Προσωρινόν Πολίτευμα της Νήσου Κρήτης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Προσωρινὸν Πολίτευμα τῆς Νῆσου Κρήτης
Το Προσωρινό Πολίτευμα της Νήσου Κρήτης που συντάχθηκε στις 20 και υπεγράφη στις 21 Μαΐου 1822 στους Αρμένους Κρήτης. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Ανδρέα Μάμουκα (1839) Τα κατά την Αναγέννησην της Ελλάδος, τόμος Γ΄, σελ. 113-124. Πειραιάς: Τυπογραφείο «Η Αγαθή Τύχη».ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΡΙΣΥΠΟΣΤΑΤΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ

ΟΙ κάτοικοι τῆς Νήσου Κρήτης, πλήρεις ἀπὸ ὑψηλὸν καὶ εὐγενὲς τῆς ἐλευθερίας αἴσθημα, ἔλαβον κατὰ τῆς Ὀθωμανικὴς τυραννίας τὰ ὅπλα, περὶ τάς 14 τοῦ μηνὸς Ἰουνίου ἐν ἔτει 1821. Πειθόμενοι εἰς τὴν ἱερὰν φωνὴν τῆς Πατρίδος, καὶ ἀποσείσαντες ἐν μέρει τὸν φρικώδη τοῦτον ζυγόν, συνῆλθον οἱ νόμιμοι Παραστάται τῶν διαφόρων Ἐπαρχιῶν, κατὰ τὴν σεβαστὴν τῆς Ὑπερτάτης Διοικήσεως πρόσκλησιν, καὶ καλῶς σκεφθέντες ἐπεξεργάσθησαν τὸν ἑπόμενον ὀργανισμόν, σύμφωνον μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τάς παραδεχθείσας ἀρχὰς τοῦ Γενικοῦ Συστήματος τῆς Ἑλλάδος, τοῦ ὁποίου κηρύττουσι σήμερον τὴν ἄθικτον καὶ ἀκριβῆ διατήρησιν.

Ἐν Ἀρμένοις τη 20 Μαΐου 1822, Β΄ ἔτος τῆς Ἀνεξαρτησίας.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ Α΄
ΤΜΗΜΑ Α΄
Περὶ Θρησκείας.

ἄρθρον α΄ - Ἡ ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς Νήσου θέλει εἶναι ἡ Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξος˙ θέλει ἀναδέχεται ὅμως ἡ Διοίκησις καὶ πᾶσαν ἄλλην θρησκείαν.

ΤΜΗΜΑ Α΄
Περὶ τῶν γενικῶν δικαιωμάτων τῶν κατοίκων τῆς Νήσου.

β΄ - Ὅσοι αὐτόχθονες τῆς Νήσου κάτοικοι πιστεύουν εἰς Χριστὸν εἶναι πολῖται, καὶ ἀπολαμβάνουσιν ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν δικαιωμάτων.

γ΄ - Ὅλοι οἱ συμπολῖταί εἰσὶν ὅμοιοι ἔμπροσθεν τῶν νόμων, ἄνευ τινὸς ἐξαιρέσεως, ἢ βαθμοῦ, ἢ κλάσεως, ἢ ἀξιώματος.

δ΄ - Ὅσοι ἔξωθεν ἐλθόντες κατοικήσουν εἰς τὴν Νῆσον, εἶναι ὅμοιοι μὲ τοὺς αὐτόχθονας κατοίκους ἔμπροσθεν τῶν Νόμων.

ε΄ - Ὅσοι ξένοι ἔχουν τὴν ἐπιθυμίαν νὰ γένουν πολῖται, θέλει παραδέχονται κατὰ τὸν περὶ πολιτογραφίας ἐκδοθησίμενον Νόμον τῆς Ὑπερτάτης Διοικήσεως.

ς΄ - Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἔχουσι τὸ αὐτὸ δικαίωμα εἰς ὅλα τὰ ἀξιώματα καὶ τιμὰς, δοτὴρ δὲ τούτων εἶναι ἡ ἀξιότης ἐκάςου.

