰ ἐν τῶι Θήβης πεδίωι καὶ τῆι αὐτόθι Χρύσηι ἱδρυμένηι ποτὲ δεικνύμενα ἴχνη͵ περὶ ὧν αὐτίκα ἐροῦμεν. πολλαχοῦ δ᾽ ἐστὶ τὸ τοῦ Σμινθέως ὄνομα· καὶ γὰρ περὶ αὐτὴν τὴν Ἁμαξιτὸν χωρὶς τοῦ κατὰ τὸ ἱερὸν Σμινθίου δύο τόποι καλοῦνται Σμίνθια· καὶ ἄλλοι δ᾽ ἐν τῆι πλησίον Λαρισαίαι· καὶ ἐν τῆι Παριανῆι δ᾽ ἔστι χωρίον τὰ Σμίνθια καλούμενον͵ καὶ ἐν Ῥόδωι καὶ ἐν Λίνδωι͵ καὶ ἄλλοθι δὲ πολλαχοῦ· καλοῦσι δὲ νῦν τὸ ἱερὸν Σμίνθιον. χωρὶς γοῦν καὶ τὸ Ἁλήσιον πεδίον οὐ μέγα ἐντὸς τοῦ Λεκτοῦ καὶ τὸ Τραγασαῖον ἁλοπήγιον αὐτόματον τοῖς ἐτησίαις πηγνύμενον πρὸς Ἁμαξιτῶι. ἐπὶ δὲ τῶι Λεκτῶι βωμὸς τῶν δώδεκα θεῶν δείκνυται͵ καλοῦσι δ᾽ Ἀγαμέμνονος ἵδρυμα· ἐν ἐπόψει δὲ τῶι Ἰλίωι ἐστὶ τὰ χωρία ταῦτα͵ ὡς ἐν διακοσίοις σταδίοις ἢ μικρῶι πλείοσιν· ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὰ περὶ Ἄβυδον ἐκ θατέρου μέρους͵ μικρὸν δ᾽ ὅμως ἐγγυτέρω ἡ Ἄβυδος.

1.49

Κάμψαντι δὲ τὸ Λεκτὸν ἐλλογιμώταται πόλεις τῶν Αἰολέων καὶ ὁ Ἀδραμυττηνὸς κόλπος ἐκδέχεται͵ ἐν ὧι τοὺς πλείους τῶν Λελέγων κατοικίζων ὁ ποιητὴς φαίνεται καὶ τοὺς Κίλικας διττοὺς ὄντας. ἐνταῦθα δὲ καὶ ὁ τῶν Μυτιληναίων ἐστὶν αἰγιαλός͵ κώμας τινὰς ἔχων τῶν κατὰ τὴν ἤπειρον τῶν Μυτιληναίων. τὸν δὲ αὐτὸν κόλπον καὶ Ἰδαῖον λέγουσιν· ἡ γὰρ ἀπὸ τοῦ Λεκτοῦ ῥάχις ἀνατείνουσα πρὸς τὴν Ἴδην ὑπέρκειται τῶν πρώτων τοῦ κόλπου μερῶν͵ ἐν οἷς πρῶτον τοὺς Λέλεγας ἱδρυμένους ὁ ποιητὴς πεποίηκεν.

1.50

Εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν καὶ πρότερον· καὶ νῦν δὲ προσληπτέον ὅτι Πήδασόν τινα λέγει πόλιν αὐτῶν ὑπὸ Ἄλτηι τεταγμένην Ἄλτεω͵ ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει͵ Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι. καὶ νῦν ὁ τόπος δείκνυται τῆς πόλεως ἔρημος. γράφουσι δέ τινες οὐκ εὖ ὑπὸ Σατνιόεντι͵ ὡς ὑπὸ ὄρει Σατνιόεντι κειμένης τῆς πόλεως· οὐδὲν δ᾽ ἐστὶν ὄρος ἐνταῦθα Σατνιόεις προσαγορευόμενον͵ ἀλλὰ ποταμὸς ἐφ᾽ ὧι ἵδρυται ἡ πόλις· νῦν δ᾽ ἐστὶν ἐρήμη. ὀνομάζει δὲ τὸν ποταμὸν ὁ ποιητής· Σάτνιον οὔτασε δουρὶ Οἰνοπίδην͵ ὃν ἄρα νύμφη τέκε Νηὶς ἀμύμων Οἴνοπι βουκολέοντι παρ᾽ ὄχθαις Σατνιόεντος καὶ πάλιν ναῖε δὲ Σατνιόεντος ἐυρρείταο παρ᾽ ὄχθαις Πήδασον αἰπεινήν. * Σατνιόεντα δ᾽ ὕστερον εἶπον͵ οἱ δὲ Σαφνιόεντα· ἔστι δὲ χείμαρρος μέγας· ἄξιον δὲ μνήμης πεποίηκεν ὀνομάζων ὁ ποιητὴς αὐτόν. οὗτοι δ᾽ οἱ τόποι συνεχεῖς εἰσι τῆι Δαρδανίαι καὶ τῆι Σκηψίαι͵ ὥσπερ ἄλλη τις Δαρδανία͵ ταπεινοτέρα δέ.

1.51

Ἀσσίων δ᾽ ἐστὶ νῦν καὶ Γαργαρέων ἕως τῆς κατὰ Λέσβον θαλάττης περιεχόμενα τῆι τε Ἀντανδρίαι καὶ τῆι Κεβρηνίων καὶ Νεανδριέων καὶ Ἁμαξιτέων. τῆς μὲν γὰρ Ἁμαξιτοῦ Νεανδριεῖς ὑπέρκεινται͵ καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐντὸς Λεκτοῦ͵ μεσογειότεροι δὲ καὶ πλησιαίτεροι τῶι Ἰλίωι· διέχουσι γὰρ ἑκατὸν καὶ τριάκοντα σταδίους. τούτων δὲ καθύπερθε Κεβρήνιοι͵ τούτων δὲ Δαρδάνιοι μέχρι Παλαισκήψεως καὶ αὐτῆς τῆς Σκήψεως. τὴν δὲ Ἄντανδρον Ἀλκαῖος μὲν καλεῖ Λελέγων πόλιν πρῶτα μὲν Ἄντανδρος Λελέγων πόλις. ὁ δὲ Σκήψιος ἐν ταῖς παρακειμέναις τίθησιν͵ ὥστ᾽ ἐκπίπτοι ἂν εἰς τὴν τῶν Κιλίκων· οὗτοι γάρ εἰσι συνεχεῖς τοῖς Λέλεξι μᾶλλόν πως τὸ νότιον πλευρὸν τῆς Ἴδης ἀφορίζοντες· ταπεινοὶ δ᾽ ὅμως καὶ οὗτοι καὶ τῆι παραλίαι συνάπτοντες μᾶλλον τῆι κατὰ Ἀδραμύττιον. μετὰ γὰρ τὸ Λεκτὸν τὸ Πολυμήδειον ἔστι χωρίον τι ἐν τετταράκοντα σταδίοις͵ εἶτ᾽ ἐν ὀγδοήκοντα Ἄσσος μικρὸν ὑπὲρ τῆς θαλάττης͵ εἶτ᾽ ἐν ἑκατὸν καὶ τετταράκοντα Γάργαρα· κεῖται δὲ τὰ Γάργαρα ἐπ᾽ ἄκρας ποιούσης τὸν ἰδίως Ἀδραμυττηνὸν καλούμενον κόλπον. λέγεται γὰρ καὶ πᾶσα ἡ ἀπὸ Λεκτοῦ μέχρι Κανῶν παραλία τῶι αὐτῶι τούτωι ὀνόματι͵ ἐν ὧι καὶ ὁ Ἐλαϊτικὸς περιλαμβάνεται· ἰδίως μέντοι τοῦτον φασὶν Ἀδραμυττηνόν͵ τὸν κλειόμενον ὑπὸ ταύτης τε τῆς ἄκρας ἐφ᾽ ἧι τὰ Γάργαρα͵ καὶ τῆς Πυρρᾶς ἄκρας προσαγορευομένης ἐφ᾽ ἧι καὶ ἀφροδίσιον ἵδρυται. πλάτος δὲ τοῦ στόματός ἐστιν ἀπὸ τῆς ἄκρας ἐπὶ τὴν ἄκραν δίαρμα ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίων. ἐντὸς δὲ ἥ τε Ἄντανδρός ἐστιν ὑπερκείμενον ἔχουσα ὄρος ὃ καλοῦσιν Ἀλεξάνδρειαν͵ ὅπου τὰς θεὰς κριθῆναί φασιν ὑπὸ τοῦ Πάριδος͵ καὶ ὁ Ἀσπανεὺς τὸ ὑλοτόμιον τῆς Ἰδαίας ὕλης· ἐνταῦθα γὰρ διατίθενται κατάγοντες τοῖς δεομένοις. εἶτ᾽ Ἄστυρα͵ κώμη καὶ ἄλσος τῆς Ἀστυρηνῆς Ἀρτέμιδος ἅγιον. πλησίον δ᾽ εὐθὺς τὸ Ἀδραμύττιον͵ Ἀθηναίων ἄποικος πόλις ἔχουσα καὶ λιμένα καὶ ναύσταθμον· ἔξω δὲ τοῦ κόλπου καὶ τῆς Πυρρᾶς ἄκρας ἥ τε Κισθήνη ἐστὶ πόλις ἔρημος ἔχουσα λιμένα. ὑπὲρ αὐτῆς δ᾽ ἐν τῆι μεσογαίαι τό τε τοῦ χαλκοῦ μέταλλον καὶ Περπερηνὴ καὶ Τράριον καὶ ἄλλαι τοιαῦται κατοικίαι. ἐν δὲ τῆι παραλίαι τῆι ἐφεξῆς αἱ τῶν Μυτιληναίων κῶμαι Κορυφαντίς τε καὶ Ἡράκλεια͵ καὶ μετὰ ταῦτα Ἄττεα͵ εἶτ᾽ Ἀταρνεὺς καὶ Πιτάνη καὶ αἱ τοῦ Καΐκου ἐκβολαί· ταῦτα δ᾽ ἤδη τοῦ Ἐλαϊτῶν κόλπου· καὶ ἔστιν ἐν τῆι περαίαι ἡ Ἐλαία καὶ ὁ λοιπὸς μέχρι Κανῶν κόλπος. λέγωμεν δὲ ἀναλαβόντες περὶ τῶν καθ᾽ ἕκαστα πάλιν͵ εἴ τι παραλέλειπται μνήνης ἄξιον͵ καὶ πρῶτον περὶ τῆς Σκήψεως.

1.52

Ἔστι δ᾽ ἡ μὲν Παλαίσκηψις ἐπάνω Κεβρῆνος κατὰ τὸ μετεωρότατον τῆς Ἴδης ἐγγὺς Πολίχνας· ἐκαλεῖτο δὲ τότε Σκῆψις͵ εἴτ᾽ ἄλλως εἴτ᾽ ἀπὸ τοῦ περίσκεπτον εἶναι τὸν τόπον͵ εἰ δεῖ τὰ παρὰ τοῖς βαρβάροις ἐν τῶι τότε ὀνόματα ταῖς Ἑλληνικαῖς ἐτυμολογεῖσθαι φωναῖς· ὕστερον δὲ κατωτέρω σταδίοις ἑξήκοντα εἰς τὴν νῦν Σκῆψιν μετωικίσθησαν ὑπὸ Σκαμανδρίου τε τοῦ Ἕκτορος καὶ Ἀσκανίου τοῦ Αἰνείου παιδός· καὶ δύο γένη ταῦτα βασιλεῦσαι πολὺν χρόνον ἐν τῆι Σκήψει λέγεται· μετὰ ταῦτα δ᾽ εἰς ὀλιγαρχίαν μετέστησαν͵ εἶτα Μιλήσιοι συνεπολιτεύθησαν αὐτοῖς καὶ δημοκρατικῶς ὤικουν· οἱ δ᾽ ἀπὸ τοῦ γένους οὐδὲν ἧττον ἐκαλοῦντο βασιλεῖς͵ ἔχοντές τινας τιμάς· εἶτ᾽ εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν συνεπόλισε τοὺς Σκηψίους Ἀντίγονος͵ εἶτ᾽ ἀπέλυσε Λυσίμαχος͵ καὶ ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν.

1.53

Οἴεται δ᾽ ὁ Σκήψιος καὶ βασίλειον τοῦ Αἰνείου γεγονέναι τὴν Σκῆψιν͵ μέσην οὖσαν τῆς τε ὑπὸ τῶι Αἰνείαι καὶ Λυρνησσοῦ͵ εἰς ἣν φυγεῖν εἴρηται διωκόμενος ὑπὸ τοῦ Ἀχιλλέως· φησὶ γοῦν ὁ Ἀχιλλεύς ἢ οὐ μέμνηι͵ ὅτε πέρ σε βοῶν ἄπο μοῦνον ἐόντα σεῦα κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων ταχέεσσι πόδεσσι͵ κεῖθεν δ᾽ ἐς Λυρνησσὸν ὑπέκφυγες· αὐτὰρ ἐγὼ τὴν πέρσα͵ μεθορμηθείς. οὐχ ὁμολογεῖ δὲ τῶι περὶ τῶν ἀρχηγετῶν τῆς Σκήψεως λόγωι τῶι λεχθέντι νῦν τὰ περὶ τοῦ Αἰνείου θρυλούμενα. περιγενέσθαι γὰρ δὴ τοῦτόν φασιν ἐκ τοῦ πολέμου διὰ τὴν πρὸς Πρίαμον δυσμένειαν ἀεὶ γὰρ Πριάμωι ἐπεμήνιε δίωι͵ οὕνεκ᾽ ἄρ᾽ ἐσθλὸν ἐόντα μετ᾽ ἀνδράσιν οὔ τι τίεσκε͵ τοὺς δὲ συνάρχοντας Ἀντηνορίδας καὶ αὐτὸν τὸν Ἀντήνορα διὰ τὴν Μενελάου παρ᾽ αὐτῶι ξενίαν. Σοφοκλῆς γοῦν ἐν τῆι ἁλώσει τοῦ Ἰλίου παρδαλέαν φησὶ πρὸ τῆς θύρας τοῦ Ἀντήνορος προτεθῆναι σύμβολον τοῦ ἀπόρθητον ἐαθῆναι τὴν οἰκίαν. τὸν μὲν οὖν Ἀντήνορα καὶ τοὺς παῖδας μετὰ τῶν περιγενομένων Ἑνετῶν εἰς τὴν Θράικην περισωθῆναι κἀκεῖθεν διαπεσεῖν εἰς τὴν λεγομένην κατὰ τὸν Ἀδρίαν Ἑνετικήν͵ τὸν δὲ Αἰνείαν μετ᾽ Ἀγχίσου τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ παιδὸς Ἀσκανίου λαὸν ἀθροίσαντα πλεῦσαι· καὶ οἱ μὲν οἰκῆσαι περὶ τὸν Μακεδονικὸν Ὄλυμπον φασίν͵ οἱ δὲ περὶ Μαντίνειαν τῆς Ἀρκαδίας κτίσαι Καπύας͵ ἀπὸ Κάπυος θέμενον τοὔνομα τῶι πολίσματι͵ οἱ δ᾽ εἰς Αἴγεσταν κατᾶραι τῆς Σικελίας σὺν Ἐλύμωι Τρωὶ καὶ Ἔρυκα καὶ Λιλύβαιον κατασχεῖν͵ καὶ ποταμοὺς περὶ Αἴγεσταν προσαγορεῦσαι Σκάμανδρον καὶ Σιμόεντα· ἔνθεν δ᾽ εἰς τὴν Λατίνην ἐλθόντα μεῖναι κατά τι λόγιον τὸ κελεῦον μένειν ὅπου ἂν τὴν τράπεζαν καταφάγηι· συμβῆναι δὲ τῆς Λατίνης περὶ τὸ Λαουίνιον τοῦτο͵ ἄρτου μεγάλου τεθέντος ἀντὶ τραπέζης κατὰ ἀπορίαν καὶ ἅμα ἀναλωθέντος τοῖς ἐπ᾽ αὐτῶι κρέασιν. Ὅμηρος μέντοι συνηγορεῖν οὐδετέροις ἔοικεν͵ οὐδὲ τοῖς περὶ τῶν ἀρχηγετῶν τῆς Σκήψεως λεχθεῖσιν· ἐμφαίνει γὰρ μεμενηκότα τὸν Αἰνείαν ἐν τῆι Τροίαι καὶ διαδεδεγμένον τὴν ἀρχὴν καὶ παραδεδωκότα παισὶ παίδων τὴν διαδοχὴν αὐτῆς͵ ἠφανισμένου τοῦ τῶν Πριαμιδῶν γένους· ἤδη γὰρ Πριάμου γενεὴν ἤχθηρε Κρονίων. νῦν δὲ δὴ Αἰνείαο βίη Τρώεσσιν ἀνάξει καὶ παίδων παῖδες͵ τοίκεν μετόπισθε γένωνται. οὕτω δ᾽ οὐδ᾽ ἡ τοῦ Σκαμανδρίου διαδοχὴ σώζοιτ᾽ ἄν. πολὺ δὲ μᾶλλον τοῖς ἑτέροις διαφωνεῖ τοῖς μέχρι καὶ Ἰταλίας αὐτοῦ τὴν πλάνην λέγουσι καὶ αὐτόθι ποιοῦσι τὴν καταστροφὴν τοῦ βίου. τινὲς δὲ γράφουσιν Αἰνείαο γένος πάντεσσιν ἀνάξει͵ καὶ παῖδες παίδων͵ τοὺς Ῥωμαίους λέγοντες.

