Σελίδα:Περί του Ανατολικού ζητήματος Δημήτριος Αινιάν.djvu/12

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
— 12 —

μηρὰς ἐπιχειρήσεις. Τοῦτο δὲ ἰδίως πρέπει νὰ θεωρηθῇ πλεονάζον παρὰ τῇ Ἑλληνικῇ φυλῇ.

3ον. Τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος ἀνεγερθὲν ἐν τῷ μέσῳ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ ἀπολαῦσαν ἐλευθερίαν καὶ αὐτονομίαν, ἐνέπνευσε τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἀποκτήσεως αὐτῶν καὶ ἐν τῇ λοιπῇ Ἑλληνικῇ φυλῇ. Ἐνεπνεύσθη δὲ αὐτῇ ἡ μίμησις πρὸς τὴν παιδείαν καὶ τὸν πολιτισμὸν, ὥστε πρὸ πολλῶν ἐτῶν ἰατροὶ ἐπιστήμονες, καθηγηταὶ, διδάσκαλοι, διδασκάλισσαι κτλ. προήγαγον τὴν παιδείαν καὶ τὸν πολιτισμὸν ἐν αὐτῇ. Οὕτω δὲ αὕτη δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἐξέχουσα ἁπασῶν τῶν ἄλλων ἐν τῷ Ὀθωμανικῷ Κράτει φυλῶν.

4ον. Ὁ Ἕλλην, ὡς ἰδιώτης, ἀπέκτησε μεγίστην ὑπόληψιν καὶ φήμην συστήσας κοινότητας Ἑλληνικὰς ἐν Ἀγγλίᾳ, ἐν Γαλλίᾳ, ἐν Αὐστρίᾳ καὶ ἐν τῷ μέσῳ ἄλλων κρατῶν, ὡς καὶ ἐν Ἰνδίαις καὶ ἐν Ἀμερικῇ. Περὶ τῶν Ἑλληνικῶν τούτων κοινοτήτων ἐγένετο ἤδη πολὺς λόγος διά τε τὴν ἀγχίνοιαν καὶ τὴν ἱκανότητα τῶν συνιστώντων αὐτὰς καὶ πρὸ πάντων διὰ τὸν ἐπιχειρηματικὸν νοῦν, δι’ οὗ κατόρθωσαν νὰ θεωρηθῶσιν ὡς ἔμποροι ἱκανοὶ ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐμπορικωτέρων ἐθνῶν τῆς Εὐρώπης.

5ον. Ἐν τῇ ἐλευθέρᾳ Ἑλλάδι, ἄνευ οὐδεμιᾶς σχεδὸν συνδρομῆς ἐκ μέρους τῆς ἐξουσίας, ἰδιῶται Ἕλληνες καὶ ἐκ τῶν ἐντὸς καὶ ἐκ τῶν ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος, συνέστησαν διαφόρους μηχανὰς καὶ ἐργοστάσια· καὶ γίνεται ἤδη ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἐξαγωγὴ διαφόρων προϊόντων βιομηχανικῶν, ἅτινα κινοῦσι τὴν περιέργειαν καὶ τὸν θαυμασμὸν καὶ αὐτῶν τῶν Εὐρωπαίων.

6ον. Ἡ παιδεία ἐν Ἑλλάδι ἐξηπλώθη εἰς μέγιστον βαθμὸν, τὸ σπουδαιώτερον δὲ εἶναι ἡ ἐκπαίδευσις τῶν γυναικῶν, δι’ ὧν κυριωτέρως, κατορθοῦται ὁ πολιτισμός. Ὡς πρὸς τὸ κεφάλαιον δὲ τοῦτο ἡ Ἑλληνική φυλὴ ὄχι μόνον ὑπερτερεῖ ἁπάσας τὰς κατὰ τὸ Τουρκικὸν Κράτος φυλὰς, ἀλλ’ ἰσοδυναμεῖ καὶ μέ τινα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν, ὅπου εἰσέτι δὲν ἀνεπτύχθη ἐπὶ τοσοῦτον ἡ παιδεία.

7ον. Οἱ ναυτικοὶ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς εἰσὶ καὶ φυσικῶς τρόπον τινὰ διατεθειμένοι πρὸς τὴν ναυτιλίαν, ἀλλ’ ἀπέ-