Συνέκδημος

Από Βικιθήκη
Συνέκδημος
Συγγραφέας:


ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΚΔΗΜΟΣ.

Εἰσὶν αἱ πᾶσαι ἐπαρχίαι καὶ πόλεις αἱ ὑπὸ τὸν βασιλέα τῶν Ῥωμαίων τὸν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐπαρχίαι ξδ', πόλεις Ϡλε', ὡς ὑποτέτακται.

α'. Ἐπαρχία Θρᾴκης Εὐρώπης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιδ', Εὐδοξιούπολις, Ἡράκλεια, Ἀρκαδιούπολις, Βιζύη, Πάνιον, Ὄρνοι,

Γάνος, Καλλίπολις, Μορίζος, Σιντική, Σαυαδία, Ἀφροδισιάς, Ἄπρος, Κοΐλα.

β'. Ἐπαρχία Ῥοδόπης, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ζ', Αἶνος, Μαξιμιανούπολις, Τραϊανούπολις, Μαρώνεια, Τόπειρος νῦν Ῥούσιον,

Νικόπολις, Κερεόπυργος.

γ'. Ἐπαρχία Θρᾴκης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ε', Φιλιππούπολις, Βερόη, Διοκλητιανούπολις, Σεβαστούπολις, Διόσπολις.

δ'. Ἐπαρχία Αἱμινόντου, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ε', Ἀδριανούπολις, Ἀγχίαλος, Δεβελτός, Πλωτινούπολις, Τζοΐδης.

ε'. Ἐπαρχία Μυσίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ζ', Μαρκιανούπολις, Ὄδησσος, Δοροστόλος, Νικόπολις, Νοβαί, Ἀππιαρία, Ἄβριττος.

ϛ'. Ἐπαρχία Σκυθίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ιε', Τόμις, Διονυσόπολις, Ἄκραι, Καλλατίς, Ἴστρος, Κωνσταντιάνα, Ζέλδεπα, Τρόπαιος,

Ἀξιούπολις, Καπίδαβα, Κάρσος, Τρόσμις, Νοβιοδοῦνος, Αἴγισσος, Ἁλμυρίς.

ζ'. Ἐπαρχία Ἰλλυρικοῦ. α'. Μακεδονία ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λβ', Θεσσαλονίκη, Πέλλη, Εὔρωπος, Δῖον, Βέρροια, Ἐορδαία,

Ἔδεσσα, Κέλλη, Ἁλμωπία, Λάρισσα, Ἡράκλεια Λάκκου, Ἀνταγνία Γεμίνδου, Νικέδης, Δόβορος, Ἰδομένη, Βράγιλος, Τρίμουλα, Παρθικόπολις,

Ἡράκλεια Στρυμνοῦ, Σέρραι, Φίλιπποι, Ἀμφίπολις, Ἀπολλωνία, Νεάπολις, Ἄκανθος, Βέργη, Ἄραυρος, κλίμα Μεστικὸν καὶ Ἀκόντισμα, νῆσος

Θάσος, νῆσος Σαμοθρᾴκης.

η'. Ἐπαρχία Μακεδονίας β', ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις η', Στόλοι, Ἄργος, Εὐστράϊον, Πελαγονία, Βάργαλα, Κελαινίδιον, Ἁρμονία,

Ζάπαρα.

θ'. Ἐπαρχία Θεσσαλίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ιζ', Λάρισσα, Δημητριάς, Θῆβαι, Ἐχιναῖος, Λάμια, Ὕπατα, Μητρόπολις, Τρίκκη,

Γόμφοι, Καισαρεία, Διοκλητιανούπολιις, Φάρσαλος, Σάλτος Βουραμίνσιος, Σάλτος Ἰόβιος, νῆσος Σκόπελος, νῆσος Σκίαθος, νῆσος Πεπάρηθος.

