Σελίδα:Discourses of Epictetus volume 1 Oldfather 1925.djvu/84

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.

ARRIAN’S DISCOURSES OF EPICTETUS

ς’. Περὶ προνοίας

1ΗἈφ’ ἑκάστου τῶν ε’ν τῷ κόσμῳ γινομένων ῥᾴδιόν ἐστιν ἐγκωμιάσαι τὴν πρόνοιαν, ἂν 5150 ἔχῃ τις ταῦτα ε’ν ἑαυτῷ, δύναμίν τε συνορατικὴν

2 τῶν γεγονότων ἑκάστῳ καὶ τὸ εὐχάριστον. εἰ 5% μή, ὁ μὲν οὐκ ὄψεται τὴν εὐχρηστίαν τῶν γεγονότιων, ὁ δ’ οὐκ εὐχαριστήσει ἐπ’ αὐτοῖς οὐδ’

3 ἂν ἴδῃ.1 χρώματα ὁ θεος εἰ2 πεποιήκει, δύνα- μιν 5% θεατικῆν αὐτῶν μὴ πεποιήκει, τι’ ἂν ἦν

4 οφελος ;-Οὐδ’ ὁτιοῦν. -ΗΑλλ ἀνάπαλιν εἰ τὴν μὲν δύναμιν πεποιήκει, τὰ ὄντα δὲ μὴ τοιαῦτα οἶα υποπίπτειν τῇ δυνάμει τῇ ὁρατικῇ, καὶ οὕτως

5 τί ὅφελος,·-Οὐδ” ὁτιοῦν. 3-Τί δ’, εἰ καὶ ἀμφό-

6 τερα ταῦτα πεποιήκει, φῶς δὲ μὴ πεποιήκεις- Οὐδ’ οὕτως τι οφελος. -Τίς οὖν ό ἁρμόσας τοῦτο πρὸς ἐκεῖνο κάκεῖνο πρὸς τοῦτο,· τίς δ’ὁ ἁρμόσας τὴν μάχαιραν πρὸς τὸ κολεὸν καὶ τὸ κολεον προς

7 τὴν πάχαιραν,· οὐδείς,· καὶ μὴν ἐξ αὐτῆς τῆς κατασκευῆς τῶν ἐπιτετελεσμένων ἀποφαίνεσθαι εἰώθαμεν, ὅτι τεχνίτου τινὸς πάντως τὸ ἔργον, οὐχὶ δ’ εἰκῇ κατεσκευασμένον.

8 Ἀρ’ οὖν τούτων μὲν εκαστον ἐμφαίνει τὸν τεχνίτην, τὰ δ’ ὁρατὰ καὶ ορασις καὶ φῶς οὐκ ἐμφαίνει,· τὸ δ’ ἄρρεν καὶ τὸ θῆλυ καὶ 77 προ- θυμία η πρὸς τὴν συνουσίαν εκατέρου καὶ δύναμις ἡ χρηστικὴ τοῖς αορίοις τοῖς κατεσκευασμένοις οὐδὲ ταῦτα ε’μφαινει τον τεχνίτην· , ἀλλὰ ταῦτα

lO μὲν οὕτω·4 ἡ δε τοιαύτη τῆς διανοίας κατασκευή,

ῑ Added by Meineke (εἰδῇ Stobaeus).

' Stobaeus: an erasure in S. 3 Here follows in S an erasure of about 110 letters. ‘ Stobaeua: omitted by S.

4ο