Μετάβαση στο περιεχόμενο

Σύμβαση της Βόννης

Από Βικιθήκη
Σύμβαση Βόννης Ν.2719 (ΦΕΚ 106/Α/99)

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των Αποδημητικών Ειδών της Αγριας Πανίδας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Αρθρο πρώτο[Επεξεργασία]

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, η Διεθνής Σύμβαση για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας, που υπογράφηκε στη Βόννη στις 23 louνίοu 1979, με τα Παραρτήματά της όπως αυτά τροποποιήθηκαν κατά την πέμπτη Διάσκεψη των Μερών στη Γενεύη, στις 16 Απριλίου 1997, το κείμενο των οποίων σε πρωτότuπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη,

 • ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η άγρια πανίδα, στις ποικίλες της μορφές, αποτελεί αναντικατάστατο στοιχείο των φυσικών συστημάτων της γης, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί προς όφελος της ανθρωπότητας,
 • ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι κάθε ανθρώπινη γενεά είναι θεματοφύλακας των πόρων της γης χάριν των μελλοντικών γενεών και οφείλει να ενεργεί κατά τρόπο

που η παρακαταθήκη αυτή να διαφυλαχθεί και να χρησιμοποιείται, όπου χρειάζεται, λογικά,

 • ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΘΑ ότι η άγρια πανίδα προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη αξία από περιβαλλοντικής, οικολογικής, γενετικής, επιστημονικής, αισθητικής, ψυχαγωγικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής, κοινωνικής και οικονομικής άποψης,
 • ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ ιδιαίτερα για τα είδη της άγριας πανίδας, τα οποία κατά τις αποδημίες τους είνοι υποχρεωμένα να διασχίζουν όρια εθνικής κυριαρχίας ή των οποίων οι αποδημίες γίνονται εκτός τέτοιων ορίων,
 • ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα Κράτη είναι και οφείλουν να είναι προστάτες των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας τα οποία ζουν εντός των ορίων της εθνικής κυριαρχίας ή τα οποία διασχίζουν τα όρια αυτά,
 • ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ ότι για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας απαιτούνται συντονισμένες δράσεις όλων των Κρατών, μέσα στα όρια εθνικής κυριαρχίας, των οποίων τα είδη αυτά διαμένουν, κατά οποιαδήποτε στιγμή του βιολογικού τους κύκλου,
 • ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη Σύσταση 32 του Προγράμματος Δράσης που υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον «Στοκχόλμη 1972», την οποία η εικοστή έβδομη σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών έλαβε ικανοποιητικά υπόψη,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Αρθρο 1 - Ορισμοί[Επεξεργασία]

 1. Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:
  1. Αποδημητικό είδος: το σύνολο του πληθυσμού ή κάθε γεωγραφικά ξεχωριστό τμήμα του πληθυσμού κάθε είδους ή κάθε κατώτερης ταξινομικής μονάδας αγρίων ζώων, σημαντικό τμήμα του οποίου διασχίζει περιοδικά και κατά τρόπο προβλεπόμενο ένα ή περισσότερα όρια εθνικής κυριαρχίας.
  2. Κατάσταση διατήρησης ενός αποδημητικού είδους: το άθροισμα των παραγόντων που επιδρούν στο αποδημητικό είδος και το οποίο μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα την κατανομή και το μέγεθος του πληθυσμού του.
  3. Η κατάσταση διατήρησης θεωρείται ευνοϊκή, εφόσον:
   1. τα στοιχεία της δυναμικής των πληθυσμών του συγκεκριμένου αποδημητικού είδους υποδηλώνουν ότι το είδος αυτό διατηρείται μακροπρόθεσμα ως βιώσιμο στοιχείο των οικοσυστημάτων στα οποία ανήκει,
   2. η εξάπλωση του αποδημητικού είδους δεν ελαττώνεται ή δεν κινδυνεύει μακροπρόθεσμα να ελαττωθεί,
   3. υπάρχει και θα εξακολουθεί να υπάρχει στο προβλεπόμενο μέλλον επαρκής οικότοπος, ώστε ο πληθυσμός του αποδημητικού αυτού είδους να διατηρείται μακροπρόθεσμα,
   4. η κοτανομή και το μέγεθος του πληθυσμού του αποδημητικού αυτού είδους δεν είναι μακριά της ιστορικής εξάπλωσης και του μεγέθους του πληθυσμού του, στο μέτρο που υπάρχουν κατάλληλα οικοσυστήματα και στο μέτρο που αυτό συμβιβάζεται με μία ορθή διαχείριση της άγριας πανίδας.
   5. Η Κατάσταση διατήρησης θεωρείται δυσμενής, όταν ένας από τους όρους που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου αυτής δεν πληρούται.
   6. Κινδυνεύον: το συγκεκριμένο αποδημητικό είδος, το οποίο κινδυνευει να εξαφανισθεί στο σύνολο ή σε σημαντικό τμήμα της ζώνης εξάπλωσής τοu.
   7. Ζώνη εξάπλωσης: το σύνολο των χερσαιών ή υδάτινων περιοχών, στις οποίες ένα αποδημητικό είδος κατοικεί, διαμένει προσωρινά, διασχίζει ή υπερίπταται σε οποιαδήποτε στιγμή κατά μήκος της συνηθισμένης οδού αποδημίας του.
   8. Όικότοπος: οποιαδήποτε περιοχή μέσα στη ζώνη εξάπλωσης κάποιου αποδημητικού είδους, η οποία προσφέρει τις αναγκαίες συνθήκες διαβίωσης στο συγκεκριμένο είδος.
   9. Κράτος της ζώνης εξάπλωσης: κάθε Κράτος και ενδεχόμενα κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος ποu αναφέρεται στην υποπαράγραφο (κ) παρακάτω, το οποίο ασκεί τη δικαιοδοσία του σε οποιοδήποτε τμήμα της ζώνης εξάπλωσης του αποδημητικού είδους ή επίσης κάθε Κράτος, του οποίου τα υπό τη σημαία του πλοία προβαίνουν σε απολήψεις επί του είδους αυτού εκτός των ορίων της εθνικής κυριαρχίας.
   10. Απόληψη: απόληψη, θήρα, αλιεία, σύλληψη, καταδίωξη, φόνος από πρόθεση ή απόπειρα πραγματοποίησης οποιασδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες.
   11. Συμφωνία: Διεθνής Συμφων{α που αναφέρεται στη διατήρηση ενός ή περισσότερων αποδημητικών ειδών υπό την έννοια των άρθρων IV και V της Σύμβασης αυτής.
   12. Μέρος: κάθε Κράτος, καθώς και κάθε Περιφερειακός Οργανισμός Οικονομικής Ολοκλήρωσης που αποτελείται από κυρίαρχα κράτη, που έχει την ικανότητα να διαπραγματευθει, συνάψει και εφαρμόσει διεθνείς συμφωνίες σε θέματα που καλύπτονται από τη Σύμβαση αυτή, έναντι του οποίου ισχύει η Σύμβαση αυτή.
 2. Προκειμένου για θέματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, οι Περιφερειακοί Οργανισμοί Οικονομικής Ολοκλήρωσης που αποτελούν Μέρη της Σύμβασης αυτής, ασκούν στο όνομά τους τα δικαιώματα και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή για τα Κράτη-Μέλη τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις αυτά τα Κράτη-Μέλη δεν είναι δυνατόν να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτό ανεξόρτητα.
 3. Όπου η Σύμβαση αυτή προβλέπει ότι μία απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία δύο τρίτων ή με ομοφωνία των "παρόντων και ψηφιζόντων Μερών", ως τέτοια νοούνται "τα παρόντα Μέρη που εξέφρασαν θετική ή αρνητική ψήφο". Οι αποχές από την ψηφοφορια δεν καταμετρώνται μεταξύ των "παρόντων και ψηφιζόντων Μερών", για τον προσδιορισμό της πλειοψηφίας.