ζ΄ - Ἡ ἰδιοκτησία, τιμὴ καὶ ἀσφάλεια ἑκάστου τῶν συμπολιτῶν, μένει ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν νόμων.

η΄ - Ὅλαι αἱ εἰσπράξεις πρέπει νὰ διανέμωνται δικαίως εἰς ὅλας τὰς τάξεις καὶ κλάσεις τῶν κατοίκων τῆς Νήσου˙ κᾀμμία δὲ εἴσπραξις δὲν θέλει γίνεται ἄνευ προσδιορισθέντος νόμου.

θ΄ - Ὁ Ἱερὸς τῆς Πατρίδως ἔρως θέλει εἶναι τὸ πρώτιςον ἔργον κάθε πολίτου, καθὼς ἡ δικαιοσύνη, ἀγαθοεργία κτλ.

ι΄ - Ἕκαστος συμπολίτης θέλει διατηρεῖ εὐλαβῶς τὸ προσωρινὸν τοῦτο πολίτευμα, θέλει πείθεται εἰς τοὺς νόμους, καὶ θέλει σέβεται τοὺς διοικοῦντας.

ια΄ - Ἕκαστος πολίτης εἶναι ὠσαύτως ὑπόχρεος νὰ λαμβάνῃ ἀνὰ χεῖρας τὰ ὅπλα πρὸς ὑπεράσπισιν τῆς Πατρίδος, ὁσάκις προσκαλεῖται παρὰ τῶν νόμων, καὶ ἐξ ἐναντίας εἶναι ὑπεύθυνος τῇ Πατρίδι, ὁσάκις ἐγκαταλείψει αὐτὴν ἄνευ τῆς ἐγγράφου συγκατανεύσεως τῶν ἀνωτέρων του.

ΤΜΗΜΑ Γ΄
Περὶ Περιοχῆς τῆς Νήσου.

ιβ΄ - Ἡ περιοχὴ τῆς νήσου διαιρεῖται εἰς 24 ἐπαρχίας μετὰ τῶν περὶ αὐτὴν Νήσων. Τῆς Ἡρακλείας – Ἡράκλεια, Κνωσσός, Τέμενος, Χερσόννησος, Πέτρα, Λάσσιον, τῆς Γορτύνης, Ἀρκαδία, Συσσίτεια, Ἱεράπετρος, Πυργιώτισσα, Μονοπρόσωπον, Καινούριον. Τῆς Ῥεθύμνης – Ἡ Ῥεθύμνη, τὰ περὶ αὐτὴν Μηλοπόταμον, Ἁμάρη, Ἅγιος Βασίλειος, Σφακιά. Τῆς Κυδωνίας – Ἡ Κυδωνία, τὰ περὶ αὐτήν, Ἀποκόρωνας, Ἀκρωτῆρι, Κίσσαμος, Σέληνον. Ἕπονται αἱ περὶ αὐτὴν Νῆσοι˙ Δία, Σοῦδα, Ἅγιος Θεόδωρος, Καραπούσα, Ποντικός, Ἐλαφονήσια, Γαῦδος, Γαυδοπούλα, Παξιμάδια, Γαδαρόνησος, Πρασόνησος, Ἐλαφονῆσι, Ψῦρα, Τριάδες, Ἅγιος Νικόλαος, Σπιναλόγκα, κτλ.

ἰγ΄ - Αὖται δὲ αἱ Ὑπαρχίαι ὑποδιαιροῦνται εἰς διαφόρους Κοινότητας.

ιδ΄ - Ὅταν αἱ πολιτικαὶ περιστάσεις τοῦ Ἔθνους συγχωρήσουν, τότε ἡ Διοίκησις θέλει φροντίσει τὴν τακτικωτέραν διάταξιν, περὶ μερισμοῦ τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Κρήτης.

