Προς τους εκτάκτους Διοικητάς, Διοικητάς και Τοποτηρητάς του Βασιλείου της Ελλάδος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ἐγκύκλιος Ἀρ. 62
Πρὸς τοὺς Ἐκτάκτ. Διοικητὰς, Διοικητὰς καὶ Τοποτηρ. τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.
Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1 Α΄ - 16.2.1833


Ἀρ. 62. Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ἐγκύκλιος. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Πρὸς τοὺς Ἐκτάκτ. Διοικητὰς, Διοικητὰς καὶ Τοποτηρ. τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.

Κατὰ συνέπειαν τοῦ ὑπ’ Ἀρ. 2 ὑψηλοῦ Βασιλικοῦ διατάγματος ἐκδίδεται τοῦ λοιποῦ ἐφημερὶς ὑπὸ τὸ ὄνομα, Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος.

Δι’ αὐτῆς, θέλουν δημοσιεύεσθαι ὅλοι οἱ νόμοι καὶ τὰ διάφορα Βασιλικὰ διατάγματα, καθὼς καὶ αἱ διατάξεις καὶ διακηρύξεις τῶν Γραμματειῶν τῆς Ἐπικρατείας, ἔτι δὲ καὶ αἱ εἰδοποιήσεις περὶ διορισμῶν, προβιβασμῶν καὶ παραιτήσεων ἐκ τῆς δημοσίου ὑπηρεσίας.

Ἡ διαταγὴ τῆς Αὐτοῦ Μεγαλειότητος τοῦ Σεβαστοῦ ἡμῶν Κυρίου καὶ Μονάρχου εἶναι νὰ γίνωνται γνωσταὶ ὅλαι αἱ ἐπίσημοι αὗται πράξεις εἰς ἅπαντας τοὺς πιστοὺς ὑπηκόους τοῦ Βασιλείου. Ἀνάγκη λοιπὸν πᾶσα, τὰ φύλλα τῆς ῥηθείσης ἐφημερίδος νὰ διανέμωνται ἐντὸς τῆς περιφερείας τοῦ Τμήματός σας μὲ τὴν ἀναλογίαν, ἥτις ὑπόσχεται τὸ ἐπιθυμητὸν ἀποτέλεσμα.

Προσκαλεῖσθε, Κύριοι, ἄνευ ἀναβολῆς νὰ ἀναφέρετε εἰς τὴν Γραμματείαν ταύτην ὅσα ἀντίτυπα ἀπαιτοῦνται διὰ τὰς ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν σας κοινότητας.

Ἡ ἐφημερὶς αὕτη θέλει ἀποτελεῖ μέρος τῶν ἀρχείων ἑκάστης κοινότητος, ἥτις θέλει τὴν λαμβάνει.

Ἐπιβάλλεται εἰς τοὺς φύλακας τῶν ἀρχείων αὐτῶν τῶν κοινοτήτων τὸ ἱερὸν χρέος τοῦ νὰ ἐπαγρυπνῶσιν, ὥστε νὰ μὴν ἔλλειψῃ κἀνεν φύλλον τῆς ἐφημερίδος· πρὸς δὲ καὶ εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἔτους νὰ συνδέωσιν αὐτὰ εἰς ἓν, καὶ νὰ τὰ διατηρῶσιν εἰς τὰ ἀρχεῖα των με ὅλην τὴν ἀκρίβειαν καὶ προσοχήν.

Ὁ Διευθυντὴς τῆς ἐφημερίδος ταύτης Κύριος Γεώργιος Ἀποστολίδης διετάχθη νὰ πέμπῃ τακτικῶς πρὸς ὑμᾶς διὰ τοῦ Ταχυδρομείου τὰ ἀνάλογα φύλλα κατὰ τὸν κατάλογον, τὸν ὁποῖον προσεχῶς θέλομεν σχηματίσει ἀπὸ τὰς περὶ τούτου ἀναφοράς σας.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος θέλετε λαμβάνει ἕκαστος τρία μόνον ἀντίτυπα, καὶ κάμετε τὴν ἀνήκουσαν χρῆσιν.

Ἐν Ναυπλίῳ, τὴν 7 Φεβρουαρίου 1833.

Ὁ Γραμματεὺς Δ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