1.54

Ἐκ δὲ τῆς Σκήψεως οἵ τε Σωκρατικοὶ γεγόνασιν Ἔραστος καὶ Κορίσκος καὶ ὁ τοῦ Κορίσκου υἱὸς Νηλεύς͵ ἀνὴρ καὶ Ἀριστοτέλους ἠκροαμένος καὶ Θεοφράστου͵ διαδεδεγμένος δὲ τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Θεοφράστου͵ ἐν ἧι ἦν καὶ ἡ τοῦ Ἀριστοτέλους· ὁ γοῦν Ἀριστοτέλης τὴν ἑαυτοῦ Θεοφράστωι παρέδωκεν͵ ὧιπερ καὶ τὴν σχολὴν ἀπέλιπε͵ πρῶτος ὧν ἴσμεν συναγαγὼν βιβλία καὶ διδάξας τοὺς ἐν Αἰγύπτωι βασιλέας βιβλιοθήκης σύνταξιν. Θεόφραστος δὲ Νηλεῖ παρέδωκεν· ὁ δ᾽ εἰς Σκῆψιν κομίσας τοῖς μετ᾽ αὐτὸν παρέδωκεν͵ ἰδιώταις ἀνθρώποις͵ οἳ κατάκλειστα εἶχον τὰ βιβλία οὐδ᾽ ἐπιμελῶς κείμενα· ἐπειδὴ δὲ ἤισθοντο τὴν σπουδὴν τῶν Ἀτταλικῶν βασιλέων ὑφ᾽ οἷς ἦν ἡ πόλις͵ ζητούντων βιβλία εἰς τὴν κατασκευὴν τῆς ἐν Περγάμωι βιβλιοθήκης͵ κατὰ γῆς ἔκρυψαν ἐν διώρυγί τινι· ὑπὸ δὲ νοτίας καὶ σητῶν κακωθέντα ὀψέ ποτε ἀπέδοντο οἱ ἀπὸ τοῦ γένους Ἀπελλικῶντι τῶι Τηίωι πολλῶν ἀργυρίων τά τε Ἀριστοτέλους καὶ τὰ τοῦ Θεοφράστου βιβλία· ἦν δὲ ὁ Ἀπελλικῶν φιλόβιβλος μᾶλλον ἢ φιλόσοφος· διὸ καὶ ζητῶν ἐπανόρθωσιν τῶν διαβρωμάτων εἰς ἀντίγραφα καινὰ μετήνεγκε τὴν γραφὴν ἀναπληρῶν οὐκ εὖ͵ καὶ ἐξέδωκεν ἁμαρτάδων πλήρη τὰ βιβλία. συνέβη δὲ τοῖς ἐκ τῶν περιπάτων τοῖς μὲν πάλαι τοῖς μετὰ Θεόφραστον οὐκ ἔχουσιν ὅλως τὰ βιβλία πλὴν ὀλίγων͵ καὶ μάλιστα τῶν ἐξωτερικῶν͵ μηδὲν ἔχειν φιλοσοφεῖν πραγματικῶς͵ ἀλλὰ θέσεις ληκυθίζειν· τοῖς δ᾽ ὕστερον͵ ἀφ᾽ οὗ τὰ βιβλία ταῦτα προῆλθεν͵ ἄμεινον μὲν ἐκείνων φιλοσοφεῖν καὶ ἀριστοτελίζειν͵ ἀναγκάζεσθαι μέντοι τὰ πολλὰ εἰκότα λέγειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν. πολὺ δὲ εἰς τοῦτο καὶ ἡ Ῥώμη προσελάβετο· εὐθὺς γὰρ μετὰ τὴν Ἀπελλικῶντος τελευτὴν Σύλλας ἦρε τὴν Ἀπελλικῶντος βιβλιοθήκην ὁ τὰς Ἀθήνας ἑλών͵ δεῦρο δὲ κομισθεῖσαν Τυραννίων τε ὁ γραμματικὸς διεχειρίσατο φιλαριστοτέλης ὤν͵ θεραπεύσας τὸν ἐπὶ τῆς βιβλιοθήκης͵ καὶ βιβλιοπῶλαί τινες γραφεῦσι φαύλοις χρώμενοι καὶ οὐκ ἀντιβάλλοντες͵ ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων συμβαίνει τῶν εἰς πρᾶσιν γραφομένων βιβλίων καὶ ἐνθάδε καὶ ἐν Ἀλεξανδρείαι. περὶ μὲν οὖν τούτων ἀπόχρη.

1.55

Ἐκ δὲ τῆς Σκήψεως καὶ ὁ Δημήτριος ἔστιν οὗ μεμνήμεθα πολλάκις͵ ὁ τὸν Τρωικὸν διάκοσμον ἐξηγησάμενος γραμματικός͵ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον γεγονὼς Κράτητι καὶ Ἀριστάρχωι· καὶ μετὰ τοῦτον Μητρόδωρος͵ ἀνὴρ ἐκ τοῦ φιλοσόφου μεταβεβληκὼς ἐπὶ τὸν πολιτικὸν βίον καὶ ῥητορεύων τὸ πλέον ἐν τοῖς συγγράμμασιν· ἐχρήσατο δὲ φράσεώς τινι χαρακτῆρι καινῶι καὶ κατεπλήξατο πολλούς· διὰ δὲ τὴν δόξαν ἐν Χαλκηδόνι γάμου λαμπροῦ πένης ὢν ἔτυχε καὶ ἐχρημάτιζε Χαλκηδόνιος· Μιθριδάτην δὲ θεραπεύσας τὸν Εὐπάτορα συναπῆρεν εἰς τὸν Πόντον ἐκείνωι μετὰ τῆς γυναικὸς καὶ ἐτιμήθη διαφερόντως͵ ταχθεὶς ἐπὶ τῆς δικαιοδοσίας͵ ἀφ᾽ ἧς οὐκ ἦν τῶι κριθέντι ἀναβολὴ τῆς δίκης ἐπὶ τὸν βασιλέα. οὐ μέντοι διηυτύχησεν͵ ἀλλ᾽ ἐμπεσὼν εἰς ἔχθραν ἀδικωτέρων ἀνθρώπων ἀπέστη τοῦ βασιλέως κατὰ τὴν πρὸς Τιγράνην τὸν Ἀρμένιον πρεσβείαν· ὁ δ᾽ ἄκοντα ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῶι Εὐπάτορι͵ φεύγοντι ἤδη τὴν προγονικήν͵ κατὰ δὲ τὴν ὁδὸν κατέστρεψε τὸν βίον εἴθ᾽ ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἴθ᾽ ὑπὸ νόσου· λέγεται γὰρ ἀμφότερα. περὶ μὲν τῶν Σκηψίων ταῦτα.

1.56

Μετὰ δὲ Σκῆψιν Ἄνδειρα καὶ Πιονίαι καὶ ἡ Γαργαρίς. ἔστι δὲ λίθος περὶ τὰ Ἄνδειρα͵ ὃς καιόμενος σίδηρος γίνεται· εἶτα μετὰ γῆς τινος καμινευθεὶς ἀποστάζει ψευδάργυρον͵ ἣ προσλαβοῦσα χαλκὸν τὸ καλούμενον γίνεται κρᾶμα͵ ὅ τινες ὀρείχαλκον καλοῦσι· γίνεται δὲ ψευδάργυρος καὶ περὶ τὸν Τμῶλον. ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ χωρία͵ ἃ οἱ Λέλεγες κατεῖχον· ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὰ περὶ Ἄσσον.

1.57

Ἔστι δὲ ἡ Ἄσσος ἐρυμνὴ καὶ εὐτειχής͵ ἀπὸ θαλάττης καὶ τοῦ λιμένος ὀρθίαν καὶ μακρὰν ἀνάβασιν ἔχουσα͵ ὥστ᾽ ἐπ᾽ αὐτῆς οἰκείως εἰρῆσθαι δοκεῖ τὸ τοῦ Στρατονίκου τοῦ κιθαριστοῦ Ἄσσον ἴθ᾽͵ ὥς κεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ᾽ ἵκηαι. ὁ δὲ λιμὴν χώματι κατεσκεύασται μεγάλωι. ἐντεῦθεν ἦν Κλεάνθης͵ ὁ στωικὸς φιλόσοφος͵ ὁ διαδεξάμενος τὴν Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως σχολήν͵ καταλιπὼν δὲ Χρυσίππωι τῶι Σολεῖ· ἐνταῦθα δὲ καὶ Ἀριστοτέλης διέτριψε διὰ τὴν πρὸς Ἑρμείαν τὸν τύραννον κηδείαν. ἦν δὲ Ἑρμείας εὐνοῦχος͵ τραπεζίτου τινὸς οἰκέτης· γενόμενος δ᾽ Ἀθήνησιν ἠκροάσατο καὶ Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους· ἐπανελθὼν δὲ τῶι δεσπότηι συνετυράννησε͵ πρῶτον ἐπιθεμένωι τοῖς περὶ Ἀταρνέα καὶ Ἄσσον χωρίοις· ἔπειτα διεδέξατο ἐκεῖνον καὶ μετεπέμψατο τόν τε Ἀριστοτέλην καὶ Ξενοκράτην καὶ ἐπεμελήθη αὐτῶν͵ τῶι δ᾽ Ἀριστοτέλει καὶ θυγατέρα ἀδελφοῦ συνώικισε. Μέμνων δ᾽ ὁ Ῥόδιος ὑπηρετῶν τότε τοῖς Πέρσαις καὶ στρατηγῶν͵ προσποιησάμενος φιλίαν καλεῖ πρὸς ἑαυτὸν ξενίας τε ἅμα καὶ πραγμάτων προσποιητῶν χάριν͵ συλλαβὼν δ᾽ ἀνέπεμψεν ὡς τὸν βασιλέα͵ κἀκεῖ κρεμασθεὶς ἀπώλετο· οἱ φιλόσοφοι δ᾽ ἐσώθησαν φεύγοντες τὰ χωρία ἃ οἱ Πέρσαι κατέσχον.

1.58

Φησὶ δὲ Μυρσίλος Μηθυμναίων κτίσμα εἶναι τὴν Ἄσσον͵ Ἑλλάνικός τε καὶ Αἰολίδα φησίν͵ ὥσπερ καὶ τὰ Γάργαρα καὶ ἡ Λαμπωνία Αἰολέων. Ἀσσίων γάρ ἐστι κτίσμα τὰ Γάργαρα͵ οὐκ εὖσυνοικούμενα· ἐποίκους γὰρ οἱ βασιλεῖς εἰσήγαγον ἐκ Μιλητουπόλεως ἐρημώσαντες ἐκείνην͵ ὥστε ἡμιβαρβάρους γενέσθαι φησὶ Δημήτριος αὐτοὺς ὁ Σκήψιος ἀντὶ Αἰολέων. καθ᾽ Ὅμηρον μέντοι ταῦτα πάντα ἦν Λελέγων͵ οὓς τινὲς μὲν Κᾶρας ἀποφαίνουσιν͵ Ὅμηρος δὲ χωρίζει πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες. ἕτεροι μὲν τοίνυν τῶν Καρῶν ὑπῆρξαν͵ ὤικουν δὲ μεταξὺ τῶν ὑπὸ τῶι Αἰνείαι καὶ τῶν καλουμένων ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ Κιλίκων· ἐκπορθηθέντες δὲ ὑπὸ τοῦ Ἀχιλλέως μετέστησαν εἰς τὴν Καρίαν͵ καὶ κατέσχον τὰ περὶ τὴν νῦν Ἁλικαρνασὸν χωρία.

1.59

Ἡ μὲν τοίνυν ἐκλειφθεῖσα ὑπ᾽ αὐτῶν πόλις Πήδασος οὐκέτ᾽ ἐστίν͵ ἐν δὲ τῆι μεσογαίαι τῶν Ἁλικαρνασέων τὰ Πήδασα ὑπ᾽ αὐτῶν ὀνομασθέντα ἦν πόλις͵ καὶ νῦν ἡ χώρα Πηδασὶς λέγεται. φασὶ δ᾽ ἐν αὐτῆι καὶ ὀκτὼ πόλεις ὠικίσθαι ὑπὸ τῶν Λελέγων πρότερον εὐανδρησάντων͵ ὥστε καὶ τῆς Καρίας κατασχεῖν τῆς μέχρι Μύνδου καὶ Βαργυλίων͵ καὶ τῆς Πισιδίας ἀποτεμέσθαι πολλήν. ὕστερον δ᾽ ἅμα τοῖς Καρσὶ στρατευόμενοι κατεμερίσθησαν εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ ἠφανίσθη τὸ γένος͵ τῶν δ᾽ ὀκτὼ πόλεων τὰς ἓξ Μαύσωλος εἰς μίαν τὴν Ἁλικαρνασὸν συνήγαγεν͵ ὡς Καλλισθένης ἱστορεῖ· Συάγγελα δὲ καὶ Μύνδον διεφύλαξε. τοῖς δὲ Πηδασεῦσι τούτοις φησὶν Ἡρόδοτος ὅτε μέλλοι τι ἀνεπιτήδειον ἔσεσθαι καὶ τοῖς περιοίκοις͵ τὴν ἱέρειαν τῆς Ἀθηνᾶς πώγωνα ἴσχειν· τρὶς δὲ συμβῆναι τοῦτο αὐτοῖς. Πήδασον δὲ καὶ ἐν τῆι νῦν Στρατονικέων πολίχνιόν ἐστιν. ἐν ὅληι δὲ Καρίαι καὶ ἐν Μιλήτωι Λελέγων τάφοι καὶ ἐρύματα καὶ ἴχνη κατοικιῶν δείκνυται.

1.60

Μετὰ δὲ τοὺς Λέλεγας τὴν ἑξῆς παραλίαν ὤικουν Κίλικες καθ᾽ Ὅμηρον͵ ἣν νῦν ἔχουσιν Ἀδραμυττηνοί τε καὶ Ἀταρνεῖται καὶ Πιταναῖοι μέχρι τῆς ἐκβολῆς τοῦ Καΐκου. διήιρηντο δ᾽ εἰς δύο δυναστείας οἱ Κίλικες͵ καθάπερ εἴπομεν͵ τήν τε ὑπὸ τῶι Ἠετίωνι καὶ τὴν ὑπὸ Μύνητι. τοῦ μὲν οὖν Ἠετίωνος λέγει πόλιν Θήβην ὠιχόμεθ᾽ ἐς Θήβην ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος.