ΤΜΗΜΑ Δ΄
Περὶ Διοικήσεως.

ιε΄ - Ὁ βάσιμος σκοπὸς τῆς Διοικήσεως, εἶναι ἡ εὐδαιμονία τοῦ Ἔθνους, τὴν ὁποίαν μέλλει νὰ ἀπολαύσῃ διὰ τῆς ἰσονομίας.

ις΄ - Ἡ Διοίκησις τῆς Νήσου δίδεται εἰς ἕνα Γενικὸν Ἔπαρχον, ὅστις ψηφίζεται παρὰ τῆς Ὑπερτάτης Διοικήσεως.

ιζ΄ - Ὁ ῥηθεὶς Ἔπαρχος θέλει ἔχει μίαν Γενικὴν Καγκελλαρίαν, διαιρουμένην εἰς ἐξ κλάδους. α΄ - τόν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως. β΄ - τόν τοῦ Γενικοῦ Φροντιστοῦ τῆς Οἰκονομίας. γ΄ - τόν τοῦ Γενικοῦ Φροντιστοῦ τῆς Ἀστυνομίας. δ΄ - τόν τοῦ Γενικοῦ Φροντιστοῦ τοῦ Πολέμου. ε΄ - τόν τοῦ Γενικοῦ Φροντιστοῦ τῆς Θαλάσσης. ς΄ - τόν του Γενικοῦ Φροντιστοῦ τῆς Δικαιοσύνης.

ιη΄ - Εἰς πᾶσαν πρωτεύουσαν πόλιν ἑκάστης ἐπαρχίας, θέλει προσδιορίζεται˙ α΄ - εἶς Ἔπαρχος, εἶς Φροντιστὴς τῆς Οἰκονομίας, εἶς Φροντιστὴς τῶν Ἁρμάτων, εἶς Λιμενάρχης, ἂν ἡ πόλις εἶναι παραθαλάσσιος.

ιθ΄ - Εἰς πᾶσαν Κοινότητα θέλουν συστηθῇ ἐφορίαι, συντεθειμέναι ἀπὸ πέντε μέλη˙ ἤτοι, ἕνα Ὑποέπαρχον, παριστάνοντα τὴν Διοίκησιν εἰς τὴν Κοινότητα˙ ἕνα Ὑποφροντιστὴν τῆς Οἰκονομίας˙ ἕνα Ὑποφροντιστὴν τῆς Ἀςυνομίας˙ ἕνα Ὑποφροντιστὴν τῶν Ἁρμάτων˙ ἕνα Ὑπολιμενάρχην, ἂν ἡ πόλις ἢ τὸ χωρίον εἶναι παραθαλάσσιον.

κ΄ - Εἰς πᾶσαν πρωτεύουσαν πόλιν τῶν Ἐπαρχιῶν θέλει συστηθῶσι πολιτικὰ κριτήρια, τῶν ὁποίων ὁ Πρόεδρος μέλλει νὰ συναγροικῆται μὲ μόνον τὸν Γενικὸν Φροντιστὴν τῆς Δικαιοσύνης˙ εἰς δὲ τὰς Κοινότητας θέλει προσδιορίζεται εἶς ἐκ τῶν πέντε Ὑποφροντιστῶν, Κριτὴς εἰρηνοποιὸς τῆς Κοινότητος, ὅστις νὰ κρίνῃ ὑποθέσεις ἄχρις 100 γροσίων, καὶ ἐν γένει νὰ φροντίζῃ περὶ ἐξετάσεως πάσης ἐμπιπτούσης διαφορᾶς, τὴν ὁποίαν, ὅταν δὲν δύναται νὰ ἐξισάσῃ νὰ τὴν μεταπέμπῃ εἰς Ἀνώτερον Κριτήριον.

ΤΜΗΜΑ Ε΄
Ὁρισμὸς τῆς ἐκλογῆς τῶν μελῶν τῆς Διοικήσεως.

