Σελίδα:Ελληνομνήμων Αρ.1 (1843).djvu/3

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.


ΟΛΙΓΑ TINA ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΜΕΘΑΝΩΝ.

Της Χερσονήσου καὶ τῆς πόλεως τῶν Μεθάνων πρῶτος μνημονεύει ὁ Θουκυδίδης[1], ἂν καὶ, ἀπ' αὐτῶν ἔτι τῶν χρόνων Δημητρίου τοῦ Σκηψίου, τινὰ τοῦ ἱστορικοῦ ἀντίγραφα ἔφερον Μεθώνη ἀντὶ Μέθανα[2]. Ἡ ἡμαρτημένη αὕτη γραφὴ, ἥτις παρεισέδυσε καὶ εἰς πάντα τὰ τυπωμένα κείμενα, ἐπλάνησεν ἐκείνους ὅσοι ἀπέδωκαν εἰς τὰ Μέθανα τὴν κατάραν τὴν ὁποίαν οἱ ναυτολόγοι τοῦ Ἀγαμέμνονος κατηράσθησαν εἰς τὴν Μεθώνην, πόλιν τῆς Μακεδονίας, κατευχηθέντες εἰς τοὺς ἐνοίκους αὐτῆς νὰ μὴ παύσωσί ποτε τειχοδομοῦντες, διότι ἀπεποιήθησαν νὰ χορηγήσωσι πληρώματα εἰς τὰς ἐπὶ τὴν Τροίαν ἀποστελλομένας ναῦς. Ἐκ τῆς ὁμωνυμίας ταύτης ἀπατηθεὶς παρομοίως καὶ ὁ ἱππότης Κιάμπιος[3] βεβαιόνει ὅτι Μοθώνη εἶναι τὸ νέον τῶν Μεθάνων ὄνομα, ἐν ᾧ τοῦτο κυρίως δὲν ἀνήκει, εἰμὴ εἰς τὴν ἐν Μεσσηνίᾳ Μεθώνην. Ὅτι δὲ Μέθανα πληθυντικῶς καὶ οὐδετέρως ἐκαλοῦντο ἥ τε χερσόνησος καὶ ἡ ἐν αὐτῇ πόλις γίνεται δῆλον ἐκ τῆς μαρτυρίας τοῦ Πτολεμαίου[4], καὶ τῶν νομισμάτων, καὶ αὐτοῦ προσέτι τοῦ Στράβωνος, ὅςτις πρῶτον μὲν ὀνομάζει αὐτὴν Μεθώνην[5], ἔπειτα δὲ, οἱονεὶ μετατιθέμενος καὶ ἐπανορθῶν τὸ ἴδιον ἁμάρτημα, μετονομάζει Μέθανα[6]. Ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς νῦν Ἕλλησιν εἶναι ἐν χρήσει τὸ ὄνομα Μέθενα, τὸ ὁποῖον δὲν παραλλάσσει τοῦ ἀρχαίου, εἰμὴ καθ’ ἓν μόνον στοιχεῖον.


  1. Β, δ'. § 45.
  2. Στραβ. Β, ή. § 374.
  3. Σημ. εἰς Παυσ. Τ. ά. σ, 167,
  4. Γεωγρ. Β, γ'.
  5. Β, ά. § 59.
  6. Β, ί. § 374.