Προκήρυξις προς τους εν Άρτα Τούρκους και οπαδούς αυτών

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Προκήρυξις προς τους εν Άρτα Τούρκους και οπαδούς αυτών
Συγγραφέας:


ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΙΣ ΛΥΓΟΒΙΤΣΙ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Πρὸς τοὺς ἕν Ἄρτα Τούρκους καὶ ὀπαδοὺς αὐτῶν.
Ὁ Στρατηγὸς Ἰωάννης Ράγκος.

Εἴδησης καὶ χαιρετισμὸς πρὸς ἐσᾶς Μπέϊδες, Ἀγᾶδες καὶ πρὸς τοὺς ὀπαδούς σας προεστοὺς καὶ ἐπιλοίπους τοὺς ἕν Ἄρτα κατοίκους, ὅτι τὸν ἐδῶ ἐρχομόν μου στοχάζομαι νὰ τὸν ἐμάθατε, ἕν ταύτω εἶμαι πληροφορημένος ὅτι εἴδατε ὀφθαλμοφανῶς τὴν καταστροφὴν τῆς ἐπαρχίας σᾶς ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ στρατεύματα τῆς Ἕλλην. Διοικήσεως.

Ἐγὼ εἶμαι διωρισμένος ἀπὸ τὴν σεβαστὴν Διοίκησιν μοῦ, ὅπου ἤθελα φθάσει καὶ μὲ δεχθοῦν νὰ προσκυνήσουν εἰς τὰ ἑλληνικὰ ὅπλα καὶ φανοῦν εὐπειθεῖς, νὰ τοὺς δεχθῶ καὶ νὰ τοὺς φυλάξω νὰ μὴ ὑποφέρωσι καμμίαν βλάβην ὅσοι δὲ φερθοῦν διαφορετικὰ τοὺς ἀφήσω εἰς τὴν τύχην τῶν νὰ δοκιμάσωσι τὴν ὀργὴν τὼν Γενναίων Ἑλλήνων. Οἱ τοιοῦτοι ἂς ὄψονται ! Σεὶς δὲ λαβόντες τὴν παρουσάν μου νά μου στείλητε ζωοτροφίας, χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἀναβολὴν καὶ νὰ ἔλθητε νὰ προσκυνήσητε εἰς τὰ νικηφόρα ὅπλα τὼν Ἑλλήνων διὰ νὰ φυλαχθῆτε, ὅτι τὰ στρατεύματα ἔχουν μεγάλην ὁρμὴν κατ' ἐπάνω σας, καὶ ὅταν κινηθοῦν δὲν δύναμαι πλέον νὰ ἐμποδίσω καὶ θὰ χαλασθῆτε οὖλοι καὶ ὁ τόπος θὰ γίνῃ γῆς Μαδιάμ, καθὼς ἔγεινε καὶ ἢ ἐπαρχία σᾶς μὴ στοχασθῆτε ὅτι ἔχετε ἐλπίδα σωτηρίας ἀπὸ τὸν Ὀμὲρ Βρυώνην διότι αὐτὸν τὸν ἔκλεισεν ὁ ἔκλαμπρ. Π. Μαυροκορδάτος εἰς τὸν Καρβασσαράν, καὶ εἰδοποίησε τὸ στράτευμα του διὰ νὰ τὸν παραδώσουν εἰς χεῖρας του, καὶ εἰδοποίησε τὸ στράτευμα του διὰ νὰ τὸν παραδώσουν εἰς χειράς του, καὶ τότε νὰ τοὺς ἀφήσῃ νὰ διαβοῦν εἰς τὰ ἴδια, εἰ,εἶ δὲ μὴ θὰ μείνουν ἀποκλεισμένοι ὅλοι μετ' αὐτοῦ καὶ ἂς λάβουν μέτρα. Ὁ Σουλτᾶνος ἔστειλε καπιτζῆδες νὰ τὸν ἀποκεφαλίσουν καὶ αὐτὸς ὁ δυστυχὴς δὲν εἰξεύρει πῶς νὰ φερθῇ. Ὁ Ρουμελή-Βαλεσὴς ἐμάθατε τί ἐδοκίμασε ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας, ὅπου οἴ σωροὶ τὼν κοκκάλων τοῦ στρατεύματος τοῦ εἰς Ἄμπλανην καὶ Ἀγόριανην θὰ σώζονται εἰς Αἰῶνας, τὸ δὲ σῶμα του ἀπὸ τὰς 15-16,000 διελύθῃ καὶ μὲ ὀλίγους ὅπου ἐλαγάρισεν ἀναχωρεῖ διὰ Λάρισσαν. Ὁ στόλος τοῦ Σουλτάνου κατεστράφῃ εἰς τὰ Ψαρρὰ καὶ εἰς τὴν Σάμον ἀπὸ τὰ Ἕλλην. πλοῖα καὶ ὅσα καράβια ἠμπόρεσαν ν' ἀποφύγουν τὴν πυρκαϊάν, τὸ βύθισμα ἢ τὰς χεῖρας τὼν νικητῶν, διεσκορπίσθησκαν ἔνθεν κακεῖθεν. Ὁ στόλος τοῦ Μεχμέτ-Ἀλὴ δὲν τολμᾷ νὰ ἔβγῃ εἰς τὴν θάλασσαν, καταθλίβεται ἀπὸ τὴν πανώλην καὶ δὲν εἶναι εἰς κατάστασιν ν' ἀντιπαραταχθή. Διὰ τοῦτο Σᾶς,Σάς λέγω αὐτὴ εἶναι ἡ τελευταία ὥρα τοῦ νὰ προστρέξητε εἰς τὸ ἔλεος τῆς Ἑλληνικῆς Διοικήσεως, ἥτις θέλει σᾶς,σάς εὐσπλαχνισθὴ καθὼς ἐκήρυξεν ἀμνηστίαν τὼν παρελθόντων πραγμάτων. Δι' ὅσα ὅμως ἀπὸ τὴν σήμερον καὶ εἰς τὸ ἑξῆς πράξατε εἶσθε ἔνοχοι καὶ ὑπεύθυνοι ν' ἀπολογηθῆτε καὶ νὰ ἔχω τὴν ἀπόκρισιν σᾶς ἀμέσως.

18 Αὐγούστου Καμπότι 1824.

Ὁ Στρατηγός

Γιαννάκης Ράγκος