Αρθρο 2 - Βασικές αρχές[Επεξεργασία]

 1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία την οποία έχει η διατήρηση των αποδημητικών ειδών, καθώς και η μεταξύ των Κρατών της ζώνης εξάπλωσης συνεννόηση, όταν αυτό είναι δυνατόν, για τη δρόση που πρέπει να αναληφθεί για το σκοπό αυτόν. Επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα αποδημητικά είδη των οποίων η κατάσταση διατήρησης είναι δυσμενής και λαμβάνουν, ανεξάρτητα ή σε συνεργασία, τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσουν τα είδη αυτά και τον οικότοπό τους.
 2. Τα Μέρη αναγνωρiζουν την ανάγκη λήψης μέτρων ώστε κάποιο αποδημητικό είδος να μην καταστεί κινδυνεύον είδος.
 3. Ειδικότερα τα Μέρη:
  1. θα πρέπει να προωθήσουν την εmστημονική έρευνα σχετικό με τα αποδημητικό είδη, να συνεργάζονται σε αυτήν και να την υποστηρίζουν,
  2. θα προσπαθούν να εξασφαλίσουν άμεση προστασία στα αποδημητικό είδη τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι,
  3. θα καταβόλλουν προσπάθειες για τη σύναψη Συμφωνιών για τη διατήρηση και διαχείριση των αποδημητικών ειδών τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ.

Αρθρο 3 - Κινδυνεύοντα Αποδημητικά είδη: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι[Επεξεργασία]

 1. Το Παράρτημα Ι αναφέρει τα κινδυνεύοντα αποδημητικά είδη.
 2. Ένα αποδημητικό είδος μπορεί να περιληφθεί στο Παράρτημα Ι εάν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων, που να δηλώνουν ότι το είδος αυτό είναι κινδυνεύον.
 3. Ένα αποδημητικό είδος μπορεί να απαλειφθεί από το Παράρτημα Ι όταν η Διάσκεψη των Μερών διαπιστώσει ότι:
  1. αξιόπιστα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων, αποδεικνύουν ότι το είδος δεν είναι πλέον κινδυνεύον, και
  2. το είδος δεν είναι πιθανό να καταστεί ξανά κινδυνεύον ως αποτέλεσμα της έλλειψης προστασίας την οποία συνεπάγεται η διαγραφή του από το Παράρτημα Ι.
 4. Τα Μέρη τα οποία είναι Κράτη της ζώνης εξάπλωσης κάποιου αποδημητικού είδους, που αναγράφεται στο Παράρτημα Ι, θα καταβάλλουν προσπάθειες ώστε:
  1. να διατηρούν και, όπου αυτό είναι δυνατόν και αρμόζει, να επαναφέρουν στην προηγούμενη κατάσταση εκείνους από τους οικοτόπους του είδους που αναφέρθηκε, οι οποίοι είναι σημαντικοί για να απομακρύνουν από αυτόν τον κίνδυνο εξαφάνισης ο οποίος το απειλεί,
  2. να προλαμβάνουν, να εξαλείφουν, να αντισταθμίζουν ή να ελαχιστοποιούν, όπως είναι αυτό κατάλληλο, τα αρνητικά αποτελέσματα από δραστηριότητες ή εμπόδια τα οποία αποτελούν σοβαρή ενόχληση για την αποδημία του είδους ή τα οποία καθιστούν την αποδημία αδύνατη,
  3. στο μέτρο που ε[ναι δυνατόν και αρμόζει, να προλαμβάνουν, να μειώνουν ή να ελέγχουν τους παράγοντες οι οποίοι απειλούν ή είναι πιθανόν να απειλήσουν το είδος που αναφέρθηκε, συμπεριλαμβανομένου του αυστηρού ελέγχου της εισαγωγής εξωτικών ειδών ή του ελέγχου ή της εξάλειψης ήδη εισαχθέντων εξωτικών ειδών.
 5. Τα Μέρη τα οποία είναι Κράτη της ζώνης εξόπλωσης κάποιου αποδημητικού είδους που αναγράφεται στο Παράρτημα Ι απαγορεύουν την απόληψη ατόμων που ανήκουν στο είδος αυτό. Παρεκκλίσεις από την απαγόρευση αυτή είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν μόνον εάν:
  1. η απόληψη πραγματοποιείται για επιστημονικούς σκοπούς,
  2. η απόληψη πραγματοποιείται για τον πολλαπλασιασμό ή την επιβίωση του είδους για το οποίο πρόκειται,
  3. η απόληψη πραγματοποιείται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες εκείνων οι οποίοι χρησιμοποιούν κατά παράδοση το είδος που αναφέρεται για την επιβίωσή τους,
  4. εξαιρετικές περιστάσεις την καθιστούν απαραίτητη. Οι παρεκκλίσεις αυτές οφείλουν να είναι ακριβείς ως προς το περιεχόμενό τους και περιορισμένες τοπικά και χρονικά. Οι απολήψεις αυτές δεν πρέπει να βλάπτουν το είδος.
 6. Η Διάσκεψη των Μερών μπορεί να συνιστά στα Μέρη τα οποία είναι Κράτη της ζώνης εξάπλωσης κάποιου αποδημητικού είδους που αναγράφεται στο Παράρτημα Ι, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο το οποίο κρίνεται κατάλληλο να ωφελήσει το είδος.
 7. Τα Μέρη ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν τη Γραμματεία για κάθε παρέκκλιση που επιτράπηκε κατά τους όρους της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 4 - Αποδημητικά είδη τα οποία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο Συμφωνιών: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ[Επεξεργασία]

 1. Το Παράρτημα ΙΙ απαριθμεί τα αποδημητικά είδη των οποίων η κατάσταση διατήρησης είναι δυσμενής και για τα οποία χρειάζεται η σύναψη Διεθνών Συμφωνιών για τη διατήρηση και διαχείρισή τους, καθώς και εκείνα των οποίων η κατάσταση διατήρησης θα επωφελείτο σημαντικά από τη διεθνή συνεργασία, η οποία θα προέκυmε από μια Διεθνή Συμφωνία.
 2. Όταν δικαιολογείται από τις περιστάσεις, ένα αποδημητικό είδος μπορεί να αναγράφεται τόσο στο Παράρτημα Ι όσο και στο Παράρτημα ΙΙ.
 3. Τα Μέρη τα οποία είναι Κράτη της ζώνης εξάπλωσης των αποδημητικών ειδών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, προσπαθούν να συνάψουν Συμφωνίες,

όταν αυτές είναι δυνατόν να ωφελήσουν τα είδη αυτά. Σκόπιμο είναι να δίδεται προτεραιότητα στα είδη που η κατάσταση διατήρησής τους είναι δυσμενής.

 1. Τα Μέρη καλούνται να αναλάβουν δράση ώστε να συνάψουν Συμφωνίες σχετικές με οποιονδήποτε πληθυσμό ή κάθε γεωγραφικά ξεχωριστό μέρος του πληθυσμού, κάθε είδους ή κάθε κατώτερης ταξινομικής μονάδας άγριων ζώων, άτομα των οποίων διασχίζουν περιοδικά ένα ή περισσότερα σύνορα εθνικής κυριαρχίας.
 2. Ένα αντίγραφο κάθε Συμφωνίας, που συνάπτεται σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, θα διαβιβάζεται στη Γραμματεία.

