Συνθήκη της Λωζάνης/Τελική Πράξις

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

XVIII. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ[Επεξεργασία]

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1923

Των Κυβερνήσεων της ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, της ΓΑΛΛΙΑΣ και της ΙΤΑΛΙΑΣ, εκ συμφώνου μετά της Κυβερνήσεως της ΙΑΠΩΝΙΑΣ, εν τη μερίμνη αυτών όπως αποκαταστήσωσιν οριστικώς την ειρήνην εν Ανατολή, προσκαλεσασών την ΕΛΛΑΔΑ, την ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ, το ΣΕΡΒΟ-ΚΡΟΑΤΟ-ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ως και τας ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ της ΑΜΕΡΙΚΗΣ αφ' ενός και την ΤΟΥΡΚΙΑΝ αφ' ετέρου, ίνα εξετάσωσιν από κοινού τα κατάλληλα μέτρα προς επίτευξιν αποτελέσματος επιθυμητού εξ ίσου υφ' όλων των Εθνών.

θεωρησασών προς τούτοις ότι, μεταξύ των εν τη Συνδιασκέψει ταύτη υπό διαπραγμάτευσιν θεμάτων, το ζήτημα των Στενών έδει να εξετασθή ειδικώς, προσκαλουμένων των Παρευξεινείων Δυνάμεων Βουλγαρίας και Ρωσσίας όπως συμμετάσχωσιν των διαπραγματεύσεων και των ληφθησομένων αποφάσεων.

Και αποφασισών όπως το Βέλγιον και η Πορτογαλλία γίνωσι δεκτά να συμμετάσχωσι των συζητήσεων των οικονομικών και δημοσιονομικών ζητημάτων των προκυπτόντων δια τας δυο ταύτας Δυνάμεις εκ της εμπολέμου καταστάσεως εν Ανατολή.

Κατά συνέπειαν, οι κάτωθι Πληρεξούσιοι συνήλθαν εν Λωζάννη:

  • ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΝ:

Ο Εντιμότατος George Nathaniel, Μαρκήσιος CURZON de KEDLESTON. K.G., G.C.S.I. G.C.I.Ε., Υπουργός επί των Εξωτερικών.

Ο Εντιμότατος Sir Horace George Montagu RUMBOLD, Baronet, G.CM.G., Ύπατος Αρμοστής εν Κωνσταντινούπολη.

  • ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ:

Ο Κύριος Camille BARRERE, Πρεσβευτής της Γαλλικής Δημοκρατίας παρά τη A.M. τω Βασιλεί της Ιταλίας, Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνος της Τιμής.

Ο Κύριος Maurice BOMPARD, Γερουσιαστής, Πρεσβευτής της Γαλλίας, Ανώτερος Ταξιάρχης του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνος της Τιμής.

Ο Μέραρχος Στρατηγός κ. Maurice PELLE, Πρεσβευτής της Γαλλίας, Ύπατος Αρμοστής της Δημοκρατίας εν Ανατολή, Ανώτερος Ταξιάρχης του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνος της Τιμής.

  • ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ:

Ο Έντιμος Μαρκήσιος Camille GARRONI, Γερουσιαστής του Βασιλείου, Πρεσβευτής της Ιταλίας, Ύπατος Αρμοστής εν Κωνσταντινούπολη, Μεγαλόσταυρος των Ταγμάτων των Αγίων Μαυρικίου και Λαζάρου και του Στέμματος της Ιταλίας.

  • ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ:

Ο Βαρώνος HAYASHI, Junu, Μέλος πρώτης τάξεως του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου, Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρεσβευτής εν Λονδίνω. Ο κύριος Kentaro OTCHIAI, Jusammi, Μέλος πρώτης τάξεως του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου, Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρεσβευτής εν Ρώμη.

  • ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Ο Κύριος Ελευθέριος Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, πρώην Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, Μεγαλόσταυρος του Τάγματος του Σωτήρας.

Ο Κύριος Δημήτριος ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, Πληρεξούσιος Υπουργός εν Λονδίνω Ταξιάρχης του Τάγματος του Σώτήρος.

  • ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ:

Ο Κύριος Ion G. DUCA, Υπουργός επί των Εξωτερικών.

Ο Κύριος Constantin I. DIAMANDY, Πληρεξούσιος Υπουργός.

Ο Κύριος Constantin CONTZESCO, Πληρεξούσιος Υπουργός.

  • ΔΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΟ-ΚΡΟΑΤΟ-ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ:

Ο Κύριος Montchilo NINTCHITCH, Υπουργός εχί των Εξωτερικών.

Ο Κύριος Miroslav SPALAIKOVITCH, Έκτακτος Απεσταλμένος και Πληρεξούσιος Υπουργός εν Παρισίοις.

Ο Κύριος Milan RAKITCH, Έκτακτος Απεσταλμένος και Πληρεξούσιος Υπουργός εν Σόφια.

Ο Δωρ. κ. Miloutine YOVANOVTTCH, Έκτακτος Απεσταλμένος και Πληρεξούσιος Υπουργός εν Βέρνη.

  • ΔΙΑ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ:

Ο Έντιμος Richard Washburn CHILD, Πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών εν Ρώμη.

Ο Αντιναύαρχος Mark L. BRISTOL, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Πολιτειών εν Κωνσταντινουπόλει.

Ο Έντιμος Joseph C. GREW, Πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών εν Βέρνη.

  • ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ:

Ο ISMET PACHA, Υπουργός επί των Εξωτερικών, Βουλευτής Αδριανουπόλεως. Ο Δωρ RIZA NOUR ΒΕΥ, Υπουργός της Υγιεινής και της Κοινωνικής Περιθάλψεως, Βουλευτής Σινώπης.

Ο HASSAN ΒΕΥ, πρώην Υπουργός, Βουλευτής Τραπεζούντας.

  • ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ:

Ο Κύριος Alexandre STAMBOLIISKY, Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργός επί των Εξωτερικών και των Εκκλησιαστικών.