Σελίδα:Λογίδριον εκφωνηθέν παρά του δημάρχου Αθηνών κ. Αναργύρου Πετράκη κατά την εορτήν της του Χριστού Γεννήσεως, την 25 Δεκεμβρίου 1842.djvu/8

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
—8—

τὸ ὁποῖον ἐπεχειρίσθημεν εἰς δόξαν Θεοῦ καὶ πνευματικὴν ἡμῶν ὠφέλειαν, ὡς δεῖγμα τῆς πρὸς τὸν Θεὸν εὐγνωμοσύνης ἡμῶν, ὅστις ηὐδόκησε νὰ μᾶς χαρίσῃ τὴν πολιτικὴν ταύτην ὕπαρξιν, ἐν ᾗ ἐμβαίνομεν εἰς τὸν ἀριθμὸν τῶν πεπολιτευμένων καὶ εὐνομουμένων ἐθνῶν. Εὐγνωμονοῦντες δὲ εἰς τὸν Σεβαστὸν καὶ φιλόκαλον ἡμῶν Βασιλέα, τὸν προθυμούμενον νὰ ἀνυψώσῃ τὴν ἀρχαίαν εὔκλειαν τῆς ἀγαπητῆς ἡμῶν πατρίδος διὰ τῶν τοιούτων λαμπρῶν καὶ κοινωφελῶν ἔργων, ἂς ἐπικαλεσθῶμεν τὸν πανάγαθον Θεὸν, εἰς τοῦ ὁποίου τὸ πανάγιον ὄνομα ἀνεγείρεται ὁ ἱερὸς οὗτος ναὸς, νὰ ἐπιδαψιλεύσῃ τὴν θείαν αὑτοῦ χάριν ἐπ' αὐτὸν καὶ τὴν σεπτὴν ἡμῶν Βασίλισσαν, νὰ κραταιόνῃ τὸν θρόνον αὐτῶν εἰς αἰῶνας, νὰ διατηρῇ αὐτοὺς ἐν δόξῃ καὶ εὐδαιμονίᾳ πρὸς δόξαν καὶ εὐτυχίαν τῆς κοινῆς πατρίδος, πρὸς χαρὰν καὶ ἀγαλλίασιν ἡμῶν τῶν πιστῶν ὑπηκόων τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος, οἵτινες ἐκ καρδίας προφέρομεν Ζήτω ὁ Βασιλεὺς καὶ ἡ Βασίλισσα! Ζήτω! Ζήτω! κτλ.ΤΕΛΟΣ.