Περί διαθέσεως εις το Εκτελεστικόν της δευτέρας δόσεως του αγγλικού δανείου δια τας ανάγκας του Αγώνος

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Περὶ διαθέσεως εἰς τὸ Ἐκτελεστικὸν τῆς δευτέρας δόσεως τοῦ ἀγγλικοῦ δανείου διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ Ἀγῶνος.


Περίοδ. <Β΄>
Ἀρ. 5004

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν

Ἐπειδὴ καὶ αἱ προτάσεις τῶν ἀπὸ Λονδίνου παρὰ τοῦ τρίτου μέρους τοῦ συμφωνητικοῦ σταλέντων κατὰ συγκατάβασιν παρεδέχθησαν καὶ ἡ διὰ τῆς «Φλόριδος» ἤδη ἐλθοῦσα δευτέρα μερὶς τοῦ δανείου, συγκειμένη ἀπὸ λίρας στερλίνας 51.192 τμ. 18: 1, ὡς ἡ ἐσώκλειστος σημείωσις, ἀνάγκη νὰ ἐξαχθῇ τοῦ πλοίου σήμερον, τὸ Ἐκτελεστικὸν ἐξαιτεῖται ἀπὸ τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα τὰ χρήματα ταῦτα ὡς πόρον χρηματικόν, διὰ νὰ χρησιμεύσουν εἰς τὰς ἀνάγκας τῆς πατρίδος.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 30 Σεπτεμβ. 1824


Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκης
Πανοῦτζος Νοταρᾶς

Ὁ Προσ. Γεν. Γραμ.
Π. Γ. Ρόδιος

(Σφραγὶς)

Ἐπὶ τοῦ νώτου : Προβούλευμ. τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 5004, δι᾽ οὗ ἐξαιτεῖται τὴν ἄδειαν τοῦ Βουλευτικοῦ εἰς τὴν παραλαβὴν τῶν ἐν «Φλόριδι» χρημάτων. Ἀνεγνώσθη τῇ 30 7βρίου. Ἡ ἀπάντησις διὰ προβουλεύματος ὑπ᾽ ἀριθ. 1211.