1.61

Τούτου δὲ καὶ τὴν Χρῦσαν [τὴν ἔχουσαν] τὸ ἱερὸν τοῦ Σμινθέως Ἀπόλλωνος ἐμφαίνει͵ εἴπερ ἡ Χρυσηὶς ἐκ τῆς Θήβης ἑάλω· ὠιχόμεθα γάρ͵ φησίν͵ ἐς Θήβην· τὴν δὲ διεπράθομέν τε καὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα. καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν [υἷες Ἀχαιῶν]͵ ἐκ δ᾽ ἕλον Ἀτρείδηι Χρυσηίδα. τοῦ δὲ Μύνητος τὴν Λυρνησσόν· ἐπειδὴ Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα Θήβης τόν τε Μύνητα καὶ τὸν Ἐπίστροφον ἀνεῖλεν Ἀχιλλεύς͵ ὥστε ὅταν φῆι ἡ Βρισηίς οὐδέ μ᾽ ἔασκες͵ ὅτ᾽ ἄνδρ᾽ ἐμὸν ὠκὺς Ἀχιλλεὺς ἔκτεινεν͵ πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος͵ οὐ τὴν Θήβην λέγοι ἄν (αὕτη γὰρ Ἠετίωνος) ἀλλὰ τὴν Λυρνησσόν· ἀμφότεραι δ᾽ ἦσαν ἐν τῶι κληθέντι μετὰ ταῦτα Θήβης πεδίωι͵ ὃ διὰ τὴν ἀρετὴν περιμάχητον γενέσθαι φασὶ Μυσοῖς μὲν καὶ Λυδοῖς τὸ πρότερον͵ τοῖς δ᾽ Ἕλλησιν ὕστερον τοῖς ἐποικήσασιν ἐκ τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς Λέσβου. ἔχουσι δὲ νῦν Ἀδραμυττηνοὶ τὸ πλέον· ἐνταῦθα γὰρ καὶ ἡ Θήβη καὶ ἡ Λυρνησσός͵ ἐρυμνὸν χωρίον· ἔρημοι δ᾽ ἀμφότεραι· διέχουσι δὲ Ἀδραμυττίου σταδίους ἡ μὲν ἑξήκοντα ἡ δὲ ὀγδοήκοντα καὶ ὀκτὼ ἐπὶ θάτερα.

1.62

Ἐν δὲ τῆι Ἀδραμυττηνῆι ἔστι καὶ ἡ Χρῦσα καὶ ἡ Κίλλα· πλησίον οὖν τῆς Θήβης ἔτι νῦν Κίλλα τις τόπος λέγεται͵ ἐν ὧι Κιλλαίου Ἀπόλλωνος ἔστιν ἱερόν· παραρρεῖ δ᾽ αὐτῶι ἐξ Ἴδης φερόμενος ὁ Κίλλαιος ποταμός· ταῦτα δ᾽ ἐστὶ κατὰ τὴν Ἀντανδρίαν· καὶ τὸ ἐν Λέσβωι δὲ Κίλλαιον ἀπὸ ταύτης τῆς Κίλλης ὠνόμασται· ἔστι δὲ καὶ Κίλλαιον ὄρος μεταξὺ Γαργάρων καὶ Ἀντάνδρου. φησὶ δὲ Δάης ὁ Κολωναεὺς ἐν Κολωναῖς ἱδρυθῆναι πρῶτον ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς Ἑλλάδος πλευσάντων Αἰολέων τὸ τοῦ Κιλλαίου Ἀπόλλωνος ἱερόν· καὶ ἐν Χρύσηι δὲ λέγουσι Κίλλαιον Ἀπόλλωνα ἱδρῦσθαι͵ ἄδηλον εἴτε τὸν αὐτὸν τῶι Σμινθεῖ εἴθ᾽ ἕτερον.

1.63

Ἡ δὲ Χρῦσα ἐπὶ θαλάττηι πολίχνιον ἦν ἔχον λιμένα͵ πλησίον δὲ ὑπέρκειται ἡ Θήβη· ἐνταῦθα δ᾽ ἦν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Σμινθέως Ἀπόλλωνος καὶ ἡ Χρυσηίς· ἠρήμωται δὲ νῦν τὸ χωρίον τελέως· εἰς δὲ τὴν νῦν Χρῦσαν τὴν κατὰ Ἁμαξιτὸν μεθίδρυται τὸ ἱερόν͵ τῶν Κιλίκων τῶν μὲν εἰς τὴν Παμφυλίαν ἐκπεσόντων τῶν δὲ εἰς Ἁμαξιτόν. οἱ δ᾽ ἀπειρότεροι τῶν παλαιῶν ἱστοριῶν ἐνταῦθα τὸν Χρύσην καὶ τὴν Χρυσηίδα γεγονέναι φασὶ καὶ τὸν Ὅμηρον τούτου τοῦ τόπου μεμνῆσθαι. ἀλλ᾽ οὔτε λιμήν ἐστιν ἐνταῦθα͵ ἐκεῖνος δέ φησιν οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυβενθέος ἐντὸς ἵκοντο͵ οὔτ᾽ ἐπὶ θαλάττηι τὸ ἱερόν ἐστιν͵ ἐκεῖνος δ᾽ ἐπὶ θαλάττηι ποιεῖ τὸ ἱερόν ἐκ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βῆ ποντοπόροιο· τὴν μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς πατρὶ φίλωι ἐν χερσὶ τίθει͵ οὔτε Θήβης πλησίον͵ ἐκεῖνος δὲ πλησίον· ἐκεῖθεν γοῦν ἁλοῦσαν λέγει τὴν Χρυσηίδα. ἀλλ᾽ οὐδὲ Κίλλα τόπος οὐδεὶς ἐν τῆι Ἀλεξανδρέων χώραι δείκνυται͵ οὐδὲ Κιλλαίου Ἀπόλλωνος ἱερόν· ὁ ποιητὴς δὲ συζεύγνυσιν ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας Κίλλαν τε ζαθέην. ἐν δὲ τῶι Θήβης πεδίωι δείκνυται πλησίον· ὅ τε πλοῦς ἀπὸ μὲν τῆς Κιλικίου Χρύσης ἐπὶ τὸ ναύσταθμον ἑπτακοσίων που σταδίων ἐστὶν ἡμερήσιός πως͵ ὅσον φαίνεται πλεύσας ὁ Ὀδυσσεύς. ἐκβὰς γὰρ εὐθὺς παρίστησι τὴν θυσίαν τῶι θεῶι καὶ τῆς ἑσπέρας ἐπιλαβούσης μένει αὐτόθι͵ πρωὶ δὲ ἀποπλεῖ· ἀπὸ δὲ Ἁμαξιτοῦ τὸ τρίτον μόλις τοῦ λεχθέντος διαστήματός ἐστιν͵ ὥστε παρῆν τῶι Ὀδυσσεῖ αὐθημερὸν ἀναπλεῖν ἐπὶ τὸ ναύσταθμον τελέσαντι τὴν θυσίαν. ἔστι δὲ καὶ Κίλλου μνῆμα περὶ τὸ ἱερὸν τοῦ Κιλλαίου Ἀπόλλωνος͵ χῶμα μέγα· ἡνίοχον δὲ τοῦτον Πέλοπός φασιν ἡγησάμενον τῶν τόπων͵ ἀφ᾽ οὗ ἴσως ἡ Κιλικία ἢ ἔμπαλιν.

1.64

Τὰ οὖν περὶ τοὺς Τεύκρους καὶ τοὺς μύας͵ ἀφ᾽ ὧν ὁ Σμινθεύς͵ ἐπειδὴ σμίνθοι οἱ μύες͵ δεῦρο μετενεκτέον. παραμυθοῦνται δὲ τὴν ἀπὸ μικρῶν ἐπίκλησιν τοιούτοις τισί· καὶ γὰρ ἀπὸ τῶν παρνόπων͵ οὓς οἱ Οἰταῖοι κόρνοπας λέγουσι͵ κορνοπίωνα τιμᾶσθαι παρ᾽ ἐκείνοις Ἡρακλέα ἀπαλλαγῆς ἀκρίδων χάριν· ἰποκτόνον δὲ παρ᾽ Ἐρυθραίοις τοῖς τὸν Μίμαντα οἰκοῦσιν͵ ὅτι φθαρτικὸς τῶν ἀμπελοφάγων ἰπῶν· καὶ δὴ παρ᾽ ἐκείνοις μόνοις τῶν Ἐρυθραίων τὸ θηρίον τοῦτο μὴ γίνεσθαι. Ῥόδιοι δὲ ἐρυθιβίου Ἀπόλλωνος ἔχουσιν ἐν τῆι χώραι ἱερόν͵ τὴν ἐρυσίβην καλοῦντες ἐρυθίβην· παρ᾽ Αἰολεῦσι δὲ τοῖς ἐν Ἀσίαι μείς τις καλεῖται πορνοπίων͵ οὕτω τοὺς πάρνοπας καλούντων Βοιωτῶν͵ καὶ θυσία συντελεῖται πορνοπίωνι Ἀπόλλωνι.

1.65

Μυσία μὲν οὖν ἔστιν ἡ περὶ τὸ Ἀδραμύττιον· ἦν δέ ποτε ὑπὸ Λυδοῖς͵ καὶ νῦν πύλαι Λύδιαι καλοῦνται ἐν Ἀδραμυττίωι͵ Λυδῶν (ὥς φασι) τὴν πόλιν ἐκτικότων. Μυσίας δὲ [καὶ] Ἄστυρα τὴν πλησίον κώμην φασίν. ἦν δὲ πολίχνη ποτέ͵ ἐν ἧι τὸ τῆς Ἀστυρηνῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν ἐν ἄλσει͵ προστατούμενον μετὰ ἁγιστείας ὑπ᾽ Ἀντανδρίων͵ οἷς μᾶλλον γειτνιᾶι· διέχει δὲ τῆς παλαιᾶς Χρύσης εἴκοσι σταδίους͵ καὶ αὐτῆς ἐν ἄλσει τὸ ἱερὸν ἐχούσης. αὐτοῦ δὲ καὶ ὁ Ἀχίλλειος χάραξ· ἐν δὲ τῆι μεσογαίαι ἀπὸ πεντήκοντα σταδίων ἐστὶν ἡ Θήβη ἔρημος͵ ἥν φησιν ὁ ποιητής ὑπὸ Πλάκωι ὑληέσσηι. οὔτε δὲ Πλάκος ἢ Πλὰξ ἐκεῖ τι λέγεται͵ οὔθ᾽ ὕλη ὑπέρκειται καίτοι πρὸς τῆι Ἴδηι. Ἀστύρων δ᾽ ἡ Θήβη διέχει εἰς ἑβδομήκοντα σταδίους͵ Ἀνδείρων δὲ ἑξήκοντα. πάντα δὲ ταῦτά ἐστι τὰ ὀνόματα τόπων ἐρήμων ἢ φαύλως οἰκουμένων ἢ ποταμῶν χειμάρρων· τεθρύληται δὲ διὰ τὰς παλαιὰς ἱστορίας.

1.66

Πόλεις δ᾽ εἰσὶν ἀξιόλογοι Ἄσσος τε καὶ Ἀδραμύττιον. ἠτύχησε δὲ τὸ Ἀδραμύττιον ἐν τῶι Μιθριδατικῶι πολέμωι· τὴν γὰρ βουλὴν ἀπέσφαξε τῶν πολιτῶν Διόδωρος στρατηγὸς χαριζόμενος τῶι βασιλεῖ͵ προσποιούμενος δ᾽ ἅμα τῶν τε ἐξ Ἀκαδημίας φιλοσόφων εἶναι καὶ δίκας λέγειν καὶ σοφιστεύειν τὰ ῥητορικά· καὶ δὴ καὶ συναπῆρεν εἰς τὸν Πόντον τῶι βασιλεῖ· καταλυθέντος δὲ τοῦ βασιλέως ἔτισε δίκας τοῖς ἀδικηθεῖσιν· ἐγκλημάτων γὰρ ἐπενεχθέντων ἅμα πολλῶν͵ ἀπεκαρτέρησεν αἰσχρῶς οὐ φέρων τὴν δυσφημίαν ἐν τῆι ἡμετέραι πόλει. ἀνὴρ δὲ Ἀδραμυττηνὸς ῥήτωρ ἐπιφανὴς γεγένηται Ξενοκλῆς͵ τοῦ μὲν Ἀσιανοῦ χαρακτῆρος͵ ἀγωνιστὴς δὲ εἴ τις ἄλλος καὶ εἰρηκὼς ὑπὲρ τῆς Ἀσίας ἐπὶ τῆς συγκλήτου καθ᾽ ὃν καιρὸν αἰτίαν εἶχε Μιθριδατισμοῦ.

1.67

Πρὸς δὲ τοῖς Ἀστύροις λίμνη καλεῖται Σάπρα βαραθρώδης εἰς ῥαχιώδη τῆς θαλάττης αἰγιαλὸν τὸ ἔκρηγμα ἔχουσα. ὑπὸ δὲ τοῖς Ἀνδείροις ἱερόν ἐστι μητρὸς θεῶν Ἀνδειρηνῆς ἅγιον καὶ ἄντρον ὑπόνομον μέχρι Παλαιᾶς. ἔστι δ᾽ ἡ Παλαιὰ κατοικία τις οὕτω καλουμένη͵ διέχουσα τῶν Ἀνδείρων ἑκατὸν καὶ τριάκοντα σταδίους· ἔδειξε δὲ τὴν ὑπονομὴν χίμαρος ἐμπεσὼν εἰς τὸ στόμα καὶ ἀνευρεθεὶς τῆι ὑστεραίαι κατὰ Ἄνδειρα ὑπὸ τοῦ ποιμένος κατὰ τύχην ἐπὶ θυσίαν ἥκοντος. Ἀταρνεὺς δ᾽ ἐστὶ τὸ τοῦ Ἑρμείου τυραννεῖον͵ εἶτα Πιτάνη πόλις Αἰολική͵ δύο ἔχουσα λιμένας͵ καὶ ὁ παραρρέων αὐτὴν ποταμὸς Εὔηνος͵ ἐξ οὗ τὸ ὑδραγωγεῖον πεποίηται τοῖς Ἀδραμυττηνοῖς. ἐκ δὲ τῆς Πιτάνης ἐστὶν Ἀρκεσίλαος ὁ ἐκ τῆς Ἀκαδημίας͵ Ζήνωνος τοῦ Κιτιέως συσχολαστὴς παρὰ Πολέμωνι. καλεῖται δὲ καὶ ἐν τῆι Πιτάνηι τις τόπος ἐπὶ θαλάττηι Ἀταρνεὺς ὑπὸ τῆι Πιτάνηι κατὰ τὴν καλουμένην νῆσον Ἐλαιοῦσσαν. φασὶ δ᾽ ἐν τῆι Πιτάνηι τὰς πλίνθους ἐπιπολάζειν ἐν τοῖς ὕδασι͵ καθάπερ καὶ ἐν τῆι Τυρρηνίαι νησὶς πέπονθε· κουφοτέρα γὰρ ἡ γῆ τοῦ ἐπισόγκου ὕδατός ἐστιν ὥστ᾽ ἐποχεῖσθαι. ἐν Ἰβηρίαι δέ φησιν ἰδεῖν Ποσειδώνιος ἐκ τινος γῆς ἀργιλώδους͵ ἧι τὰ ἀργυρώματα ἐκμάττεται͵ πλίνθους πηγνυμένας καὶ ἐπιπλεούσας. μετὰ δὲ τὴν Πιτάνην ὁ Κάικος εἰς τὸν Ἐλαΐτην καλούμενον κόλπον ἐν τριάκοντα σταδίοις ἐκδίδωσιν. ἐν δὲ τῶι πέραν τοῦ Καΐκου δώδεκα διέχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους Ἐλαία πόλις Αἰολικὴ καὶ αὕτη͵ Περγαμηνῶν ἐπίνειον͵ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι σταδίους διέχουσα τοῦ Περγάμου.

