Προκήρυξις της Ιονίου Κυβερνήσεως

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Προκήρυξις της Ιονίου Κυβερνήσεως
Ιόνιος Κυβέρνησις
Η αγγλική διοίκηση του Ιονίου κράτους, φοβούμενη ότι η επανάσταση υποκινείται από τη Ρωσία, όχι μόνο αδιαφορούσε, τουλάχιστον στην αρχή, αλλά κρατούσε και εχθρική στάση απέναντι στην επανάσταση. Μη ανεχόμενη τη βοήθεια των Επτανησίων προς τους επαναστάτες, η Ιόνιος Κυβέρνηση εξέδωσε την ακόλουθη προκήρυξη.


Βαρών Θεοτόκης, ἐκ μέρους  τῆς Α. Υ. του Προέδρου καὶ τῶν προτιμοτάτων Γερουσιαστῶν τῶν Ἰονίων νήσων.

Ἑνωμένα κράτη τῶν Ἰονίων νήσων. Κορφοί, 9 Ἀπριλίου 1821. Ἀφοῦ ἡ ἐκτελεστικὴ διοίκησις τούτων τῶν πολιτειῶν ἔλαβεν εἴδησιν περὶ διαφόρων ἐκραγεισῶν ἐν Πελοποννήσῳ ἐπαναστάσεων καὶ ἐστοχάσθη καλῶς τὴν κατάστασιν εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκονται  αἱ γειτονεύουσαι ὑπὸ τὴν ὀθωμανικὴν ἐξουσίαν εὑρισκόμεναι ἐπαρχίαι, κρίνει ἀναγκαῖον, πρὸς κανόνα καὶ εἴδησιν ὅλων τῶν ὑπηκόων τῶν Ἰονικῶν νήσων, τῶν κατοικούντων εἰς οἰανδήποτε τῶν ἄνω μνημονευθεισῶν ἐπαρχιῶν, νὰ κοινοποιήσῃ αὐτοῖς ὅτι ἂν ἴσως αὐτοί συνεργήσωσιν εἰς πραγματικὰς ἐπαναστάσεις ἢ ἄλλην ἐχθρικὴν πρᾶξιν, θέλουσιν  ὑστερηθῇ ὅλα τὰ δίκαια πρὸς ὑπεράσπισιν ἐκ μέρους τῆς διοικήσεως τούτων τῶν νήσων, τῶν ὁποίων ὑπάρχουσιν ἐντόπιοι ὑπήκοοι καὶ ἐκ μέρους τῶν βρετανικῶν Κονσόλων, οἱ ὀποιοὶ ἔχουν παραγγελίαν νὰ ὑπερασπίζωνται τὰ δικαιώματα των εἰς τὰς ξένας χώρας, ὅπου διατρίβουσιν. Ἡ παροῦσα εἴδησις θέλει τυπωθῆ ἑλληνιστὶ καὶ ἰταλιστὶ καὶ κοινοποιηθῆ πανταχοῦ.

Κατ΄ ανωτέραν διαταγὴν Γισβόρυ ἐξ ἀπορρήτων.