Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος προς τους Φιλογενείς Προκρίτους της Νήσου Κρήτης

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Η Προσωρινή Διοίκησις τῆς Ἐλλάδος πρὸς τοὺς Φιλογενεῖς Προκρίτους τῆς Νήσου Κρήτης
Επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών Ιωάννη Κωλέττη προς τους Προκρίτους της Κρήτης. Περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Ανδρέα Μάμουκα (1839) Τα κατά την Αναγέννησην της Ελλάδος, τόμος Γ΄, σελ. 104-105. Πειραιάς: Τυπογραφείο «Η Αγαθή Τύχη».ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΜΙΝΙΣΤΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πρὸς τοὺς Φιλογενεῖς Προκρίτους τῆς Νήσου Κρήτης

Ἐν Κορίνθῳ τῇ 7 Ἀπριλίου 1822

Ἡ Ὑπερτάτη Διοικήσις ἀόκνως ἐπαγρυπνοῦσα εἰς τὸ ἱερὸν τοῦτο στάδιον διὰ τὴν εὐδαιμονίαν ὅλων τῶν κλάδων τῆς Ἑλλάδος, ἐθέσπισε κατ’ αὐτὰς τὸν διοργανισμὸν τῶν διαφόρων Νήσων τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, ὡς προηγούμενον καὶ ἀλάνθαστον μέσον τῆς εὐτυχοῦς ἀποκαταστάσεώς της˙ καὶ ἐψηφίσατο ἐπ΄ αὐτῷ τούτῳ διοργανιστὴν τῆς Νήσου σας τὸν Κύριον Πέτρον Σκυλίτζην Ὁμηρίδην, ὅστις ἔχων εὐδιάθετον ἔφεσιν τοῦ νὰ ἀποκατασταθῇ χρήσιμος εἰς τοῦτον τὸν σημαντικὸν τῆς Ἑλλάδος κλάδον, θέλει βέβαια ἐκπληρώσει μὲ ἀκρίβειαν τὰς διαταγὰς τῆς Διοικήσεως καὶ τὰς ἐλπίδας τῶν κατοίκων, συμμορφούμενος εἰς τὸ παρ’ ἡμῶν δοθὲν αὐτῷ σχέδιον τοῦ διοργανισμοῦ ἀνάλογον μὲ τὸ πνεῦμα τῆς Γενικῆς Διοικήσεως.

Μετὰ δὲ τὸν αὐτὸν διοργανισμὸν εἲναι ἐπάναγκες να ἐκλεχθῶσι Παραστάται τῆς Νήσου σας κατὰ τὴν προωρισμένην ἀναλογίαν Βουληφόροι, διὰ νὰ σταλθῶσιν ὅσον τάχος πρὸς τὴν ἐνταῦθα Διοίκησιν, ἵνα μετὰ τῶν λοιπῶν μελῶν φροντίζωσι τὰ πρόσφορα καὶ ἀναγκαῖα μέσα, διὰ τὴν παντελῆ ἀπολύτρωσιν τῆς φιλτάτης Πατρίδος μας παρὰ τῶν βδελυρῶν Τυράννων.

Γενναῖοι Κρῆτες. Ἡ φήμη διασαλπίζει πανταχόθεν τὰ κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἠρωϊκὰ σᾶς κατορθώματα˙ καὶ ἡ Πατρὶς εὐφραινομένη, εἲναι εὔελπις λαμπροτέρων ἐκβάσεων, ὅταν ὑπάρχῃ ἡ αὐτὴ ὁμόνοια εἰς τοὺς Προκρίτους καὶ ἡ ἀπαιτουμένη παρὰ τῶν λαῶν εὐπείθεια˙ ἡ δὲ Διοίκησις, γνωρίζουσα τὰς κατεπειγούσας χρείας σας, θὲλει λάβει τὰ ἀναγκαῖα μέτρα μετὰ τὴν ἄφιξιν τῶν Βουληφόρων σας διὰ τὴν δυνατὴν προμήθειαν τῶν Πολεμικῶν προπαρασκευῶν, πρὸς κατατρόπωσιν τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων. Εἴητε ὑγιαίνοντες μαχόμενοι ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος.

Ὁ Μινίστρος τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ προσωρινὸς Μινίστρος τοῦ Πολέμου.