Αισώπου Μύθοι/Όνος και κηπουρός

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτησηὌνος καὶ κηπουρόςὌνος ὑπηρετούμενος κηπωρῷ, ἐπειδὴ ὀλίγα μὲν ἤσθιε, πλεῖστα δ᾿ ἐμόχθει, ηὔξατο τῷ Διὶ ὥστε τοῦ κηπωροῦ ἀπαλλαγεὶς ἑτέρῳ ἀπεμποληθῆναι δεσπότῃ. Τοῦ δὲ Διὸς ἐπακούσαντος καὶ κελεύσαντος αὐτὸν κεραμεῖ πραθῆναι, πάλιν ἐδυσφόρει, πλέον ἢ πρότερον ἀχθοφορῶν καὶ τόν τε πηλὸν καὶ τοὺς κεράμους κομίζων. Πάλιν οὖν ἀμεῖψαι τὸν δεσπότην ἱκέτευε, καὶ βυρσοδέψῃ ἀπεμπολεῖται. Εἰς χείρονα τοίνυν τῶν προτέρων δεσπότην ἐμπεσὼν καὶ ὁρῶν τὰ παρ᾿ αὐτοῦ πραττόμενα, μετὰ στεναγμῶν ἔφη· Οἴμοι τῷ ταλαιπωρῷ, βέλτιον ἦν μοι παρὰ τοῖς προτέροις δεσπόταις μένειν· οὗτος γάρ, ὡς ὁρῶ, καὶ τὸ δέρμα μου κατεργάσεται. Ὁ μῦθος δηλοῖ ὅτι τότε μάλιστα τοὺς προτέρους δεσπότας οἱ οἰκέται ποθοῦσιν, ὅταν τῶν δευτέρων λάβωσι πεῖραν.

(variant version from Chambry's first edition)

Ὄνος καὶ κηπουρός

Ὄνος κηπουρῷ δουλεύων, ἐπειδὴ ὀλίγα μὲν ἔσθιε, πολλὰ δὲ ἐκακοπάθει, ηὔξατο τῷ Διὶ ὅπως τοῦ κηπουροῦ αὐτὸν ἀπαλλάξας ἑτέρῳ δεσπότῃ ἐγχειρίσῃ. Ὁ δὲ Ἑρμῆν πέμψας ἐκέλευσε κεραμεῖ αὐτὸν πωλῆσαι. Πάλιν δὲ αὐτοῦ δυσφοροῦντος, ἐπειδὴ καὶ πολλῷ πλείονα ἀχθοφορεῖν ἠναγκάζετο, καὶ τὸν Δία ἐπικαλουμένου, τὸ τελευταῖον ὁ Ζεὺς παρεσκεύασεν αὐτὸν βυρσοδέψῃ πραθῆναι. Καὶ ὁ ὄνος ἰδὼν τὰ ὑπὸ τοῦ δεσπότου πραττόμενα, ἔφη· Ἀλλ᾿ ἔμοιγε αἱρετώτερον ἦν παρὰ τοῖς προτέροις δεσπόταις ἀχθοφοροῦντα λιμώττειν ἢ ἐνταῦθα παραγενέσθαι, ὅπου, ἐὰν ἀποθάνω, οὐδὲ ταφῆς ἀξιωθήσομαι.
Ὁ λόγος δηλοῖ ὅτι τότε μάλιστα τοὺς πρώτους δεσπότας οἱ οἰκέται ποθοῦσιν, ὅταν καὶ ἑτέρων πεῖραν λάβωσιν.

Στα νέα Ελληνικά[Επεξεργασία]

Ένας γάιδαρος ανήκε σε έναν κηπουρό, κ παραπονιότανε στον Δία οτι λίγο τρώει κ πολύ δουλεύει. Τότε ο Δίας (δια μέσου του Ερμή) κανόνισε να αλλάξει αφεντικό, κ δόθηκε σε έναν κεραμέα. Εκεί ήταν ακόμη χειρότερα: κουβαλούσε κοφίνια με πηλό κ κεραμικά σκεύη. Παραπονέθηκε πάλι, κ ο Δίας του έκανε τελευταία χάρη να πάει σε έναν βυρσοδέψη (που κατεργαζόταν δέρματα). Ο γάιδαρος είδε το νέοτου αφεντικό να γδέρνει σφαγμένα ζώα κ να επεξεργάζεται το τομάριτους, κ αναστέναξε: τί το ήθελα να αλλάξω αφεντικό! έπρεπε να μείνω εκεί που ήμουν στην αρχή. Αυτός εδώ ακόμη κ όταν πεθάνω δέν θα με θάψει, μόνο θα γδάρει κ θα κατεργασθεί το τομάριμου!