1.68

Εἶτ᾽ ἐν ἑκατὸν σταδίοις ἡ Κάνη͵ τὸ ἀνταῖρον ἀκρωτήριον τῶι Λεκτῶι καὶ ποιοῦν τὸν Ἀδραμυττηνὸν κόλπον͵ οὗ μέρος καὶ ὁ Ἐλαϊτικός ἐστι. Κάναι δὲ πολίχνιον Λοκρῶν τῶν ἐκ Κύνου κατὰ τὰ ἄκρα τῆς Λέσβου τὰ νοτιώτατα κείμενον ἐν τῆι Καναίαι· αὕτη δὲ μέχρι τῶν Ἀργινουσσῶν διήκει καὶ τῆς ὑπερκειμένης ἄκρας͵ ἣν Αἶγά τινες ὀνομάζουσιν ὁμωνύμως τῶι ζώωι. δεῖ δὲ μακρῶς τὴν δευτέραν συλλαβὴν ἐκφέρειν Αἰγάν͵ ὡς ἀκτὰν καὶ ἀρχάν· οὕτω γὰρ καὶ τὸ ὄρος ὅλον ὠνομάζετο͵ ὃ νῦν Κάνην καὶ Κάνας λέγουσι. κύκλωι δὲ περὶ τὸ ὄρος πρὸς νότον μὲν καὶ δύσιν ἡ θάλαττα͵ πρὸς ἕω δὲ τὸ Καΐκου πεδίον ὑπόκειται͵ πρὸς ἄρκτον δὲ ἡ Ἐλαῗτις· αὐτὸ δὲ καθ᾽ αὑτὸ ἱκανῶς συνέσταλται͵ προσνεύει δὲ ἐπὶ τὸ Αἰγαῖον πέλαγος͵ ὅθεν αὐτῶι καὶ τοὔνομα· ὕστερον δὲ αὐτὸ τὸ ἀκρωτήριον Αἰγὰ * κεκλῆσθαι͵ τὸ δὲ λοιπὸν Κάνη καὶ Κάναι.

1.69

Μεταξὺ δὲ Ἐλαίας τε καὶ Πιτάνης καὶ Ἀταρνέως καὶ Περγάμου Τευθρανία ἐστί͵ διέχουσα οὐδεμιᾶς αὐτῶν ὑπὲρ ἑβδομήκοντα σταδίους ἐντὸς τοῦ Καΐκου͵ καὶ ὁ Τεύθρας Κιλίκων καὶ Μυσῶν ἱστόρηται βασιλεύς. Εὐριπίδης δ᾽ ὑπὸ Ἀλέου φησὶ τοῦ τῆς Αὔγης πατρὸς εἰς λάρνακα τὴν Αὔγην κατατεθεῖσαν ἅμα τῶι παιδὶ Τηλέφωι καταποντωθῆναι͵ φωράσαντος τὴν ἐξ Ἡρακλέους φθοράν· Ἀθηνᾶς δὲ προνοίαι τὴν λάρνακα περαιωθεῖσαν ἐκπεσεῖν εἰς τὸ στόμα τοῦ Καΐκου͵ τὸν δὲ Τεύθραντα ἀναλαβόντα τὰ σώματα τῆι μὲν ὡς γαμετῆι χρήσασθαι τῶι δ᾽ ὡς ἑαυτοῦ παιδί. τοῦτο μὲν οὖν μῦθος͵ ἄλλην δέ τινα δεῖ γεγονέναι συντυχίαν͵ δι᾽ ἣν ἡ τοῦ Ἀρκάδος θυγάτηρ τῶι Μυσῶν βασιλεῖ συνῆλθε καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς διεδέξατο τὴν ἐκείνου βασιλείαν. πεπίστευται δ᾽ οὖν ὅτι καὶ ὁ Τεύθρας καὶ ὁ Τήλεφος ἐβασίλευσαν τῆς χώρας τῆς περὶ τὴν Τευθρανίαν καὶ τὸν Κάικον͵ ὁ δὲ ποιητὴς ἐπὶ τοσοῦτον μέμνηται μόνον τῆς ἱστορίας ταύτης ἀλλ᾽ οἷον τὸν Τηλεφίδην κατενήρατο χαλκῶι ἥρω Εὐρύπυλον͵ πολλοὶ δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι Κήτειοι κτείνοντο γυναίων εἵνεκα δώρων͵ αἴνιγμα τιθεὶς ἡμῖν μᾶλλον ἢ λέγων τι σαφές. οὔτε γὰρ τοὺς Κητείους ἴσμεν οὕστινας δέξασθαι δεῖ͵ οὔτε τὸ γυναίων εἵνεκα δώρων. ἀλλὰ καὶ οἱ γραμματικοὶ μυθάρια παραβάλλοντες εὑρεσιλογοῦσι μᾶλλον ἢ λύουσι τὰ ζητούμενα.

1.70

Ἐάσθω δὴ ταῦτα͵ ἐκεῖνο δ᾽ ὅπερ ἐστὶ μᾶλλον ἐν φανερῶι λαβόντες λέγωμεν͵ ὅτι ἐν τοῖς περὶ τὸν Κάικον τόποις φαίνεται βεβασιλευκὼς καθ᾽ Ὅμηρον ὁ Εὐρύπυλος͵ ὥστ᾽ ἴσως καὶ τῶν Κιλίκων τι μέρος ἦν ὑπ᾽ αὐτῶι͵ καὶ οὐ δύο δυναστεῖαι μόνον ἀλλὰ καὶ τρεῖς ὑπῆρξαν ἐν αὐτοῖς. τῶι δὲ λόγωι τούτωι συνηγορεῖ τὸ ἐν τῆι Ἐλαΐτιδι χειμαρρῶδες ποτάμιον δείκνυσθαι Κήτειον· ἐμπίπτει δ᾽ οὗτος εἰς ἄλλον ὅμοιον͵ εἶτ᾽ ἄλλον͵ καταστρέφουσι δὲ εἰς τὸν Κάικον· ὁ δὲ Κάικος οὐκ ἀπὸ τῆς Ἴδης ῥεῖ͵ καθάπερ εἴρηκε Βακχυλίδης͵ * οὔθ᾽ ὡς Εὐριπίδης τὸν Μαρσύαν φησί τὰς διωνομασμένας ναίειν Κελαινὰς ἐσχάτοις Ἴδης τόποις. πολὺ γὰρ τῆς Ἴδης ἄπωθεν αἱ Κελαιναί͵ πολὺ δὲ καὶ αἱ τοῦ Καΐκου πηγαί· δείκνυνται γὰρ ἐν πεδίωι. Τῆμνον δ᾽ ἔστιν ὄρος ὃ διορίζει τοῦτό τε καὶ τὸ καλούμενον Ἀπίας πεδίον͵ ὃ ὑπέρκειται ἐν τῆι μεσογαίαι τοῦ Θήβης πεδίου· ῥεῖ δ᾽ ἐκ τοῦ Τήμνου ποταμὸς Μύσιος ἐμβάλλων εἰς τὸν Κάικον ὑπὸ ταῖς πηγαῖς αὐτοῦ͵ ἀφ᾽ οὗ δέχονταί τινες εἰπεῖν Αἰσχύλον κατὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ ἐν Μυρμιδόσι προλόγου ἰὼ Κάικε Μύσιαί τ᾽ ἐπιρροαί. ἐγγὺς δὲ τῶν πηγῶν κώμη Γέργιθα ἔστιν͵ εἰς ἣν μετώικισεν Ἄτταλος τοὺς ἐν τῆι Τρωιάδι τὸ χωρίον ἐξελών.


Κεφάλαιο 2

2.1

Ἐπεὶ δὲ τῆι παραλίαι τῆι ἀπὸ Λεκτοῦ μέχρι Κανῶν ἀντιπαρατέταται νῆσος ἡ Λέσβος λόγου ἀξία πλείστου͵ περίκειται δὲ αὐτῆι καὶ νησία τὰ μὲν ἔξωθεν τὰ δὲ καὶ ἐντὸς μεταξὺ αὐτῆς τε καὶ τῆς ἠπείρου͵ καιρὸς ἤδη περὶ τούτων εἰπεῖν· καὶ γὰρ ταῦτά ἐστιν Αἰολικά͵ σχεδὸν δέ τι καὶ μητρόπολις ἡ Λέσβος ὑπάρχει τῶν Αἰολικῶν πόλεων. ἀρκτέον δ᾽ ἀφ᾽ ὧνπερ καὶ τὴν παραλίαν ἐπήλθομεν τὴν κατ᾽ αὐτήν.

2.2

Ἀπὸ Λεκτοῦ τοίνυν ἐπὶ Ἄσσον πλέουσιν ἀρχὴ τῆς Λεσβίας ἐστὶ κατὰ Σίγριον τὸ πρὸς ἄρκτον αὐτῆς ἄκρον. ἐνταῦθα δέ που καὶ Μήθυμνα πόλις Λεσβίων ἐστὶν ἀπὸ ἑξήκοντα σταδίων τῆς ἐκ Πολυμηδείου πρὸς τὴν Ἄσσον παραλίας. οὔσης δὲ τῆς περιμέτρου σταδίων χιλίων ἑκατὸν ἣν ἡ σύμπασα ἐκπληροῖ νῆσος͵ τὰ καθ᾽ ἕκαστα οὕτως ἔχει· ἀπὸ Μηθύμνης εἰς Μαλίαν τὸ νοτιώτατον ἄκρον ἐν δεξιᾶι ἔχουσι τὴν νῆσον͵ καθ᾽ ὃ αἱ Κάναι μάλιστα ἀντίκεινται τῆι νήσωι καὶ συναπαρτίζουσι͵ στάδιοί εἰσι τριακόσιοι τετταράκοντα· ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπὶ Σίγριον͵ ὅπερ ἐστὶ τῆς νήσου τὸ μῆκος͵ πεντακόσιοι ἑξήκοντα· εἶτ᾽ ἐπὶ τὴν Μήθυμναν διακόσιοι δέκα. Μυτιλήνη δὲ κεῖται μεταξὺ Μηθύμνης καὶ τῆς Μαλίας ἡ μεγίστη πόλις͵ διέχουσα τῆς Μαλίας ἑβδομήκοντα σταδίους͵ τῶν δὲ Κανῶν ἑκατὸν εἴκοσιν͵ ὅσους καὶ τῶν Ἀργινουσσῶν͵ αἳ τρεῖς μέν εἰσιν οὐ μεγάλαι νῆσοι͵ πλησιάζουσι δὲ τῆι ἠπείρωι͵ παρακείμεναι ταῖς Κάναις. ἐν δὲ τῶι μεταξὺ Μυτιλήνης καὶ τῆς Μηθύμνης κατὰ κώμην τῆς Μηθυμναίας καλουμένην Αἴγειρον στενωτάτη ἐστὶν ἡ νῆσος͵ ὑπέρβασιν ἔχουσα εἰς τὸν Πυρραίων εὔριπον σταδίων εἴκοσιν. ἵδρυται δ᾽ ἡ Πύρρα ἐν τῶι ἑσπερίωι πλευρῶι τῆς Λέσβου͵ διέχουσα τῆς Μαλίας ἑκατόν. ἔχει δ᾽ ἡ Μυτιλήνη λιμένας δύο͵ ὧν ὁ νότιος κλειστὸς τριηρικὸς ναυσὶ πεντήκοντα͵ ὁ δὲ βόρειος μέγας καὶ βαθύς͵ χώματι σκεπαζόμενος· πρόκειται δ᾽ ἀμφοῖν νησίον μέρος τῆς πόλεως ἔχον αὐτόθι συνοικούμενον· κατεσκεύασται δὲ τοῖς πᾶσι καλῶς.

2.3

Ἄνδρας δ᾽ ἔσχεν ἐνδόξους τὸ παλαιὸν μὲν Πιττακόν͵ ἕνα τῶν ἑπτὰ σοφῶν͵ καὶ τὸν ποιητὴν Ἀλκαῖον καὶ τὸν ἀδελφὸν Ἀντιμενίδαν͵ ὅν φησιν Ἀλκαῖος Βαβυλωνίοις συμμαχοῦντα τελέσαι μέγαν ἆθλον καὶ ἐκ πόνων αὐτοὺς ῥύσασθαι κτείναντα ἄνδρα μαχαίταν βασιληίων παλάσταν (ὥς φησιν) ἀπολείποντα μόνον μίαν παχέων ἀπὺ πέμπων. συνήκμασε δὲ τούτοις καὶ ἡ Σαπφώ͵ θαυμαστόν τι χρῆμα· οὐ γὰρ ἴσμεν ἐν τῶι τοσούτωι χρόνωι τῶι μνημονευομένωι φανεῖσάν τινα γυναῖκα ἐνάμιλλον οὐδὲ κατὰ μικρὸν ἐκείνηι ποιήσεως χάριν. ἐτυραννήθη δὲ ἡ πόλις κατὰ τοὺς χρόνους τούτους ὑπὸ πλειόνων διὰ τὰς διχοστασίας͵ καὶ τὰ στασιωτικὰ καλούμενα τοῦ Ἀλκαίου ποιήματα περὶ τούτων ἐστίν· ἐν δὲ τοῖς τυράννοις καὶ ὁ Πιττακὸς ἐγένετο. Ἀλκαῖος μὲν οὖν ὁμοίως ἐλοιδορεῖτο καὶ τούτωι καὶ τοῖς ἄλλοις͵ Μυρσίλωι καὶ Μελάγχρωι καὶ τοῖς Κλεανακτίδαις καὶ ἄλλοις τισίν͵ οὐδ᾽ αὐτὸς καθαρεύων τῶν τοιούτων νεωτερισμῶν. Πιττακὸς δ᾽ εἰς μὲν τὴν τῶν δυναστειῶν κατάλυσιν ἐχρήσατο τῆι μοναρχίαι καὶ αὐτός͵ καταλύσας δὲ ἀπέδωκε τὴν αὐτονομίαν τῆι πόλει. ὕστερον δ᾽ ἐγένετο χρόνοις πολλοῖς Διοφάνης ὁ ῥήτωρ͵ καθ᾽ ἡμᾶς δὲ Ποτάμων καὶ Λεσβοκλῆς καὶ Κριναγόρας καὶ ὁ συγγραφεὺς Θεοφάνης. οὗτος δὲ καὶ πολιτικὸς ἀνὴρ ὑπῆρξε καὶ Πομπηίωι τῶι Μάγνωι κατέστη φίλος μάλιστα διὰ τὴν ἀρετὴν ταύτην͵ καὶ πάσας συγκατώρθωσεν αὐτῶι τὰς πράξεις͵ ἀφ᾽ ὧν τήν τε πατρίδα ἐκόσμησε τὰ μὲν δι᾽ ἐκείνου τὰ δὲ δι᾽ ἑαυτοῦ͵ καὶ ἑαυτὸν πάντων τῶν Ἑλλήνων ἐπιφανέστατον ἀνέδειξεν· υἱόν τε ἀπέλιπε Μάρκον Πομπήιον͵ ὃν τῆς Ἀσίας ἐπίτροπον κατέστησέ ποτε Καῖσαρ ὁ Σεβαστός͵ καὶ νῦν ἐν τοῖς πρώτοις ἐξετάζεται τῶν Τιβερίου φίλων. Ἀθηναῖοι δ᾽ ἐκινδύνευσαν μὲν ἀνηκέστωι ψόγωι περιπεσεῖν ψηφισάμενοι Μυτιληναίους ἡβηδὸν ἀποσφαγῆναι͵ μετέγνωσαν δὲ καὶ ἔφθη μιᾶι θᾶττον ἡμέραι τὸ ψήφισμα ἀφιγμένον ὡς τοὺς στρατηγοὺς πρὶν ἢ πρᾶξαι τὸ προσταχθέν.