ι'. Ἐπαρχία Ἑλλάδος, ἤγουν Ἀχαΐας, ὑπὸ ἀνθύπατον, πόλεις οθ', Σκαρφία, Ἐλάτεια, Βοιὸν καὶ Δρυμαία, Δαυλία, Χαιρώνεια,

Ναύπακτος, Δελφοί, Ἄμφισσα, Τιθώρα, Ἄμβρυσος, Ἀντίκυρα, Λεβαδία, Κορώνεια Βοιωτίας, Στίρις, Ὀποῦς, Ἀνάστασις, Ἔκεψος, νῆσος

Εὔβοια, Ἀνθηδών, Βουμέλιτα, Θεσπιαί, Ὕττης Θύσθαι, Θῆβαι μητρόπολις Βοιωτίας, Τάναγρα, Χαλκῆ νῆσος Εὐβοίας, Πορθμός, Κάρυστος,

Πλαταιαί, Αἰγόσθενα, Ἀθῆναι μητρόπολις Ἀττικῆς, Μέγαρα, Παγαί, ἐμπόριον Κρομμυών, Αἴγινα νῆσος, Ποιτοιοῦσα, Κέα, Κύθνος, Δῆλος

ἄδηλος, Σκῦρος Ταλαμένη μέχρι Θερμοπυλῶν, Κόρινθος, ἥ ποτε Ἐφύρα μητρόπολις πάσης Ἑλλάδος, Νέα Σικυών, Αἴγειρα, Αἴγιον, Μεθώνη,

Τροιζήν, Ἐπίδαυρος, Ἑρμιόνη, Ἄργος, Τέγεα, Θάρπουσα, Μαντίνεια, Λακεδαίμων μητρόπολις τῆς Λακωνικῆς ἡ πρὶν Σπάρτη, Γεράνθραι,

Φαραί, Ἀσωπὸσ[πόλις], Ἀκριαί, Φιάλεια, Μεσσήνη, Κορώνη, Ἀσίνη, Μοθώνη, Κυπαρισία, Ἤλις μητρόπολις Αἰτωλίας, νῆσος Κεφαληνία,

νῆσος Πάνορμος, νῆσος Ζάκυνθος, νῆσος Κυθηρία, νῆσος Μύκων, νῆσος Στροφαδία, νῆσος Λῆμνος, νῆσος Ἴμβρος.

ια'. Ἐπαρχία Κρήτης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κβ', μητρόπολις Γορτύνη, Ἴνατος, Βίεννα, Ἱεράπυδνα, Καμάρα, Ἄλλυγγος,

Χερσόνησος, Λύκτος, Ἀρκαδία, Κνωσός, Σούβριτος, Ὄαξος, Ἐλευθέρνα, Λάμπαι, Ἄπτερα, Κυδωνέα, Κίσαμος, Καντανία, Ἔλυρος, Λίσσος,

Φοινίκη ἤτοι Ἀραδήν, νῆσος Κλαῦδος.

ιβ'. Ἐπαρχία παλαιᾶς Ἠπείρου, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ιβ', μητρόπολις Νικόπολις, Δωδώνη, Εὔροια, Ἄκτιον, Ἁδριανούπολις, Ἄππων,

Φοινίκη, Ἀγχιασμός, Βουθρωτός, Φωτική, Κέρκυρα νῆσος, Ἰθάκη νῆσος.

ιγ'. Ἐπαρχία νέας Ἠπείρου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις θ', Δυρράχιον ἥ ποτε Ἐπίδαμνος, Σκάμπα, Ἀπολλωνία, Βοῦλις, Ἀμαντία,

Πουλχεριούπολις, Αὐλών, Λυχνιδὸς μητρόπολις, Λιστρῶν καὶ Σκεπῶν.

ιδ'. Ἐπαρχία Δακίας μεσογείου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ε', Σαρδική μητρόπολις, Παυταλία, Γερμανά, Ναϊσός, Ῥεμεσιάνα.

ιε'. Ἐπαρχία τῇ παρά ... ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ε', Ῥατιάρια μητρόπολις, Βονωνία, Ἀκυές, κάστρα Μάρτις, Ἴσκος.

ιϛ'. Ἐπαρχία Δαρδανίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις γ', Σκοῦποι μητρόπολις, Μηρίων, Οὐλπιάνα.

ιζ'. Ἐπαρχία Πρεβάλεως, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις γ', Σκόδρα, Λίσσος, Δωράκιων μητρόπολις.