Αρθρο 5 - Κατευθυντήριες γραμμές για τη σύναψη Συμφωνιών[Επεξεργασία]

 1. Αντικείμενο κάθε Συμφωνίας θα είναι να εξασφαλίσει την επαναφορά ή τη διατήρηση κάποιου αποδημητικού είδους σε ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης. Κάθε Συμφωνία θα πρέπει να αφορά εκείνα τα θέματα διατήρησης ή διαχείρισης του αποδημητικού αυτού είδους, τα οποία επιτρέπουν την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού.
 2. Κόθε Συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της ζώνης εξάπλωσης ορισμένου αποδημητικού είδους και να είναι ανοιχτή σε προσχώρηση όλων των Κρατών της ζώνης εξόπλωσης του είδους αυτού είτε εΙναι Μέρη της Σύμβασης αυτής είτε όχι
 3. Κάθε συμφωνία θα πρέπει. όταν αυτό είναι δυνατόν, να αφορά περισσότερα από ένα αποδημητικά είδη.
 4. Κάθε συμφωνία θα πρέπει:
  1. να προσδιορίζει το αποδημητικό είδος το οποίο αποτελεί το αντικείμενό της,
  2. να περιγράφει τη ζώνη εξάπλωσης και την οδό αποδημίας του αποδημητικού αuτού είδους,
  3. να προβλέπει ότι κάθε Μέρος θα καθορίσει την εθνική αρχή η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την εκτέλεση της Συμφωνίας,
  4. να καθιερώνει, εάν είναι αναγκαίο, τους κατάλληλους θεσμικούς μηχανισμούς, ώστε να προωθεί την επίτευξη των σκοπών της Συμφωνίας, να παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα αυτών των μηχανισμών και να ετοιμάζει αναφορές για τη Διάσκεψη των Μερών,
  5. να προβλέπει διαδικασίες για τη λύση των διαφορών. οι οποίες είναι δυνατόν να προκύψουν μεταξύ των Μερών της Συμφωνίας αυτής,
  6. να απαγορεύει, τουλάχιστον. ως προς οποιοδήποτε αποδημητικό είδος που ανήκει στην τάξη των κητωδών, οποιαδήποτε απόληψη που δεν επιτρέπεται γιά αυτό το αποδημητικό είδος. σύμφωνα προς άλλη πολυμερή Συμφωνία, και να προβλέπει ότι τα Κράτη που δεν αποτελούν Κράτη της ζώνης εξάπλωσης του αποδημητικού αuτού είδους θα δύνανται να προσχωρήσουν στη Συμφωνία.
 5. Κάθε Συμφωνία, όταν αυτό αρμόζει και είναι δυνατόν, μπορεί να προβλέπει μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω:
  1. περιοδικούς ελέγχους της κατάστασης διατήρησης του αποδημητικού είδους που αναφέρεται, καθώς και προσδιορισμό των παραγόντων οι οποίοι είναι σε θέση να βλάψουν αυτήν την κατάσταση διατήρησης,
  2. συντονισμένα σχέδια διατήρησης και διαχείρισης,
  3. ερευνητικές εργασίες επί της οικολογίας και της δυναμικής των πληθυσμών του αποδημητικού αυτού είδους, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις αποδημίες του είδους αυτού,
  4. ανταλλαγή πληροφοριών επί του αποδημητικού είδους που αναφέρεται και ειδικότερα πληροφοριών σχετικών προς τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, καθώς και σχετικών στατιστικών στοιχείων,
  5. διατήρηση και, όταν αυτό είναι αναγκαίο και δυνατόν, αποκατάσταση των οικοτόπων οι οποίοι είναι σημαντικοί για τη διατήρηση μίας ευνοικής κατάστασης διατήρησης, και προστασία των οικοτόπων αυτών από διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου και του αυστηρού ελέγχου της εισαγωγής εξωτικών ειδών βλαπτικών για το εν λόγω αποδημητικό είδος και του ελέγχου εκείνων τα οποία έχοιν ήδη εισαχθεί,
  6. διατήρηση ενός δικτύου οικοτόπων κατάλληλων γι' αυτό το αποδημητικό είδος και ικανοποιητικά κατανεμημένων σε σχέση με τις οδούς αποδημίας,
  7. όπου αυτό είναι επιθυμητό, εξεύρεση νέων οικοτόπων κατάλληλων για το αποδημητικό αυτό είδος η ακόμη επανεισαγωγή του αποδημητικού αuτού είδους σε κατάλληλους οικοτόπους,
  8. εξάλειψη, μέσα στα όρια του δυνατού ή αντιστάθμιση των δραστηριοτήτων και των εμποδίων τα οποία δυσχεραίνουν ή εμποδίζουν την αποδημία,
  9. πρόληψη, μείωση ή έλεγχο των απορρίψεων στον οικότοπο του αποδημητικού αυτού είδους ουσιών βλαβερών για το αποδημητικό αυτό είδος,
  10. μέτρα βασιζόμενα επί οικολογικών αρχών καλά θεμελιωμένων, που αποβλέπουν στην άσκηση ελέγχου και διαχείρισης των αποληψεων οι οποίες πραγματοποιούνται επί του αποδημητικού αυτού είδους,
  11. καθιέρωση διαδικασιών για συντονισμό των ενεργειών για την καταστολή των παρόνομων απολήψεων,
  12. ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με σοβαρές απειλές προς το αποδημητικό αυτό είδος,
  13. επείγουσες διαδικασίες που επιτρέπουν τη γρήγορη και σημαντική ενίσχυση των μέτρων διατήρησης, σε περίπτωση που η κατάσταση διατήρησης του αποδημητικού αυτού είδους θιγεί σοβαρά,
  14. μέτρα που βοηθούν στο να καταστούν γνωστά στο κοινό τα περιεχόμενα και οι σκοποί της Συμφωνίας.

Αρθρο 6 - Κράτη της ζώνης εξάπλωσης[Επεξεργασία]

 1. Η Γραμματεία, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες τις οποίες δέχεται από τα Μέρη, κρατεί ενήμερο έναν κατάλογο των Κρατών της ζώνης εξάπλωσης των αποδημητικών ειδών που αναφέρονται στα Παραρήματα Ι και ΙΙ.
 2. Τα Μέρη ενημερώνουν τη Γραμματεία για τα αποδημητικό είδη που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, ως προς τα οποία αυτά θεωρούνται Κράτη της ζώνης εξάπλωσης.

Προς το σκοπό αυτόν δίνουν. μεταξύ άλλων, πληροφορίες για τα υπό τη σημαία τους πλοίο, τα οποίο, εκτός των ορίων της εθνικής τους κυρίαρχίας, πραγματοποιούν απολήψεις επί των αποδημητικών ειδών που αναφέρονται και. εφόσον είναι δυνατόν. για τα μελλοντικά σχέδιά τους σχετικά με τις απολήψεις αυτές.

 1. Τα Μέρη τα οποία είναι Κράτη της ζώνης εξάπλωσης αποδημητικών ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ή στο Παράρτημα ΙΙ θα πληροφορούν τη Διάσκεψη των Μερών μέσω της Γραμματείας, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από κάθε τακτική σύνοδο της Διάσκεψης. για τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν για να εφαρμόσουν τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής έναντι των ειδών αυτών.

Αρθρο 7 - Διάσκεψη των Μερών[Επεξεργασία]

