Υπουργική Απόφαση 6500/2/6-δ/1995

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Υπουργική Απόφαση 6500/2/6-δ/1995
Βασική στρατιωτική εκπαίδευση κατατασσομένων στις Αστυνομικές Σχολές
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 795 - 14.09.1995


Αριθ. 6500/2/6-δ'(5)
Βασική στρατιωτική εκπαίδευση κατατασσομένων στις Αστυνομικές Σχολές.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2226/94 «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' -154).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 1995 και καθένα από τα επόμενα έτη ύψους 37.772.000 δρχ. περίπου και ότι οι δαπάνες έτους 1995 θα αντιμετωπισθούν από την πίστωση των 732.000.000 δρχ. που έχει εγκριθεί στον ΚΑΕ 5173 του Π/Υ εξόδων Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις 2006161. 2019338 και 2035479 από 26. 1. 1995, 28.3.1995 και 8.6.1995 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ενώ οι δαπάνες έτους 1996 και επόμενων ετών θα προβλέπονται και θα καλύπτονται από τις αντίστοιχες πιστώσεις των κατ' έτος Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 43 - 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
Περιεχόμενο εκπαίδευσης

Όσοι από τους κατατασσόμενους στις Αστυνομικές Σχολές δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις υποβάλλονται στη βασική εκπαίδευση νεοσυλλέκτων, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

1. ΟΠΛΙΣΜΟΣ

α. Τυφέκιο G3 - A3.

(1) Περιγραφή - Γέμιση - Απογέμιση.

(2) Λύση - Αρμολόγηση.

(3) Λειτουργία.

(4) Εμπλοκές.

β. Τυφέκιο Μ1.

(1) Περιγραφή τυφεκίου Μ1. Λύση - Αρμολόγηση.

(2) Λειτουργία, άμεσος ενέργεια.

γ. Οπλοπολυβόλο ΗΚ-11Α1.

(1) Περιγραφή. Γέμιση - απογέμιση.

(2) Λύση - Αρμολόγηση.

(3) Λειτουργία.

(4) Εμπλοκές.

δ. Χειροβομβίδες.

(1) Χρησιμοποιούμενοι τύποι αμυντικών και επιθετικών χειροβομβίδων από τον Ε.Σ. - Ονοματολογία.

(2) Ελεγχος ασφαλείας χειροβομβίδων.

(3) Προσβολή εχθρικών στόχων με χειροβομβίδες (εκσφενδόνιση χειροβομβίδων).

2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΟΛΗΣ

α. Λήψη σκοπευτικής γραμμής, σκόπευση με τη βοήθεια ράβδου σκοπεύσεως.

β. Λήψη σκοπευτικής γραμμής, σκόπευση με τα σκοπευτικά όργανα των Τυφ. G3A3, Μ1 και του οπλοπολυβόλου ΗΚ-11Α1.

γ. Θέσεις βάλλοντος Τυφ. G3A3 (Πρηνούς - ορθίως), τυφέκιο Μ1 (πρηνούς), οπλοπολυβόλου ΗΚ - 11Α1 (πρηνούς).

δ. Ελεγχος ικανότητας και σταθερότητας σκοπεύσεως και ενέργειας δακτύλου στη σκανδάλη.

3. ΒΟΛΕΣ.

α. Τυφέκιο G3A3 (Βολή υπ’ αριθμ. 1).

β. Τυφέκιο G3A3 (Βολή υπ' αριθμ. 2).

γ. Τυφέκιο G3Α3 (Βολή υπ' αριθμ. 3).

δ. Τυφέκιο Μ1 (Βολή υπ' αριθμ. 1).

ε. Τυφέκιο Μ1 (Βολή υπ’ αριθμ. 2).

στ. Ρίψη χειροβομβίδας ασκήσεων,

στ. Ρίψη χειροβομβίδας πραγματικής.

4. ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,

α. Ονοματολογία Εδάφους.

β. Κάλυψη - απόκρυψη - παρατήρηση.

