Πρότασις συνάψεως δευτέρου εξωτερικού δανείου δι’ αγοράν εξ πολεμικών πλοίων

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πρότασις συνάψεως δευτέρου ἐξωτερικοῦ δανείου δι᾽ ἀγορὰν ἕξ πολεμικῶν πλοίων.Περίοδος Βα
Ἀριθ. 3291

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Ἀνεγνώσθη τὸ ὑπ᾽ ἀριθ. 1078 καὶ κατὰ τὴν 26 τοῦ παρόντος προβούλευμα τοῦ Σ. τούτου Σώματος ἐξ οὗ παρατηρεῖτοι: αον ν᾽ ἀναβληθῇ κατὰ τὸ παρὸν δάνειον, βον νὰ δοθῇ πληρεξουσιότης νὰ ἀγορασθῶσιν αἱ ἓξ φρεγάδες. Ἀλλ᾽ ὅτι εἶναι ἀναγκαιότατον νά δανεισθῇ καὶ αὖθις ἡ Ἑλλάς, τοῦτο εἶναι ἐκτὸς πάσης ἀμφιβολίας. Ὅθεν τὸ πρᾶγμα δὲν πρέπει ν᾽ ἀναβάλλεται, ἀλλὰ νὰ ἐνεργηθῇ πάραυτα καὶ ἡ ἐπιτροπὴ βέβαια γνωρίζει τὰς ἐκεῖ περιστάσεις καὶ τὸ ἐνεργεῖ καταλλήλως. Ἂλλως χωρὶς τοῦ δανείου οὔτε αἱ φρεγάδαι ἐμποροῦν ν᾽ ἀγορασθοῦν, διότι τὸ πρῶτον δάνειον βέβαια δὲν θέλει ἐξαρκέσει εἰς τὰς παρούσας χρείας καὶ εἰς ἀγορὰν καὶ διατήρησιν ἓξ φρεγάδων. Κι’ ἐπειδὴ ἡ ἀγορὰ τῶν φρεγάδων καὶ τὸ φθάσιμόν των ἐνταῦθα κατὰ τὸν Μάρτιον ἢ Ἀπρίλιον εἶναι τῆς μεγαλοτάτης ἀνάγκης, γίνεται ἀναγκαία καὶ ἡ διαπραγμάτευσις δευτέρου δανείου κατὰ τὸ παρὸν ἀφεύκτως. Ταῦτα καθυποβάλλονται ὑπὸ δευτέραν σκέψιν τοῦ Σ. τούτου Σώματος καὶ περιμένεται ἡ περὶ τούτου ἀπόφασις.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 30 Ἰουλίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Πρ. Γ. Γραμ.
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελεστικοῦ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 3291 ἀποκριτικὸν εἰς τὸ προβούλευμα τοῦ Βουλευτικοῦ ὑπ᾽ ἀριθμὸν 1078, δι’ οὗ ἐπαναλαμβάνει γνωμοδοτοῦν τὴν διαπραγμάτευσιν νέου δανείου.
Τῇ 31 Ἰουλίου 1824, ἐν Ναυπλίῳ.