 1. Η Διάσκεψη των Μερών αποτελεί το όργανο λήψης αποφάσεων της Σύμβασης αυτής.
 2. Η Γραμματεία συγκαλεί σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών δύο χρόνια το αργότερο μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης αυτής.
 3. Στη συνέχεια η Γραμματεία συγκαλεί μέσα σε διαστήματα τριών το πολύ ετών τακτικές συνόδους της Διάσκεψης των Μερών. εκτός εάν η Διάσκεψη αποφασίσει διαφορετικά, και έκτακτες συνόδους της Διάσκεψης οποτεδήποτε. εφόσον το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών το ζητήσει εγγράφως.
 4. Η Διάσκεψη των Μερών Καταρτlζει τον οικονομικό κανονισμό της Σύμβασης αυτής και τον υποβάλλει σε τακτική αναθεώρηση. Η Διάσκεψη των Μερών σε κάθε τακτική σύνοδο εγκρ!νει τον προίiπολογισμό της επόμενης χρήσης. Κάθε Μέρος συμμετέχει στον προϋπολογισμό. με συντελεστή ο οποίος θα καθορισθεί από τη Διάσκεψη. Ο οικονομικός κανονισμός, περιλαμβανομένων και των διατάξεων περί προϋπολογισμού και σuντελεστή συμμετοχής, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτού. υιοθετούνται με ομοφωνία των Μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν.
 5. Σε κάθε σύνοδο η Διάσκεψη των Μερών προβαίνει σε έλεγχο της εφαρμογής της Σύμβασης αυτής και μπορεί ιδιαίτερα:
  1. να κάνει απολογισμό και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των αποδημητικών ειδών,
  2. να κάνει απολογισμό της προόδου στον τομέα της διατήρησης των αποδημητικών ειδών και ιδιαίτερα εκείνων τα οποία αναγράφονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ,
  3. να υιοθετεί κατάλληλες ρυθμίσεις και να παρέχει όλες τις απαραίτητες κατευθυντήριες οδηγίες προς το Επιστημονικό Συμβούλιο και τη Γραμματεία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
  4. να δέχεται και να εξετάζει κάθε έκθεση που παρουσιάζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο, τη Γραμματεία, κάθε Μέρος ή κάθε όργανο που συγκροτείται σύμφωνα με μία Συμφωνία,
  5. να απευθύνει συστάσεις προς τα Μέρη ώστε να βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης των αποδημητικών ειδών και να κάνει έλεγχο των προόδων, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από την εφαρμογή των Συμφωνιών,
  6. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει συναφθεί Συμφωνία, συνιστά τη σύγκληση συνόδων των Μερών τα οποία είναι Κράτη της ζώνης εξάπλωσης κάποιου αποδημητικού είδους ή ομάδας αποδημητικών ειδών, προκειμένου να συζητήσουν τα μέτρα τα οποία προορίζονται να βελτιώσουν την κατάσταση διατήρησης των ειδών αυτών,
  7. να κάνει συστάσεις προς τα Μέρη ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της Σύμβασης αυτής,
  8. να αποψασίζει οποιοδήποτε συμπληρωματικό μέτρο, απαραίτητο για την πραγματοποίηση των σκοπών της Σύμβασης αυτής.
 6. Η Διάσκεψη των Μερών σε κάθε σύνοδό της θα ορίζει την ημερομηνία και τον τόπο της επόμενης συνόδου.
 7. Κάθε σύνοδος της Διάσκεψης των Μερών συντάσσει και υιοθετεί έναν εσωτερικό κανονισμό για την ίδια αυτή σύνοδο. Οι αποφάσεις της Διάσκεψης των Μερών λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόντων Μερών, εκτός από όπου προβλέπεται διαφορετικό στη Σύμβαση αυτήν.
 8. Ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, οι εξειδικευμένες οργανώσεις αυτού, το Διεθνές Γραφείο Ατομικής Ενέργειας και κάθε Κράτος το οποίο δεν είναι Μέρος στη Σύμβαση αυτήν και, όσον αφορά κάθε Συμφωνία, το όργανο που ορίστηκε από τα Μέρη της Συμφωνίας, μπορούν να αντιπροσωπεύονται στις συνόδους της Διάσκεψης των Μερών ως παρατηρητές.
 9. Στις συνόδους της Διάσκεψης των Μερών μπορεί να αντιπροσωπευθεί με παρατηρητές, αφού ειδοποιήσει τη Γραμματεία για τις προθέσεις του, εκτός εάν το ένα τρίτο τουλάχιστον των Μερών αντιτίθεται, κάθε φορέας τεχνικά καταρτισμένος στον τομέα της προστασίας, της διατήρησης και της διαχείρισης των αποδημητικών ειδών και που μπορεί να είναι:
  1. διεθνής οργανισμός ή οργάνωση, κυβερνητικός ή μη κυβερνητικός, καθώς και εθνικός κυβερνητικός οργανισμός ή οργάνωση,
  2. εθνικός οργανισμός ή οργάνωση, μη κυβερνητικός, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος για το σκοπό αυτόν από το Κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Οι παρατηρητές αυτοί όταν γίνουν δεκτοί έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη σύνοδο χωρίς ψήφο.

Αρθρο 8 - Το Επιστημονικό Συμβούλιο[Επεξεργασία]

 1. Η Διάσκεψη των Μερών, κατά την πρώτη σύνοδό της, συγκροτεί ένα Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο γνωμοδοτεί επί επιστημονικών θεμάτων.
 2. Κάθε Μέρος μπορεί να ορίσει έναν εμπειρογνώμονα ως μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο περιλαμβάνει εξάλλου εμπειρογνώμονες, επιλεγμένους και ορισμένους ως μέλη από τη

Διάσκεψη των Μερών. Ο αριθμός των εμπειρογνωμόνων, τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή τους και η διάρκεια της εντολής τους προσδιορίζονται από τη Διάσκεψη των Μερών.

 1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση της ΓραμματεΙας, όταν το ζητήσει η Διάσκεψη των Μερών.
 2. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του, υποκείμενο στην έγκριση της Διάσκεψης των Μερών.
 3. Η Διάσκεψη των Μερών αποφασίζει για τις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου, οι οποίες μεταξύ άλλων μπορούν να περιλαμβάνουν και τα εξής:
  1. να παρέχει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις στη Διάσκεψη των Μερών, στη Γραμματεία, και ύστερα από έγκριση της Διάσκεψης των Μερών,

σε κάθε όργανο δημιουργούμενο συμφώνως προς τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής ή σύμφωνα προς τις διατάξεις μίας Συμφωνίας, καθώς επίσης σε οποιοδήποτε Μέρος,

  1. να προτείνει επιστημονική έρευνα, καθώς και συντονισμό της επιστημονικής έρευνας για τα αποδημητικά είδη, να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών αυτών εργασιών για να διαπιστώσει την κατάσταση διατήρησης των αποδημητικών ειδών και να αναφέρει στη Διάσκεψη των Μερών αυτήν την κατάσταση διατήρησης, καθώς και τα μέτρα που μπορούν να τη βελτιώσουν,
  2. να προτείνει στη Διάσκεψη των Μερών τα αποδημητικά είδη τα οποία πρέπει να περιληφθούν στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ και να πληροφορεί τη Διάσκεψη των Μερών για τη ζώνη εξάπλωσης των ειδών αυτών,
  3. να προτείνει στη Διάσκεψη των Μερών ειδικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στις Συμφωνίες για τα αποδημητικά είδη,
  4. να προτείνει στη Διάσκεψη των Μερών τα μέτρα τα οπο[α είναι κατάλληλα να επιλύσουν προβλήματα σχετικά με τις επιστημονικές πλευρές της εφαρμογής της Σύμβασης αυτής και ιδιαίτερα τα προβλήματα που αναφέρονται στους οικότοπους των αποδημητικών ειδών.

Αρθρο 9 - Η Γραμματεία[Επεξεργασία]

