Συγγραφέας:Νικηφόρος Γρηγοράς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Συγγραφείς: Νικηφόρος Γρηγοράς
(περ. 1295- 1360)
Δείτε επίσης βιογραφία.
ιστορικός συγγραφέας, λόγιος, θεολόγος, ρήτορας, μαθηματικός και αστρονόμος


Έργα[Επεξεργασία]

I.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

  • Πρὸς τοὺς ἐν πᾶσι τοῖς ρήμασι κανόνας ζητοῦντας καὶ ὁμοιότητας
  • Πραγματεία περί συντάξεως

II.ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Προγυμνάσματα
  • Ἐγκώμιον εἰς τὴν Ἠράκλειαν (δεν σώζεται)
  • Ἐγκώμιον εἰς τὴν ἀμυγδαλῆν
  • Λόγος τοῖς Πλαταιεῦσι πρὸτῶν Σπαρτιατῶ
  • Ἐγκώμιον τοῦ βασιλέα τῆς Κύπρου Ούγο Δ ́Λουζινιάν
Βασιλικοί λόγοι
  • Λόγος εἰς Ἀνδρόνικον Β΄
  • Λόγος εἰς Ἀνδρόνικον Β΄ ́(η ομοιότητα του βασιλιά με τον Πλάτωνα)
  • Λόγος εἰς Ἀνδρόνικον Β ΄(σε ιωνική διάλεκτο),
  • Λόγος προσφωνηματικὸς εἰς Ἀνδρόνικον Γ΄
Επιτάφιοι λόγοι
  • Ἐπιτάφιος εἰς Ἀνδρόνικον Β΄
  • Ἐπιτάφιος εἰς Θεόδωρον Μετοχίτην
  • Ἐπιτάφιος εἰς Ἀνδρόνικον Γ΄
  • Λόγος παραμυθητικός εἰς Ανδρόνικον Γ΄(για τον θάνατο της μητέρας του Ξένης)
  • Ὑπόδειγμα ἐνός Ἐπιταφίου εἰς ἀδελφόν
Προοίμια
  • Προοίμιο χρυσόβουλου
  • Προοίμιο χρυσόβουλου,
Προοίμια σε διαθήκες
  • Διαθήκη ὡς ἀπότινος μοναχοῦ
  • Διαθήκη ὡς ἀπὸ τοῦ Πελοποννησίου μεγάλου πρωτοσυγκέλλου
  • Διαθήκη τοῦ πατριάρχη Ἱωάννη ΙΓ ́Γλυκύ»
Αιτήσεις
  • Ὡς ἀπὸτινος πρὸς τὸν βασιλέα
Δεήσεις
  • Εὐχὴ πρὸς βασιλέα ὡς ἀπὸ μητροπολίτου ἄρτι χειροτονηθέντος
  • Εὐχὴ εἰς βασιλέαὡς ἀπὸ μητροπολίτου ἄρτι χειροτονηθέντος
  • Εὐχὴ ὡς ἀπὸμ ητροπολίτου ἄρτι πρῶτον εἰσερχομένου εἰς τὴν λαχοῦσαν αὐτοῦ μητρόπολιν
Άλλες προσφωνήσεις
  • Εἰς Θεόδωρον Μετοχίτην παρακλητικός περὶ ἀστρονομίας
  • Εἰς Ἀνδρόνικον Β ́περὶ τοῦ ἀξιώματος τοὺ Χαρτοφύλακος

ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

  • Επιστολές

IV.ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

V. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

  • Λύσις μαθηματικοῦ προβλήματος
  • Σχόλια εἰς ἀριθμὸν Νικομάχου τοῦ Γερασηνοῦ (ανέκδοτο)

VI. ΜΟΥΣΙΚΗ

  • Προσθήκη εἰς τὰ κεφάλαια τοῦ Πτολεμαίου
  • Τὸ ἡρμοσμένον τοῦ ἀρμονικοῦ κανόνος τέλειον σύστημα» (Ανέκδοτο)