2.4

Ἡ δὲ Πύρρα κατέστραπται͵ τὸ δὲ προάστειον οἰκεῖται καὶ ἔχει λιμένα͵ ὅθεν εἰς Μυτιλήνην ὑπέρβασις σταδίων ὀγδοήκοντα. εἶτ᾽ Ἔρεσος ἔστι μετὰ τὴν Πύρραν· ἵδρυται δ᾽ ἐπὶ λόφου καθήκει τε ἐπὶ θάλατταν· εἶτ᾽ ἐπὶ τὸ Σίγριον ἐντεῦθεν στάδιοι εἰκοσιοκτώ· ἐξ Ἐρέσου δ᾽ ἦσαν Θεόφραστός τε καὶ Φανίας οἱ ἐκ τῶν περιπάτων φιλόσοφοι͵ Ἀριστοτέλους γνώριμοι. Τύρταμος δ᾽ ἐκαλεῖτο ἔμπροσθεν ὁ Θεόφραστος͵ μετωνόμασε δ᾽ αὐτὸν Ἀριστοτέλης Θεόφραστον͵ ἅμα μὲν φεύγων τὴν τοῦ προτέρου ὀνόματος κακοφωνίαν͵ ἅμα δὲ τὸν τῆς φράσεως αὐτοῦ ζῆλον ἐπισημαινόμενος· ἅπαντας μὲν γὰρ λογίους ἐποίησε τοὺς μαθητὰς Ἀριστοτέλης͵ λογιώτατον δὲ Θεόφραστον. Ἄντισσα δ᾽ ἐφεξῆς ἐστι τῶι Σιγρίωι πόλις ἔχουσα λιμένα͵ ἔπειτα Μήθυμνα· ἐντεῦθεν δ᾽ ἦν Ἀρίων ὁ ἐπὶ τῶι δελφῖνι μυθευόμενος ὑπὸ τῶν περὶ Ἡρόδοτον εἰς Ταίναρον σωθῆναι͵ καταποντωθεὶς ὑπὸ τῶν ληιστῶν· οὗτος μὲν οὖν κιθαρωιδός. καὶ Τέρπανδρον δὲ τῆς αὐτῆς μουσικῆς τεχνίτην γεγονέναι φασὶ καὶ τῆς αὐτῆς νήσου͵ τὸν πρῶτον ἀντὶ τῆς τετραχόρδου λύρας ἑπταχόρδωι χρησάμενον͵ καθάπερ καὶ ἐν τοῖς ἀναφερομένοις ἔπεσιν εἰς αὐτὸν λέγεται σοὶ δ᾽ ἡμεῖς τετράγηρυν ἀποστρέψαντες ἀοιδὴν ἑπτατόνωι φόρμιγγινέους κελαδήσομεν ὕμνους. καὶ Ἑλλάνικος δὲ Λέσβιος ὁ συγγραφεὺς καὶ Καλλίας ὁ τὴν Σαπφὼ καὶ τὸν Ἀλκαῖον ἐξηγησάμενος.

2.5

Κατὰ δὲ τὸν πορθμὸν τὸν μεταξὺ τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Λέσβου νησία ἐστὶ περὶ εἴκοσιν͵ ὡς δὲ Τιμοσθένης φησί͵ τετταράκοντα· καλοῦνται δ᾽ Ἑκατόννησοι συνθέτως͵ ὡς Πελοπόννησος͵ κατὰ ἔθος τι τοῦ ν γράμματος πλεονάζοντος ἐν τοῖς τοιούτοις͵ ὡς Μυόννησος καὶ Προκόννησος λέγεται καὶ Ἁλόννησος͵ ὥστε Ἑκατόννησοί εἰσιν͵ οἷον Ἀπολλωνόννησοι· Ἕκατος γὰρ ὁ Ἀπόλλων· παρὰ πᾶσαν γὰρ δὴ τὴν παραλίαν ταύτην ὁ Ἀπόλλων ἐκτετίμηται μέχρι Τενέδου͵ Σμινθεὺς ἢ Κιλλαῖος καλούμενος ἢ Γρυνεὺς ἤ τινα ἄλλην ἐπωνυμίαν ἔχων. πλησίον δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ἡ Πορδοσελήνη͵ πόλιν ὁμώνυμον ἔχουσα ἐν αὐτῆι· καὶ πρὸ τῆς πόλεως ταύτης ἄλλη νῆσος πόλις μείζων αὐτῆς͵ καὶ πόλις ὁμώνυμος ἔρημος͵ ἱερὸν ἅγιον ἔχουσα Ἀπόλλωνος.

2.6

Τὰς δὲ δυσφημίας τῶν ὀνομάτων φεύγοντές τινες ἐνταῦθα μὲν Ποροσελήνην δεῖν λέγειν φασί͵ τὸ δ᾽ Ἀσπορδηνὸν ὄρος τὸ περὶ Πέργαμον͵ τραχὺ καὶ λυπρὸν ὄν͵ Ἀσπορηνόν͵ καὶ τὸ ἱερὸν τὸ ἐνταῦθα τῆς μητρὸς τῶν θεῶν Ἀσπορηνῆς. τί οὖν φήσομεν τὴν πόρδαλιν καὶ τὸν σαπέρδην καὶ τὸν Περδίκκαν καὶ τὸ Σιμωνίδου σὺν πορδακοῖσιν ἐκπεσόντες εἵμασιν ἀντὶ τοῦ διαβρόχοις͵ καὶ ἐν τῆι ἀρχαίαι που κωμωιδίαι πορδακὸν τὸ χωρίον τὸ λιμνάζον; Διέχει δ᾽ ἡ Λέσβος τὸ ἴσον ἀπὸ τῆς Τενέδου καὶ Λήμνου καὶ Χίου σχεδόν τι τῶν πεντακοσίων ἐνδοτέρω σταδίων.


Κεφάλαιο 3

3.1

Τοιαύτης δὲ τῆς πρὸς τοὺς Τρῶας οἰκειότητος ὑπαρχούσης τοῖς τε Λέλεξι καὶ τοῖς Κίλιξι͵ ζητοῦσιν αἰτίαν δι᾽ ἣν οὐ συγκαταλέγονται καὶ οὗτοι ἐν τῶι καταλόγωι. εἰκὸς δὲ διὰ τὴν τῶν ἡγεμόνων διαφθορὰν καὶ τὴν τῶν πόλεων ἐκπόρθησιν ὀλίγους ὑπολειφθέντας τοὺς Κίλικας ὑπὸ τῶι Ἕκτορι τάττεσθαι· ὅ τε γὰρ Ἠετίων καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ λέγονται πρὸ τοῦ καταλόγου διαφθαρῆναι ἤτοι μὲν πατέρ᾽ ἀμὸν ἀπέκτανε δῖος Ἀχιλλεύς͵ ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων͵ Θήβην ὑψίπυλον. οἳ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν͵ οἱ μὲν πάντες ἰῶι κίον ἤματι Ἄιδος εἴσω· πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς. ὡς δ᾽ αὕτως καὶ οἱ ὑπὸ Μύνητιτούς τε ἡγεμόνας ἀποβεβλήκασι καὶ τὴν πόλιν καδδὲ Μύνητ᾽ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον͵ πέρσεν δὲ πόλιν θείοιο Μύνητος. τοὺς δὲ Λέλεγας τοῖς μὲν ἀγῶσι παρόντας ποιεῖ͵ ὅταν οὕτω λέγηι πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες καὶ Παίονες ἀγκυλότοξοι καὶ Λέλεγες καὶ Καύκωνες͵ καὶ πάλιν Σάτνιον οὔτασε δουρὶ Οἰνοπίδην͵ ὃν ἄρα νύμφη τέκε Νηὶς ἀμύμων Οἴνοπι βουκολέοντι παρ᾽ ὄχθας Σατνιόεντος. οὐ γὰρ οὕτως ἐξελελοίπεσαν τελέως ὥστε μὴ καὶ καθ᾽ αὑτοὺς ἔχειν τι σύστημα͵ ἅτε τοῦ βασιλέως αὐτῶν ἔτι περιόντος Ἄλτεω͵ ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει͵ καὶ τῆς πόλεως οὐ τελέως ἠφανισμένης· ἐπιφέρει γὰρ Πήδασον αἰπήεσσαν ἔχων ἐπὶ Σατνιόεντι. ἐν μέντοι τῶι καταλόγωι παραλέλοιπεν αὐτούς͵ οὐχ ἱκακὸν ἡγούμενος τὸ σύστημα ὥστ᾽ ἐν καταλόγωι τάττεσθαι͵ ἢ καὶ ὑπὸ τῶι Ἕκτορι καὶ τούτους συγκαταλέγων οὕτως ὄντας οἰκείους. ὁ γὰρ Λυκάων φησὶν ἀδελφὸς ὢν Ἕκτορος μινυνθάδιον δέ με μήτηρ γείνατο Λαοθόη͵ θυγάτηρ Ἄλταο γέροντος͵ Ἄλτεω͵ ὃς Λελέγεσσι φιλοπτολέμοισιν ἀνάσσει. ταῦτα μὲν οὖν τοιαύτην τινὰ ἔχει τὴν εἰκοτολογίαν.

3.2

Εἰκοτολογεῖν δ᾽ ἔστι κἂν εἴ τις τὸν ἀκριβῆ ζητεῖ κατὰ τὸν ποιητὴν ὅρον μέχρι τίνος οἱ Κίλικες διέτεινον καὶ οἱ Πελασγοὶ καὶ ἔτι οἱ μεταξὺ τούτων Κήτειοι λεγόμενοι οἱ ὑπὸ τῶι Εὐρυπύλωι. περὶ μὲν οὖν τῶν Κιλίκων καὶ τῶν ὑπ᾽ Εὐρυπύλωι τὰ ἐνόντα εἴρηται͵ καὶ διότι [ἐπὶ] τὰ περὶ τὸν Κάικον μάλιστα περατοῦνται. τοὺς δὲ Πελασγοὺς εὔλογον τούτοις ἐφεξῆς τιθέναι ἔκ τε τῶν ὑφ᾽ Ὁμήρου λεγομένων καὶ ἐκ τῆς ἄλλης ἱστορίας. ὁ μὲν γὰρ οὕτω φησίν Ἱππόθοος δ᾽ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων͵ τῶν οἳ Λάρισαν ἐριβώλακα ναιετάασκον· τῶν ἦρχ᾽ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ᾽ ὄζος Ἄρηος͵ υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο. ἐξ ὧν πλῆθός τε ἐμφαίνει ἀξιόλογον τὸ τῶν Πελασγῶν (οὐ γὰρ φῦλον͵ ἀλλὰ φῦλα ἔφη) καὶ τὴν οἴκησιν ἐν Λαρίσηι φράζει. πολλαὶ μὲν οὖν αἱ Λάρισαι͵ δεῖ δὲ τῶν ἐγγύς τινα δέξασθαι͵ μάλιστα δ᾽ ἂν τὴν περὶ Κύμην ὑπολάβοι τις ὀρθῶς· τριῶν γὰρ οὐσῶν ἡ μὲν καθ᾽ Ἁμαξιτὸν ἐν ὄψει τελέως ἐστὶ τῶι Ἰλίωι͵ καὶ ἐγγὺς σφόδρα ἐν διακοσίοις που σταδίοις͵ ὥστ᾽ οὐκ ἂν λέγοιτο πιθανῶς ὁ Ἱππόθοος πεσεῖν ἐν τῶι ὑπὲρ Πατρόκλου ἀγῶνι τῆλ᾽ ἀπὸ Λαρίσης͵ ταύτης γε͵ ἀλλὰ μᾶλλον τῆς περὶ Κύμην· χίλιοι γάρ που στάδιοι μεταξύ· τρίτη δ᾽ ἐστὶ Λάρισα κώμη τῆς Ἐφεσίας ἐν τῶι Καϋστρίωι πεδίωι͵ ἥν φασι πόλιν ὑπάρξαι πρότερον͵ ἔχουσαν καὶ ἱερὸν Ἀπόλλωνος Λαρισηνοῦ͵ πλησιάζουσαν τῶι Τμώλωι μᾶλλον ἢ τῆι Ἐφέσωι· ταύτης γὰρ ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκοντα διέχει σταδίους͵ ὥστε ὑπὸ τοῖς Μήιοσιν ἄν τις τάττοι ταύτην. Ἐφέσιοι δ᾽ αὐξηθέντες ὕστερον πολλὴν τῆς τῶν Μηιόνων͵ οὓς νῦν Λυδοὺς φαμέν͵ ἀπετέμοντο͵ ὥστ᾽ οὐδ᾽ αὕτη ἂν ἡ τῶν Πελασγῶν Λάρισα εἴη͵ ἀλλ᾽ ἐκείνη μᾶλλον. καὶ γὰρ τῆς μὲν ἐν τῆι Καϋστριανῆι Λαρίσης οὐδὲν ἔχομεν τεκμήριον ἰσχυρὸν ὡς ἦν ἤδη τότε· οὐδὲ γὰρ τῆς Ἐφέσου. τῆς δὲ περὶ τὴν Κύμην μαρτύριόν ἐστι πᾶσα ἡ Αἰολικὴ ἱστορία μικρὸν ὕστερον τῶν Τρωικῶν γενομένη.

3.3

Φασὶ γὰρ τοὺς ἐκ τοῦ Φρικίου τοῦ ὑπὲρ Θερμοπυλῶν Λοκρικοῦ ὄρους ὁρμηθέντας κατᾶραι μὲν εἰς τὸν τόπον ὅπου νῦν ἡ Κύμη ἐστί͵ καταλαβόντας δὲ τοὺς Πελασγοὺς κεκακωμένους ὑπὸ τοῦ Τρωικοῦ πολέμου͵ κατέχοντας δ᾽ ὅμως ἔτι τὴν Λάρισαν διέχουσαν τῆς Κύμης ὅσον ἑβδομήκοντα σταδίους͵ ἐπιτειχίσαι αὐτοῖς τὸ νῦν ἔτι λεγόμενον Νέον τεῖχος ἀπὸ τριάκοντα σταδίων τῆς Λαρίσης͵ ἑλόντας δὲ κτίσαι τὴν Κύμην καὶ τοὺς περιγενομένους ἀνθρώπους ἐκεῖσε ἀνοικίσαι· ἀπὸ δὲ τοῦ Λοκρικοῦ ὄρους τήν τε Κύμην Φρικωνίδα καλοῦσιν͵ ὁμοίως δὲ καὶ τὴν Λάρισαν· ἐρήμη δ᾽ ἐστὶ νῦν. ὅτι δ᾽ οἱ Πελασγοὶ μέγα ἦν ἔθνος͵ καὶ ἐκ τῆς ἄλλης ἱστορίας οὕτως ἐκμαρτυρεῖσθαί φασι· Μενεκράτης γοῦν ὁ Ἐλαΐτης ἐν τοῖς περὶ κτίσεων φησὶ τὴν παραλίαν τὴν νῦν Ἰωνικὴν πᾶσαν ἀπὸ Μυκάλης ἀρξαμένην ὑπὸ Πελασγῶν οἰκεῖσθαι πρότερον καὶ τὰς πλησίον νήσους. Λέσβιοι δ᾽ ὑπὸ Πυλαίωι τετάχθαι λέγουσι σφᾶς τῶι ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένωι τῶν Πελασγῶν ἄρχοντι͵ ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ παρ᾽ αὐτοῖς ὄρος ἔτι Πύλαιον καλεῖσθαι. καὶ Χῖοι δὲ οἰκιστὰς ἑαυτῶν Πελασγούς φασι τοὺς ἐκ τῆς Θετταλίας. πολύπλανον δὲ καὶ ταχὺ τὸ ἔθνος πρὸς ἀπαναστάσεις͵ ηὐξήθη τε ἐπὶ πολὺ καὶ ἀθρόαν ἔλαβε τὴν ἔκλειψιν καὶ μάλιστα κατὰ τὴν τῶν Αἰολέων καὶ τῶν Ἰώνων περαίωσιν εἰς τὴν Ἀσίαν.

3.4

Ἴδιον δέ τι τοῖς Λαρισαίοις συνέβη τοῖς τε Καϋστριανοῖς καὶ τοῖς Φρικωνεῦσι καὶ τρίτοις τοῖς ἐν Θετταλίαι· ἅπαντες γὰρ ποταμόχωστον τὴν χώραν ἔσχον οἱ μὲν ὑπὸ τοῦ Καΰστρου͵ οἱ δ᾽ ὑπὸ τοῦ Ἕρμου͵ οἱ δ᾽ ὑπὸ τοῦ Πηνειοῦ. ἐν δὲ τῆι Φρικωνίδι Λαρίσηι τετιμῆσθαι λέγεται Πίασος͵ ὅν φασιν ἄρχοντα Πελασγῶν ἐρασθῆναι τῆς θυγατρὸς Λαρίσης͵ βιασάμενον δ᾽ αὐτὴν τῖσαι τῆς ὕβρεως δίκην· ἐγκύψαντα γὰρ εἰς πίθον οἴνου καταμαθοῦσαν τῶν σκελῶν λαβομένην ἐξᾶραι καὶ καθεῖναι αὐτὸν εἰς τὸν πίθον. τὰ μὲν οὖν ἀρχαῖα τοιαῦτα.