 1. Ιδρύεται Γραμματεία για τις ανάγκες της Σύμβασης αυτής.
 2. Κατά την έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον φροντίζει να εξασφαλίσει τη Γραμματεία. Στο μέτρο και με τον τρόπο που κρίνεται κατάλληλο, θα μπορεί να ζητά τη συνδρομή κατάλληλων διεθνών ή εθνικών οργαvισμών και οργανώσεων, κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών, τεχνικά καταρτισμένων στον τομέα της προστασίας, της διατήρησης ή της διαχείρισης της άγριας πανίδας.
 3. Στην περίπτωση που το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον δεν είναι πλέον σε θέση να παρέχει τη Γραμματεία, η Διάσκεψη των Μερών θα ενεργεί κατάλληλα για την εξασφάλιση της Γραμματείας με άλλο τρόπο.
 4. Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας είναι οι εξής:
  1. ι) Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σύγκληση των συνόδων της Διάσκεψης των Μερών και προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη λειτουργία των συνόδων αυτών, ίί) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη σύγκληση του Επιστημονικού Συμβουλίου και προσφέρει τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη λειτουργία των συνόδων αυτών.
  2. Διατηρεί σχέσεις με τα Μέρη, τους οργανισμούς οι οποίοι ιδρύονται ούμφωνα με τις Συμφωνίες και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα αποδημητικό είδη, και ενθαρρύνει τις σχέσεις μεταξύ αυτών.
  3. Προμηθεύεται από οποιαδήποτε κατάλληλη πηγή, εκθέσεις και άλλες πληροφορίες, οι οποίες θα διευκολύνουν τους στόχους και την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη διόδοση που τους αρμόζει.
  4. Καλεί την προσοχή της Διάσκεψης των Μερών σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής.
  5. Ετοιμάζει, για τη Διάσκεψη των Μερών, εκθέσεις για τις εργασίες της Γραμματείας και την εφαρμογή της Σύμβασης.
  6. Καταρτίζει και δημοσιεύει τον κατάλογο των Κρατών της ζώνης εξάπλωσης όλων των αποδημητικών ειδών που είναι καταχωρημένα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.
  7. Προωθεί τη σύναψη Συμφωνιών υπό την καθοδήγηση της Διάσκεψης των Μερών.
  8. Καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των Μερών κατάλογο των Συμφωνιών και εάν το ζητήσει η Διάσκεψη των Μερών, δίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις Συμφωνlες.
  9. Συντάσσει και δημοσιεύει κατάλογο των συστάσεων οι οποίες προτάθηκαν από τη Διάσκεψη των Μερών, σε εφαρμογή των υποπαραγράφων (ε), (στ), (ζ) της παρ. 5 του άρθρου 7, καθώς και των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται σε εφαρμογή της υποπαραγράφου (η) της ίδιας παραγράφου.
  10. Προμηθεύει στο κοινό πληροφορίες σχετικές με τη Σύμβαση αυτή και τους σκοπούς της.
  11. Εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε αυτή κατά τους όρους της Σύμβασης αυtής ή από τη Διάσκεψη των Μερών.

Αρθρο 10 - Τροποποιήσεις της Σύμβασης[Επεξεργασία]

 1. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιείται σε κάθε σύνοδο τακτική ή έκτακτη της Διάσκεψης των Μερών.
 2. Προτάσεις για τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν από κάθε Μέρος.
 3. Το κείμενο κόθε πρότασης τροποποίησης που συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση κοινοποιείται στη Γραμματεία τουλόχιστον εκατόν πενήντα ημέρες πριν από τη σύνοδο κατά την οποία πρόκειται να εξετασθεί και κοινοποιείται αμέσως από τη Γραμματεία προς όλα τα Μέρη. Κάθε παρατήρηση επί του κειμένου της τροποποίησης, από τα Μέρη, κοινοποιείται στη Γραμματεία τουλάχιστον εξήντα ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου. Η Γραμματεία, αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, κοινοποιεί στα Μέρη όλες τις παρατηρήσεις τις οποίες έχει λάβει μέχρι την ημέρα εκείνη.
 4. Οι τροποποιήσεις γίνονται δεκτές κατά την πλειοψηφία των δύο τρίτων των Μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν,
 5. Κάθε τροποποίηση που γίνεται δεκτή τίθεται σε ισχύ, έναντι όλων των Μερών τα οποία την ενέκριναν, την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα. που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο τρίτα των Μερών έχουν καταθέσει στο Θεματοφύλακα πράξη έγκρισης.'Εναντι κάθε Μέρους το οποίο καταθέτει πράξη έγκρισης μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα δύο τρίτα των

Μερών έχουν καταθέσει πράξη έγκρισης, η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα μετά την κατάθεση της πράξης έγκρισης από το Μέρος αυτό.

Αρθρο 11 - Τροποποιήσεις των Παραρτημάτων[Επεξεργασία]

 1. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ μπορεί να τροποποιούνται σε οποιαδήποτε σύνοδο. τακτική ή έκτακτη. της Διάσκεψης των Μερών.
 2. Κάθε Μέρος μπορεί να παρουσιάσει πρόταση τροποποίησης.
 3. Το κείμενο κάθε πρότασης τροποποίησης. που συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση συνταγμένη βάσει των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων,

κοινοποιείται στη Γραμματεία τουλάχιστον εκατόν πενήντα ημέρες πριν από τη σύνοδο κατά την οποία θα εξετασθει, και κοινοποιείται άμεσα από τη Γραμματεία στα Μέρη. Κάθε παρατήρηση επί του κειμένου της πρότασης τροποποίησης, που προέρχεται από τα Μέρη, κοινοποιείται στη Γραμματεiα τουλάχιστον εξήντα ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου. Η Γραμματεία. αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, Κοινοποιεi στα Μέρη όλες τις παρατηρήσεις τις οποίες έχει λάβει μέχρι εκείνη την ημέρα.

 1. Οι τροποποιήσεις γίνονται δεκτές με πλειοψηφία των δύο τρίτων των Μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν.
 2. Η τροποποίηση των Παραρτημάτων τίθεται σε ισχύ έναντι όλων των Μερών, εκτός εκείνων τα οποία έχουν εκφράσει επιφύλαξη σύμφωνα με την παράγραφο 6 παρακάτω. ενενήντα ημέρες μετά τη σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών κατά την οποία έγινε αποδεκτή.
 3. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας των ενενήντα ημερών, που προβλέπεται από την παράγραφο 5 παραπάνω, κάθε Μέρος μπορεί. με γραπτή γνωστοποίηση προς το Θεματοφύλακα, να διατυπώσει εmφύλαξη στην τροποποίηση αυτή. Η επιφύλαξη σε κάποια τροποποίηση μπορεί να ανακληθεί με γραπτή γνωστοποίηση προς το Θεματοφύλακα. Η τροποποίηση θα τεθεi σε ισχύ έναντι του Μέρους αυτού ενενήντα ημέρες μετά την ανάκληση της εmφύλαξης.

Αρθρο 12 - Επιπτώσεις της Σύμβασης στις διεθνείς Συμβάσεις και τις Εθνικές νομοθεσίες[Επεξεργασία]

 1. Καμία διάταξη της Σύμβασης αυτής δεν μπορεi να επηρεάσει την κωδικοποίηση και την κατάρτιση του δικαίου της θόλασσας από τη Συνδιόσκεψη των Ηνωμένων Εθνών επι του δικαίου της θόλασσας, η οποία συστήθηκε σε εφαρμογή του ψηφίσματος 2750 C (XXV) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ούτε και τις νόμιμες διεκδικήσεις και θέσεις, παρούσες ή μέλλουσες. οποιουδήποτε Κράτους, σχετικά με το δίκαιο της θάλασσας, καθώς και με τη φύση και την έκταση της παράκτιας αρμοδιότητος κα! της αρμοδιότητας την οποία ασκεi επί των υπό τη σημαία του πλοίων.
 2. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεόζουν καθόλου τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από κάθε υπάρχουσα Συνθήκη, Σύμβαση ή Συμφωνία.
 3. Οι διατάξεις της Σύμβασης αυτής δεν επηρεάζουν το δικαίωμα των Μερών να υιοθετούν αυστηρότερο μέτρα σχετικά με τη διατήρηση των αποδημητικών

ειδών που αναφέρονταΙ στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, ή να υιοθετούν μέτρα για τη διατήρηση ειδών που δεν αναγράφονται στα Παραρτηματα Ι και ΙΙ.

Αρθρο 13 - Επίλυση διαφορών[Επεξεργασία]

 1. Κάθε διαφορά, η οποία προκύπτει μεταξύ δύο ή περισσότερων Μερών της Σύμβασης αυτής, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή των διατάξεων αυτής, αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων Μερών.
 2. Εάν η διαφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 1, τα Μέρη μπορούν με κοινή συμφωvία, να υποβάλλουν τη διαφορά σε διαιτησία, ιδιαίτερα στη διαιτησία του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου της Χάγης, της διαιτητικής απόφασης έχουσας δεσμευτική ισχύ για τα Μέρη αυτά.