γ. Εκλογή - κατάληψη θέσεως μάχης.

δ. Παραλλαγή.

ε. Εκτίμηση αποστάσεων.

στ. Σπουδή και επισήμανση του εδάφους.

ζ. Αναγνώριση και κατάδειξη στόχων.

η. Κινήσεις κατά την ημέρα.

θ. Προσανατολισμός και τήρηση της κατευθύνσεως.

ι. Σκοπός στην εκστρατεία.

ια. Πυρ-κίνηση δύο ανδρών με αβολίδωτα.

ιβ. Νυκτερινός αγώνας.

(1) Χρησιμοποίηση των αισθήσεων κατά τη νύκτα.

(2) Απόκρυψη - παραλλαγή κατά τη νύκτα.

(3) Κινήσεις κατά τη νύκτα.

(4) Προσανατολισμός και τήρηση της κατευθύνσεως κατά τη νύκτα.

5. ΠΟΡΕΙΕΣ.

α. θεωρία περί πορειών.

(1) Λόγοι που επιβάλλουν τις πορείες.

(2) Είδη πορειών.

(3) Παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία (φυσικοί παράγοντες - ψυχολογικοί παράγοντες).

(4) Υγιεινή κατάσταση, φόρτοι, χρήση νερού.

(5) Τεχνική της πορείας (Σχηματισμοί, Στάσεις).

(6) Υγιεινή του ποδιού (περιγραφή του ποδιού, προληπτικά μέτρα υγιεινής των ποδιών, υπόδηση, κάλτσες).

β. Ημερήσια και νυκτερινή πορεία.

6. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΥΚΝΗΣ ΤΑΞΕΩΣ.

α. Σχολείο Αόπλου Στρατιώτη

(1) Προσοχή, ημιανάπαυση.

(2) Κλίσεις - Μεταβολές.

(3) Βηματισμός, Βάδην, Αλτ, Βήμα Σημειωτόν, κίνηση προς τα πίσω (εν στάσει), αλλαγή βήματος (εν κινήσει).

(4) Τροχάδην, πλάγιας βήματα, κλίσεις - μεταβολές κατά το βάδισμα.

(5) Χαιρετισμός αόπλου στρατιώτη.

β. Σχολείο Ενόπλου Στρατιώτη.

(1) Στάση Ενόπλου Στρατιώτη.

(2) Επώμου από το παραπόδα.

(3) Παρουσιάστε από το επώμου και αντίστροφα.

(4) Εφ' όπλου - εις θήκη λόγχη.

(5) Επιθεώρηση όπλων - κάννης.

(6) Το όπλο χιαστί, αναρτήσατε.

(7) Χαιρετισμός Ενόπλου Στρατιώτη.

(8) Σχολείο Ομάδος.

(9) Σχολείο Διμοιρίας.

7. ΛΟΓΧΟΜΑΧΙΑ.

α. Φύλαξη, μικρή φύλαξη (Συνήθη σφάλματα),

β. Λαβή προσβολής - Ανάπαυση - Ημιανάπαυση,

γ. Βήματα εμπρός - οπίσω - μεταβολή μακρά νύξη (συνήθη σφάλματα).

δ. Αποκατάσταση, βραχεία νύξη και αποκατάσταση, νύξη κατά πρηνούς.

Αρθρο 2
Διάρκεια εκπαίδευσης - Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Η εκπαίδευση διαρκεί πέντε (5) εβδομάδες. Ο χρόνος διδασκαλίας κάθε αντικειμένου καθορίζεται με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης της οικείας Σχολής. Ως εκπαιδευτικά βοηθήματα χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα στρατιωτικά εγχειρίδια.

2. Ως εκπαιδευτικό προσωπικό μπορεί να διατίθενται και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με διαταγή του ΓΕΕΘΑ, ύστερα από πρόταση της Δ/νσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Με την (δια διαταγή μπορεί να επιτραπεί και η χρησιμοποίηση των Εκπαιδευτικών Κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός αυτών.

Αρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 1995
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