Υπουργική Απόφαση 26350/2668/1995

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Υπουργική Απόφαση 26350/2668/1995
Παράταση του χρόνου εκκαθάρισης των τ. ΣΕΠ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 795 - 14.09.1995


Αριθ. 26350/2668(7)
Παράταση του χρόνου εκκαθάρισης των τ. ΣΕΠ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 περ. α, β, γ και δ του Ν. 2175/93 «Οργάνωση ενιαίου φορέα αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και άλλες διατάξεις» (Α, 211).

2. Την με αριθ. 22806/24. 12. 93 απόφαση «Εκκαθάριση των πρώην ΣΕΠ και προσωρινή καταβολή στους μετόχους» (13, 929), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 22816/28.12.93 απόφαση (Β. 937).

3. Την με αριθ. 9306/1040/23.3.94 (6, 207) απόφαση με την οποία παρατάθηκε χρόνος εκκαθάρισης των τ. ΣΕΠ κατά τρείς (3) μήνες, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 10056/1107/24.6.94 (Β, 490) απόφαση.

4. Την με αριθ. 20059/2195/25.6.94 (Β. 490) απόφαση με την οποία παρατάθηκε ο χρόνος εκκαθάρισης των τ. ΣΕΠ κατά τρείς (3) ακόμη μήνες, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 20144/2221/13.7.94 (Β, 564) απόφαση.

5. Την με αριθ. 29099/3219/22.9.94 (Β, 728) απόφαση με την οποία παρατάθηκε χρόνος εκκαθάρισης των τ. ΣΕΠ κατά έξι (6) ακόμη μήνες.

6. Την με αριθ. 8683/845/7.4.95 (Β, 283) απόφαση με την οποία παρατάθηκε χρόνος εκκαθάρισης των τ. ΣΕΠ κατά τρείς (3) ακόμη μήνες.

7. Το με αριθ. 1951/30.8.1995 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

8. Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου της εκκαθάρισης των τ. ΣΕΠ.

9. Την από 26. 5. 1995 αίτηση παραίτησης του εκκαθαριστή της 6ης ΣΕΠ Χρήστου Πολυδωρόπουλου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Παρατείνουμε την ισχύ της αριθ. 8683/845/7.4.1995 απόφασης μέχρι και 10.10.1995.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 22806/24.12.93 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 1995
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