Αρθρο 14 - Επιφυλάξεις[Επεξεργασία]

 1. Οι διατάξεις της Σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο γενικών επιφυλάξεων. Ειδικές επιφυλάξεις είναι δυνατόν να διατυπωθούν μόνο σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11.
 2. Κάθε Κράτος ή κάθε Περιφερειακός Οργανισμός Οικονομικής Ολοκλήρωσης κατά την κατάθεση της πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, μπορεί να διατυπώσει ειδική επιφύλαξη έναντι της αναγραφής οποιουδήποτε αποδημητικού είδους είτε στο Παράρτημα Ι είτε στο Παράρτημα ΙΙ είτε και στα δύο.

Το Κράτος αυτό δεν θα θεωρείται Μέρος ως προς το αντικείμενο της επιφύλαξης μέχρι την εκπνοή προθεσμίας ενενήντα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Θεματοφύλακας κοινοποιεί στα Μέρη την ανάκληση της επιφύλαξης αυτής.

Αρθρο 15 - Υπογραφή[Επεξεργασία]

Η Σύμβαση αυτή θα παραμείνει ανοικτή στη Βόννη για υπογραφή από όλα τα Κράτη και από κάθε Περιφερειακό Οργανισμό Οικονομικής Ολοκλήρωσης μέχρι τις 22 Ιοuνίου 1980.

Αρθρο 16 - Κύρωση, Αποδοχή, Έγκριση[Επεξεργασία]

Η Σύμβαση αυτή υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στην Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμαviας η οποία τελεί χρέη Θεματοφύλακα.

Αρθρο 17 - Προσχώρηση[Επεξεργασία]

Η Σύμβαση αυτή είναι ανοικτή για προσχώρηση σε όλα τα Κράτη και τους Περιφερειακούς Οργανισμούς Οικονομικής Ολοκλήρωσης οι οποίοι δεν την έχουν υπογράψει, ως τις 22 lουνΙου 1980. Οι πράξεις προσχώρησης θα κατατίθενται στο Θεματοφύλακα.

Αρθρο 18 - Θέση σε ισχύ[Επεξεργασία]

 1. Η Σύμβαση αυτή τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατάθεσης της δέκατης πέμπτης πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης στο Θεματοφύλακα.
 2. Έναντι οποιουδήποτε Κράτους ή Περιφερειακού Οργανισμού Οικονομικής Ολοκλήρωσης που θα κυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει τη Σύμβαση αυτή ή που θα προσχωρήσει σε αυτήν μετά τήν κατάθεση τής δέκατης πέμπτης πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η Σύμβαση αυτή τίθεται σε ισχύ την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί τήν κατάθεση της πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης,

Αρθρο 19 - Καταγγελία[Επεξεργασία]

Κάθε Μέρος μπορεί να καταγγειλει οποτεδήποτε τη Σύμβαση αυτή με γραπτή γνωστοποίηση που θα απευθύνεται στο Θεματοφύλακα. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά τη λήψη της γνωστοποίησης αυτής από το Θεματοφύλακα.

Αρθρο 20 - Θεματοφύλακας[Επεξεργασία]

 1. Το πρωτότυπο κείμενο της Σύμβασης αυτής στή γερμανική, αγγλική, ισπανική, γαλλική και ρωσική, εξίσου αυθεντικό σε όλες τις γλώσσες, κατατίθεται στο Θεματοφύλακα, ο οποίος μεριμνά για την αποστολή επίσημων αντιγράφων όλων των κειμένων σε όλα τα Κράτη και σε όλους τους Περιφερειακούς Οργανισμούς Οικονομικής Ολοκλήρωσης οι οποίοι την έχουν υπογράψει ή έχουν καταθέσει πράξη προσχώρησης.
 2. Ο Θεματοφύλακος, μετά οπό συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενες Κυβερνήσεις θα ετοιμάσει τα επίσημα αντίγραφα του κειμένου της Σύμβασης αυτής στην αραβική και την κινεζική.
 3. Ο Θεματοφύλακας ενημερώνει όλα τα Κράτη και τους Περιφερειακούς Οργανισμούς Οικονομικής Ολοκλήρωσης, που υπογράφουν τη Σύμβαση ή προσχωρούν σε αυτήν, καθώς επίσης και τη Γραμματεία, για κάθε υπογραφή, κατάθεση πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, για την έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής, για κάθε τροποποίηση, για κάθε επιφύλαξη και για κάθε γνωστοποίηση καταγγελίας που έγινε.
 4. Από την έναρξη της ισχύος της Σύβασης αυτής ένα επίσημο αντίγραφο αυτής θα διαβιβασθεί από το Θεματοφύλακα στη Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την καταχώριση και τη δημοσίευσή της σύμφωνα προς το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι γι' αυτό, υπέγραψαν τη Σύμβαση αυτή.

Βόννη, 23 lουνίου 1979

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ[Επεξεργασία]

(όπως τροποποιήθηκαν από τη Διάσκεψη των Μερών το 1985, 1988, 1991, 1994 και 1997)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι[Επεξεργασία]

( Κινδυνεύοντα Αποδημητικά είδη ) Το Παράρτημα Ι αναφέρει τα κινδυνεύοντα αποδημητικά είδη.

Ερμηνεία

 1. Τα αποδημητικά είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα αυτό αναφέρονται:
  1. με το όνομα του είδους ή του υποείδους, ή
  2. με το σύνολο των αποδημητικών ειδών το οποία ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική μονάδα ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.
 2. Αλλες αναφορές σε ταξινομικές μονάδες ανώτερες του είδους, δίνονται μόνο για λόγους "(s.l.)" σημαίνει ότι η επιστημονική ονομασία χρησιμοποιείται με την ευρεία της έννοια.
 3. Ένας αστερίσκος (*) ο οποίος ακολουθεί το όνομα ενός είδους υποδεικνύει ότι το είδος αυτό ή ένας ξεχωριστός πληθυσμός του είδους αυτού, ή μία ανώτερη ταξινομική μονάδα που περιλαμβάνει το είδος αυτό, αναφέρεται και στο Παράρτημα II.


-Οι λατινικές λέξεις με ένα τετραγωνάκι, αφορούν τάξεις -Οι λατινικές λέξεις με κατάληξη σε -idae αφορούν οικογένειες -Οι λατινικές λέξεις με κατάληξη σε -inae αφορούν υπο-οικογένειες

MAMMALIA - Θηλαστικά[Επεξεργασία]

 • CHIROPTERA
  • Molossidae
   • Τadarida brasiliensis
 • PRIMATES
  • Pongidae
   • Gorilla gorilla beringei
 • CETACEA
  • Pontoporiidae
   • Pontoporia blainvillei
  • Balaenopteridae
   • Balaenoptera musculus
  • Balaenidae
   • Balaena mysticetus
   • Eubalaena glacialis
   • Eubalaena australis
 • CARNIVORA
  • Mustelidae
   • Lutra felina
   • Lutra provocax
   • Felidae
   • Pantera uncia
 • PINNIPEDIA
  • Phocidae
   • Monachus monachus
 • PERISSODACTYLA (Περισσοδάκτυλα)
  • Equidae
   • Equus grevyi
 • ARTIODACTYLA (Αρτιοδάκτυλα)
  • Camelidae
   • Vicugna vicugna (εξαιρουμένων των πληθυσμών του Περού)
  • Cervidae (Ελαφίδες)
   • Cervus elaphus barbarus
   • Hippocamelus bisulcus
  • Bovidae
   • Bos sauveli
   • Bos grυnniens
   • Addax nasomaculatus
   • Gazella cuvieri
   • Gaszella dama
   • Gazella dorcas (μόνο πληθυσμοί της Βορειοδυτικής Αφρικής)
   • Gazella leptoceros
   • Oryx dammah

AVES (Πτηνά)[Επεξεργασία]

