Προεδρικό Διάταγμα 45/1991

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Προεδρικό Διάταγμα 45/1991
Νομική προστασία των τοπογραφικών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου, στις 16 Δεκεμβρίου 1986, όπως συμπληρώθηκε από την απόφαση 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ
ΦΕΚ A 24/1991


« Νομική προστασία των τοπογραφικών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου, στις 16 Δεκεμβρίου 1986, όπως συμπληρώθηκε από την απόφαση 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ "[Επεξεργασία]

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας


1 . Έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 1338/1983 σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ( Ελληνική ΦΕΚ 34 , τ. . Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 ( 4) του Νόμου 1440/1984 σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 1775/1988 για τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις ( ΦΕΚ 101 , τομ. Α )


2 . Έχοντας υπόψη το Νόμο 945/1979 για την Κύρωση της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ( ΦΕΚ 170 , τ. Α ). Της 27 του Ιουλίου 1979


3 . Έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Ενέργειας ( ΦΕΚ 302/15.01.1985 ), όπως κυρώθηκε με το Ν. 1572/1985 ( ΦΕΚ 193, . Α , 1985)


4 . Έχοντας υπόψη το άρθρο 1 ( 2) του Νόμου 1733/1987 σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας , εφευρέσης , τεχνολογικής καινοτομίας και σύστασης Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ( ΦΕΚ 171 , τ. Α ).


5 . Έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρωθυπουργού G 1250 της 15ης Ιανουαρίου 1991 ( ΦΕΚ τεύχος . Β , 10 ) που συμπληρώνει την απόφαση G 1201 της 5ης Οκτωβρίου 1990,


6 . Έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 628/1990 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υπουργών , Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας , Ενέργειας και Τεχνολογίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ[Επεξεργασία]


'ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'

Άρθρο 1[Επεξεργασία]


Σκοπός


Ο στόχος του παρόντος διατάγματος είναι η μεταφορά της οδηγίας 87/54/ΕΟΚ του Συμβουλίου , της 16ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφικών προϊόντων ημιαγωγών , που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 27 Ιανουαρίου 1987 ( Επίσημη Εφημερίδα ΟΧΙ . ) , όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 87/532/ΕΟΚ της 26ης Οκτωβρίου 1987 και δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 4 Νοεμβρίου 1987 ( Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 131 ) και την απόφαση 88/311/ΕΟΚ της 31ης Μαΐου 1988 .

Άρθρο 2[Επεξεργασία]

Ορισμοί


Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος :


Α) «προϊόν ημιαγωγών » νοείται η τελική ή ενδιάμεση μορφή κάθε προϊόντος:


i) Αποτελείται από ένα σώμα υλικού που περιλαμβάνει ένα στρώμα ημιαγώγιμου υλικού

και


ii)Έχει ένα ή περισσότερα στρώματα αποτελούμενα από αγωγό, μονωτικό ή ημιαγώγιμο υλικό , τα στρώματα είναι διατεταγμένα σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο τρισδιάστατο μοτίβο


iii)Έχει προορισμό να εκτελείται μόνο του είτε μαζί με άλλες λειτουργίες , ηλεκτρονικές λειτουργίες


Β) . Ως "τοπογραφία " ενός προϊόντος ημιαγωγών νοείται μια σειρά συναφών εικόνων , που είναι καθορισμένες ή κωδικοποιημένες


i) που αναπαριστούν την τρισδιάστατη διάταξη των στρωμάτων από τα οποία αποτελείται ένα προϊόν ημιαγωγών αποτελείται

και


ii) στην οποία κάθε εικόνα περιλαμβάνει τη διάταξη ή τμήμα της διάταξης μιας επιφάνειας του προϊόντος ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής του


Γ) Ως "εμπορική εκμετάλλευση " νοείται η πώληση , μίσθωση , leasing ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος εμπορικής διάθεσης ή προσφορά για τους σκοπούς αυτούς.


Η παραπάνω εμπορική εκμετάλλευση δεν περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υπό συνθήκες εμπιστευτικότητας , στο βαθμό που δεν διατίθεται περαιτέρω σε τρίτους συμβεί , εκτός αν η εκμετάλλευση μιας τοπογραφίας πραγματοποιείται υπό τις συνθήκες εμπιστευτικότητας για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας του κράτους που συνδέονται με την παραγωγή ή εμπορία όπλων , πυρομαχικών και πολεμικού υλικού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 223 ( 1 ) ( β) , της Συνθήκης ΕΟΚ .