3.5

Ταῖς δὲ νῦν Αἰολικαῖς πόλεσιν ἔτι καὶ τὰς Αἰγὰς προσληπτέον καὶ τὴν Τῆμνον͵ ὅθεν ἦν Ἑρμαγόρας ὁ τὰς ῥητορικὰς τέχνας συγγράψας· ἵδρυνται δ᾽ αἱ πόλεις αὗται κατὰ τὴν ὀρεινὴν τὴν ὑπερκειμένην τῆς τε Κυμαίας καὶ τῆς Φωκαέων καὶ Σμυρναίων γῆς͵ παρ᾽ ἣν ὁ Ἕρμος ῥεῖ. οὐκ ἄπωθεν δὲ τούτων τῶν πόλεων οὐδ᾽ ἡ Μαγνησία ἐστὶν ἡ ὑπὸ Σιπύλωι͵ ἐλευθέρα πόλις ὑπὸ Ῥωμαίων κεκριμένη. καὶ ταύτην δ᾽ ἐκάκωσαν οἱ νεωστὶ γενόμενοι σεισμοί. εἰς δὲ τἀναντία τὰ ἐπὶ τὸν Κάικον νεύοντα ἀπὸ Λαρίσης μὲν διαβάντι τὸν Ἕρμον εἰς Κύμην ἑβδομήκοντα στάδιοι͵ ἐντεῦθεν δ᾽ εἰς Μύριναν τετταράκοντα στάδιοι͵ τὸ δ᾽ ἴσον ἐντεῦθεν εἰς Γρύνιον κἀκεῖθεν εἰς Ἐλαίαν· ὡς δ᾽ Ἀρτεμίδωρος͵ ἀπὸ τῆς Κύμης εἰσὶν Ἄδαι͵ εἶτ᾽ ἄκρα μετὰ τετταράκοντα σταδίους ἣν καλοῦσιν Ὕδραν͵ ἡ ποιοῦσα τὸν κόλπον τὸν Ἐλαϊτικὸν πρὸς τὴν ἀπεναντίον ἄκραν Ἁρματοῦντα. τοῦ μὲν οὖν στόματος τὸ πλάτος περὶ ὀγδοήκοντα σταδίους ἐστίν͵ ἐγκολπίζοντι δὲ Μύρινα ἐν ἑξήκοντα σταδίοις͵ Αἰολὶς πόλις ἔχουσα λιμένα͵ εἶτ᾽ Ἀχαιῶν λιμήν͵ ὅπου οἱ βωμοὶ τῶν δώδεκα θεῶν͵ εἶτα πολίχνιον Μυριναίων Γρύνιον καὶ ἱερὸν Ἀπόλλωνος καὶ μαντεῖον ἀρχαῖον καὶ νεὼς πολυτελὴς λίθου λευκοῦ͵ στάδιοι δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὴν τετταράκοντα· εἶθ᾽ ἑβδομήκοντα εἰς Ἐλαίαν͵ λιμένα ἔχουσαν καὶ ναύσταθμον τῶν Ἀτταλικῶν βασιλέων͵ Μενεσθέως κτίσμα καὶ τῶν σὺν αὐτῶι Ἀθηναίων τῶν συστρατευσάντων ἐπὶ Ἴλιον. τὰ δ᾽ ἑξῆς εἴρηται τὰ περὶ Πιτάνην καὶ Ἀταρνέα καὶ τἆλλα τὰ ταύτηι.

3.6

Μεγίστη δέ ἐστι τῶν Αἰολικῶν καὶ ἀρίστη Κύμη καὶ σχεδὸν μητρόπολις αὕτη τε καὶ ἡ Λέσβος τῶν ἄλλων πόλεων περὶ τριάκοντά που τὸν ἀριθμόν͵ ὧν ἐκλελοίπασιν οὐκ ὀλίγαι. σκώπτεται δ᾽ εἰς ἀναισθησίαν ἡ Κύμη κατὰ τοιαύτην τινά͵ ὥς φασιν ἔνιοι͵ δόξαν͵ ὅτι τριακοσίοις ἔτεσιν ὕστερον τῆς κτίσεως ἀπέδοντο τοῦ λιμένος τὰ τέλη͵ πρότερον δ᾽ οὐκ ἐκαρποῦτο τὴν πρόσοδον ταύτην ὁ δῆμος· κατέσχεν οὖν δόξα ὡς ὀψὲ ἠισθημένων ὅτι ἐπὶ θαλάττηι πόλιν οἰκοῖεν. ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος͵ ὅτι δανεισάμενοι χρήματα δημοσίαι τὰς στοὰς ὑπέθεντο͵ εἶτ᾽ οὐκ ἀποδιδόντες κατὰ τὴν ὡρισμένην ἡμέραν εἴργοντο τῶν περιπάτων· ὅτε μέντοι ὄμβρος εἴη͵ κατ᾽ αἰδῶ τινα κηρύττοιεν οἱ δανεισταί͵ κελεύοντες ὑπὸ τὰς στοὰς ὑπέρχεσθαι· τοῦ δὴ κήρυκος οὕτω φθεγγομένου ὑπὸ τὰς στοὰς ὑπέλθετε͵ ἐκπεσεῖν λόγον ὡς Κυμαίων οὐκ αἰσθανομένων ὡς ἐν τοῖς ὄμβροις ὑπὸ τὰς στοὰς ὑπελθετέον͵ ἂν μὴ σημάνηι τις αὐτοῖς διὰ κηρύγματος. ἀνὴρ δ᾽ ἄξιος μνήμης ἐκ τῆσδε τῆς πόλεως ἀναντιλέκτως μέν ἐστιν Ἔφορος͵ τῶν Ἰσοκράτους γνωρίμων τοῦ ῥήτορος͵ ὁ τὴν ἱστορίαν συγγράψας καὶ τὰ περὶ τῶν εὑρημάτων· καὶ ἔτι πρότερος τούτου Ἡσίοδος ὁ ποιητής· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ Δῖος μετώικησεν εἰς Βοιωτοὺς Κύμην Αἰολίδα προλιπών νάσσατο δ᾽ ἄγχ᾽ Ἑλικῶνος ὀιζυρῆι ἐνὶ κώμηι Ἄσκρηι͵ χεῖμα κακῆι͵ θέρει ἀργαλέηι͵ οὐδέ ποτ᾽ ἐσθλῆι. Ὅμηρος δ᾽ οὐχ ὁμολογουμένως· πολλοὶ γὰρ ἀμφισβητοῦσιν αὐτοῦ. τὸ δ᾽ ὄνομα ἀπὸ Ἀμαζόνος τῆι πόλει τεθεῖσθαι͵ καθάπερ καὶ τῆι Μυρίνηι ἀπὸ τῆς ἐν τῶι Τρωικῶι πεδίωι κειμένης ὑπὸ τῆι Βατιείαι τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν κικλήσκουσιν͵ ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσκάρθμοιο Μυρίνης. Σκώπτεται δὲ καὶ ὁ Ἔφορος͵ διότι τῆς πατρίδος ἔργα οὐκ ἔχων φράζειν ἐν τῆι διαριθμήσει τῶν ἄλλων πράξεων͵ οὐ μὴν οὐδ᾽ ἀμνημόνευτον αὐτὴν εἶναι θέλων͵ οὕτως ἐπιφωνεῖ κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν Κυμαῖοι τὰς ἡσυχίας ἦγον. Ἐπεὶ δὲ διεληλύθαμεν τὴν Τρωικὴν ἅμα καὶ τὴν Αἰολικὴν παραλίαν͵ ἐφεξῆς ἂν εἴη τὴν μεσόγαιαν ἐπιδραμεῖν μέχρι τοῦ Ταύρου͵ φυλάττοντας τὴν αὐτὴν τῆς ἐφόδου τάξιν.


Κεφάλαιο 4

4.1

Ἔχει δέ τινα ἡγεμονίαν πρὸς τοὺς τόπους τούτους τὸ Πέργαμον͵ ἐπιφανὴς πόλις καὶ πολὺν συνευτυχήσασα χρόνον τοῖς Ἀτταλικοῖς βασιλεῦσι· καὶ δὴ καὶ ἐντεῦθεν ἀρκτέον τῆς ἑξῆς περιοδείας͵ καὶ πρῶτον περὶ τῶν βασιλέων ὁπόθεν ὡρμήθησαν καὶ εἰς ἃ κατέστρεψαν ἐν βραχέσι δηλωτέον. ἦν μὲν δὴ τὸ Πέργαμον Λυσιμάχου γαζοφυλάκιον τοῦ Ἀγαθοκλέους͵ ἑνὸς τῶν Ἀλεξάνδρου διαδόχων͵ αὐτὴν τὴν ἄκραν τοῦ ὄρους συνοικουμένην ἔχον· ἔστι δὲ στροβιλοειδὲς τὸ ὄρος εἰς ὀξεῖαν κορυφὴν ἀπολῆγον. ἐπεπίστευτο δὲ τὴν φυλακὴν τοῦ ἐρύματος τούτου καὶ τῶν χρημάτων (ἦν δὲ τάλαντα ἐνακισχίλια) Φιλέταιρος͵ ἀνὴρ Τιανός͵ θλιβίας ἐκ παιδός· συνέβη γὰρ ἔν τινι ταφῆι θέας οὔσης καὶ πολλῶν παρόντων ἀποληφθεῖσαν ἐν τῶι ὄχλωι τὴν κομίζουσαν τροφὸν τὸν Φιλέταιρον ἔτι νήπιον συνθλιβῆναι μέχρι τοσοῦδε ὥστε πηρωθῆναι τὸν παῖδα. ἦν μὲν δὴ εὐνοῦχος͵ τραφεὶς δὲ καλῶς ἐφάνη τῆς πίστεως ταύτης ἄξιος. τέως μὲν οὖν εὔνους διέμεινε τῶι Λυσιμάχωι͵ διενεχθεὶς δὲ πρὸς Ἀρσινόην τὴν γυναῖκα αὐτοῦ διαβάλλουσαν αὐτὸν ἀπέστησε τὸ χωρίον καὶ πρὸς τοὺς καιροὺς ἐπολιτεύετο ὁρῶν ἐπιτηδείους πρὸς νεωτερισμόν· ὅ τε γὰρ Λυσίμαχος κακοῖς οἰκείοις περιπεσὼν ἠναγκάσθη τὸν υἱὸν ἀνελεῖν Ἀγαθοκλέα͵ Σέλευκός τε ἐπελθὼν ὁ Νικάτωρ ἐκεῖνόν τε κατέλυσε καὶ αὐτὸς κατελύθη δολοφονηθεὶς ὑπὸ Πτολεμαίου τοῦ Κεραυνοῦ. τοιούτων δὲ θορύβων ὄντων διεγένετο μένων ἐπὶ τοῦ ἐρύματος ὁ εὐνοῦχος͵ καὶ πολιτευόμενος δι᾽ ὑποσχέσεων καὶ τῆς ἄλλης θεραπείας ἀεὶ πρὸς τὸν ἰσχύοντα καὶ ἐγγὺς παρόντα· διετέλεσε γοῦν ἔτη εἴκοσι κύριος ὢν τοῦ φρουρίου καὶ τῶν χρημάτων.

4.2

῏Ησαν δ᾽ αὐτῶι δύο ἀδελφοί͵ πρεσβύτερος μὲν Εὐμένης νεώτερος δ᾽ Ἄτταλος· ἐκ μὲν οὖν τοῦ Εὐμένους ἐγένετο ὁμώνυμος τῶι πατρὶ Εὐμένης͵ ὅσπερ καὶ διεδέξατο τὸ Πέργαμον͵ καὶ ἦν ἤδη δυνάστης τῶν κύκλωι χωρίων ὥστε καὶ περὶ Σάρδεις ἐνίκησε μάχηι συμβαλὼν Ἀντίοχον τὸν Σελεύκου· δύο δὲ καὶ εἴκοσιν ἄρξας ἔτη τελευτᾶι τὸν βίον. ἐκ δὲ Ἀττάλου καὶ Ἀντιοχίδος τῆς Ἀχαιοῦ γεγονὼς Ἄτταλος διεδέξατο τὴν ἀρχήν͵ καὶ ἀνηγορεύθη βασιλεὺς πρῶτος νικήσας Γαλάτας μάχηι μεγάληι. οὗτος δὲ καὶ Ῥωμαίοις κατέστη φίλος καὶ συνεπολέμησε πρὸς Φίλιππον μετὰ τοῦ Ῥοδίων ναυτικοῦ· γηραιὸς δὲ ἐτελεύτα βασιλεύσας ἔτη τρία καὶ τετταράκοντα͵ κατέλιπε δὲ τέτταρας υἱοὺς ἐξ Ἀπολλωνίδος Κυζικηνῆς γυναικός͵ Εὐμένη Ἄτταλον Φιλέταιρον Ἀθήναιον. οἱ μὲν οὖν νεώτεροι διετέλεσαν ἰδιῶται͵ τῶν δ᾽ ἄλλων ὁ πρεσβύτερος Εὐμένης ἐβασίλευσε· συνεπολέμησε δὲ οὗτος Ῥωμαίοις πρός τε Ἀντίοχον τὸν μέγαν καὶ πρὸς Περσέα͵ καὶ ἔλαβε παρὰ τῶν Ῥωμαίων ἅπασαν τὴν ὑπ᾽ Ἀντιόχωι τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου. πρότερον δ᾽ ἦν τὰ περὶ Πέργαμον οὐ πολλὰ χωρία μέχρι τῆς θαλάττης τῆς κατὰ τὸν Ἐλαΐτην κόλπον καὶ τὸν Ἀδραμυττηνόν. κατεσκεύασε δ᾽ οὗτος τὴν πόλιν καὶ τὸ Νικηφόριον ἄλσει κατεφύτευσε͵ καὶ ἀναθήματα καὶ βιβλιοθήκας καὶ τὴν ἐπὶ τοσόνδε κατοικίαν τοῦ Περγάμου τὴν νῦν οὖσαν ἐκεῖνος προσεφιλοκάλησε· βασιλεύσας [δὲ] ἔτη τετταράκοντα καὶ ἐννέα ἀπέλιπεν υἱῶι τὴν ἀρχὴν Ἀττάλωι͵ γεγονότι ἐκ Στρατονίκης τῆς Ἀριαράθου θυγατρὸς τοῦ Καππαδόκων βασιλέως. ἐπίτροπον δὲ κατέστησε καὶ τοῦ παιδὸς νέου τελέως ὄντος καὶ τῆς ἀρχῆς τὸν ἀδελφὸν Ἄτταλον. ἓν δὲ καὶ εἴκοσιν ἔτη βασιλεύσας γέρων οὗτος τελευτᾶι κατορθώσας πολλά· καὶ γὰρ Δημήτριον τὸν Σελεύκου συγκατεπολέμησεν Ἀλεξάνδρωι τῶι Ἀντιόχου καὶ συνεμάχησε Ῥωμαίοις ἐπὶ τὸν Ψευδοφίλιππον͵ ἐχειρώσατο δὲ καὶ Διήγυλιν τὸν Καινῶν βασιλέα στρατεύσας εἰς τὴν Θράικην͵ ἀνεῖλε δὲ καὶ Προυσίαν ἐπισυστήσας αὐτῶι Νικομήδη τὸν υἱόν͵ κατέλιπε δὲ τὴν ἀρχὴν τῶι ἐπιτροπευθέντι Ἀττάλωι· βασιλεύσας δὲ οὗτος ἔτη πέντε καὶ κληθεὶς Φιλομήτωρ ἐτελεύτα νόσωι τὸν βίον͵ κατέλιπε δὲ κληρονόμους Ῥωμαίους· οἱ δ᾽ ἐπαρχίαν ἀπέδειξαν τὴν χώραν Ἀσίαν προσαγορεύσαντες ὁμώνυμον τῆι ἠπείρωι. παραρρεῖ δ᾽ ὁ Κάικος τὸ Πέργαμον͵ διὰ τοῦ Καΐκου πεδίου προσαγορευομένου σφόδρα εὐδαίμονα γῆν διεξιὼν σχεδὸν δέ τι καὶ τὴν ἀρίστην τῆς Μυσίας.

