Αθηναΐς/Α/7/Ποικίλα

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 7
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 7
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Ποικίλα


ΠΟΙΚΙΛΑ

Τὸ φιλομαθὲς κοινὸν ὁμοιάζει κατά τι τὰ παιδία, ἅτινα τότε καταπίνουσι τὸ μέλλον νὰ τοῖς δώσῃ τὴν ζωὴν φάρμακον, ὅταν τὸ δι’ οὗ προσφέρεται κύπελλον εἶναι μελιστεφές… Δυνηθῆτε πρῶτον νὰ διεγείρητε τὴν περιέργειάν του, ἢ νὰ τὸ εὐχαριστήσετε ὁπωσδήποτε καὶ κατόπιν δύνασθε νὰ τὸ διδάξητε καὶ νὰ μορφώσητε τὰ ἤθη του ἀπόνως.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

«Μηδενὶ μηδὲν οφείλετε, ειμὴ τὸ αλλήλους αγαπᾷν». (Ῥωμ. ιγ’, 8).

«Ὁ δανειζόμενος εἶναι δοῦλος τοῦ δανείζοντος». (Παροιμ. κβ’, 7).

«Ὁ αὐξάνων τὴν περιουσίαν αὐτοῦ διὰ τόκου καὶ πλεονεξίας, συνάγει αὐτὴν διὰ τὸν ἐλεοῦντα τοὺς πτωχούς». (Παροιμ. κη’, 8).