Περί αμέσου αποστολής άρτου εις τον υποφέροντα εκ πείνης στρατόν

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Περὶ ἀμέσου ἀποστολῆς ἄρτου εἰς τὸν ὑποφέροντα ἐκ πείνης στρατόν.Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ

Πρὸς τὸν κύριον Βασίλειον Δημητρακόπουλον εἰς Ἀλωνίσταινα

Ἀδελφέ! Ἀπὸ τὴν φιλογενίαν σου ἡ πατρὶς προσμένει μεγάλην βοήθειαν εἰς ταύτην τὴν κρίσιμον περίστασιν καὶ συναγωνίσθητι, ὅσον δύνασαι, διὰ τὴν σωτηρίαν της. Ἅμα δὲ λαβὼν τὴν παροῦσαν παραιτήσου ἀπὸ τὸ ἀλεύρι, ὁποὺ σ᾽ ἐπρογράψαμεν νὰ μᾶς στείλῃς καὶ ὅμως μετὰ πάσης ἐπιμελείας καὶ δραστηριότητος νὰ ὑποχρεώσῃς ὅλα τὰ πλησιόχωρα χωρία, μεγάλα καὶ μικρά, ὅσα κρίνεις εὔλογον, νὰ ζυμώσουν ψωμὶ ὅσον μποροῦν περισσότερον, εἰς τρόπον ὅτι κάθε ἡμέραν νὰ στέλλῃς κατ᾽ εὐθεῖαν εἰς τὸ στρατόπεδόν μας ἑκατὸν ἢ καὶ διακόσια ζῷα φορτωμένα, διὰ νὰ τρώγουν τὰ στρατεύματα, καὶ τοῦτο δι᾿ ὀλίγας ἡμέρας, ὥστε νὰ μπορέσωμεν νὰ ἀφανίσωμεν τὸν ἐχθρὸν ὁποὺ εὑρίσκεται μέσα εἰς τὴν πατρίδα μας. Κάμε, ἀδελφέ, αὐτὴν τὴν οἰκονομίαν διὰ τὴν ἀγάπην τῆς πατρίδος καὶ τῆς πίστεως, ἐπειδὴ ἀπὸ ἐδῶ δὲν προφθάνομεν, μὲ τὸ νὰ ξοδεύεται τὸ ψωμὶ καθ᾽ ἡμέραν εἰς τὰ διαβαίνοντα στρατεύματα. Στοχάσου, ἀδελφέ, ὅτι ὁ μεγάλος ἐχθρός μας εἶναι ἡ πεῖνα, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας μποροῦν νὰ διαλυθοῦν τὰ στρατεύματά μας καὶ χανόμεθα ἐξάπαντος· εἰ δέ, ὅταν ἔχωμεν ψωμί, τὸν Τοῦρκον δὲν τὸν φοβούμεθα, διότι μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ τὸν ἀφανίσωμεν· ὅμως ψωμί, ψωμί, ψωμί, διὰ τ᾽ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, ἀλλέως εἴμεθα χαϊμένοι· καὶ κάμε ὅτι δύνασαι ὡς καλὸς πατριώτης καὶ ἡ πατρὶς θὰ σοῦ γνωρίσῃ τὴν δούλευσιν.

(Τ. Σ.)

Ἀσημάκης Φωτήλας, Ἀντιπρόεδρος
Ἀναγνώστης Παπαγιαννόπουλος
Διονύσιος Παπαγιαννόπουλος
Χριστόδουλος Ἄχολος


Νικολῆς Λεντῇ
Ἠλίας Καράπαυλος
Ἰωάννης Γ. Οἰκονομίδης

Ὅτι ἀκριβὲς ἀντίγραφον τοῦ πρωτοτύπου ὑπάρχοντος εἰς χεῖρας τοῦ ὑποστρατήγου κυρίου Ἰωάννη Κολοκοτρώνη.

Ἐν Ἀθήναις τὴν 4 Ἀπριλίου 1859

Ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς

Α. Δ. Αὐγερινὸς

(Σφραγὶς)