4.3

Ἄνδρες δ᾽ ἐγένοντο ἐλλόγιμοι καθ᾽ ἡμᾶς Περγαμηνοὶ Μιθριδάτης τε Μηνοδότου υἱὸς καὶ Ἀδοβογιωνίδος τοῦ τετραρχικοῦ τῶν Γαλατῶν γένους͵ ἣν καὶ παλλακεῦσαι τῶι βασιλεῖ Μιθριδάτηι φασίν· ὅθεν καὶ τοὔνομα τῶι παιδὶ θέσθαι τοὺς ἐπιτηδείους προσποιησαμένους ἐκ τοῦ βασιλέως αὐτὸν γεγονέναι. οὗτος γοῦν Καίσαρι τῶι θεῶι γενόμενος φίλος εἰς τοσόνδε προῆλθε τιμῆς ὥστε καὶ τετράρχης ἀπεδείχθη [ἀπὸ] τοῦ μητρώιου γένους καὶ βασιλεὺς ἄλλων τε καὶ τοῦ Βοσπόρου· κατελύθη δ᾽ ὑπὸ Ἀσάνδρου τοῦ καὶ Φαρνάκην ἀνελόντος τὸν βασιλέα καὶ κατασχόντος τὸν Βόσπορον. οὗτός τε δὴ ὀνόματος ἠξίωται μεγάλου͵ καὶ Ἀπολλόδωρος ὁ ῥήτωρ ὁ τὰς τέχνας συγγράψας καὶ τὴν Ἀπολλοδώρειον αἵρεσιν παραγαγών͵ ἥτις ποτ᾽ ἐστί· πολλὰ γὰρ ἐπεκράτει͵ μείζονα δὲ ἢ καθ᾽ ἡμᾶς ἔχοντα τὴν κρίσιν͵ ὧν ἔστι καὶ ἡ Ἀπολλοδώρειος αἵρεσις καὶ ἡ Θεοδώρειος. μάλιστα δὲ ἐξῆρε τὸν Ἀπολλόδωρον ἡ τοῦ Καίσαρος φιλία τοῦ Σεβαστοῦ͵ διδάσκαλον τῶν λόγων γενόμενον· μαθητὴν δ᾽ ἔσχεν ἀξιόλογον Διονύσιον τὸν ἐπικληθέντα Ἀττικόν͵ πολίτην αὐτοῦ· καὶ γὰρ σοφιστὴς ἦν ἱκανὸς καὶ συγγραφεὺς καὶ λογογράφος.

4.4

Προϊόντι δ᾽ ἀπὸ τοῦ πεδίου καὶ τῆς πόλεως ἐπὶ μὲν τὰ πρὸς ἕω μέρη πόλις ἐστὶν Ἀπολλωνία͵ μετεώροις ἐπικειμένη τόποις· ἐπὶ δὲ τὸν νότον ὀρεινὴ ῥάχις ἐστίν͵ ἣν ὑπερβᾶσι καὶ βαδίζουσιν ἐπὶ Σάρδεων πόλις ἐστὶν ἐν ἀριστερᾶι Θυάτειρα͵ κατοικία Μακεδόνων͵ ἣν Μυσῶν ἐσχάτην τινὲς φασίν. ἐν δεξιᾶι δ᾽ Ἀπολλωνίς͵ διέχουσα Περγάμου τριακοσίους σταδίους͵ τοὺς δὲ ἴσους καὶ τῶν Σάρδεων· ἐπώνυμος δ᾽ ἐστὶ τῆς Κυζικηνῆς Ἀπολλωνίδος· εἶτ᾽ ἐκδέχεται τὸ Ἕρμου πεδίον καὶ Σάρδεις· τὰ δὲ προσάρκτια τῶι Περγάμωι τὰ πλεῖστα ὑπὸ Μυσῶν ἔχεται τὰ ἐν δεξιᾶι τῶν Ἀβαειτῶν λεγομένων͵ οἷς συνάπτει ἡ Ἐπίκτητος μέχρι Βιθυνίας.

4.5

Αἱ δὲ Σάρδεις πόλις ἐστὶ μεγάλη͵ νεωτέρα μὲν τῶν Τρωικῶν ἀρχαία δ᾽ ὅμως͵ ἄκραν ἔχουσα εὐερκῆ· βασίλειον δ᾽ ὑπῆρξε τῶν Λυδῶν͵ οὓς ὁ ποιητὴς καλεῖ Μήιονας οἱ δ᾽ ὕστερον Μαίονας͵ οἱ μὲν τοὺς αὐτοὺς τοῖς Λυδοῖς οἱ δ᾽ ἑτέρους ἀποφαίνοντες· τοὺς δ᾽ αὐτοὺς ἄμεινόν ἐστι λέγειν. ὑπέρκειται δὲ τῶν Σάρδεων ὁ Τμῶλος͵ εὔδαιμον ὄρος͵ ἐν τῆι ἀκρωρείαι σκοπὴν ἔχον͵ ἐξέδραν λευκοῦ λίθου͵ Περσῶν ἔργον͵ ἀφ᾽ οὗ κατοπτεύεται τὰ κύκλωι πεδία καὶ μάλιστα τὸ Καϋστριανόν· περιοικοῦσι δὲ Λυδοὶ καὶ Μυσοὶ καὶ Μακεδόνες. ῥεῖ δ᾽ ὁ Πακτωλὸς ἀπὸ τοῦ Τμώλου͵ καταφέρων τὸ παλαιὸν ψῆγμα χρυσοῦ πολύ͵ ἀφ᾽ οὗ τὸν Κροίσου λεγόμενον πλοῦτον καὶ τῶν προγόνων αὐτοῦ διονομασθῆναί φασι· νῦν δ᾽ ἐκλέλοιπε τὸ ψῆγμα͵ ὡς εἴρηται. καταφέρεται δ᾽ ὁ Πακτωλὸς εἰς τὸν Ἕρμον͵ εἰς ὃν καὶ ὁ Ὕλλος ἐμβάλλει͵ Φρύγιος νυνὶ καλούμενος· συμπεσόντες δ᾽ οἱ τρεῖς καὶ ἄλλοι ἀσημότεροι σὺν αὐτοῖς εἰς τὴν κατὰ Φώκαιαν ἐκδιδόασι θάλατταν͵ ὡς Ἡρόδοτός φησιν. ἄρχεται δ᾽ ἐκ Μυσίας ὁ Ἕρμος͵ ἐξ ὄρους ἱεροῦ τῆς Δινδυμήνης͵ καὶ διὰ τῆς Κατακεκαυμένης εἰς τὴν Σαρδιανὴν φέρεται καὶ τὰ συνεχῆ πεδία μέχρι τῆς θαλάττης. ὑπόκειται δὲ τῆι πόλει τό τε Σαρδιανὸν πεδίον καὶ τὸ τοῦ Κύρου καὶ τὸ τοῦ Ἕρμου καὶ τὸ Καϋστριανόν͵ συνεχῆ τε ὄντα καὶ πάντων ἄριστα πεδίων. ἐν δὲ σταδίοις τετταράκοντα ἀπὸ τῆς πόλεως ἔστιν ἡ Γυγαία μὲν ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένη [λίμνη]͵ Κολόη δ᾽ ὕστερον μετονομασθεῖσα͵ ὅπου τὸ ἱερὸν τῆς Κολοηνῆς Ἀρτέμιδος μεγάλην ἁγιστείαν ἔχον. φασὶ δ᾽ ἐνταῦθα χορεύειν τοὺς καλάθους κατὰ τὰς ἑορτάς͵ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ποτὲ παραδοξολογοῦντες μᾶλλον ἢ ἀληθεύοντες.

4.6

Κειμένων δ᾽ οὕτω πως τῶν ἐπῶν παρ᾽ Ὁμήρωι Μήιοσιν αὖ Μέσθλης τε καὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην͵ υἷε Ταλαιμένεος͵ τὼ Γυγαίη τέκε λίμνη͵ οἳ καὶ Μήιονας ἦγον ὑπὸ Τμώλωι γεγαῶτας͵ προσγράφουσί τινες τοῦτο τέταρτον ἔπος Τμώλωι ὑπὸ νιφόεντι͵ Ὕδης ἐν πίονι δήμωι. οὐδεμία δ᾽ εὑρίσκεται Ὕδη ἐν τοῖς Λυδοῖς. οἱ δὲ καὶ τὸν Τυχίον ἐνθένδε ποιοῦσιν ὅν φησιν ὁ ποιητής σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος Ὕδηι ἔνι. προστιθέασι δὲ καὶ διότι δρυμώδης ὁ τόπος καὶ κεραυνόβολος͵ καὶ ὅτι ἐνταῦθα οἱ Ἄριμοι· καὶ γὰρ τῶι εἰν Ἀρίμοις͵ ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς ἐπεισφέρουσι χώρωι ἐνὶ δρυόεντι͵ Ὕδης ἐν πίονι δήμωι. ἄλλοι δ᾽ ἐν Κιλικίαι͵ τινὲς δ᾽ ἐν Συρία πλάττουσι τὸν μῦθον τοῦτον͵ οἱ δ᾽ ἐν Πιθηκούσσαις͵ οἳ καὶ τοὺς πιθήκους φασὶ παρὰ τοῖς Τυρρηνοῖς ἀρίμους καλεῖσθαι· οἱ δὲ τὰς Σάρδεις Ὕδην ὀνομάζουσιν͵ οἱ δὲ τὴν ἀκρόπολιν αὐτῆς. πιθανωτάτους δ᾽ ὁ Σκήψιος ἡγεῖται τοὺς ἐν τῆι Κατακεκαυμένηι τῆς Μυσίας τοὺς Ἀρίμους τιθέντας. Πίνδαρος δὲ συνοικειοῖ τοῖς ἐν τῆι Κιλικίαι τὰ ἐν Πιθηκούσσαις͵ ἅπερ ἐστὶ πρὸ τῆς Κυμαίας͵ καὶ τὰ ἐν Σικελίαι· καὶ γὰρ τῆι Αἴτνηι φησὶν ὑποκεῖσθαι τὸν Τυφῶνα τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον· νῦν γε μὰν ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι Σικελία τ᾽ αὐτοῦ πιέζει στέρνα λαχνάεντα. καὶ πάλιν κείνωι μὲν Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφίαλος ἀμφίκειται. καὶ πάλιν ἀλλ᾽ οἶος ἄπλατον κεράιζε θεῶν Τυφῶνα πεντηκοντακάρανον ἀνάγκαι Ζεὺς πατὴρ ἐν Ἀρίμοις ποτέ. οἱ δὲ τοὺς Σύρους Ἀρίμους δέχονται͵ οὓς νῦν Ἀραμαίους λέγουσι͵ τοὺς δὲ Κίλικας τοὺς ἐν Τροίαι μεταναστάντας εἰς Συρίαν ἀνωικισμένους ἀποτεμέσθαι παρὰ τῶν Σύρων τὴν νῦν λεγομένην Κιλικίαν. Καλλισθένης δ᾽ ἐγγὺς τοῦ Καλυκάδνου καὶ τῆς Σαρπηδόνος ἄκρας παρ᾽ αὐτὸ τὸ Κωρύκιον ἄντρον εἶναι τοὺς Ἀρίμους͵ ἀφ᾽ ὧν τὰ ἐγγὺς ὄρη λέγεσθαι Ἄριμα.

4.7

Περίκειται δὲ τῆι λίμνηι τῆι Κολόηι τὰ μνήματα τῶν βασιλέων· πρὸς δὲ ταῖς Σάρδεσιν ἔστι τὸ τοῦ Ἀλυάττου ἐπὶ κρηπῖδος ὑψηλῆς χῶμα μέγα͵ ἐργασθέν͵ ὥς φησιν Ἡρόδοτος͵ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῆς πόλεως͵ οὗ τὸ πλεῖστον ἔργον αἱ παιδίσκαι συνετέλεσαν· λέγει δ᾽ ἐκεῖνος καὶ πορνεύεσθαι πάσας· τινὲς δὲ καὶ πόρνης μνῆμα λέγουσι τὸν τάφον. χειροποίητον δὲ τὴν λίμνην ἔνιοι ἱστοροῦσι τὴν Κολόην πρὸς τὰς ἐκδοχὰς τῶν πλημμυρίδων͵ αἳ συμβαίνουσι τῶν ποταμῶν πληρουμένων. Ὕπαιπα δὲ πόλις ἐστὶ καταβαίνουσιν ἀπὸ τοῦ Τμώλου πρὸς τὸ τοῦ Καΰστρου πεδίον.

4.8

Φησὶ δὲ Καλλισθένης ἁλῶναι τὰς Σάρδεις ὑπὸ Κιμμερίων πρῶτον͵ εἶθ᾽ ὑπὸ Τρηρῶν καὶ Λυκίων͵ ὅπερ καὶ Καλλῖνον δηλοῦν τὸν τῆς ἐλεγείας ποιητήν͵ ὕστατα δὲ τὴν ἐπὶ Κύρου καὶ Κροίσου γενέσθαι ἅλωσιν. λέγοντος δὲ τοῦ Καλλίνου τὴν ἔφοδον τῶν Κιμμερίων ἐπὶ τοὺς Ἠσιονῆας γεγονέναι καθ᾽ ἣν αἱ Σάρδεις ἑάλωσαν͵ εἰκάζουσιν οἱ περὶ τὸν Σκήψιον ἰαστὶ λέγεσθαι Ἠσιονεῖς τοὺς Ἀσιονεῖς· τάχα γὰρ ἡ Μηιονία φησίν Ἀσία ἐλέγετο͵ καθ᾽ ὃ καὶ Ὅμηρος εἴρηκεν Ἀσίωι ἐν λειμῶνι Καϋστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα. ἀναληφθεῖσα δ᾽ ἀξιολόγως ὕστερον διὰ τὴν ἀρετὴν τῆς χώρας ἡ πόλις καὶ οὐδεμιᾶς λειπομένη τῶν ἀστυγειτόνων͵ νεωστὶ ὑπὸ σεισμῶν ἀπέβαλε πολλὴν τῆς κατοικίας. ἡ δὲ τοῦ Τιβερίου πρόνοια τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς ἡγεμόνος καὶ ταύτην καὶ τῶν ἄλλων συχνὰς ἀνέλαβε ταῖς εὐεργεσίαις͵ ὅσαι περὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἐκοινώνησαν τοῦ αὐτοῦ πάθους.

4.9

Ἄνδρες δ᾽ ἀξιόλογοι γεγόνασι τοῦ αὐτοῦ γένους Διόδωροι δύο οἱ ῥήτορες͵ ὧν ὁ πρεσβύτερος ἐκαλεῖτο Ζωνᾶς͵ ἀνὴρ πολλοὺς ἀγῶνας ἠγωνισμένος ὑπὲρ τῆς Ἀσίας͵ κατὰ δὲ τὴν Μιθριδάτου τοῦ βασιλέως ἔφοδον αἰτίαν ἐσχηκὼς ὡς ἀφιστὰς παρ᾽ αὐτοῦ τὰς πόλεις ἀπελύσατο τὰς διαβολὰς ἀπολογησάμενος· τοῦ δὲ νεωτέρου φίλου ἡμῖν γενομένου καὶ ἱστορικὰ συγγράμματα ἔστι καὶ μέλη καὶ ἄλλα ποιήματα τὴν ἀρχαίαν γραφὴν ἐπιφαίνοντα ἱκανῶς. Ξάνθος δὲ ὁ παλαιὸς συγγραφεὺς Λυδὸς μὲν λέγεται͵ εἰ δὲ ἐκ Σάρδεων οὐκ ἴσμεν.

4.10

Μετὰ δὲ Λυδούς εἰσιν οἱ Μυσοὶ καὶ πόλις Φιλαδέλφεια σεισμῶν πλήρης. οὐ γὰρ διαλείπουσιν οἱ τοῖχοι διιστάμενοι καὶ ἄλλοτ᾽ ἄλλο μέρος τῆς πόλεως κακοπαθοῦν· οἰκοῦσιν οὖν ὀλίγοι διὰ τοῦτο τὴν πόλιν͵ οἱ δὲ πολλοὶ καταβιοῦσιν ἐν τῆι χώραι γεωργοῦντες͵ ἔχοντες εὐδαίμονα γῆν· ἀλλὰ καὶ τῶν ὀλίγων θαυμάζειν ἔστιν ὅτι οὕτω φιλοχωροῦσιν͵ ἐπισφαλεῖς τὰς οἰκήσεις ἔχοντες· ἔτι δ᾽ ἄν τις μᾶλλον θαυμάσειε τῶν κτισάντων αὐτήν.

