Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/75

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


Εὐλογητδς ἐστι Κύριος ὁ Θξὸῖ; τοῦ Ἰσραὴλ διὰ παν- τὸς, καὶ σύμπας ὁ λαὸς εἴπῃ, «Αμ'ὴν» καὶ αἰνέσῃ' τὸν Κύριον. Αἰνέσατε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνήσατε τὸ προπὀδεόν αὐτοῦ, διότι “Αγιος ἐστίν. ’Δἰνέἆατε ᾽ Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνήσατε εἰς τὸ ἅγιον αὐτοῦ ὅρος, διότι ἅγιός ὶστιν ὁ Κύριος ἡμῶν. Αὐτὸς, οἰκτίρμων ὢν, συγχωρεῖ τἁ παρα- πτώματα καὶ δὲν ὲξολοθριὗει' εἶναι μακρόθυμος, κα- τισχύει τοῦ θυμοῦ του καὶ δὲν ὲπιρρίπτει ὅλην τὴν' ὀργήν του. Κύριε, μὴ ᾶποσὐρ’ῃς τὴν εὐσπλαγχνίαν σου ἀπ’ ἐμοῦ, ᾶλλ’ἡ μακροθυμία σου καὶ ἡ ἀλήθειά σου ἂς ὲπιβλέπωσιν εἰς ἐμὲ ἀδιαλείπτους. Μνήσθητι τῶν οἰκτιρμῶν σου, Κύριε, καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας σοι; ἦν μετεχειρίσθης εἰς πάντα χρόνον. ᾽Απόὃοτε τὴν ἰσχὺν εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν μεγαλοπρξπειαν ἣν ἐπὶ τοῦ .Ἰσραὴλ διαχἐει, ἡ δὲ δύναμίς του εἰς τοὺς Οὗρανούς. Πἀνσεμνος, ὤ Θεέ, Σὺ εἶ ἐν τῷ '“.[ερῷ σου, φρουρὰ. τοῦ Ἰσραὴλ, Σὺ εὶ, ὁ δίδων δύναμιν εἰς τὸν λαόν σου Εὐλογητὸς εὶ ὁ Θεός!

Θεὸς ἐκδικήσεως (τῶν παραπτωμάτων)δ Κύριος. Θεέ ἐκδικήσεως διαλαμφονΙψώθητι Κριτἁ τῆς γῆς, ἀπόδος τοῖς ὑπερηφάνοις ὅ,τι τοῖς πρέπει. ’Απὸ Κυρίου ἡ σωτη- ρία, ὃιάχυσον ἐπὶ τοῦ λαοῦ σου τὴν εὗλόγίαν᾽σου, σέλα- “Ο Κύ'ριος τῶν Δυνάμεων μεθ᾽χΐ͵μῶν, ὑπερασπιστὴς ἡ- μῶν ὁ Θεὸς’ τοῦ Ἰακὼβ σέλα. Κύριε τῶν ὸυνο’ὶ- μεων, μακάριος ὁ ἅνὈρωπος δ ἐλπίζων ἐπὶ σΞ. Ιἷὗ- Ρ“, φύλαξον ἡμᾶς, Βασιλεῦ, ἐἰσο'ικουσον ἠμῶν ἔν ᾗ