Δ) " OBI", που εδρεύει στην Αθήνα ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ν. 1733/1987 ).

Άρθρο 3[Επεξεργασία]


Όροι προστασίας


1. Η τοπογραφία ενός προϊόντος ημιαγωγού πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, υπό την προϋπόθεση


Α) είναι το αποτέλεσμα της διανοητικής προσπάθειας του δημιουργού

και


Β)δεν αποτελεί κοινοτυπία στη βιομηχανία ημιαγωγών.


2. Τοπογραφίες που αποτελούνται από στοιχεία που αποτελούν κοινοτοπία στη βιομηχανία ημιαγωγών μπορούν να προστατεύονται μόνον εφόσον ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, στο σύνολό τους, πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.


3. Η πιστή αντιγραφή μιας τοπογραφίας δεν αποτελεί προϊόν διανοητικής προσπάθειας.


4. Η προστασία μιας τοπογραφίας δεν επεκτείνεται στις αρχές, διαδικασίες, συστήματα, την τεχνική ή τις κωδικοποιημένες πληροφορίες που ενσωματώνονται στην τοπογραφία αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ[Επεξεργασία]


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 4[Επεξεργασία]


Δικαίωμα απόκτησης προστασίας


1. Ο δημιουργός ή ο δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 7 του διατάγματος αυτού, και οι διάδοχοί του, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προστατεύονται τοπογραφία τους.


2. Ο δημιουργός είναι το πρόσωπο που καταθέτει πρώτο αίτηση για καταχώριση της τοπογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 5[Επεξεργασία]


Συνιδιοκτησίας της τοπογραφίας


Αν περισσότεροι δημιούργησαν την τοπογραφία μαζί και δεν προυπήρχε καμία διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Κάθε δικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του και να επιμελείται την προστασία της κοινής τοπογραφίας

Άρθρο 6[Επεξεργασία]


Δικαίωμα καταχώριση τοπογραφίας


1 . Τα ακόλουθα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον ΟΒΙ και προστασία τοπογραφίας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 του παρόντος διατάγματος :


Α . τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος του κράτους μέλους ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ( ΕΖΕΣ ) , με εξαίρεση την Ελβετία


Β . εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν πραγματική και ουσιαστική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών ( ΕΖΕΣ ) , με εξαίρεση την Ελβετία


2 . Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επεκτείνεται επίσης και σε φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι μιας από τις ακόλουθες χώρες ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους εκεί σε μια τέτοια χώρα , καθώς και σε εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν εμπορική ή βιομηχανική εγκατάσταση εκεί:

- Αυστραλία

- Εδαφική κοινότητα de Saint-Pierre et Miguelon

- Γαλλική Πολυνησία

- Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής

- Ισλανδία

- Ιαπωνία

- Λιχτενστάιν

- Νέα Καληδονία

- Νορβηγία

- Καναδάς

- Ελβετία

3. Α. Το δικαίωμα προστασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 επεκτείνονται επίσης και σε φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή υπήκοοι μιας από τις ακόλουθες περιοχές ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε ένα από τα ακόλουθα εδάφη:


- Ανγκουίλα

- Αρούμπα

- Βερμούδες

- Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού

- Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

- Νησιά Cayman

- Νησιά English Normand

- Νήσοι Φώκλαντ

- Χονγκ Κονγκ

- Montserrat

- Pitcairn

- Αγία Ελένη

- Αγία Ελένη(Αναλήψεως, Tristan da Cunha Νησιά)

- Νότια Γεωργία και Νότιες Νήσοι Σάντουιτς

- Νήσοι Τερκς και Κάικος

- Ολλανδικές Αντίλλες


Β. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επεκτείνεται επίσης και σε εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα μιας χώρας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή από τα εδάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1. και να έχουν μια αποτελεσματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ένα από τα εδάφη αυτά.Αυτό συμβαίνει υπό την προϋπόθεση ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν το δικαίωμα προστασίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δέχονται προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο συγκεκριμένο έδαφος και εφ 'όσον η εκπλήρωση της προϋπόθεσης αυτής διαπιστώνεται από την Επιτροπή του Συμβουλίου και αναφερθεί επίσημα στα κράτη - μέλη.


