Συμφωνία της Βάρκιζας/Πρωτόκολλον Συμφωνίας Δια Στρατιωτικά Ζητήματα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

1. Άμα τη υπογραφή της παρούσης Συμφωνίας, το Γενικόν Στρατηγεΐον του ΕΛΑΣ θά κηρύξη περαιωμένον τό έργον εσωτερικής αντιστάσεως και τό Γενικόν Στρατηγεϊον τοϋ ΕΛασ θά έκδώση διαταγάς καταθέσεως των δπλων καί γενικώς άποστρατεύσεως των ενόπλων δυνάμεων ΕΛΑΣ (τακτικού καί εφεδρικού), ΕΛΑΝ και Εθνικής Πολιτοφυλακής συμφώνως προς τους δρους τοΰ είδικοϋ σχεδίου άποστρατεύσεως.

2. Τό Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ θα λύση των προς τον ΕΛΑΣ καί το ΕΑΜ υποχρεώσεων τους μονίμους αξιωματικούς καί θά απολύση των τάξεων του ΕΛΑΣ, ΕΛΑΝ καί Ε.Π. άπαντας τους εφέδρους αξιωματικούς καί οπλίτας.

3. Η Κυβέρνησις θεωρεί τους μονίμους αξιωματικούς παντός όπλου του ΕΛΑΣ εν ενεργεία, άλλ' ούτοι θά κριθώσιν ως και οι λοιποί συνάδελφοι των υπό των Συμβουλίων των προβλεπομένων υπό της υπ' αριθ. 7 Συντακτικής Πράξεως.

Επίσης θεωρεί εν ενεργεία τους μονίμους υπαξιωματικούς και οπλίτας παντός όπλου.

4. Η Κυβέρνησις αναλαμβάνει την ύποχρέωσιν νά θεώρηση προσωρινώς έν ενεργεία τους εφέδρους έκ μονίμων τους μή υπαγόμενους εις κρίσιν ύπό Συμβουλίων δυνάμει της ϋπ' αριθ. 7 Συντακτικής Πράξεως. Διά τούτους θά λάβη μέριμναν δπως ϋπαχθώσιν εις τους νόμους τους αφορώντας τους λοιπούς συναδέλφους των της αυτής κατηγορίας τους παραμείναντας είς τήν Ελλάδα ή ϋπηρετήσαντας εις ομάδας εσωτερικής αντιστάσεως.

5. Η Κυβέρνησις αναγνωρίζει εφέδρους αξιωματικούς τους άποκτήσαντας τόν βαθμόν μέχρι της 28 Απριλίου 1941.

Η Κυβέρνησις δεν αναγνωρίζει τους εφέδρους αξιωματικούς του ΕΛΑΣ και λοιπών "Οργανώσεων τους όνομασθέντας ύπό τών "Οργανώσεων κατά τήν διάρκειαν τής κατοχής. Διά τούτους αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν όπως εις περίπτωσιν προσκλήσεως των ύπό τά δπλα καΐ έφ' δσον θά συγκροτηθώσι σχολαί εφέδρων αξιωματικών έκ της κλάσεως των, κέκτηνται δέ τά υπό τών νόμων προβλεπόμενα προσόντα, εισάγονται υποχρεωτικώς εις τάς Σχολάς Εφέδρων.

Τήν αυτήν ύποχρέωσιν αναλαμβάνει καί διά τούς διατελέσαντας καπετανέους.

Εξαιρετικώς και μόνον η Κυβέρνησις θα αναγνώριση ως εφέδρους αξιωματικούς κατόπιν αυστηρών ανακρίσεων εκείνους εκ των υπο των μονάδων αντιστάσεως όνομασθέντων αξιωματικών, οϊτινες κατέστησαν ανάπηροι ή έφονεύθησαν.

6. Ο χρόνος της υπηρεσίας αδιακρίτως αξιωματικών και οπλιτών ύπηρετησάντων εις μονάδας εσωτερικής αντιστάσεως, θα άναγνωρισθή υπο της Κυβερνήσεως ως πολεμικός.

7. Υπο του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ θά παραδοθώσιν εις το Γενικόν Έπιτελεΐον Στρατοϋ εντός 30 ήμερων απο της υπογραφής της παρούσης αι κάτωθι καταστάσεις:

α) Των μονίμων αξιωματικών κατά κατηγορίας και των εφέδρων εκ μονίμων.
β) Των 1500 ἐφέδρων όνομασθέντων προ της 28 "Απριλίου 1941.
γ) Των 1270 ἐφέδρων ὀνομασθέντων ύπό τοϋ ΕΛΑΣ.
δ) Των 1001 καπετανέων τοΰ ΕΛΑΣ.
ε) Των αναπήρων και φονευθέντων Εφέδρων Αξιωματικών των όνομασθέντων υπο του ΕΛΑΣ.

Εις τας καταστάσεις των Εφέδρων Αξιωματικών και των καπετανέων θα έμφαίνωνται και τα στρατολογικά των στοιχεία.