ιη'. Ἐπαρχία Μυσίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ε', Βιμενάκιον μητρόπολις, Σιγγιδόνος, Γρατιανά, Τρικόρνια, Ὅρρεον Μάργου. ιθ'. Ἐπαρχία Παννονίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις β', Σέρμιον, Βασιάνα.

κ'. Ἐπαρχία Ἀσίας, ὑπὸ ἀνθύπατον, πόλεις μγ', Ἔφεσος, Ἀναία, Πριήνη, Μαγνησία Μαιάνδρου, Τράλλεις, Νύσσα, Βρίουλα,

Μάσταυρα, Ἀνίνητα, Ὕπαιπα, Ἀρκαδιούπολις, Διὸς ἱέρον, Εὔαζα, Κολοσή, Ἄλγιζα, Νικόπολις, Παλαιά πόλις, Βαρέττα, Αὐλίου κώμη, Νέα αὐλή,

Κολοφών, Μητρόπολις, Λέβεδος, Τίος, Σμύρνα, Κλαζομεναί, Σατρώτη, Μαγνησία Σιπύλου, Αἰγάη, Τῆμνος, Φώκαια, Μύρινα, Κύμη,

Πέργαμος, Ἐλαία, Πιτάνη, Τιάραι, Θεοδοσίου πόλις, Ἀδραμύττιον ἥ ποτε Λύρνησος, Ἄντανδρος, Γάργαρα, Ἄσσος.

κα'. Ἐπαρχία Ἑλλησπόντου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λ', Κύζικος μητρόπολις, Προικόνησος, ἡ Ἐξορία, Βαρίσπη, Πάριον,

Λάμψακος, Ἄβυδος, Δάρδανον, Ἴλιον, Τρωάς, Σκάμανδρος, Πολίχνα, Ποιμανηνός, Ἀταρνέα, Ῥέκετα, Βλαῦνδον, Σκέλεντα, Μόλις, Γέρμαι,

Ἄπταος, Κέργη, Σάγαρα, Ἁδριανοῦ θῆραι, Ἧραι, Πιονία, Κονιοσίνη, Ἀργίζα, Ξίος Τράδος, Μανδακάδα, Ἐργαστήριον, Μάνδραι, Ἵπποι, Ὄκη,

Σίδηρον, Σκῆψις.

κβ'. Ἐπαρχία Φρυγίας Πακατιανῆς, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λθ', Λαοδίκεια, Ἱεράπολις, Μόσυνα, Ἄττουδα, Τραπεζούπολις,

Κολασσαί, Κερετάπα, Θεμισόνιον, Οὐαλεντία, Σαναός, Κονιούπολις, Σιτούπολις, Κράσος, Λοῦνδα, Πέλται, Εὐμένεια, Σιβλία, Πέπουζα,

Βριάνα, Σεβάστη, Ἴλουζα, Ἀκμονία, Ἀλλιοί, Ἰουχαράταξ, Διόκλεια, Ἀρίστιον, Κύδισσος, Ἀππία, Εὐδοκιάς, Ἀζανοί, Τιβεριούπολις, Κάδοι,

Θεοδοσία, Ἄγκυρα, Σύνναος, Τημένου θύραι, Τρανούπολις, Πουλχεριανούπολις.

κγ'. Ἐπαρχία Λυδίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κγ', Σάρδεις, Φιλαδέλφεια, Τρίπολις, Θυάτειρα, Σίται, Μαιονία, Ἰουλιανούπολις,

Τράλλης, Αὐρηλιούπολις, Ἀτταλία, Ἑρμοκαπηλία, Ἀκρασός, Ἀπόλλωνος ἱερόν, Τάβαλα, Βάγις, Κεράση, Μεσοτίμωλος, Ἀπολλωνίς,

Ἱεροκαστέλλεια, Μοστήνη, Σαταλέων, Γόρδος.