4 . Σε περίπτωση που σύμφωνα με τους όρους των παραπάνω παραγράφων κανένα δικαίωμα προστασίας δεν παρέχεται , το δικαίωμα αυτό ισχύει επίσης υπέρ των φυσικών προσώπων που είναι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι ενός κράτους μέλους , ή υπέρ των νομικών προσώπων που έχουν πραγματική και ουσιαστική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση σε ένα τέτοιο κράτος μέλος , και οι οποίοι


Α ) Πρώτον εκμεταλλεύονται εμπορικά στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τοπογραφία που δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί εμπορικά σε όλο τον κόσμο


Β) Έχουν αποκλειστική άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας σε ολόκληρη την Ε.Ε από τα πρόσωπα που δικαιούνται να το διαθέσουν


5 . Το δικαίωμα στην προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται επίσης υπέρ των διαδόχων των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 , 2 , 3 και 4 .


Όσον αφορά τους όρους εκπροσώπησης έναντι του ΟΒΙ και άλλων δεδομένων, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καθορίζονται στο Νόμο Αρ. 1733/1987 και οι διοικητικές πράξεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου εφαρμόζονται . Άρθρο 7


Οι τοπογραφίες δημιουργούνται από τους εργαζόμενους


1 . Μια τοπογραφία που δημιουργήθηκε από έναν εργαζόμενο, ανήκει σ 'αυτόν ( ελεύθερη τοπογραφία) , εκτός εάν είναι μια τοπογραφία στα πλαίσια της υπηρεσίας του, η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στον εργοδότη είτε μια εξαρτώμενη τοπογραφία, εκ της οποίας το 40 % ανήκει στον εργοδότη και το 60 % στον εργαζόμενο .

2 . Μια τοπογραφία υπηρεσίας είναι προϊόν συμβατικής σχέσης μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη σχετικά με την ανάπτυξη της διανοητικής προσπάθειας .


Σε περίπτωση δημιουργίας μιας τοπογραφίας υπηρεσίας , ο υπάλληλος πρέπει να δικαιούται εύλογη συμπληρωματική αμοιβή , αν η τοπογραφία είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον εργοδότη .


3 . Μια εξαρτώμενη τοπογραφία είναι μια τοπογραφία που έχει δημιουργηθεί από τον εργαζόμενο με τη βοήθεια των υλικών , μέσων ή πληροφοριών που παρέχονται από την επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που τον απασχολεί . Ο εργοδότης δικαιούται να εκμεταλλευτεί την εξαρτημένη τοπογραφία υπό τον όρο ότι αμείβει τον δημιουργό , σύμφωνα με την οικονομική αξία της τοπογραφίας και τα προκύπτοντα κέρδη . Ο δημιουργός μιας εξαρτημένης τοπογραφίας ενημερώνει αμέσως τον εργοδότη εγγράφως ότι έχει δημιουργήσει την τοπογραφία και πρέπει να παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης καταχώρισης από κοινού . Αν ο εργοδότης δεν δηλώσει εγγράφως στον εργαζόμενο εντός τεσσάρων μηνών από την παραπάνω ανακοίνωση ότι ενδιαφέρεται για συνεργασία στην κατάθεση της αίτησης , αυτή μπορεί να την υποβληθεί μόνος του ο εργαζόμενος, οπότε η τοπογραφία ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν.


4 . Το δικαίωμα προστασίας των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου .


5 . Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του δημιουργού θα πρέπει να αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας και ο δημιουργός δικαιούται να ζητήσει προστασία από τον αιτούντα ή να ζητήσει την αναγνώρισή του ως δημιουργού από τον κάτοχο του πιστοποιητικού .

Άρθρο 8[Επεξεργασία]


Δικαίωση


1 . Ο νόμιμος κάτοχος της τοπογραφίας μπορεί , εφόσον τρίτος καταθέσει χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για καταχώριση της τοπογραφίας του ή ουσιώδη στοιχεία που σχετίζονται με την τοπογραφία, να καταθέσει αγωγή κατά αυτού του τρίτου για την αναγνώριση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη δική του εφαρμογή και , αν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό καταχώρησης , την κατοχύρωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν πιστοποιητικό .


2 . Αυτό το αίτημα πρέπει να υποβληθεί εντός δύο ετών από τη δημοσίευση της καταχώρισης στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας . Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει , αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού γνώριζε αυτό το χρονικό διάστημα το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ή κατά τη στιγμή της μεταβίβασης της τοπογραφίας το δικαίωμα του αιτούντος.


3 . Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης που δέχεται ένα τέτοιο αίτημα θα κατατεθεί στο Μητρώο Τοπογραφιών .


