ΦΕΚ 1632 Β΄ - 30.04.2020/Απόφαση Αριθμ. 2500/1/16-γ

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Απόφαση Αριθμ. 2500/1/16-γ
Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 871) έως και τις 31.5.2020.
ΦΕΚ 1632 Β΄ - 30.04.2020


Αριθμ. 2500/1/16-γ

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 871) έως και τις 31.5.2020.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α’ 57).

2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και μετονομασία σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 1 αυτού.

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Την υπ’ αρ. Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ911/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Κέντρο της Αθήνας Περιόδου 2019-2020» (Β’ 2180) και ιδίως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αυτής.

8. Την υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β’ 871).

9. Την υπ’ αρ. 80/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

10. Την υπ’ αρ. ΓΔΟΥΕΣ/4/32 από 29.4.2020 εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσίας και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδόθηκε βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 εδ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Προσωρινή άρση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας για το χρονικό διάστημα από 17.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β’ 871), παρατείνεται έως και τις 31.5.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2020
Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