κδ'. Ἐπαρχία Πισιδίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κϛ', Ἀντιόχεια, Νεάπολις, Λιμέναι, Σαβῖναι, Ἀτμενία, Πάππα, Σινίανδος,

Λαοδίκεια κεκαυμένη, Τυράϊον, Ἁδριανούπολις, Φιλομήλιον, Σωζόπολις, Τύμανδρος, Μητρόπολις, Ἀπάμεια, Εὐδοξιούπολις, Ἀγαλασσός, Βάρις,

Σελεύκεια ἡ σιδηρᾶ, ὁ Τιμβριάδων, Θεμισόνιος, Ἰουστινιανούπολις, Μάλλος, Ἀδάδα, Ζόρζιλα, Τιτυασσός.

κε'. Ἐπαρχία Λυκαονίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιη', Ἰκόνιον μητρόπολις, Λύστρα, Μίσθεια, Ἄμβλαδα, Οὐάσαδα, Ὁμόναδα,

Ἴλιστρα, Λάρανδα, Δέρβαι, Βαρατή, Ὕδη, Ἰσαυρόπολις, Κόρνα, Σάβατρα, Πτέρνα, Κάννα, Γλαύαμα, Ῥίγνον.

κϛ'. Ἐπαρχία Φρυγίας Σαλουταρίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κγ', Εὐκαρπία, Ἱεράπολις, Ὄτρος, Σεκτόριον, Βροῦζος, κλῆρος

Ὀρεινῆς, κλῆρος Πολιτικῆς, Δεβαλάκια, Λυσιάς, Σύνναδα, Πρύμνησος, Ἴψος, Πολύβοτος, Δοκίμιον, Μητρόπολις, Μῆρος, Νακολία,

Δορύλαιον, Μίδαιον, δήμου Λυκαόνων, δήμου Αὐράκλεια, δήμου Ἀμαδάσσης, δήμου Πραιπενίσσου.

κζ'. Ἐπαρχία Παμφυλίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις μζ', Πέργη, Σύλαιον, Μάγυδος, Ἀτταλία, δήμου Οὐλίαμβος, Τρέσενα, δήμου

Καναύρα, Ἰοβία, Τερμησσὸς καὶ Εὐδοκιάς, δήμου Μενδενέω, δήμου Πώγλα, Ἴσινδα, Βέρβη, Σινδαῦνδα, Μυωδία, ὡρία Μιλυαδικά, Ὄλβασα,

Παλαιάπολις, Λυσινία, Κόμανα, Κόλβασα, Κρῆμνα, Πανέμου τεῖχος, Ἀριασσός, Μαξιμιανούπολις, κτῆμα Μαξιμιανουπόλεως, Ῥεγησαλάμαρα,

Λιμόβραμα, Κόδρουλα, Δεμουσία, δήμου Σαβαιῶν, Παστοληρισσός, Σέλγη, Πριμούπολις, Σίδη, Σέρνα, Λύρβη, Κασσά, Κότανα, Ὄρυμνα,

Κορακήσιον, Σύεδρα, Καράλια, Κορυβρασσός.

κη'. Ἐπαρχία Λυκίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λδ', Φασηλίς, ὁ Ἄναπος, Γάγαι, Ἀκαλισσός, Ἐδεβησσός, Λίμυρα, Ἀρύκανδα,

Ποδάλεια, Χῶμα, Ῥεγκυλιάς, Μῦρα μητρόπολις, Ἀρνεαί, Κυάνεαι, Ἀπερλαί, Φελλός, Ἀντιφελλός, Κάνδυβα, Εὐδοκιάς, Πάταρα, Ξάνδος,

Κόμβη, Νύσα, Πίναρα, Σίδυμα, Τλῶς, Τελμισσός, Καῦνος, Ἄραξα, Βουβῶν, Οἰνόανδα, Βάλβουρα, Κομιστάραος.

κθ'. Ἐπαρχία Νήσων, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις κ', Ῥόδος, Κῶς, Σάμος, Χίος, Μιτυλήνη, Μέθυμνα, Πέτελος, Τένεδος, Προσελήνη,

Ἄνδρος, Τῆνος, Νάξος, Πάρος, Σίφνος, Μῆλος, Ἴος, Θήρα, Ἀμουργός, Ἀστυπάλαια.

