Αθηναΐς/Α/2/Τι οφείλει να γινώσκη εκάστη κόρη

Από Βικιθήκη
< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 2
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 2
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Τί ὀφείλει νὰ γινώσκῃ ἑκάστη κόρη


Τί ὀφείλει νὰ γινώσκῃ ἑκάστη κόρη

  1. Νὰ ῥάπτῃ, νὰ πλέκῃ καὶ νὰ ἐπισκευάζῃ.
  2. Νὰ ἐργάζηται τὴν μηχανὴν τῆς ῥαπτικῆς.
  3. Νὰ μαγειρεύῃ, νὰ σαρώνῃ καὶ νὰ τηρῇ τὰ τῆς οἰκίας ἐν τάξει.
  4. Νὰ διευθετῇ μόνη τὴν κόμην αὐτῆς κομψῶς.
  5. Νὰ γράφῃ, ν’ ἀναγινώσκῃ καὶ ν’ ἀριθμῇ.
  6. Νὰ νοσηλεύῃ τοὺς ἀσθενεῖς, νὰ ἦναι γενναιόκαρδος καὶ νὰ συντρέχῃ τοὺς ἐνδεεῖς.
  7. Νὰ δέχηται τοὺς ἐπισκεπτομένους τοὺς γονεῖς, ἐν ἀπουσίᾳ αὐτῶν καὶ νὰ περιποιῆται αὐτοὺς καὶ φιλοφρόνως καὶ εὐγενῶς.

Διὰ τῶν γνώσεων τούτων θέλει δυνηθῇ, νὰ καταστήσῃ ἑαυτήν τε καὶ τὸν πλησίον αὐτῆς εὐτυχῆ.