4 . Από την ημερομηνία της εναπόθεσης των αδειών , κάθε δικαίωμα επί της τοπογραφίας θεωρείται άκυρο . Ο ηττημένος διάδικος και τρίτοι μπορούν να ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα ιδιοκτήτη τη παραχώρηση , έναντι αμοιβής, τη μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα , υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιούν την τοπογραφία με καλή πίστη ή αν είχαν προβεί σε αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της . Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία , οι όροι που καθορίζονται από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας του αιτούντος , σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 741 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , εφαρμόζονται .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ[Επεξεργασία]


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Άρθρο 9[Επεξεργασία]


Υποβολή των αιτήσεων


1 . Όποιος επιθυμεί να εγγραφεί για την κατοχύρωση μιας τοπογραφίας πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση στον ΟΒΙ , η οποία πρέπει να περιλαμβάνει :


Α . το πλήρες όνομα , την εθνικότητα , τον τόπο κατοικίας ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη , για τους σκοπούς του άρθρου 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος .


Β . περιγραφή της τοπογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος .


Γ . Δήλωση σχετικά με την ημερομηνία κατά την οποία η τοπογραφία έγινε για πρώτη φορά αντικείμενο εκμετάλλευσης σε μια μη εμπιστευτική εμπορική βάση , όταν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη από την ημερομηνία εγγραφής . Η δήλωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει ότι η προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 4 ανωτέρω τηρήθηκε


Δ . αίτηση για καταχώριση της τοπογραφίας . Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη πληρωμής του τέλους κατάθεσης και καταχώρισης της τοπογραφίας .


2 . Εφόσον η αίτηση πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 , πρέπει να γίνει δεκτή για κατάθεση , αν θεωρειθεί κανονική, της απονέμεται ημερομηνία κατάθεσης και εγγράφεται στο μητρώο .

3
. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα :

Α. Τα σχέδια ή οι εικόνες στις οποίες αναφέρεται η περιγραφή

Β . ανάλογα με την περίπτωση , το υλικό που αντιπροσωπεύει την τοπογραφία

Γ . έγγραφα του καταθέτη της νομιμοποίησης στην περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εάν δεν είναι ο δημιουργός .


4 . Εντός προθεσμίας δύο ετών από την πρώτη εμπορική εκμετάλλευση μιας τοπογραφίας , ο δημιουργός της τοπογραφίας υποβάλλει αίτηση για καταχώριση της τοπογραφίας στον ΟΒΙ. Σε αντίθετη περίπτωση , η αίτηση θεωρείται εκπρόθεσμη, δεν χορηγείται ημερομηνία της εγγραφής στο ΟΒΙ , ούτε αποκλειστικά δικαιώματα .


5 . Οι διατάξεις του Ν. 1733/1987 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας εφαρμόζονται κατ 'αναλογία .

Άρθρο 10[Επεξεργασία]


Το απόρρητο της τοπογραφίας


1. Αν κατά τη διάρκεια της εγγραφής στο O.B.I. από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 9 (1) (β) και (3) (α) και (β) του παρόντος διατάγματος ο καταθέτης δηλώνει ότι αυτά τα στοιχεία αποτελούν εμπορικά μυστικά, ο ΟΒΙ θα αποδώσει το χαρακτήρα " απόρρητο" και θα κρατήσει τα στοιχεία σε ειδικό σφραγισμένο φάκελο. Τα απόρρητα στοιχεία δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή να τίθονται στη διάθεση του κοινού. Η γνωστοποίηση απορρήτων στοιχείων τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού (ΦΕΚ 30).


2. Το απόρρητο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο δικαστήριο στα μέρη σχετικά με την ισχύ ή την παραβίαση των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας που απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία.

Άρθρο 11[Επεξεργασία]


Πρόσθετα στοιχεία


1. Αφού περάσουν δέκα μήνες από την κανονική κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλει στον OBI τα επισυναπτόμενα στοιχεία, όπως περιγράφονται στο άρθρο 9 (3) του παρόντος διατάγματος, οπότε σε αυτή την περίπτωση η αίτηση θεωρείται πλήρης.


2. Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το O.B.I. διαπιστώσει ότι δεν έχουν υποβληθεί όλα τα στοιχεία, η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα.

Άρθρο 12[Επεξεργασία]


Πιστοποιητικό εγγραφής


1. Αν η αίτηση καταχώρισης τοπογραφίας είναι πλήρης και κανονική, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ο ΟΒΙ χορηγεί πιστοποιητικό καταχώρισης τοπογραφίας προϊόντων ημιαγωγών, χωρίς να καθοριστεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με ευθύνη του καταθέτη.


