Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/87

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


ὃίας͵ μου ’ἡ δέησις ἔσοντα: εὗπρὄσὃεκτο: ἐνώπιόν σου, Κύριε,:ρρουρἑ ῥοῦ καὶ- ἐλευθερωτά μου.

(Κατα σάββατον καὶ ἑορτὰς λέγεται “Ρανενοῦ τσαδικη'μγ

ΒΑΡΘΤΧ ΣΕΑΜΑΡ

Εὖλογ’ητος ὁ λαλήσας καὶ τὸ πᾶν παραγαγὼν. Εὐλογητὸς ὁ λέγων καὶ ποιῶν. Εὐλογητὸς ὁ ὃ:α- ’τἀττων καὶ κυρῶν. Εὐλογητὸς ὁ Ξημωυργὸς τοῦ παντὸς. Εὐλογητὸς ὁ οΞκτεΞρων τὴν γῆν. Εὐλογη- τὸς ὁ οἰκτείρων τὰ π ᾿οἰοματοι. Εὐλογητὸς ὁ ἀμοί- βῳν δαψιλῶς τοὺς” φοβουμένους αὐτὸν. Εὐλογητὸς ὁ διασκεδάζων τὸ σκότοςκαὶ δ:αχέω͵ν τὸ φῶς.Εὐλογητὸς᾽ ὁ Θεὸς ὁ ζῶν εἰς τοὺς αΞῶ|ας, καὶ εἰς τοὺς αἶῶνας τῶν αἰώνων δ:αμένων. Εὐλογητὸς Ἐκεῖνος ὲνώπων τοῦ ὁ- ποξοῦ ἑν ὑπάρχε: ἀδ:κία, οὐδὲ λήθη, οὐδὲ προσώπο- ληφία οἷς τὸ ἂκἀζεεν οὔτε ἀποδοχὴ δώρων, ὃίκαως ἐν τοῖς δὃοῖς,ε εῦ.αβὴς ἐν ταῖ ς ἷτράξεᾳιν αὐτοῦ. Εὐ- λογητὸς ὁ ὲλευθερὀνων καὶ σώζων.

(Τὸ Σάββατον προστίθεται: ὀ ἐξῇ στίχος). ᾿

(Εὐλογητὸς ὁ παρέχων ἀνάπαυσιν ε:ς τὸν λαόν του τὸν Ἰσραὴλ κατὰ τὴν ἁγ:α᾽ν ἡμέραν τοῦ Σαββάτου).

Εὐλογητὸς αὐτὸς. καὶ εὐλογημένον τὸ ὄνομά του εὐλογημένη δὲ ἡ μνήμη αὐτοῦ αἰωνίως. Εῦἶογητὸς εἴ, 'Κὐρ:ε ͵ εὲ ἡμῶν, Βααλεῦ τοῦ παντὸς, Βασι- λεῦ μέγα καὶ ἅγιε, Πάτερ ͵ οἰκτίρμων, δοξαζόμενε ἐκ τοῦ στόματος τοῦ λαοῦ σου, ἐγκωμαζομενε καὶ εὗλογούμενε ἐκ τῆς γλώσσης ἔλων τῶν εὐλαβῶν καὶ δούλων σου.'Ημεῖς 8:6: τῶν ᾷσμάτων Δαυὶδ τοῦ θερἆ-