4.11

Μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ἔστιν ἡ Κατακεκαυμένη λεγομένη χώρα μῆκος μὲν καὶ πεντακοσίων σταδίων πλάτος δὲ τετρακοσίων͵ εἴτε Μυσίαν χρὴ καλεῖν εἴτε Μηιονίαν (λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως)͵ ἅπασα ἄδενδρος πλὴν ἀμπέλου τῆς τὸν Κατακεκαυμενίτην φερούσης οἶνον οὐδενὸς τῶν ἐλλογίμων ἀρετῆι λειπόμενον. ἔστι δὲ ἡ ἐπιφάνεια τεφρώδης τῶν πεδίων͵ ἡ δ᾽ ὀρεινὴ καὶ πετρώδης μέλαινα ὡς ἂν ἐξ ἐπικαύσεως. εἰκάζουσι μὲν οὖν τινες ἐκ κεραυνοβολιῶν καὶ πρηστήρων συμβῆναι τοῦτο͵ καὶ οὐκ ὀκνοῦσι τὰ περὶ τὸν Τυφῶνα ἐνταῦθα μυθολογεῖν. Ξάνθος δὲ καὶ Ἀριμοῦν τινα λέγει τῶν τόπων τούτων βασιλέα. οὐκ εὔλογον δὲ ὑπὸ τοιούτων παθῶν τὴν τοσαύτην χώραν ἐμπρησθῆναι ἀθρόως͵ ἀλλὰ μᾶλλον ὑπὸ γηγενοῦς πυρός͵ ἐκλιπεῖν δὲ νῦν τὰς πηγάς· δείκνυνται δὲ καὶ βόθροι τρεῖς͵ οὓς φύσας καλοῦσιν͵ ὅσον τετταράκοντα ἀλλήλων διεστῶτες σταδίους· ὑπέρκεινται δὲ λόφοι τραχεῖς͵ οὓς εἰκὸς ἐκ τῶν ἀναφυσηθέντων σεσωρεῦσθαι μύδρων. τὸ δ᾽ εὐάμπελον τὴν τοιαύτην ὑπάρχειν γῆν͵ λάβοι τις ἂν καὶ ἐκ τῆς Καταναίας τῆς χωσθείσης τῆι σποδῶι καὶ νῦν ἀποδιδούσης οἶνον δαψιλῆ καὶ καλόν. ἀστεϊζόμενοι δέ τινες εἰκότως πυριγενῆ τὸν Διόνυσον λέγεσθαί φασιν͵ ἐκ τῶν τοιούτων χωρίων τεκμαιρόμενοι.

4.12

Τὰ δ᾽ ἑξῆς ἐπὶ τὰ νότια μέρη τοῖς τόποις τούτοις ἐμπλοπὰς ἔχει μέχρι πρὸς τὸν Ταῦρον͵ ὥστε καὶ τὰ Φρύγια καὶ τὰ Καρικὰ καὶ τὰ Λύδια καὶ ἔτι τὰ τῶν Μυσῶν δυσδιάκριτα εἶναι παραπίπτοντα εἰς ἄλληλα· εἰς δὲ τὴν σύγχυσιν ταύτην οὐ μικρὰ συλλαμβάνει τὸ τοὺς Ῥωμαίους μὴ κατὰ φῦλα διελεῖν αὐτούς͵ ἀλλὰ ἕτερον τρόπον διατάξαι τὰς διοικήσεις͵ ἐν αἷς τὰς ἀγοραίους ποιοῦνται καὶ τὰς δικαιοδοσίας. ὁ μέν γε Τμῶλος ἱκανῶς συνῆκται καὶ περιγραφὴν ἔχει μετρίαν ἐν αὐτοῖς ἀφοριζόμενος τοῖς Λυδίοις μέρεσιν͵ ἡ δὲ Μεσωγὶς εἰς τὸ ἀντικείμενον μέρος διατείνει μέχρι Μυκάλης ἀπὸ Κελαινῶν ἀρξάμενον͵ ὥς φησι Θεόπομπος͵ ὥστε τὰ μὲν αὐτοῦ Φρύγες κατέχουσι τὰ πρὸς ταῖς Κελαιναῖς καὶ τῆι Ἀπαμείαι͵ τὰ δὲ Μυσοὶ καὶ Λυδοί͵ τὰ δὲ Κᾶρες καὶ Ἴωνες. οὕτω δὲ καὶ οἱ ποταμοὶ καὶ μάλιστα ὁ Μαίανδρος τὰ μὲν διορίζοντες τῶν ἐθνῶν͵ δι᾽ ὧν δὲ μέσοι φερόμενοι δύσληπτον ποιοῦσι τἀκριβές· καὶ περὶ τῶν πεδίων δὲ τῶν ἐφ᾽ ἑκάτερα τῆς τε ὀρεινῆς καὶ τῆς ποταμίας ὁ αὐτὸς λόγος. οὐδ᾽ ἡμῖν ἴσως ἐπὶ τοσοῦτον φροντιστέον ὡς ἀναγκαῖον χωρομετροῦσιν͵ ἀλλὰ τοσοῦτον μόνον ὑπογραπτέον ὅσον καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν παραδεδώκασι.

4.13

Τῶι δὴ Καϋστριανῶι πεδίωι μεταξὺ πίπτοντιτῆς τε Μεσωγίδος καὶ τοῦ Τμώλου συνεχές ἐστι πρὸς ἕω τὸ Κιλβιανὸν πεδίον πολύ τε καὶ συνοικούμενον εὖ καὶ χώραν ἔχον σπουδαίαν· εἶτα τὸ Ὑρκάνιον πεδίον͵ Περσῶν ἐπονομασάντων καὶ ἐποίκους ἀγαγόντων ἐκεῖθεν (ὁμοίως δὲ καὶ τὸ Κύρου πεδίον Πέρσαι κατωνόμασαν)· εἶτα τὸ Πελτηνὸν πεδίον͵ ἤδη Φρύγιον͵ καὶ τὸ Κιλλάνιον καὶ τὸ Ταβηνόν͵ ἔχοντα πολίχνας μιξοφρυγίους ἐχούσας τι καὶ Πισιδικόν͵ ἀφ᾽ ὧν αὐτὰ κατωνομάσθη.

4.14

Ὑπερβαλοῦσι δὲ τὴν Μεσωγίδα τὴν μεταξὺ Καρῶν τε καὶ τῆς Νυσαΐδος͵ ἥ ἐστι χώρα κατὰ τὰ τοῦ Μαιάνδρου πέραν μέχρι τῆς Κιβυράτιδος καὶ τῆς Καβαλίδος͵ πόλεις εἰσὶ πρὸς μὲν τῆι Μεσωγίδι καταντικρὺ Λαοδικείας Ἱερὰ πόλις͵ ὅπου τὰ θερμὰ ὕδατα καὶ τὸ Πλουτώνιον͵ ἄμφω παραδοξολογίαν τινὰ ἔχοντα· τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ οὕτω ῥαιδίως εἰς πῶρον μεταβάλλει πηττόμενον ὥστ᾽ ὀχετοὺς ἐπάγοντες φραγμοὺς ἀπεργάζονται μονολίθους͵ τὸ δὲ Πλουτώνιον ὑπ᾽ ὀφρύι μικρᾶι τῆς ὑπερκειμένης ὀρεινῆς στόμιόν ἐστι σύμμετρον ὅσον ἄνθρωπον δέξασθαι δυνάμενον͵ βεβάθυνται δ᾽ ἐπὶ πολύ· πρόκειται δὲ τούτου δρυφάκτωμα τετράγωνον ὅσον ἡμιπλέθρου τὴν περίμετρον· τοῦτο δὲ πλῆρές ἐστιν ὁμιχλώδους παχείας ἀχλύος ὥστε μόγις τοὔδαφος καθορᾶν. τοῖς μὲν οὖν κύκλωι πλησιάζουσι πρὸς τὸν δρύφακτον ἄλυπός ἐστιν ὁ ἀήρ͵ καθαρεύων ἐκείνης τῆς ἀχλύος ἐν ταῖς νηνεμίαις· συμμένει γὰρ ἐντὸς τοῦ περιβόλου· τῶι δ᾽ εἴσω παριόντι ζώωι θάνατος παραχρῆμα ἀπαντᾶι· ταῦροι γοῦν εἰσαχθέντες πίπτουσι καὶ ἐξέλκονται νεκροί͵ ἡμεῖς δὲ στρουθία ἐπέμψαμεν καὶ ἔπεσεν εὐθὺς ἐκπνεύσαντα· οἱ δ᾽ ἀπόκοποι Γάλλοι παρίασιν ἀπαθεῖς͵ ὥστε καὶ μέχρι τοῦ στομίου πλησιάζειν καὶ ἐγκύπτειν καὶ καταδύνειν μέχρι ποσοῦ συνέχοντας ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὸ πνεῦμα· ἑωρῶμεν γὰρ ἐκ τῆς ὄψεως ὡς ἂν πνιγώδους τινὸς πάθους ἔμφασιν͵ εἴτ᾽ ἐπὶ πάντων [τῶν] οὕτω πεπηρωμένων * τοῦτο εἴτε μόνων τῶν περὶ τὸ ἱερόν͵ καὶ εἴτε θείαι προνοίαι͵ καθάπερ ἐπὶ τῶν ἐνθουσιασμῶν εἰκός͵ εἴτε ἀντιδότοις τισὶ δυνάμεσι τούτου συμβαίνοντος. τὸ δὲ τῆς ἀπολιθώσεως καὶ ἐπὶ τῶν ἐν Λαοδικείαι ποταμῶν φασι συμβαίνειν καίπερ ὄντων ποτίμων. ἔστι δὲ καὶ πρὸς βαφὴν ἐρίων θαυμαστῶς σύμμετρον τὸ κατὰ τὴν Ἱερὰν πόλιν ὕδωρ͵ ὥστε τὰ ἐκ τῶν ῥιζῶν βαπτόμενα ἐνάμιλλα εἶναι τοῖς ἐκ τῆς κόκκου καὶ τοῖς ἁλουργέσιν· οὕτω δ᾽ ἐστὶν ἄφθονον τὸ πλῆθος τοῦ ὕδατος ὥστε ἡ πόλις μεστὴ τῶν αὐτομάτων βαλανείων ἐστί.

4.15

Μετὰ δὲ τὴν Ἱερὰν πόλιν τὰ πέραν τοῦ Μαιάνδρου. τὰ μὲν οὖν περὶ Λαοδίκειαν καὶ Ἀφροδισιάδα καὶ τὰ μέχρι Καρούρων εἴρηται· τὰ δ᾽ ἑξῆς ἐστι τὰ μὲν πρὸς δύσιν ἡ τῶν Ἀντιοχέων πόλις τῶν ἐπὶ Μαιάνδρωι͵ τῆς Καρίας ἤδη· τὰ δὲ πρὸς νότον ἡ Κιβύρα ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ ἡ Σίνδα καὶ ἡ Καβαλὶς μέχρι τοῦ Ταύρου καὶ τῆς Λυκίας. ἡ μὲν οὖν Ἀντιόχεια μετρία πόλις ἐστὶν ἐπ᾽ αὐτῶι κειμένη τῶι Μαιάνδρωι κατὰ τὸ πρὸς τῆι Φρυγίαι μέρος͵ ἐπέζευκται δὲ γέφυρα· χώραν δ᾽ ἔχει πολλὴν ἐφ᾽ ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ πᾶσαν εὐδαίμονα͵ πλείστην δὲ φέρει τὴν καλουμένην Ἀντιοχικὴν ἰσχάδα· τὴν δὲ αὐτὴν καὶ τρίφυλλον ὀνομάζουσιν· εὔσειστος δὲ καὶ οὗτός ἐστιν ὁ τόπος. σοφιστὴς δὲ παρὰ τούτοις ἔνδοξος γεγένηται Διοτρέφης͵ οὗ διήκουσεν Ὑβρέας ὁ καθ᾽ ἡμᾶς γενόμενος μέγιστος ῥήτωρ.

4.16

Σολύμους δ᾽ εἶναί φασι τοὺς Καβαλεῖς· τῆς γοῦν Τερμησσέων ἄκρας ὁ ὑπερκείμενος λόφος καλεῖται Σόλυμος͵ καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ Τερμησσεῖς Σόλυμοι καλοῦνται. πλησίον δ᾽ ἐστὶ καὶ ὁ Βελλεροφόντου χάραξ καὶ ὁ Πεισάνδρου τάφος τοῦ υἱοῦ [αὐτοῦ] πεσόντος ἐν τῆι πρὸς Σολύμους μάχηι. ταῦτα δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγομένοις ὁμολογεῖται· περὶ μὲν γὰρ τοῦ Βελλεροφόντου φησὶν οὕτως δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχέσσατο κυδαλίμοισι. περὶ δὲ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Πείσανδρον δέ οἱ υἱὸν Ἄρης ἆτος πολέμοιο μαρνάμενον Σολύμοισι κατέκτανεν. ἡ δὲ Τερμησσός ἐστι Πισιδικὴ πόλις ἡ μάλιστα καὶ ἔγγιστα ὑπερκειμένη τῆς Κιβύρας.

4.17

Λέγονται δὲ ἀπόγονοι Λυδῶν οἱ Κιβυρᾶται τῶν κατασχόντων τὴν Καβαλίδα· ὕστερον δὲ Πισιδῶν τῶν ὁμόρων ἐποικησάντων καὶ μετακτισάντων εἰς ἕτερον τόπον εὐερκέστατον ἐν κύκλωι σταδίων περὶ ἑκατόν. ηὐξήθη δὲ διὰ τὴν εὐνομίαν͵ καὶ αἱ κῶμαι παρεξέτειναν ἀπὸ Πισιδίας καὶ τῆς ὁμόρου Μιλυάδος ἕως Λυκίας καὶ τῆς Ῥοδίων περαίας· προσγενομένων δὲ τριῶν πόλεων ὁμόρων͵ Βουβῶνος Βαλβούρων Οἰνοάνδων͵ τετράπολις τὸ σύστημα ἐκλήθη͵ μίαν ἑκάστης ψῆφον ἐχούσης͵ δύο δὲ τῆς Κιβύρας· ἔστελλε γὰρ αὕτη πεζῶν μὲν τρεῖς μυριάδας ἱππέας δὲ δισχιλίους· ἐτυραννεῖτο δ᾽ ἀεί͵ σωφρόνως δ᾽ ὅμως· ἐπὶ Μοαγέτου δ᾽ ἡ τυραννὶς τέλος ἔσχε͵ καταλύσαντος αὐτὴν Μουρηνᾶ καὶ Λυκίοις προσορίσαντος τὰ Βάλβουρα καὶ τὴν Βουβῶνα· οὐδὲν δ᾽ ἧττον ἐν ταῖς μεγίσταις ἐξετάζεται διοικήσεσι τῆς Ἀσίας ἡ Κιβυρατική. τέτταρσι δὲ γλώτταις ἐχρῶντο οἱ Κιβυρᾶται͵ τῆι Πισιδικῆι τῆι Σολύμων τῆι Ἑλληνίδι τῆι Λυδῶν· ... δὲ οὐδ᾽ ἴχνος ἐστὶν ἐν Λυδίαι. ἴδιον δ᾽ ἐστὶν ἐν Κιβύραι τὸ τὸν σίδηρον τορεύεσθαι ῥαιδίως. Μιλύα δ᾽ ἐστὶν ἡ ἀπὸ τῶν κατὰ Τερμησσὸν στενῶν καὶ τῆς εἰς τὸ ἐντὸς τοῦ Ταύρου ὑπερθέσεως δι᾽ αὐτῶν ἐπὶ Ἴσινδα παρατείνουσα ὀρεινὴ μέχρι Σαγαλασσοῦ καὶ τῆς Ἀπαμέων χώρας.