Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/157

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


(Κατὰ τὰς δέκα ήμέρας τῆς μετανοίας λέγεται τὸ ἑξῆς ἀβίνου μαλκένου· ἄν δὲ ἐντὸς αὐτῶν συμπέση Σάββατον ἐξαιροῦνται οἱ στίχοι μ ε χ ὸ λ, κ έ ρ α ν, μ ε χ ό κ καὶ μ ε χ έ).

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, ήμαρτήσαμεν ἐνώπιόν σου.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, οὐδεὶς δι᾽ ἡμᾶς πρὸς χάριν τοῦ ὀνόματός σου.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, ἀνανέωσον δι᾽ ἡμᾶς ἀπὸ δεινῶν καὶ ὸλεθρίων ἀποφάσεων.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, κατάστρεψον τὰς ῥαδιουργίας τῶν μισούντων ἡμᾶς.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, ἐκμηδένισον τὰ σχέδια τῶν ἐκθρῶν ἡμῶν.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, ἀπομάκρυνον ἀφ᾽ ἡμῶν πάντα διώκτην καὶ ἐχθρόν.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ λοιμοῦ, βιαίου θανάτου, δυστυχημάτων, λιμοῦ, δουλείας, ἁρπαγῆς, λύμης, ἐπιδημίας, διαβολῆς, πειρασμοῦ καὶ πάσης ἅλλης ἀνιάτου νόσου.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, θεράπευσον τοὺς νοσοῦντας τοῦ λαοῦ σου.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, ῥῦσαι τὴν κληρονομίαν σου ἀπὸ ὀλέθρου.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, μνήσθητι ὅτι χοῦς εἵμεθα.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, συγχώρησον ἡμῖν ἅπαντα τὰ ἁμαρτήματα ἡμῶν.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, ἀφαίρεσον πᾶν τὸ ὀλέθριον ἐκ τοῦ πεπρωμένου ἡμῶν.

Πάτερ ἡμῶν, βασιλεῦ ἡμῶν, διάγραψον ἐν τῆ ἅκρᾳ εὐσπλαγχνίᾳ σου τὴν μνήμην τῶν παραπτωμάτων ἡμῶν.