 • SPHENISCIFORMES
  • Spheniscidae
   • Spheniscus humboldti
 • PROCELLARIIFORMES
  • Diomedeidae
   • Diomedea albatrus
   • Diomedea amsterdamensis
  • Procellariidae
   • Pterοdrοma cahow
   • Pterοdrοma phaeopygia
 • PELECANIFORMES (Πελεκανόμορφα)
  • Pelecanidae
   • Pelecanus crispus
   • Pelecanus onocrotalus (μόνο πληθυσμοί της Παλαιοαρκτικής)
 • CICONIIFORMES (Πελαργόμορφα)
  • Ardeidae
   • Egretta eulophotes
  • Ciconiidae
   • Ciconia boyciana
  • Threskiornithidae
   • Geronticus eremita .
 • PHOENICOPTERIFORMES (Φοινικοπτερόμορφα)
  • Phoenicορteridae
   • Phοenίcoparrus andinus
   • Phοenicορarrυs jamesi
 • ANSERIFORMES (Χηνόμορφα)
  • Anatidae
   • Anser erythropus
   • Branta rυficollis
   • Chloephaga rυbidίceps
   • Marmaronetta angustirostris
   • Aythya nyroca
   • Polysticta stelleri
   • Οxyura leucocephala
 • FALCONIFORMES (Ιερακόμορφα)
  • Accipitridae
   • Haliaeetus albicilla
   • Haliaeetus peIagicus
   • Aquila clanga
   • Aquila heliaca
  • Falconidae
   • Falco naumanni
 • GRUIFORMES (Γερανόμορφα)
  • Gruidae
   • Grυs japonensis
   • Grυs leυcogeranus
   • Grυs nigricollis
  • Rallidae
   • Sarothrυra ayresi
   • Otididae
   • Chlamydotis undulata (μόνο πληθυσμοί της Βορειοδυτικής Αφρικής)
   • Otis tarda (πληθυσμός της Κεντρικής Ευρώπης)
 • CHARADRIIFORMES (Χαραδριόμορφα)
  • Charadriidae
   • Chettusia gregaria
  • Scolopacidae
   • Numenius borealis
   • Numenius tenuirostris
 • LARIFORMES (Γλαρόμορφα)
  • Laridae
   • Larus atlanticus
   • Larus audouinii
   • Larus Leucophthalmus
   • Larus relictus
   • Larυs saundersi
  • Alcidae
   • Synthliboramphus wυmizusume
 • PASSERIFORMES (Στρουθιόμορφα)
  • Hirundinidae
   • Hirundo atrocaerulea
  • Sylviidae
   • Acrocephalus paludicola
  • Parulidae
   • Dendroica kirtlandi
  • Fringillidae
   • Serinus syriacus

REPTILIA (Ερπετά)[Επεξεργασία]

 • TESTUDINATA
  • Cheloniidae
   • Chelonia mydas
   • Caretta caretta
   • Eretmochelys imbricata
   • Lepidochelys kempii
   • Lepidochelys olivacea
   • DermocheIyidae
   • Dermochelys coriacea
   • Pelomedusidae
   • Podocnemis expansa (μόνο πληθυσμοί της ανώτερης λεκάνης του Αμαζονίου)
 • CROCODYLIA
  • Gavialidae
   • Gavialis gangeticus

PISCES[Επεξεργασία]

 • SILURIFORMES
  • Schilbeidae
   • Pangasianodon gigas

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II[Επεξεργασία]

( Αποδημητικά είδη τα οποία πρέπει να αποτελούν αντικείμενο Συμφωνιών ) (Στο Παράρτημα ΙΙ απαριθμούνται τα αποδημητικά είδη των οποίων η κατάσταση διατήρησης είναι δυσμενής και για τα οποία χρειάζεται η σύναψη Διεθνών Συμφωνιών για τη διατήρηση και διαχείρισή τους,...)

Ερμηνεία

 1. Τα αποδημητικό είδη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα αυτό αναφέρονται:
  1. με το όνομα του είδους ή του uποείδους, ή
  2. με το σύνολο των αποδημητικών ειδών τα οποία ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική μονόδα ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής. Εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικό, όπου αναφέρεται ταξινομική μονάδα ανώτερη του είδους, εννοείται ότι όλα τα αποδημητικά είδη που ανήκουν σε αυτήν την ταξινομική μονάδα θα μπορούσαν να ωφεληθούν σημαντικά από τη σύναψη ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ.
 2. Η σύντμηση "spp": μετά από το όνομα μιας οικογένειας ή ενός γένους υποδηλώνει όλα τα αποδημητικά είδη που ανήκουν σε αυτήν την οικογένεια ή σε αυτό το γένος.
 3. Αλλες αναφορές σε ταξινομικές μονάδες ανώτερες του είδους δίνονται μόνο για λόγους πληροφοριακούς ή ταξινομικούς.
 4. Η σύντμηση "(s.l.)" σημαίνει ότι η εmστημονική ονομασία χρησιμοποιείται με την ευρεία της έννοια.
 5. Ένας αστερίσκος (*) ο οποίος ακολουθεί το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής μονάδας υποδεικνύει ότι το είδος αυτό ή ένας ξεχωριστός πληθυσμός του είδους αυτού ή ένα ή περισσότερο είδη που ανήκουν σε αυτήν την ανώτερη ταξινομική μονάδα περιλαμβόνονται στο Παράρτημα Ι.

MAMMALIA[Επεξεργασία]

 • CHIROPTERA
  • Rhinolophidae R. spp. (μόνο Ευρωπαίκοί πληθυσμοί)
  • Vespertlίοnίdae ν. spp. (μόνο Ευρωπαίκοί πληθυσμοί)
  • Molossidae
   • Tadarida teniotis
 • CETACEA
  • Platanistidae
   • Platanista gangetica
  • Pontoporiidae
   • Pontoporίa blainvίllei
  • Iniidae
   • Inia geoffrensis
  • Monodontidae
   • Delphinapterus leucas
   • Monodon monoceros
  • Phocoenidae
   • Phocoena phocoena (πληθυσμοί της Βόρειας και της Βαλτικής θάλασσας, του δυτικού Βόρειου Ατλαντικού, και της Μαύρης Θάλασσας)
   • Phocoena spinipinnis
   • Phocoena dioptrica
   • Neophocaena phocaenoides
   • Phocoenoides dalli
  • Delphinidae
   • Sousa chinensis
   • Sousa teuszii
   • Sotalia fluviatilis
   • Lagenorhynchus albirostris (μόνο πληθυσμοί της Βόρειας και της Βαλτικής θόλασσας)
   • Lagenorhynchus acutus (μόνο πληθυσμοί της Βόρειας και της Βαλτικής Θάλασσας)
   • Lagenorhynchus obscurus
   • Lagenorhynchus australis
   • Grampus griseus (μόνο πληθυσμοί της Βόρειας και της Βαλτικής Θάλασσας)
   • Tursiops truncatus (πληθυσμοί της Βόρειας και της Βαλτικής Θάλασσας, της Δυτικής Μεσογεlου και της Μαύρης Θόλασσας)
   • Stenella attenuata (πληθυσμός των τροπικών περιοχών του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού)
   • Stenella longirostris (πληθυσμοί των τροπικών περιοχών του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού)
   • Stenella coeruleoalba (πληθυσμοί των τροmκών περιοχών του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού και της Δυτικής Μεσογείου)
   • Delphinus delphis (πληθυσμοί της Βόρειας και της Βαλτικής Θάλασσας, της Δυτικής Μεσογείου, της Μαύρης Θόλασσας και των τροπικών περιοχών του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού)
   • Drcaella brevirostris
   • Cephelorhynchus commersonii (πληθυσμός της Νοτίου Αμερικής)
   • Cephalorhynchus eutropia
   • Cephalorhynchus heavisidii
   • Orcinus orca (πληθυσμοί του ανατολικού Βόρειου Ατλαντικού και του ανατολικού Βόρειου Ειρηνικού Ωκεανού)
   • Globicephala meles (μόνο πληθυσμοl της Βόρειας και της Βαλτικής Θόλασσας
  • Ziphiidae
   • Berardius bairdii
   • Hyperoodon ampulfatus
 • PINNIPEDIA
  • Phocidae
   • Phoca vitulina (μόνο πληθυσμοί της Βαλτικής και της θάλασσας του Βόντεν)
   • Hafichoerus grypus (μόνο πληθυσμοί της Βαλτικής θάλασσας)
   • Monachus monachus
 • PROBOSCIDAE
  • Elephantidae
   • Loxodonta africana
 • SIRENIA
  • Dugongidae
   • Dugong dugon
 • ARTIODACTYLA
  • Camelidae
   • Vicugna vicugna
  • Bovidae
   • Oryx dammah
   • Gazella gazella (μόνο Ασιατικοί πληθυσμοί)

