Περί ιδρύσεως υπό της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημίας μεταλλευτικής και μεταλλουργικής Σχολής

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Περί ιδρύσεως υπό της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημίας μεταλλευτικής και μεταλλουργικής Σχολής
Βασίλειον της Ελλάδος / Υπουργείο Εσωτερικών


Αριθ. Πρωτ. 78
Αριθ. Διεκπ. 31061


Περίληψις Περί ιδρύσεως υπό της Εμπορικής και Βιομηχανικής Ακαδημίας μεταλλευτικής και μεταλλουργικής Σχολής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πρός τούς κ. κ. Νομάρχας του Κράτους


Η εν Αθήναις ευδοκίμως λειτουργούσα Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία, ήτις το πρώτον ωργάνωσε και εφήρμοσεν εν Ελλάδι σύστημα πρακτικής Εκπαιδεύσεως, προς συμπλήρωσιν του κύκλου των πρακτικών σπουδών, ίδρυσεν εφέτος παρά τας ήδη λειτουργούσας ειδικάς σχολές (εμπορικήν, βιομηχανικής, γεωργικήν) και μεταλλευτικήν και μεταλλουργικήν τοιαύτην. Επειδή η χώρα ημών έχει ανάγκην, ως εκ του μεταλλευτικού της πλούτου, ειδικών γνώσεων περί του κλάδου τούτου, παρακαλούμεν υμάς, Κύριοι Νομάρχαι, ίνα συστήσετε εις τους κ. Κ. Δημάρχους της δικαιοδοσίας σας, προς ταις άλλαις σχολαίς της Ακαδημίας και την ήδη ιδρυθείσαν μεταλλετικήν και μεταλλουργικήν σχολήν.


Εν Αθήναις, τη 2 Ιουλίου 1901

 Ο Υπουργός
Γ. Ν. ΘΕΟΤΟΚΗΣ
                                  Κ.Α. Βαμπάς