λ'. Ἐπαρχία Καρίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις λ', Μίλητος, Ἡράκλεια Λατμοῦ, Μύνδος, Ἁλικαρνασσός, Κνίδος, Κέραμος, Μύλασα,

Στρατονίκεια, Ἀμυζῶν, Ἀλινδά, Ἀλάβανδα, Ὀρθωσία, Ἅρπασα, Νεάπολις, Ὑλάριμα, Ἀντιόχεια, μητρόπολις Ἀφροδισιάς, Ἡράκλεια Σαλβάκιος,

Τάβαι, Ἀπολλωνιάς, Σεβαστόπολις, Ἴασος, Ἔρεζος, Μαρκιανούπολις, Ἀναστασιούπολις, χωρία πατριμονιάλια, Κιβύρα, Κοκτημαλικαί.

λα'. Ἐπαρχία Ποντκῆς α, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιϛ', Χαλκηδών, Νικομήδεια, Πραίνετος, Ἑλενόπολις, Νίκαια, Βασιλινούπολις,

Κίος, Ἀπάμεια, Προῦσα, Καισάρεια, Ἀπολλωνία, Δασκύλιον, Νεοκαισάρεια, Ἀδριανοί, Ῥεγετατάϊος, Ῥεγέδωρις.

λβ'. Ἐπαρχία Ὁνωριάδος, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ϛ', Κλαυδιούπολις, Προυσιάς, Ἡράκλεια, Τίος, Κρατία, Ἁδριανούπολις.

λγ'. Ἐπαρχία Παφλαγονίας, ὑπὸ κορίκτορα, πόλεις ϛ', Γάγγρα, Πομπηϊούπολις, Σόρα, Ἀμάστριον, Ἰωνόπολις, Δάδυβρα.

λδ'. Ἐπαρχία Γαλατίας α, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ζ', Ἄγκυρα μητρόπολις, Ταβία, Ἄσπονα, Κίννα, Ῥεγελαγανία, Ῥεγέμνιζος,

Ἡλιούπολις.

λε'. Ἐπαρχία Γαλατίας σαλουταρίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις θ', Πεσινοῦς, Ῥεγεμαυρέκιον, Πητινησσός, Ἀμώριον, Κλάνεος,

Ῥεγετρόκναδα, Εὐδοξιάς, Μυρικιῶν, Γερμία.

λϛ'. Ἐπαρχία Καππαδοκίας α', ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις δ', Καισάρεια, Νύσσα, τά Θέρμα, Ῥεγεποδανδός.

λζ'. Ἐπαρχία Καππαδοκίας β', ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις η, Τύανα, Φαυστινούπολις, Κύβιστρα, Ναζιανζός, Σάσιμα, Παρνασός,

Ῥεγεδόαρα, Ῥεγεμουσικός.

λη'. Ἐπαρχία Ἑλενοπόντου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ζ', Ἀμασία, Ἴβωρα, Ζῆλα, Σάλτον Ζαλίχην, Ἄνδραπα, Ἀμισός, Σινώπη.

λθ'. Ἐπαρχία Πόντου Πολεμωνιακοῦ, πόλεις ε', ὑπὸ ἡγεμόνα, Νεοκαισάρεια, Κόμανα, Πολεμώνιον, Κερασοῦς, Τραπεζοῦς.

μ'. Ἐπαρχία Ἀρμενίας α', ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ε', Σεβάστεια, Νικόπολις, Κολώνεια, Σάταλα, Σεβαστούπολις.

μα'. Ἐπαρχία Ἀρμενίας β', ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ϛ', Μελιτηνή, Ἄρκα, Ἀράβισσος, Κουκουσός, Κόμονα, Ἀριαραθία.

μβ'. Ἐπαρχία Κιλικίας α', ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις η', Ταρσὸς μητρόπολις, Πομηϊούπολις, Σεβάστη, Κώρυκος, Ἄδανα, Αὐγούστα,

Μάλλος, Ζεφύριον.