AVES - Πτηνά[Επεξεργασία]

 • SPHENISCIFORMES
  • Spheniscidae
   • Spheniscus demersus
 • GAVIIFORMES (Γαβιόμορφα)
  • Gavidae
   • Gavia stellata (πληθυσμοί της Δυτικής Παλαιοαρκτικής)
   • Gaνίa arctica arctica
   • Gaνίa arctica suschkini
   • Gavia immer immer (πληθυσμός της Βορειοδυτικής Ευρώπης)
   • Gaνίa adamsii (πληθυσμός της Δυτικής Παλαιοαρκτικής)
 • PODICIPEDIFORMES (Πυγόμορφα)
  • Podicipedidae
   • Podiceps grisegena grisegena
   • Podiceps auritus (πληθυσμοί της Δυτικής Παλαιοαρκτικής)
 • PROCELLARIIFORMES
  • Diomedeidae
   • Diomedea exulans
   • Diomedea epomophora
   • Diomedea irrorata
   • Diomedea nigripes
   • Diomedea immutabilis
   • Diomedea melanophris
   • Diomedea bulleri
   • Diomedea cauta
   • Diomedea chlororynchos
   • Diomedea chrysostoma
   • Phoebetria fusca
   • Phoebetria palpebrata
 • PELECANIFORMES (Πελεκανόμορφα)
  • Phalacrocoracidae
   • Phalacrocorax nigrogularis
   • Phalacrocorax pygmaeus
  • Pelecanidae
   • Pelecanus onocrotalus (πληθυσμοί της Δυτικής Παλαιοαρκτικής)
   • Pelecanus Crispus
 • CICONIFORMES (Πελαργόμορφα)
  • Ardeidae
   • Botaurus stellaris stellarίs (πληθυσμοί της Δυτικής Παλαιοαρκτικής)
   • Ixobrychus mίnutus minutus (πληθυσμοί της Δυτικής Παλαιοαρκτικής)
   • Ixobrychus sturmii
   • Ardeola rufiventrίs
   • Ardeola idae
   • Egretta Vinaceigula
   • Casmerodius albus albus (πληθυσμοί της Δυτικής Παλαιοαρκτικής)
   • Ardea purpurea purpurea (πληθυσμοί που αναπαράγονται στη Δυτική Παλαιοαρκτική)
  • Ciconiidae
   • Mycteria ibis
   • Ciconia nigra
   • Ciconia episcopus microscelis
   • Ciconia ciconia
  • Τhreskiornithidae
   • Plegadis falcinellus
   • Geronticus eremita
   • Threskiornis aethiopicus aethiopicus
   • Platalea alba (εξαιρουμένου του πληθυσμού της Μαδαγασκόρης)
   • Platalea leucorodia
 • PHOENICOPTERIFORMES (Φοινικοπτερόμορφα)
  • Phoenicopteridae Ph. spp.'
 • ANSERIFORMES (Χηνόμορφα)
  • Anatidae Α. spp.
 • FALCONIFORMES (Ιερακόμορφα)
  • Cathartidae C. spp.
  • Pandionidae
   • Pandion haliaetus Α. spp." F. spp."
   • Accipitridae Α. spp.
  • Falconidae F. spp.
 • GALLIFORMES (Ορνιθόμορφα)
  • Phasianidae
   • Coturnix coturnix coturnix
 • GRUIFORMES (Γερανόμορφα)
  • Rallidae
   • Porzana porzana (πληθυσμοί που αναπαράγονται στη Δυτική Παλαιοαρκτικής)
   • Porzana parva parva
   • Porzana pusilla intermedia
   • Fulica atra atra (πληθυσμοί της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας)
   • Aenigmatolimnas marginalis
   • Crex crex
   • Sarothrura boehmi
   • Sarothrura ayresi
  • Gruidae
   • Grus spp.
   • Anthropoides virgo
  • Otididae
   • Chlamydotis undulata (μόνο Ασιατικοί πληθυσμοί)
   • Otis tarda
 • CHARADRIIFORMES (Χαραδριόμορφα)
  • Recurvirostridae R. spp.
  • Dromadidae
   • Dromas ardeola
  • Burhinidae
   • Burhinus oedicnemus
  • Glareolίdae
   • Glareola pratincola
   • Glareola nordmanni
  • Charadriidae C. spp.
  • Scolopacidae S. spp
  • Phalaropodidae Ρ. spp.
 • LARIFORMES (Γλαρόμορφα)
  • Laridae
   • Larus hemprichii
   • Larus leucophthalmus
   • Larus ichthyaetus (πληθυσμός της Δυτικής Ευρασίας και Αφρικής)
   • Larus mefanocephalus
   • Larus genei
   • Larus audouinii
   • Larus armenicus
  • Sternidae
   • Sterna nilotica nilotica (πληθυσμοί της Δυτικής Ευρασίας και Αφρικής)
   • Sterna caspia (πληθυσμοί της Δυτικής Ευρασίας και Αφρικής)
   • Sterna maxima albidorsalis
   • Sterna bergii (πληθυσμοί της Αφρικής και Νοτιοδυτικής Ασίας)
   • Sterna bengafensis (πληθυσμοί της Αφρικής και νοτιοδυτικής Ασίας)
   • Sterna sandvicensis sandvicensis
   • Sterna dougallii (πληθυσμός του Ατλαντικού)
   • Sterna hirundo hirundo (πληθυσμοί που αναπαpάγοvται στη Δυτική Παλαιοαρκτική)
   • Sterna paradisaea (πληθυσμοί του Ατλαντικού)
   • Sterna albifrons
   • Sterna saundersi
   • Sterna balaenarum
   • Sterna repressa
   • Chlidonias niger niger
   • Chlidonias leucopterus (πληθυσμός της Δυτικής Ευρασiας και Αφρικής)
 • PSITTACIFORMES (Ψιτακκόμορφα)
  • Psittacidae
   • Amazona tucumana
 • CORACIIFORMES (Κορακόμορφα)
  • Meropidae
   • Merops aρiaster
  • Coraciidae
   • Coracias garrulus
 • PASSERIFORMES (Στρουθιόμορφα)
  • Muscicapidae Μ. (S.1.) spp.
  • Hirundinidae
   • Hirundo atrocaerulea
  • Sylviidae
   • Acrocephalus paludicola

REPTILIA (Ερπετά)[Επεξεργασία]

 • TESTUDINATA
  • Cheloniidae C. spp.
  • Dermochelyidae D. spp..
  • Pelomedusidae
   • Podocnemis expansa
 • CROCODYLIA
  • Crocodylidae
   • Crocodylus porosus

PISCES[Επεξεργασία]

 • ACIPENSERIFORMES
  • Acipenseridae
   • Acipenser fulvescens

INSECTA[Επεξεργασία]

 • LEPIDOPTERA
  • Danaidae
   • Danaus plexippus

Αρθρο δεύτερο[Επεξεργασία]

Οι τροποποιήσεις των Παραρτημάτων της Σύμβασης, οι οποίες αποφασίζονται από τη Διάσκεψη των Μερών.κυρώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Υπουργού Γεωργίας.

Αρθρο τρίτο[Επεξεργασία]

Όπου από τις διατάξεις της Σύμβασης που κυρώνεται προβλέπεται λήψη μέτρων για την επίτευξη των σκοπών της, αυτές επιβάλλονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Υπουργού Γεωργίας, και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.