ΦΕΚ 133 Α΄ - 07.08.2019

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Τεύχος πρώτο, αριθμός φύλλου 133. 7 Αυγούστου 2019


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 7 Αυγούστου 2019
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 133 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4622

ΕΘΝΙΚΟ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*01001330708190072*