Συγγραφέας:Νικηφόρος Γρηγοράς

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Συγγραφείς: Νικηφόρος Γρηγοράς
(περ. 1295- 1360)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
ιστορικός συγγραφέας, λόγιος, θεολόγος, ρήτορας, μαθηματικός και αστρονόμος


Έργα[Επεξεργασία]

I.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

 • Πρὸς τοὺς ἐν πᾶσι τοῖς ρήμασι κανόνας ζητοῦντας καὶ ὁμοιότητας
 • Πραγματεία περί συντάξεως

II.ΡΗΤΟΡΙΚΗ

Προγυμνάσματα
 • Ἐγκώμιον εἰς τὴν Ἠράκλειαν (δεν σώζεται)
 • Ἐγκώμιον εἰς τὴν ἀμυγδαλῆν
 • Λόγος τοῖς Πλαταιεῦσι πρὸτῶν Σπαρτιατῶ
 • Ἐγκώμιον τοῦ βασιλέα τῆς Κύπρου Ούγο Δ ́Λουζινιάν
Βασιλικοί λόγοι
 • Λόγος εἰς Ἀνδρόνικον Β΄
 • Λόγος εἰς Ἀνδρόνικον Β΄ ́(η ομοιότητα του βασιλιά με τον Πλάτωνα)
 • Λόγος εἰς Ἀνδρόνικον Β ΄(σε ιωνική διάλεκτο),
 • Λόγος προσφωνηματικὸς εἰς Ἀνδρόνικον Γ΄
Επιτάφιοι λόγοι
 • Ἐπιτάφιος εἰς Ἀνδρόνικον Β΄
 • Ἐπιτάφιος εἰς Θεόδωρον Μετοχίτην
 • Ἐπιτάφιος εἰς Ἀνδρόνικον Γ΄
 • Λόγος παραμυθητικός εἰς Ανδρόνικον Γ΄(για τον θάνατο της μητέρας του Ξένης)
 • Ὑπόδειγμα ἐνός Ἐπιταφίου εἰς ἀδελφόν
Προοίμια
 • Προοίμιο χρυσόβουλου
 • Προοίμιο χρυσόβουλου,
Προοίμια σε διαθήκες
 • Διαθήκη ὡς ἀπότινος μοναχοῦ
 • Διαθήκη ὡς ἀπὸ τοῦ Πελοποννησίου μεγάλου πρωτοσυγκέλλου
 • Διαθήκη τοῦ πατριάρχη Ἱωάννη ΙΓ ́Γλυκύ»
Αιτήσεις
 • Ὡς ἀπὸτινος πρὸς τὸν βασιλέα
Δεήσεις
 • Εὐχὴ πρὸς βασιλέα ὡς ἀπὸ μητροπολίτου ἄρτι χειροτονηθέντος
 • Εὐχὴ εἰς βασιλέαὡς ἀπὸ μητροπολίτου ἄρτι χειροτονηθέντος
 • Εὐχὴ ὡς ἀπὸμ ητροπολίτου ἄρτι πρῶτον εἰσερχομένου εἰς τὴν λαχοῦσαν αὐτοῦ μητρόπολιν
Άλλες προσφωνήσεις
 • Εἰς Θεόδωρον Μετοχίτην παρακλητικός περὶ ἀστρονομίας
 • Εἰς Ἀνδρόνικον Β ́περὶ τοῦ ἀξιώματος τοὺ Χαρτοφύλακος

ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

 • Επιστολές

IV.ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

V. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 • Λύσις μαθηματικοῦ προβλήματος
 • Σχόλια εἰς ἀριθμὸν Νικομάχου τοῦ Γερασηνοῦ (ανέκδοτο)

VI. ΜΟΥΣΙΚΗ

 • Προσθήκη εἰς τὰ κεφάλαια τοῦ Πτολεμαίου
 • Τὸ ἡρμοσμένον τοῦ ἀρμονικοῦ κανόνος τέλειον σύστημα» (Ανέκδοτο)

