Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/38

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

διότι ὅλα τὰ νερὰ τοῦ δήμου εἶχε καταλάβει ὁ κ. Κασσαβέτης καὶ ὁ κ. Μελᾶς διὰ τὰ ἐν Κηφισσίᾳ λουτρά.

Ἄλλως τε ὁ κ. Δαμασκηνός, ὁ δυνάμενος νὰ ἀνελκύσῃ τὴν φαληρικὴν θάλασσαν πρὸς τοῦτο, ἀπουσίαζεν εἰς τὴν Πελοπόννησον διὰ τὰς ἁμαρτίας τῆς πολυκλαύστου σταφίδος.

Τί νὰ πράξωσιν; Ἀνῆλθον εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐγνωστοποίησαν τὰς ἐνεργείας των εἰς τὸν Δία.

Δεύτερον συμβούλιον τῶν Θεῶν.

Καὶ ἐπειδὴ ὁ διὰ κατακλυσμοῦ ὄλεθρος τῶν Ἀθηναϊκῶν νευροσπάστων ἀπέβαινεν ἀδύνατος, ἡ Νέμεσις ἐπρότεινε νὰ μετέλθωσιν ἄλλο μέσον, ἀποτελεσματικώτερον καὶ ταχύτερον, νὰ στείλωσι τοὐτέστι δύο ὑποχθονίους Θεάς, τὴν ἀθάνατον Εὐλογιὰν καὶ τὴν Χολέραν, ἀλλ' ὁ Βεελζεβοὺλ παρετήρησεν ὅτι αὗται κατὰ διαταγὴν τοῦ Ἀρχισατανᾶ ἠσχολοῦντο κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐν τῷ βασιλείῳ τοῦ ᾌδου πρὸς σύνταξιν τῶν δημοτικῶν καταλόγων.

Ἀπεφασίσθη λοιπὸν νὰ προαποστείλωσιν τὸν Δήμαρχον Ἀθηναίων, τὸν Διευθυντὴν τῆς Ἀστυνομίας, τὸ ἰατροσυνέδριον, καὶ τὸν κ. Παπαμιχαλόπουλον, ὅπως προπαρασκευάσωσι τὰ τῆς ὑποδοχῆς τῆς Χολέρας καὶ τῆς Εὐλογιᾶς, οἵτινες πρὸς τοῦτο ἵδρυσαν τὰ λοιμοκαθαρτήρια, τὴν Νέαν Ἀγορὰν καὶ ἀποπάτους ἐντὸς μανδρῶν, ἀναμένοντες ἀπὸ στιγμῆς εἰς στιγμὴν τὴν μεγαλοπρεπεστέραν ἐμφάνισιν τῶν δύο ἐπισήμων θεοτήτων.

Ὁ Ζεὺς ἀπεσύρθη εἰς τὸν ἕβδομον οὐρανὸν καὶ ἀναμένει τὴν καταστροφὴν τῶν φθαρέντων νευροσπάστων του, διὰ νὰ διατάξῃ δευτέραν αὐτῶν ἔκδοσιν, ἐπηυξημένην καὶ ἐπιδιωρθωμένην…

Comte–Scoc


38