8. Το υπό του ΕΛΑΣ καί ΕΛΑΝ κατεχόμενον παντός είδους πολεμικόν ύλικόν αρμοδιοτήτων Επιμελητείας Πυροβολικού, Μηχανικού, Ιππικοΰ, Ιππωνειών, Αυτοκινήτων, Κτηνιατρικού, Υγειονομικού (ήτοι τυφέκια, πιστόλια, αυτόματα δπλα, ελαφρά καί βαρέα, δλμοι, πυροβόλα, πυρομαχικά παντός είδους, έκκρητικαί ύλαι, νάρκαι, ασύρματοι, τηλεφωνικόν ύλικόν, αυτοκίνητα, τρακτέρ, οχήματα παντός είδους, ιστιοφόρα, βενζινόπλοια, τρόφιμα, ύγειονομικόν καί φαρμακευτικόν ύλικόν, κτήνη παντός είδους), περιέρχεται είς τήν κυριότητα τοϋ Ελληνικού Δημοσίου.
Αί λεπτομέρειαι συγκεντρώσεως καί παραδόσεως του ύλικου τούτου εις την Κυβέρνησιν καθορίζονται εις το είδικόν σχέδιον άποστρατεύσεως.
Αι υποχρεώσεις τοΰ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ προς ίδιώτας κλπ. θά ρυθμισθώσιν υπο του Κράτους ως ορίζεται εις το γενικόν πρακτικόν.

9. Ο Έλεγχος εκάστης περιοχής κατεχόμενης ήδη υπο του ΕΛΑΣ και η ασφάλεια ταύτης θα περιέρχεται διαδοχικώς εις τα Τμήματα Εθνοφυλακής συμπαρισταμένων και Βρεταννικών Δυνάμεων συμφώνως τω είδικώ σχεδίω άποστρατεύσεως και κατόπιν λεπτομερειακών διαταγών έκδοθησομένων υπο του Βρεττανικοΰ Στρατηγείου και Γενικού Επιτελείου Στρατοΰ.
Οι υπο του ΕΛΑΣ και της Ε.Π. κρατούμενοι υπόδικοι στρατιωτικοί και ίδιώται θα παραδίδωνται εις τας Μονάδας Εθνοφυλακής άμα τη έγκαταστάσει των μετά των σχετικών δικογραφιών.

10. Είς τήν διάθεσιν των τοπικών Μονάδων Εθνοφυλακής άμα τη έγκαταστάσει των εις έκάστην περιοχήν κατεχομένην ύπό τοϋ ΕΛΑΣ τίθενται άπαντες οι Μόνιμοι καί Εφεδροι εκ Μονίμων αξιωματικοί τοΰ ΕΛΑΣ ώς καί Μόνιμοι υπαξιωματικοί και όπλϊται. Ούτοι μέχρις οριστικής διαθέσεως των υπο του Υπουργείου Στρατιωτικών θα μισθοδοτοϋνται μερίμνη της Εθνοφυλακής ως καί οι λοιποί εν ενεργεία συνάδελφοι των.

11. Άπαντες οί Έφεδροι αξιωματικοί και οπλίται του ΕΛΑΣ θά μεταφερθώσιν εις τας εστίας των μερίμνη τοΰ ΕΛΑΣ χρησιμοποιούντος τά μεταφορικά του μέσα μέχρι πέρατος των μεταφορών καί τη συνδρομή τών Βρεττανικών Αρχών. Εκ τούτων οι ανήκοντες εις κληθείσας κλάσεις στρατευθεισών περιοχών θά παρουσιασθώσιν είς τα οίκεϊα Κέντρα Κατατάξεως εντός 1Οημέρου μετά την εις τας εστίας των έπιστροφήν των. Τροφοδοσία θά χορηγηθή είς τους άπολυόμενους έκ τών διατιθεμένων πόρων του ΕΛΑΣ. Αι κατά τόπους στρατιωτικαΐ και πολιτικοί αρχαί θα μεριμνήσωσι δια την στέγασιν και τροφοδοσίαν των διερχομένων.

12. Τά Νοσοκομεία του ΕΛΑΣ θά διατηρηθώσι προσωρινώς ως έχουσι μέχρι συγκροτήσεως τακτικών Στρατιωτικών Νοσοκομείων. Τό προσωπικόν των θά είναι άοπλον. Τά ιδρύματα ταϋτα θα ενισχυθώσι το ταχύτερον μερίμνη του υπουργείου Στρατιωτικών εις ύγειονομικόν προσωπικόν και ύλικόν.

13. Ειδική μέριμνα θα ληφθη υπο του ΕΛΑΣ δια την συντήρησιν των κτηνων μέχρι παραδόσεως τούτων. Τό προσωπικόν το οποίον θα διάθεση δια την συντήρησιν των κτηνών θα είναι άοπλον.
Τά περί συγκροτήσεως του Εθνικοΰ Στρατοϋ περιλαμβάνονται εις το γενικόν.

Εν Αθήναις τη 12 Φεβρουαρίου 1945

ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