Σελίδα:Platonis opera, ed. Burnet, tomus I.djvu/52

Από Βικιθήκη
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.


23d ΠΛΑΤίΙΝΟΣ Lva δε μη hoKuxTLV αττορύν, τα κατά ττάντων των φίλοσο-

φούντων 7Γροχ€ΐ/)α ταντα λίγονσιν, otl " τα μ^τξωρα καΐ 

τα υτΓΟ yrjs " καΐ " Oeovs μη νομίζ^ιν " καΐ " τον ηττω Κόγον κρζίττω 7Τ0ί€Ϊν" τα γαρ αληθή οΧομαι ουκ αν eeikoLev Xiyeiv, otl κaτάbηλoL γίγνονται ττροσττοιονμενοι μ€ν dbivaif etoores δε ovbiv. άτ€ ουν οΧμαι φιλότιμοι e 6vT€s καΐ σφobρol καΐ ττολλοί, καΐ σνντζταμ^νωί καΐ τη- Θανωί λζγοντ€ί irepl €μοϋ, (μττζττληκασίν νμων τα ωτα καΐ ττάλαι καΐ σφοδρώ? bLaβάλλovτes. e/c τούτων καΐ Μίλητος μοί €ΤΓ€Θ€το καΐ "Ανντοί καΐ Ανκων, Μζλητο^ μ€ν ιητ^ρ των δ ττοίητων άχΘ6μ€νο9, "Avvtos δε ΰπερ των ^ημωνργών καΐ

των ττολίτίκων, 2.νκων δε νττερ των ρητόρων ώστε, δπερ 

άρχόμ€νοί εγώ ελεγο^, θανμάζοιμ αν d otos τ €Ϊην εγώ υμών ταντην την bLaβoληv ε^ελε'σ^αι ev οντω^ όλίγω χρόνω οντω ττολλην γ^γοννΐαν. ταντ ίστιν νμΐν, ω avbpes ^Αθη-

ναΐοί, τάληθη, καΐ νμάί ούτ€ μέγα οΰτε μικρόν αττοκρνψά- 

μ€νο5 εγώ λέγω ουδ' ΰποστειλά/χεζ^ο?. καίτοι otba (rxebbv ΟΤΙ αυτοΐί tovtois άττβχθάνομαι, ο καΐ Τ€κμηριον οτι άληθη λέγω καΐ οτι αύτη €στΙν η bιaβoλη η €μη καΐ τα αίτια b ταυτά €στιν. • καϊ iavTe νυν eavTe aS^tj ζητήσητ€ ταϋτα, οΰτωί εΰ/)7/σετε. Περί μ€ν ουν ων οί ττρωτοι μου κατήγοροι κατηγορούν αϋτη ίστω ίκανη άττολογία Trpbs υμα^' ττροί δε Μελτ^τοι;

τον αγαθόν καΐ φιλόττολιν, ώ? φησι, και του^ υστέρους 

μ€τα ταύτα Τϊ^ιράσομαι άττολογησασθαι. αυθίί γαρ 5?j, ώσττερ ντάρων τούτων όντων κατηγόρων, λάβωμ€ν αυ την τούτων αντωμοσίαν. έχει δε ττω? ώδε* 'Σ,ωκράτη φησιν d 7 ΐΓΟίβΓι/ Β t : ποίε? Τ d 9 ^lSevai τι Cobet et sic Arm. e I συντ€ταμ€νω5] ξυντίταγμ^νωε Β Τ W Θ 3 ττάλαι κάΙ TW: ττάΚαι καί νυν b σφοΒρα Β^ e 5 καϊ των πολιτικών secl, Cobet sed legit Laertius a 2 iyii αρχόμενος Τ a 7 αύτοΐε tovtois Arm. : To7s ai/ToTs Β Τ : to7s avTo7s tovtois Schanz άληθη Β : τάληθη Τ b4 €(ττω B^TW Arm. : (στίν Β άττολογία Β : η άττολο^ία Τ bS o.yadhv Τ: ά/γαθόν τβ Β b6 άπολοΎ^σασθαι Τ: άττολο- yuadai Β t b 7 τούτων ζτίρφν Τ b 8 δέ πώ5 ; »δ« Herwerdeq