VII. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

 • Λόγος περὶ Πάσχα
 • Λόγος περὶ διορθώσεως Πασχαλίου
 • Πραγματεία περὶ κατασκευής Ἀστρολάβου
 • Περὶ ὑπολογισμοῦ ἐκλείψεων

III. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 • Ἐρμηνεία εἰς τὸ περὶἐνυπνίων του Συνεσίου Κυρήνης
 • Ἀντιλογία πρὸς τοὺς λέγοντας ὅτι οὐκ ἔστι ταπείνωσις ἐνἀνθρώποις καὶ πρὸς τὴν βασιλίδα κυρᾶν Ἑλένην τὴν Παλαιολογίναν Λύσεις ἀποριῶν, ἃς αὐτὴ πολλάκις ἐν ταῖς πρὸς αὐτὸν εἰσῆγεν ὀμιλία
 • Φλωρέντιος ἢ περὶ σοφίας
 • Φιλομαθής ἢ περὶ ὑβριστῶν
 • Πρὸς τὴν βασιλίδα κυρᾶν Ἑλένην τὴν Παλαιολογίναν λύσεις ἀποριῶν, ἃς αὐτὴ πολλάκις ἐν ταῖς πρὸς αὐτὸν εἰσῆγεν ὀμιλίαις
 • Περὶ τοῦ εἴδους ὃ μόνῳ θεωρεῖται τῷ νῷ καὶ περὶ τοῦ εἴδους ὃ μετὰ τῶν συμβεβηκότων ὁρᾶται

IX. ΠΟΙΗΣΗ

 • Ἐπιτάφιος εἰς Μιχαήλ Ἀσάνην εἰς τ ὄνομα τῆς συζύγου τοῦ Εἰρήνης
 • Ἐπιτάφιος εἰς Θεόδωρον Μετοχίτην
 • Ὡς ἀπὸ τῆς Εὐφροσύνης Λασκαρίνας Παλαιολογίνας Σφραντζίνας

X. ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ομιλίες
 • Εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Χριστοῦ» (ανέκδοτο)
 • Λόγος εἰς την Ὑπεραγίαν Θεοτόκον διαλαμβάνων τήν τ εγέννησιν αὐτῆς καὶ τὴν εἰς τὰ ἃγια τῶν ἁγίων εἴσοδον καὶ ἀνατροφήν αὐτῆς
 • Εἰς τὸν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου (ανέκδοτο),
 • Εὐχαριστήριος εἰς την Ὑπεραγίαν Θεοτόκον
 • Λόγος εἰς τὸν μάρτυρα Δημήτριο
 • Λόγο εἰς τὸν μάρτυρα Μερκούριον
 • Λόγος εἰς τοὺς Ἁγίους Θεόδωρον, Γεώργιον και Δημήτριον (ανέκδοτο)
Αγιολογικά
 • Βίος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἀντωνίου του Καυλέα
 • Βίος τῆς Ἁγίας Βασιλίσσης
 • Βίος τοῦ Ἱωάννου ἐπισκόπου Ποντοηρακλείας
 • Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Κοδράτου
 • Βίος καὶ ἐγκώμιον τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου ἐν τοῖς βασιλεῦσι καὶ ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου(ανέκδοτο)
 • Βίος τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ Συνκέλλου
 • Βίος τῆς Ἁγίας Θεοφανοῦς
Δογματικά
 • Κατά Λατίνων
 • Περὶ τοῦ μὴδεῖν ἀκαίρως καὶ ἀπερισκέπτως θεολογεῖν κατ’ ἐξουσίαντοὺς βουλομένους καὶ κατὰ Λατίνων: Λόγος συμβουλευτικός πρὸς τὴν θείαν κα ἱερὰν σύνοδον περὶ τοῦ μὴ προσδέχεσθαι μήτε Λατίνους εἰς διαλέξεις τὰς περ ὶθεολογίας, μήτε καινοφωνοῦντας ἄλλους
Κατά Γρηγορίου Παλαμά
 • Λόγοι Ἀντιρρητικοί πρότεροι
 • Λόγοι Ἀντιρρητικοί ὑστεροι