μγ'. Ἐπαρχία Κιλικίας β', ἡ ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις θ', Ἀνάζαρβος μητρόπολις, Μοψουεστία, Αἴγεαι, Ἐπιφανία, Ἀλεξάνδρεια, Ῥῶσος,

Εἰρηνούπολις, Φλαβιάς, Κασταβάλα.

μδ'. Ἐπαρχία Κύπρου τῆς νήσου, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιε', Κωνσταντία μητρόπολις, Ταμασσός, Κίτιον, Ἀμαθοῦς, Κούριον,

Πάφος, Ἀρσινόη, Σόλοι, Λάπιθος, Κιβροῖα, Κύθροι, Καρπάσιον, Κυρηνία, Τριμιθούντων, Λευκουσία.

με'. Ἐπαρχία Ἰσαυρίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις κγ', Σελεύκεια μητρόπολις, Κελένδερις, Ἀνεμούριον, Τιτιούπολις, Λάμος, Ἀντιόχεια,

Ἰουλιοσεβαστή, Κέστροι, Σελινοῦς, Ἰοτάπη, Διοκαισάρεια, Ὄλβη, Κλαυδιούπολις, Ἱεράπολις, Δαλίσανδος, Γερμανικόπολις, Εἰρηνόπολις,

Φιλαδέλφεια, Μωλώη, Ἀδρασός, Ζεέδη, Νεάπολις, Λαύζαδος.

μϛ'. Ἐπαρχία Συρίας α', ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ζ', Ἀντιόχεια ἡ πρὸς Δάφνην, Σελεύκεια, Λαοδίκεια, Γάβαλα, Πάλτος, Βέροια,

Χαλκίς.

μζ'. Ἐπαρχία Συρίας β', ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις η', Ἀπάμεια, Ἐπιφάνεια, Ἀρεθοῦσα, Λάρισσα, Μαριάμη, Βαλανέα, Ῥαφανέαι,

Σελευκόβηλος.

μη'. Ἐπαρχία Εὐφρατησίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ιβ', Ἱεράπολις, Κύρος, Σαμόσατα, Δολίχη, Ζεῦγμα, Γερμανικία, Περρή, Νικόπολις,

Σκηναρχαῖα, Σαλγενορατίξενον, Οὔριμα, Εὔρωπος.

μθ'. Ἐπαρχία Ὀσροηνῆς, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις θ', Ἔδεσσα, Κωνσταντία, Θεοδοσιούπολις, Κάρραι, Βάτναι, Νέα Βαλεντία,

Λεοντόπολις ἡ καὶ Καλλινίκη, Βίρθα.

ν'. Ἐπαρχία Μεσοποταμίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλιν α', Ἄμιδα.

να'. Ἐπαρχία Φοινίκης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιδ', Τύρος, Πτολεμαΐς, Σιδών, Βηρυτός, Βίβλος, Βόστρυς, Τρίπολις, Ἀρκαί,

Ὀρθωσιάς, Ἄραδος, Ἀντάραδος, Κωονσταντίνα Πογωνᾶς, Πανειάς.

νβ'. Ἐπαρχία Φοινίκης Λιβανησίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ϛ', Ἔμισσα, Λαοδίκεια, Δαμασκός, Ἡλιούπολις, Ἄβιλα, Πάλμυρα.

νγ'. Ἐπαρχία Παλαιστίνης, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις κβ', Καισάρεια μητρόπολις, Δῶρα, Ἀντιπατρίς, Διόσπολις, Ἄζωτος παράλιος,

Ἄζωτος μεσόγειος, Ἐλευθερόπολις, Αἰλία ἡ καὶ Ἱεροσόλυμα, Νέα πόλις, Λιβιάς, Σεβάστη, Ἀνθηδών, Διοκλητιανούπολις, Συκαμάζων, Ὀνοῦς,

Σώζουσα, Ἰόππη, Γάζα, Ῥαφία, Ἀσκαλών, Ἄριζα, Βιτύλη.

νδ'. Ἐπαρχία Παλαιστίνης β', ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ια', Σκυθόπολις, Σέλλα, Γάδαρα, Ἄβιλα, Καπετωλιάς, Ἵππος, Τιβεριάς,

Ἑλενούπολις, Διοκαισάρεια, Μαξιμιανούπολις, Γάβαι.

