Υπουργική Απόφαση 1757/1995

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Υπουργική Απόφαση 1757/1995
Τροποποίηση του άρθρου 23 παρ. I του Οικονομικού Κανονισμού Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 795 - 14.09.1995


Αριθ. 1757(4)

Τροποποίηση του άρθρου 23 παρ. I του Οικονομικού Κανονισμού Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4032/1960 «Περί τροποποιήσεως και συμπλπρώσεως του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3594/56 περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων».

2. Του Ν. 1835/1989 «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού και ρύθμιση θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 76/Β7143/89) και το Π.Δ. 459/93 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 183/Α/15.11.83).

3. ΤοΠ.Δ. 999/79 περί εξαιρέσεως της ΣΤΕ εκ της εφαρμογής ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 496/74 «περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως».

4. Το άρθρο 23 του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης ΣΤΕ (ΦΕΚ 300/τ. Β' 7.5.1969) όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό Φ. 206/68/7366 απόφαση (ΦΕΚ 536/τ. Β'/24.8.1990).

5. Την με αριθμό 53/24. 2. 1995 απόφαση του Δ.Σ. της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Σ.Τ.Ε., αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 23 παρ. 1 του Οικονομικού Κανονισμού ΣΤΕ όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό Φ. 206/68/7366 κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:

1. Για την ενέργεια ή τακτοποίηση ορισμένων δαπανών πριν την ενταλματοποίησή τους, ο ταμίας της Κ.Υ. μπορεί να έχει στο ταμείο του, ως πάγια προκαταβολή μέχρι 1.000.000 δρχ.

Ο ταμίας των Εκπαιδευτηρίων Αναβύσσου, Ηρακλείου, Μακεδονίας, Ρόδου, και Ανωτέρας Σχολής Ρόδου, μπορεί να έχει στο ταμείο του ως πάγια προκαταβολή, το ποσό των 500.000 δρχ.

3. Ο ταμίας των υπολοίπων εκπαιδευτηρίων μπορεί να έχει στο ταμείο του ως πάγια προκαταβολή, μέχρι 200.000 δρχ. Σε έκτακτες περιπτώσεις και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Σ.Τ.Ε. το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι 500.000 δρχ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1995
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΣΙΦΟΥΝΑΚΗΣ