Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/123

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


τός. Κῦρε:, σπ: τἐῦσ σςν, δὸς ἡμῖν εὐλογίαν καὶ εἰρήνην ταχέως ἐκ: τῶν τεπσαρων ἄκρων τῆς γῆς, καὶ θραῦὀον τὃν βαρὺν ζυγὄν τῶν καταπιεζόντων ἡ. μᾶς καὶ ὁὃἠγησσν ἡμᾶς; ταχὺ εἰς τὴν γῆν ᾿'ῆμῶν.* Διότι Θεὸς Ξοτὴρ τῆς σωτηρίας Σὺ εἶ, καὶ ἡμᾶς ἐ- ᾽ ξέλεξας ἐξ ὅλων τῶν )αῶν καὶ ἐξ ὅλων τῶν γλωσσῶν καὶ ἐπλησίασας ἡμᾶς, Βασιλεῦ “ἡμῶν, πρὸς τὸ ὄνομά- σου τὸ μέγα, μ͵ετ’ ἀγάπης, ὅπως αὶνὤμέν σε καὶ δμολογῶμεν μετὰ φόβου καὶ ἀγάπης Μόνον τὸ ὃ- νομοὶ σου. Εὖλογητὶς εὶ Κυοε, ὅστι᾽ς ἐξἐἷεξας τὸν λαόν σου Ἰσααὴλ ἐν ἀγάπῃ.

ΣΕΜΑΝ

᾿Ακου: Ἰσραὴλ Κύρ: ο; ὅ Θεὄς ἡμῶν, Κύριος Εἷς ἐστὶ.

(ὶἐμταιὃὲ κατὶ νἆνας).

Εὔλόγητὄν τὸ ὅνοια τῆ; ἐνΞὀξοὶ) αὐτοῦ βαπὶλἐἔα πάντστε καὶ ἀεί.

Καὶ ἀγαπήσει; Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σοι͵). Καὶ ἔσονται τα ῥήματα ταῦτα͵ ὅσα ἐγὼ σοὶ ἐντέλλομαι σ'ἠμἑρον, ἐν τῇ καρδίᾳ σου. Καὶ θὰ. ἐπαναλἀΒῃ; αὐτὰ τοῖς υἷοῖ; σευ, καὶ λαλῄσῃ; πἐ:ὶ αὐτῶν καθήμενα; ἐν οἴκῳ, Γορευὀμἐνος ἐν ὁδῷ, κοιταζόμενος καὶ "ὃ αα-

Το χωρῶν τοὔ-ο καὶ ἄλλα 4:6.94: (ανατο’αεια εξ τὴν ἓλευπν τοὔ Μισαι'ου κεὶ βα'ανισθἐπα ἐκ τ᾽.; παλαιᾶς Γραφῆς) δὲν δύνανται νὰ ἔλατ- ... καὶ πραγματικῶς δὲ͵ ἔλαττοὔσι τὴν’πρᾳ, τὴν οὶιεἱαν πατρίδα ’ιιἷσ-τν καὶ ηἆην ἑκάστου ἐπραιβξτυυ. ͵0ρα Πράξεις τοῦ Μηἆλω 'Ραββ. Συνιδᾳ’ου τῶν Παρισων ἐπὶ Ναπολέοντος τοῦ Α’.