νε'. Ἐπαρχία Παλαιστίνης γ', ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ι', Πέτρα, Αὐγουστόπολις, Ἀρίνδηλα, Χαραγμοῦβα, Ἀρεόπολις, Ζωάρα, Μάμψις,

Βιτάρους, Ἐλοῦσα, Σάλτων.

νϛ'. Ἐπαρχία Ἀραβίας, ὑπὸ κονσουλάριον, πόλεις ιζ', Βόστρα, Νιλακώμη, Ἄδρα, Δία, Ἑξακωμία κώμη, Μήδαβα, Γέρασα,

Μαιοῦνδος, Φιλαδέλφεια, Νεάπολις, Ἱεράπολις, Φιλιππόπολις, Φαινώ, Κωνσταντία, Διονυσιάς, Κανόθα, Ἀδρασσός.

νζ'. Ἐπαρχία Αἰγυπτιακῆς, ὑπὸ αὐγουστάλιον, πόλεις κγ', Ἀλεξάνδρεια, Ἑρμούπολις, Μενελαΐτης, Μέτηλις, Βοῦτος, Καβασσά,

Σάϊς, Ναύκρατις, Ἀνδρών, Νικίου, Ξόϊς, Φράγωνις, Παχνεμουνίς, Διόσπολις, Σεβεννυτός, Ὄνουφις, Ταύα, Κλεοπάτρα, Κυνώ, Βούσιρις,

Ὄασις, Ἑλεαρχία, Παράλιος.

νη'. Ἐπαρχία Αὐγούστα α', ὑπὸ κορρήκτορα, πόλεις ιγ', Ῥινοκόρουρα, Ὀστρακίνη, Κάσσιον, Πεντάσχοινον, Ἀφνάϊον, Γέρρας,

Σκέννα, Πηλούσιον, Σεθραΐτης, Ἥφαιστος, Πανίθυσος, Τάννις, Θμοῦϊς.

νθ'. Ἐπαρχία Αὐγούστα β', ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ζ', Λεοντώ, Ἄθριβις, Ἡλίου, Βούβαστος, Φάρβαιθος, Ἀραβία, Κλύσμα κάστρον.

ξ'. Ἐπαρχία Ἀρκαδίας, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις θ', Κυνώ, Ὀξύρυγχος, Ἡρακλέως, Ἀρσενοΐτης, Θεοδοσιούπολις, Νειλόπολις,

Ἀφροδιτώ, Μέμφις, Ἀητοῦς.

ξα'. Ἐπαρχία Θηβαΐδος τῆς ἔγγιστα, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ι', Ἑρμοῦ ἡ μεγάλη, Θεοδοσιούπολις, Ἀντινώ, Κοῦσαι, Λύκων, Ὑψηλή,

Ἀπόλλων μικρός, Ἀνταίου, Πανός, Ὄασις μεγάλη.

ξβ'. Ἐπαρχία Θηβαΐδος τῆς ἄνω, ὑπὸ δοῦκα, πόλεις ια', Πτολεμαΐς, Διόσπολις, Τέντυρα, Μαξιμιανούπολις, Κόπτος, Φίκαι,

Διοκλητιανούπολις, Ἐρέσβυθος, Λάτων, Ἀπολλωνιάς, Ὄμβοι.

ξγ'. Ἐπαρχία Λιβύης θῆς ἄνω, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ι', Σώζουσα, Κυρήνη, Πτολεμαΐς, Τεύχειρα, Ἀδριανή, Βερονίκη.

ξδ'. Ἐπαρχία Λιβύης τῆς κάτω, ὑπὸ ἡγεμόνα, πόλεις ϛ', Παραιτόνιον, Ζωγροζαγούλης, Πιδονία, Ἀντιφρώ, Δάρνις, Ἀμμωνιακή.

Τέλος τοῦ καταλόγου πασῶν τῶν ἐπαρχιῶν καὶ πόλεων τῶν ὑπὸ βασιλέως τῶν Ῥωμαίων τοῦ Κωνσταντινουπόλει διοικουμένων.