Πράξη της Συνέλευσης των Καλτεζών στις 26 Μαΐου 1821

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Πράξη της Συνέλευσης των Καλτεζών
26 Μαΐου 1821Ἀριθ. 1.

ΠΑΤΡΙΣ

Ἡ γενικὴ εὐταξία τῶν ὑποθέσεων τῆς πατρίδος μας Πελοποννήσου καὶ ἡ αἰσία ἔκβασις τοῦ προκειμένου ἱεροῦ ἀγῶνος περὶ τῆς σεβαστῆς ἐλευθερίας τοῦ Γένους μας, ἐπειδὴ καὶ ἀναγκαίως ἀπήτουν τὴν γενικὴν συνέλευσιν καὶ σκέψιν, συναθροίσθημεν ἐπὶ τούτου οἱ ὑπογεγραμμένοι ἀπὸ μέρος τῶν ἐπαρχιῶν μας, ἔχοντες καὶ τὴν γνώμην καὶ ὅλων τῶν λοιπῶν ἀπόντων μελῶν, κατὰ τὴν σεβαστὴν μονὴν τῶν Καλτεζῶν, κατ᾽ εὔλογον κοινὴν ἡμῶν γνώμην καὶ ἀπόφασιν καὶ ὅλων τῶν ἀπόντων, ἐκλέξαντες τοὺς φιλογενεστάτους κυρίους, τόν τε ἅγιον Βρεσθένης Θεοδώρητον, Σωτήριον Χαραλάμπην, Ἀθανάσιον Κανακάρην, Ἀναγνώστην Παππᾶ Γιαννόπουλον, Θεοχαράκην Ῥέντην καὶ Νικόλαον Πονηρόπουλον, καθ᾽ ὑπακοὴν καὶ συγκατένευσιν καὶ αὐτῶν εἰς τὴν κοινὴν ἡμῶν ταύτην πρότασιν, τοὺς διορίζομεν διὰ νὰ παρευρίσκωνται μετὰ τοῦ ἐνδοξοτάτου κοινοῦ ἀρχιστρατήγου μας Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, καὶ πάντες οἱ ἄνωθεν ἐπέχοντες τὴν Γὲρουσίαν ὅλου τοῦ δήμου τῶν ἐπαρχιῶν τῆς Πελοποννήσου, προηγουμένου τῆς ἐνδοξότητός του, νὰ συσκέπτωνται, προβλέπωσι καὶ διοικῶσι καὶ κατὰ τὸ μερικὸν καὶ κατὰ τὸ γενικὸν ἁπάσας τὰς ὑποθέσεις, διαφορὰς καὶ πᾶν ὅ,τι συντείνει εἰς τὴν κοινὴν εὐταξίαν, ἁρμονίαν, ἐξοικονομίαν τε καὶ εὐκολίαν τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνός μας, καθ᾽ ὅποιον τρόπον ἡ θεία πρόνοια τοὺς φωτίσῃ καὶ γνωρίσωσιν ὠφέλιμον, ἔχοντες κατὰ τοῦτο κάθε πληρεξουσιότητα, χωρὶς νὰ εἰμπορῇ τινὰς νὰ ἀντιτείνῃ ἢ νὰ παρακούσῃ εἰς τὰ νεύματα καὶ διαταγάς των. Καὶ τοῦτο τὸ ὑπούργημά των καὶ ἡ ἡμετέρα ἐκλογὴ θέλει διατρέξει καὶ θέλει ἔχει τὸ κῦρος μέχρι τῆς ἁλώσεως τῆς Τριπολιτσᾶς καὶ δευτέρας κοινῆς σκέψεως. Καὶ περὶ μὲν τῆς ἀπὸ τὸ μέρος των εἰλικρινοῦς, ἀπαθοῦς καὶ μετὰ τῆς δυνατῆς ἐπιμελείας καὶ σκέψεως εἰς τὸ ἄνωθεν ὑπούργημά τῶν ἐξακολουθίας, καθὼς καὶ τῆς ἀπὸ τὸ μέρος ἡμῶν τε καὶ ὅλων τῶν ἀπόντων ὑπακοῆς καὶ ἄνευ τινὸς ἀνθιστάσεως, προφασιολογίας καὶ ἀναβολῆς τῆς ἐξακολουθίας καὶ ἐνεργείας τῶν νευμάτων καὶ διαταγῶν των, ἐλάβομεν ἀμφότερα τὰ μέλη τὸν πρέποντα ὅρκον ἐνώπιον τοῦ ὑψίστου Θεοῦ ἐν βάρει συνειδότος καὶ τῆς τιμῆς μας, καὶ οὕτως ἐπεδόθη αὐτοῖς τὸ παρὸν ἐνυπόγραφον ἀποδεικτικὸν καὶ κυρωτικὸν γράμμα μας.

1821, Μαΐου 26.

Ἕλους Ἀνθιμος,
Παναγιώτης Κρεββατᾶς,
Δημήτριος Καραμάνος,
Παναγ. Ζαρειφόπουλος,
Ἀθανάσιος Γρηγοριάδης,
Ἀθανάσιος Κωνστ. Κυριακός,
Πέτρος Σαλαμῶνος,
Μανώλης Μελετόπουλος,
Μιχάλης Κομμητᾶς,
Βασίλειος Σακελλαρίου,
Ἀναγνώστης Παππᾶ Γεωργίου,
Νικόλας Πετιμεζᾶς καὶ ἀδελφοί μου,
Κωνστ. Χρυσαντακόπουλος καὶ ἀδελφοί,
Δημήτριος Μέλιος μετὰ τῶν λοιπῶν καπεταναίων Ἀρκαδίας.

Ὁ πρωτοσύγκελλος Ἀμβρόσιος τοῦ ἁγίου Χριστιανουπόλεως,
Κανέλλος Δελιγιάννης,
Νικόλας Ταμπακόπουλος,
Δημήτριος Παπατσώνης,
Κωνστ. Ζαφειρόπουλος,
Νικόλαος Σπυλιοτόπουλος,
Παναγιώτης Μερίκας,
Θεοδωράκης Πουλόπουλος,
Παναγιώτης Γουλόπουλος,
Σακελλάριος Παππᾶ Φώτου,
Γεώργιος Ἀγαλλόπουλος,
Ἀναγνώστης Τσιωρτσάκης,
Νικόλας Παλλαδᾶς,
Ἀθανάσιος Κυριακός,
Ρήγας Παλαμίδης,
Παπαπαναγιώτης Παπαλεξίου.