Σύμφωνο Ντόρια-Παπαδόγγονα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Σύμφωνο Ντόρια-Παπαδόγγονα
Ντομένικο Ντόρια/Διονύσης Παπαδόγγονας
Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ του Ντομένικο Ντόρια και του Διονύσιου Παπαδόγγονα


ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΜΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έμπιστευτικόν Πρωτόκολλον 005856 Καλαμάτα 20 Ιουλίου 1943

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Οι υπογεγραμμένοι, Συνταγματάρχης Διοικητής του 64ου Συντάγματος Πεζικού Ντόρια Ντομένικο και ο Συνταγματάρχης Στρατιωτικός Διοικητής Πεζικού Παπαδόγκωνας Διονύσιος, της διοικήσεως Καλαμών, έχοντες ύπ' όψιν τον εκ του Κομμουνισμού κίνδυνον και την δημιουργίαν επεισοδίων εις βάρος του στρατού Κατοχής και του εθνικού στοιχείου των Καλαμών και δια την πρόληψιν οιασδήποτε ενεργείας εκ μέρους των αναρχικών στοιχείων, έχοντες εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από την ανωτέραν των διοίκησιν,
Αποφασίζομεν


1ον) Την παροχήν οιασδήποτε βοηθείας εις τον Συνταγματάρχην Παπαδόγκωναν Διονύσιον ήτις κατά την αντίληψίν του θα ήτο αναγκαία επ' αυτού. Ούτος δεσμεύεται με τον λόγον της τιμής του δια την συνεργασίαν μετά του υπογεγραμμένου προς εξαφανισμόν των εν Μεσσηνία δρώντων οργανώσεων. Επ' ευκαιρία δε, υπό την άμεσόν του ευθύνην, θα οργανώση αποσπάσματα εθνικιστικά, υπό την Διοίκηση του Συνταγματάρχου Γιαννακοπούλου Αθανασίου με τον αποκλειστικόν σκοπόν να διαλύσει τας Κομμουνιστικάς οργανώσεις Ε.Α.Μ - ΕΛΑΣ κλπ. συνεργαζόμενος πλήρους συναδελφώσεως μετά των στρατευμάτων Κατοχής.
Εγράφη εις διπλούν και εις έκαστον εκ των συμβαλλομένων εδόθη ανά εν αντίτυπον δεόντως υπογεγραμμένον.

Ό Συνταγματάρχης Διοικητής (Ντόρια Ντομένικο)
(Υπογραφή)

Ο Συνταγματάρχης διοικητής του Εθνικού Στρατού Ελλάδος Παπαδόγκωνας Διονύσιος
(υπογραφή,ιταλιστί)