κα΄ - Εἰς πᾶσαν Κοινότητα, οἱ Γέροντες καὶ οἱ ἐν ὑπολήψει κάτοικοι, συνερχόμενοι νὰ ἐκλέγωσιν ἀφιλοπροσώπως τοὺς Ὑποφροντιστὰς τῶν Κοινοτήτων. Ἐκάςη δὲ Κοινότης δὲν θέλει ἔχει περισσότερον ἀπὸ 500 οἰκογενείας, καὶ ὀλιγώτερον ἀπὸ 300.

κβ΄ - Οἱ Ὑποφροντισταὶ τῶν Κοινοτήτων νὰ συνάζωνται εἰς τὴν Μητρόπολιν τῆς ἐπαρχίας των, ἥτις θέλει δίδει καὶ αὐτὴ ἐκ τῶν σεβασμιωτέρων συμπολιτῶν τῆς τοὺς Ἐκλέκτορας ἀναλόγως τῶν κατοίκων της. Ἅπαντες λοιπὸν συνελθόντες, ἀφοῦ κάμωσιν ὅρκον ὅτι θέλει ἐκλέξουν τοὺς ἐναρετοτέρους καὶ εὖ φρονοῦντας, νὰ ἐκλέγωσιν ἄνευ προσωποληψίας τοὺς πέντε Φροντιστὰς ἀπὸ ὅλην τὴν ἐπαρχίαν τῶν, οἵτινες πρέπει νὰ ἔχωσι παιδείαν, φρόνησιν, χρηστοήθειαν καὶ δικαιοσύνην˙ μετὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν νὰ λαμβάνωσιν οἱ Φροντιςαὶ παρὰ τῶν Ἐκλεκτόρων ἐνυπόγραφον γράμμα τοῦ ἐπαγγέλματός των, δυνάμει τοῦ ὁποίου νὰ ἐνεργῶσι τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸ Ὑπούργημα ἑκάστου, τὸ ὁποῖον θέλει προσδιορίζεται παρὰ τῶν ἰδίων Ἐκλεκτόρων. Οἱ δὲ Φροντισταὶ θέλουν δίδει ἔγγραφον καὶ ἔνορκον ὑπόσχεσιν, ἡ ὁποία νὰ φυλάτεται εἰς τὰ ἀρχίβια τῆς Γενικῆς Καγκελλαρίας, ὅτι δηλαδὴ θέλουν ἐκπληροῖ τὰ χρέη των μὲ πίςιν καὶ προθυμίαν, ἀπαθῶς φερόμενοι πρὸς τοὺς συμπολίτας των. Ἀφοῦ δὲ ἐκλεχθῶσιν οἱ διαληφθέντες Ἔπαρχοι καὶ Φροντιςαὶ ἐκάςης Ἐπαρχίας, οἱ ἐκλέκτορες πασῶν τῶν Ἐπαρχιῶν συνενοούμενοι, νὰ ἐκλέγωσι μὲ γενικὴν σύμπνοιαν τοὺς ἀξιωτέρους ἀπὸ τοὺς αὐτῶν συμπολίτας διὰ παραστατικὰ μέλη τῆς Γενικῆς Καγκελλαρίας των, δίδοντες εἰς αὐτοὺς ἐνυπόγραφον γράμμα τῆς ἰδίας τῶν πληρεξουσιότητος.

κγ΄ - Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐκλέγονται καὶ οἱ ἀπεςαλμένοι Παραστάται πρὸς τὴν Πανελλήνιον Βουλήν˙ πάντων δὲ τῶν ἐκλεγμένων ἡ διάρκεια θέλει εἶσθαι ἐνιαύσιος.

ΤΜΗΜΑ ς΄
Γενικὰ χρέη καὶ δικαιώματα τῶν Διοικούντων.