2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, σχετικά με τη χορήγηση του πιστοποιητικού καταχώρισης οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης και των συμπληρωματικών στοιχείων που αφορούν την προστατευόμενη τοπογραφία.


3. Τα στοιχεία της αίτησης δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ[Επεξεργασία]


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ– ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Περιεχόμενο του δικαιώματος

Άρθρο 13[Επεξεργασία]


1 .Ο δημιουργός της τοπογραφίας προστατευόμενων προϊόντων ημιαγωγών, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 14 :


a . Αναπαραγωγή της τοπογραφίας στο βαθμό που προστατεύεται βάσει του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος


b . Εμπορική εκμετάλλευση ή εισαγωγή, για το σκοπό αυτό, μιας τοπογραφίας ή ενός προϊόντος ημιαγωγών που κατασκευάζεται με τη χρήση της προστατευόμενης τοπογραφίας .


2 .Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου , ο δημιουργός της προστατευόμενης τοπογραφίας δεν μπορεί να απαγορεύσει τις ακόλουθες δραστηριότητες :


a.Ιδιωτική αναπαραγωγή ή χρήση της τοπογραφίας για μη εμπορικούς σκοπούς


b.Αναπαραγωγή της τοπογραφίας με σκοπό την ανάλυση , την αξιολόγηση ή τη διδασκαλία των αρχών, των διαδικασιών , των συστημάτων ή των τεχνικών που είναι ενσωματωμένες στην τοπογραφία ή την ίδια την τοπογραφία .


3 . Εάν η ανάλυση και αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 2(β) της προστατευόμενης τοπογραφίας οδηγεί στη δημιουργία άλλης τοπογραφίας η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος , τότε τα αποκλειστικά δικαιώματα που απορρέουν από την προστατευόμενη τοπογραφία δεν πρέπει να επεκταθούν στην δημιουργία νεοσύστατης τοπογραφίας.

4. Τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν εφαρμόζονται όταν η τοπογραφία ή το προϊόν ημιαγωγών έχει διατεθεί στην αγορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το πρόσωπο που δικαιούται να εγκρίνει την εμπορία του, ή με τη συγκατάθεσή του.


5. Ένα πρόσωπο που εκμεταλλεύεται εμπορικά το προϊόν ημιαγωγών ή την τοπογραφία και δεν γνωρίζει, ή δεν έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ή η τοπογραφία προστατεύονται με αποκλειστικό δικαίωμα που παρέχεται από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται εμπορικά το προϊόν αυτό.


6. Το πρόσωπο που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα μπορεί να απαιτήσει την καταβολή επαρκούς αποζημίωσης για τις πράξεις που τελέστηκαν αφού το εν λόγω πρόσωπο εκμεταλλευόμενο την τοπογραφία ή το προϊόν ημιαγωγών σύμφωνα με την παράγραφο 5,γνωρίζει ή έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ημιαγωγών προστατεύεται.


7. Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι το εκτεταμένο Πρωτοδικείο στο χώρο κατοικίας του ενάγοντος και αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 741 έως 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 14[Επεξεργασία]


Έναρξη και λήξη της προστασίας


1. Το αποκλειστικό δικαίωμα που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει την επομένη της ημέρας που γίνεται η κανονική κατάθεση στον ΟΒΙ της αίτησης για καταχώριση της τοπογραφίας.


2. Όταν η ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας, είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα γεννάται από την ημέρα που ακολουθεί την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης.

3. Τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παύουν να ισχύουν δέκα χρόνια μετά την προγενέστερη από τις εξής ημερομηνίες:


a. Το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε η πρώτη εμπορική εκμετάλλευση της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο.


b. Το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο η αίτηση καταχωρίσεως έχει υποβληθεί στον ΟΒΙ

4. Όταν μια τοπογραφία δεν έχει αξιοποιηθεί εμπορικά οπουδήποτε στον κόσμο μέσα σε μια περίοδο 15 ετών από την πρώτη εγγραφή ή την κωδικοποίηση της, τα αποκλειστικά δικαιώματα που υπάρχουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρέπει να σταματήσουν να ισχύουν.

Άρθρο 15[Επεξεργασία]


Διαδοχή - Άδειες


1. Το δικαίωμα καταχώρισης τοπογραφίας και τα δικαιώματα που απορρέουν αποκλειστικά από την προστατευόμενη τοπογραφία, μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή μέσω κληρονομικής διαδοχής. Η μεταβίβαση συντελείται μέσω της καταχώρισης της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο τοπογραφιών και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.


2. Τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα με βάση το δικαίωμα της τοπογραφίας
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ[Επεξεργασία]


ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Άρθρο 16[Επεξεργασία]


Ακυρότητα

Το δικαίωμα της τοπογραφίας κηρύσσεται άκυρο με δικαστική απόφαση αν:


a. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού προστατευόμενης τοπογραφίας δεν είναι ο δημιουργός, ο εκδότης ή ο δικαιούχος της σύμφωνα με το άρθρο 7


b. Η τοπογραφία δεν έχει το δικαίωμα προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 3


c. Η αίτηση για καταχώριση της τοπογραφίας υποβλήθηκε μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 4


d. Ο καταθέτης της αίτησης για καταχώριση δεν ανήκει στην κατηγορία των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 6.


Ειδάλλως, το άρθρο 15 (2) και (3) του Νόμου 1733/1987 εφαρμόζεται ανάλογα.

Άρθρο 17[Επεξεργασία]


Δράση πριν την δικαιοσύνη – Παράβαση

1. Σε κάθε περίπτωση παράβασης ή απειλής παραβίασης των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας που απορρέουν από την προστατευόμενη τοπογραφία, ο κάτοχος της εν λόγω τοπογραφίας (δικαιούχος) μπορεί να ζητήσει την άρση της παράβασης και παράλειψης της στο μέλλον. Η άρση της παράβασης μπορεί να περιλαμβάνει, μετά από αίτηση του δικαιούχου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, (α) την ανάκληση των προϊόντων που βρέθηκαν να παραβιάζουν το δικαίωμα που προβλέπεται στο πλαίσιο του παρόντος διατάγματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων από τα εμπορικά δίκτυα, (β) η οριστική απομάκρυνση αυτών των αγαθών και υλικών από τα εμπορικά κυκλώματα, ή (γ) την καταστροφή αυτών των προϊόντων και υλικών. Κατά την εξέταση της εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της παράβασης και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα των τρίτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του δεύτερου εδαφίου πραγματοποιούνται σε βάρος του παραβάτη, εκτός εάν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που αποδυκνείουν το αντίθετο. Ο δικαιούχος μπορεί επίσης να ασκεί τα δικαιώματα που προβλέπονται στο πλαίσιο του πρώτου όρου της παρούσας παραγράφου κατά των διαμεσολαβητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 2004/48/ΕΚ) . Για κάθε πράξη παράλειψης που συνεισφέρει σε παραβίαση, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει χρηματική ποινή έως δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται το άρθρο 947 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας . Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης να μην ενεργήσει προβλέπεται από την προηγούμενη ρήτρα, εφαρμόζεται η διαδικασία που παρέχεται στα άρθρα 686 επ.. του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας [1]

[1] Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.. 3, το άρθρο 53 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α '181, 24.05.2011)


2. Σε περίπτωση σκόπιμης παράβασης, ο ενάγων δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της ζημίας ή την απόδοση της ωφέλειας που προκύπτει από την παράνομη εκμετάλλευση της προστατευόμενης τοπογραφίας ή την πληρωμή του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία της άδειας

3. Οι διατάξεις που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 1733/1987, καθώς και εκείνες που ορίζονται στο άρθρα 17Α έως 17ΣΤ του ίδιου νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως. [2]

[2] Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.. 4, του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α '181, 24.05.2011)


4. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται για οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει λόγους να πιστεύει ότι η τοπογραφία προστατεύεται, εάν ένα τρίτο μέρος αναπαραγάγει, εκμεταλλεύεται εμπορικά, ή την εισάγει με κακό τρόπο.

Άρθρο 18[Επεξεργασία]


Τελικές διατάξεις


1. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν θίγουν την εφαρμογή των λοιπών νομοθετικών διατάξεων που αφορούν την βιομηχανική ιδιοκτησία.


2. Η προστασία των τοπογραφιών σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων που αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία, δεν πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι τοπογραφίες έχουν δημιουργηθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 19[Επεξεργασία]


Έναρξη ισχύος


Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας θα είναι υπεύθυνος για τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 καταργείται από το άρθρο 2 (α) του Π.Δ. 415/1995


2 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2(β) του Π.Δ. 415/1995


3 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 (γ) Π.Δ. 415/1995


4 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ. 415/1995


5 Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Π.Δ. 415/1995