Περί απονομής τιμών εις τον αποθανόντα φιλέλληνα Βύρωνα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Περὶ ἀπονομῆς τιμῶν εἰς τὸν ἀποθανόντα φιλέλληνα Βύρωνα.


Περίοδος Β΄
Ἀριθ. 1019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ

Πρὸς τὸ Σεβαστὸν Βουλευτικὸν Σῶμα

Ταύτῃ τῇ ὥρᾳ ἐλήφθησαν ἀπὸ Μισολόγγιον γράμματα, εἰς τὰ ὁποῖα περιείχοντο καὶ τῆς ἐν Λονδίνῳ ἐπιτροπῆς, τὰ ὁποῖα ἀποστέλλονται καὶ πρὸς τὸ Σεβ. τοῦτο Σῶμα, διὰ νὰ βεβαιωθῇ τὰ ἐν αὐτοῖς.
Τὸ Ἐκτελ. Σῶμα αἰφνιδίως ἤδη μὲ λύπην τοῦ ἀπαρηγόρητον πληροφορεῖται καὶ τὴν ἐντεῦθεν εἰς αἰωνίους μονὰς μετάβασιν ταῦ ἐκλαμπροτάτου Βύρωνος.
Τὸ Ἐκτελ. Σῶμα ἐγκρίνει νὰ τελεσθῶσι τὰ ὅσα ἀνήκουσιν καὶ εἰς τὴν μετὰ θάνατον τιμὴν καὶ εὐγνωμοσύνην πρὸς αὐτὸν ὡς ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδος.

Ἐκ Μύλων Ναυπλίου τῇ 19 Ἀπριλίου 1824

Ὁ Πρόεδρος
Γεώργιος Κουντουριώτης
Παναγιώτης Μπότασης
Ἰωάννης Κωλέττης
Ἀναγνώστης Σπηλιωτάκη

Ὁ Προσωρινὸς Γενικὸς Γραμματεὺς
Π. Γ. Ρόδιος.

(Σφραγὶς)


Ἐπὶ τοῦ νώτου: Προβούλευμα τοῦ Ἐκτελ. ὑπ᾽ ἀριθ. 1019. Ἀνεγνώσθη τῇ 20 Ἀπριλίου. Ἐγένετο ἡ ἀπάντησις διὰ προβουλεύματος ὑπ᾽ ἀριθ.