κδ΄ - Ὁ Γενικὸς Ἔπαρχος εἶναι Ἔφορος τῶν Φροντιστῶν ἁπάντων καὶ τῆς Τοπικῆς Διοικήσεως˙ πληροφορεῖ τακτικῶς τὴν Ὑπερτάτην Διοίκησιν, εἰς ὅσα ἀποβλέπουσι τὴν πολιτικὴν βελτίωσιν τῆς Νήσου, καὶ δι’ ὅσα ἀνάγονται εἰς τὸ ἴδιόν των ἐπάγγελμα.

κε΄ - Αἱ γενικαὶ πράξεις καὶ θεσπίσματα τῆς Διοικήσεως, ὑπογράφονται παρὰ τοῦ Γενικοῦ Ἐπάρχου, προσυπογράφονται παρὰ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως, καὶ ὑποσημειοῦνται παρὰ τοῦ Φροντιστοῦ ἐκείνου τοῦ Ὑπουργήματος, πρὸς ὂν ἀνάγεται ἡ ὑπόθεσις.

κς΄ - Εἶναι αὐςηρὼς ἀπηγορευμένον εἰς τὸν Γενικὸν Ἔπαρχον νὰ συγκατατεθῇ εἰς ὁποιανδήποτε συνθήκην σκοπὸν ἔχουσαν τὴν κατάργησιν τῆς πολιτικῆς τῶν κατοίκων ὑπάρξεως˙ καὶ ἐὰν φωραθῇ τοιούτων παρανόμων συνθηκῶν ἔνοχος, νὰ γίνεται πρὸς καιρὸν ἔκπτωτος τοῦ ἐπαγγέλματός του, ἕως οὐ νὰ λαμβάνῃ ἡ Ὑπερτάτη Διοίκησις τὰ ἀναγκαῖα περὶ τούτου μέτρα.

κζ΄ - Ἔχει χρέος ὁ ἴδιος νὰ περιθάλπῃ τὰς χήρας καὶ ὀρφανὰ τῶν φονευμένων εἰς τὸν ὑπὲρ Πατρίδος πόλεμον, καὶ νὰ ἀναφέρῃ τάς θυσίας καὶ δουλεύσεις τῶν ὑπὲρ αὐτῆς ἀγωνιζομένων, διὰ νὰ ἀντιβραβεύωνται ἐν καιρῷ ἀξιοχρέως παρὰ τῆς Ὑπερτάτης Διοικήσεως.

κη΄ - Οὐδεὶς ἐκ τῶν Γενικῶν Φροντιστῶν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐπεκτείνεται εἰς τά τοῦ ἅλλου καθήκοντα˙ ὁποῖος δὲ ἐξ αὐτῶν ἤθελε φωραθῆ παραβάτης τῶν ἰδίων του καθηκόντων, νὰ κρίνηται καὶ νὰ παιδεύηται ἀναλόγως τοῦ ἐγκλήματός του.

κθ΄ - Ἕως ὅτου νὰ ἐκδοθῶσι νόμοι εἰς τὰ Πολιτικὰ καὶ Ἐγκληματικὰ Κριτήρια, θέλουν εἶναι εἰς χρῆσιν οἱ νόμοι τῶν ἀειμνήστων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων.

λ΄ - Οἱ Παραστάται τῆς Γενικῆς Καγκελλαρίας, καθὼς καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι πρὸς τὴν Πανελλήνιον Βουλήν, νὰ ἔχουν ἡλικίαν πλήρη τῶν τριάκοντα ἐτῶν.

λα΄ - Εἰς ἀπροσδόκητον ἀποβίωσιν τινὸς τῶν Γενικῶν Φροντιστῶν, οἱ λοιποὶ τῆς Καγκελλαρίας νὰ ἐκλέγωσι μετὰ τοῦ Ἐπάρχου νέον διάδοχον.

ΤΜΗΜΑ Ζ΄
Γενικὴ τάξις τῆς ἀλληλογραφίας.