VII. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

  • Λόγος περὶ Πάσχα
  • Λόγος περὶ διορθώσεως Πασχαλίου
  • Πραγματεία περὶ κατασκευής Ἀστρολάβου
  • Περὶ ὑπολογισμοῦ ἐκλείψεων

III. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

  • Ἐρμηνεία εἰς τὸ περὶἐνυπνίων του Συνεσίου Κυρήνης
  • Ἀντιλογία πρὸς τοὺς λέγοντας ὅτι οὐκ ἔστι ταπείνωσις ἐνἀνθρώποις καὶ πρὸς τὴν βασιλίδα κυρᾶν Ἑλένην τὴν Παλαιολογίναν Λύσεις ἀποριῶν, ἃς αὐτὴ πολλάκις ἐν ταῖς πρὸς αὐτὸν εἰσῆγεν ὀμιλία
  • Φλωρέντιος ἢ περὶ σοφίας
  • Φιλομαθής ἢ περὶ ὑβριστῶν
  • Πρὸς τὴν βασιλίδα κυρᾶν Ἑλένην τὴν Παλαιολογίναν λύσεις ἀποριῶν, ἃς αὐτὴ πολλάκις ἐν ταῖς πρὸς αὐτὸν εἰσῆγεν ὀμιλίαις
  • Περὶ τοῦ εἴδους ὃ μόνῳ θεωρεῖται τῷ νῷ καὶ περὶ τοῦ εἴδους ὃ μετὰ τῶν συμβεβηκότων ὁρᾶται

IX. ΠΟΙΗΣΗ

  • Ἐπιτάφιος εἰς Μιχαήλ Ἀσάνην εἰς τ ὄνομα τῆς συζύγου τοῦ Εἰρήνης
  • Ἐπιτάφιος εἰς Θεόδωρον Μετοχίτην
  • Ὡς ἀπὸ τῆς Εὐφροσύνης Λασκαρίνας Παλαιολογίνας Σφραντζίνας

X. ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ομιλίες
  • Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ» (ανέκδοτο)
  • Λόγος εἰς την Ὑπεραγίαν Θεοτόκον διαλαμβάνων τήν τ εγέννησιν αὐτῆς καὶ τὴν εἰς τὰ ἃγια τῶν ἁγίων εἴσοδον καὶ ἀνατροφήν αὐτῆς
  • Εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου (ανέκδοτο),
  • Εὐχαριστήριος εἰς την Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
  • Λόγος εἰς τὸν μάρτυρα Δημήτριο
  • Λόγο εἰς τὸν μάρτυρα Μερκούριον
  • Λόγος εἰς τοὺς Ἁγίους Θεόδωρον, Γεώργιον και Δημήτριον (ανέκδοτο)
Αγιολογικά
  • Βίος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀντωνίου του Καυλέα
  • Βίος τῆς Ἁγίας Βασιλίσσης
  • Βίος τοῦ Ἱωάννου ἐπισκόπου Ποντοηρακλείας
  • Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Κοδράτου
  • Βίος καὶ ἐγκώμιον τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἐν τοῖς βασιλεῦσι καὶ ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου(ανέκδοτο)
  • Βίος τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ Συνκέλλου
  • Βίος τῆς Ἁγίας Θεοφανοῦς
Δογματικά
  • Κατά Λατίνων
  • Περὶ τοῦ μὴδεῖν ἀκαίρως καὶ ἀπερισκέπτως θεολογεῖν κατ’ ἐξουσίαντοὺς βουλομένους καὶ κατὰ Λατίνων: Λόγος συμβουλευτικός πρὸς τὴν θείαν κα ἱερὰν σύνοδον περὶ τοῦ μὴ προσδέχεσθαι μήτε Λατίνους εἰς διαλέξεις τὰς περ ὶθεολογίας, μήτε καινοφωνοῦντας ἄλλους
Κατά Γρηγορίου Παλαμά
  • Λόγοι Ἀντιρρητικοί πρότεροι
  • Λόγοι Ἀντιρρητικοί ὑστεροι