Μετάβαση στο περιεχόμενο

Στόνος συμπάθειας

Από Βικιθήκη
Στόνος συμπάθειας
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1889 του Κωνσταντίνου Σκόκου


ΣΤΟΝΟΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ

Μαντεύω ποία σιδηρᾶ ἀπόρρητος ὀδύνη
Τὸ στῆθός σου τὸ εὐγενές, ὦ φίλη μου, βαρύνει·
Καὶ τί ἐὰν εἰς σιωπὴν ἐγκαρτερῇς βαθεῖαν;
Ἐγὼ μὲ τὴν ἰδίαν μου σὲ ἐννοῶ καρδίαν.
Μία φωνὴ ἀπόκρυφος λαλεῖ ἐν τῇ ψυχῇ μου
Πῶς εἶσαι εἰς τὰς συμφορὰς τοῦ βίου ἀδελφή μου.

Μή με τὸ κρύπτῃς· νοσταλγεῖ ἐδῶ ἡ ὕπαρξίς σου
Κ’ εἰς ἄλλους κόσμους φέρεται ἀγνώστου παραδείσου.
Σὲ ἐννοῶ· παρέρχονται εἰς τὸ εὐρύ σου ὄμμα
Μικρὸς ὁ κόσμος, ἡ ζωὴ κ’ οἱ ἄνθρωποι ἀκόμα.
Ἄλλους εὐρεῖς ὁρίζοντας ἐπιζητ’ ἡ ψυχή σου,
Εὑρεῖς ὡς ἡ καρδία σου καὶ ὡς οἱ στοχασμοί σου.

Ὤ κλεῖσε τὴν καρδίαν σου εἰς τὰ χυδαῖα πλήθη
Καὶ μόνη εἰς τὴν ἁγνὴν Ἐδὲμ τῶν ῥεμβασμῶν σου ζῆθι,
Κι’ ἂν ἡ ἐλπίς, φῶς ἅγιον, ἐσβέσθη εἰς τὰ στήθη
Καὶ νὺξ στυγνή — ὁ δισταγμὸς — ἐντός σου διεχύθη,
Ὤ! μὴ λησμόνει: εἷνε φεῦ! ὁ βίος εἱμαρμένος
Τοῦ μαρτυρίου ὁ σταυρὸς μὲ ῥόδα ἐστεμμένος.

Κων. Φ. Σκοκοσ