λβ΄ - Ὁ Γενικὸς Ἔπαρχος τῆς Νήσου θέλει ἀνταποκρίνεται μὲ τοὺς Μινίστρους τῆς Ὑπερτάτης Διοικήσεως, καὶ θέλει διανέμει εἰς τοὺς διαφόρους κλάδους τῆς Καγκελλαρίας του τὴν εἰς ἕκαστον αὐτῶν ἀναγομένην ὑπόθεσιν˙ οἱ Ἔπαρχοι ἀνταποκρίνονται μὲ τὸν Γενικὸν Ἔπαρχον˙ οἱ δὲ Ὑποέπαρχοι μὲ τοὺς Ἐπάρχους.

λγ΄ - Οἱ Φροντισταὶ τῶν ἐπαρχιῶν θέλει ἀνταποκρίνονται μὲ τοὺς Γενικοὺς Φροντιστάς, οἱ δὲ Ὑποφροντισταὶ τῶν Κοινοτήτων μὲ τοὺς Φροντιστὰς τῶν ἐπαρχιῶν, καὶ ἀνάπαλιν.

λδ΄ - Ἡ Ἀςυνομία θέλει ἔχειν ἰδιαιτέραν τινὰ δύναμιν, ἥτις ἀναγκαίως πρέπει νὰ ὑπόκειται εἰς μόνους τοὺς Φροντιστὰς τῆς Ἀςυνομίας.

λε΄ - Οἱ Γενικοὶ Φροντισταὶ καὶ Ὑποφροντισταὶ τῆς Οἰκονομίας θέλουν ἔχειν ἕνα Εἰσπράκτορα καὶ ἕνα Ταμίαν.

λς΄ - Ἡ ἐθνικὴ σημαία θέλει εἶσθαι δίχροος, ἤτοι κυανῆ καὶ λευκή, κατὰ τὸ σχέδιον τῆς Ὑπερτάτης Διοικήσεως.

λζ΄ - Ἡ σφραγὶς τῆς Γενικῆς Διοικήσεως τῆς Νήσου, θέλει φέρει τὴν Ἀθηνᾶν μὲ τὰ αὐτῆς παράσημα, καὶ ἐπιγραφὴν Διοίκησις τῆς Νήσου Κρήτης.

λη΄ - Ὅλαι αἱ σφραγίδες τῶν Ὑπαλλήλων Ὑπουργῶν θέλουν φέρει τὸ αὐτὸ σύμβολον καὶ διακρίνονται ἀπὸ μόνην τὴν ἐπιγραφήν.

λθ΄ - Οἱ Παραστάται τῆς Νήσου εἰς τὴν Ἐθνικὴν Βουλὴν θέλουν ἐκλέγονται κατ’ ἀναλογίαν τῶν κατοίκων, δηλαδὴ εἷς εἰς τάς 30 χιλιάδας.

μ΄ - Ὁ πάρων Ὀργανικὸς Νόμος θέλει κοινοποιηθῆ εἰς ὅλην τὴν Νῆσον˙ τὸ δὲ πρωτοτύπον θέλει διατηρηθῆ εἰς τὰ ἀρχεῖα τῆς Γενικῆς Καγκελλαρίας.

Ἐν Ἀρμένοις τῇ 20 Μαΐου 1822 καὶ Β΄ ἔτος τῆς Ἀνεξαρτησίας.


Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συμμορφουμένη εἰς τὸ τῆς Ὑπερτάτης Διοικήσεως θέσπισμα, ἀναδέχεται διὰ Γενικὸν Ἔπαρχον τῆς Νήσου τὸν Κύριον Μιχαὴλ Κομνηνὸν Ἀφεντούλιεφ. Ἔτι ψηφίζει ἡ Συνέλευσις˙ τὸν Κύριον Νεόφυτον Οἰκονόμου Γενικὸν Γραμματέα τῆς Καγκελλαρίας.

Τὸν Κύριον Ἐμμανουὴλ Ἀντωνιάδην, Πρωτογραμματέα τοῦ κλάδου.


Φροντιστὰς τῆς Οἰκονομίας˙ -Θέλει εἶναι ἰσότιμοι καὶ ἰσοδύναμοι, καὶ θέλει ὑπογράφονται ἐξ ἴσου.

