Σελίδα:Seder Tefilot K'Minhag K.K. Sefaradim (Yosef Nachmuli, Korfu 1885).pdf/111

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


τον, ὃν ὃιέσωσας, σιἶνώδευσας αὐτὸν ἐν τῇ ἰσχὢ'. σου εὶς τὸ ,ἅγιον κατάλυμα σου. Καὶ ἤκουσαν οἱ -λασὶ καὶ ἐταράχθησαν, σιαὶ ὠὃἔνας ἔλαβον οἱ κατοικοῦντες τὴν Φελὶστεείμ. Τότε ἐξεπλάγησαν οἷ ἀρχηγοὶ τοῦ Ἐδὼμ, οἱ ἄρχοντες Μωαβιτῶν ἐκ τρόμου ἐπυριεὖθᾖ- . σαν, διελύθησαν οὶ κάτοικος τῆς Χαναάν. ᾽Επὶπἑσει. ἐπ᾽ αὗτσὺς φόβος καὶ τρόμος, ἐν τῷ μεγέθει τοῦ βρα- χίονός σου ἀπολιθωθἠτωσαν μέχρις οὗ παρέλθῃ ὁ λαός σου, Κύριε, μέχρις οὗ πταρἑλθῃ ὁ λαὖς ὃν ᾶπέπτησας. Σὺ ὁδηγήσεις αὐτὸν καὶ ἐγκαταστήσας εἰς τὸ ὄροξ τῆς κληρονομίας σσυ παρὰ τῷ πατοιπητηρίῳ ͵ σου, ὅπερ πατἡρτὶσας, Κύριε, ἐν τῷ Ναῷ ἐκείνῳ, ὃν αἱ χεῖρές σου ἔκτισαν. “Ο Κύριος βασιλεύσει εἷς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. (δὶς)

---

“Οτε εἰσῆλθεν ὁ ἵππος τοὔ Φαραὼ σὺν ταῖς ἁμά- ξαις καὶ τοῖς ἀναβάταις εἰς θάλασσαν, ἐπῆγα- γεν ὁ Κὐρισ'ς ἐπ’ αὐτοὺς τὰ ὕδατα τῆς Θαλάσσης' οἱ δὲ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσ'ῳ της ὓ'αλεἱσσης.

Διότι τοῦ Κυρίου ἧ-βασιλεία, Αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν. Καὶ ἀναβήσονταισωτἤρες εἰς τὸ ὄρος Σιὼν ἵνα ἐκὃιπάσωσ: τὸ ὄρος ’Εσαῦ, καὶ ἔσται τοῦ Κυρίου ἡ βασιλεία.