Τον Κύριον Γεώργιον Πρωτόπαππαν

Τὸν “ Γεώργιον Παππαδάκην

Τὸν “ χ. Ἰωάννην Πολάκην


Φροντιστὰς τῆς Ἀστυνομίας. Ἀμφότεροι ἰσότιμοι καὶ ἰσοδύναμοι.

Τον “ Ἀνδρέαν Κριαράκην

Τὸν “ Γεώργιον Σακοῤῥάφον


Φροντιστὰς τοῦ πολέμου. -Θέλουν ἔχει ἴσην δύναμιν˙ θέλουν ὑπογράφονται ἐξ ἴσου εἰς τάς διδομένας διαταγὰς ἢ ἔγγραφα, ὦςε ἄνευ τῆς ὑπογραφῆς ἀμφοτέρων τῶν Παραστατῶν τὸ ἔγγραφον μένει ἄκυρον.

Τον “ Ἀναγνώστην Ψαρουδάκην

Τὸν “ Ἀνδρέαν Παππαδάκην

Τὸν “ Θεοχάρην Κουγιουμτζόγλου


Φροντιστὴν τῆς Θαλάσσης

Τὸν “ Νικόλαον Ἀνδρουλάκην


Πρόεδρον

Τὸν “ Μανασσῆν Προηγούμενον


Συμφροντιστὰς τοῦ Δικαίου – Ἰσοτίμους καὶ ἰσοδυνάμους.

Τον “ Ζαχαρίαν διδάσκαλον

Τὸν “ Στυλιανὸν Χιονάκην

Τὸν “ Ἐμμανουὴλ Βουτζάκην


Ἐν Ἀρμένοις τῇ 21 Μαΐου 1822. Β΄ ἔτος τῆς Ἀνεξαρτησίας.


Π. Σκυλίτζης Ὁμηρίδης, Διοργανιστὴς καὶ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως.

Ἀναγνώστης Ψαρουδάκης

Ἀθανάσιος Ἀρχιμανδρίτης

Ἀντρέας Κριγιαράκης

Ἀνδρέας Μᾶρκος

Ἀνδρέας Φασούλης

Πρωτοπαπας Σφακίων Γεωργὸς ἱερεὺς

Γεωργιος Κουλετάκης

Γεωργιος Παππαδάκης

Γεωργιος Μεληδώνης

Γεωργιος Σακοράφος

Γεωργιος Πουμνάκη

Γρηγόριος Καλλονὰς

Γρηγόριος Σαουνάτζος

Δημήτριος Σαριδάκης

Δ. Ἀποστολίδης

Δημήτριος Χρυσαφόπουλος

Εὐθύμιος Ψαρουδάκης

Ἐμμανουὴλ Στεφανάκης

Ἐμμανουὴλ Ἀντωνιάδης

Ἐμμανουὴλ Λουτζάκης

Ζαχαρίας Τζηριγώτης

Θεοχάρης Κουγιουμτζόγλους

Ἰωάννης Ἀτρλειδωπολάκης προσκυνητὴς

Ἰωάννης Στεφανάκης

Ἰωάννης Πογιανζόγλους

Ἰωάννης Παππαδάκης

Ἰωάννης Στρατουδάκης

Κωνσταντῖνος Γερακάκης

Καλλίνικος Κριτοβουλίδης

Λούῃς Στάης

Λαζαράκης Ἰωάννου

Μανασσῆς Προηγούμενος

Μιχαὴλ Παντοβὰς

Μελχισεδὲκ Ἡγούμενος Πρεβελίου

Μιχαὴλ Χιονάκης

Νεόφυτος Οἰκονόμος

Νικόλαος Ἀνδρέου

Νικόλαος Κιρτομαδιανὸς

Νικόλαος Βερικάκης

Νικόλαος Καφάτος

Στυλιανὸς Χιονάκης