Πάριο χρονικό

Από Βικιθήκη
Πάριο χρονικό
Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα. Το Πάριο Χρονικό είναι αρχαίο Ελληνικό επιγραφικό κείμενο που βρέθηκε στην Πάρο και εξιστορεί γεγονότα και χρονολογίες του ελλαδικού χώρου, από το 1581 π.Χ. μέχρι το 264 π.Χ. με βάση τη χρονολογία των Αθηναίων επωνύμων αρχόντων.


Τεμάχιο Α, από το Ashmolean Museum της Οξφόρδης[Επεξεργασία]

ἀφ' οὗ Σιμωνίδης ὁ Λεωπρέπους ὁ Κεῖος ὁ τὸ μνηνονικὸν εὑρὼν ἐνίκησεν Ἀθήνησι διδάσκων, καὶ αἱ εἰκόνες ἐστάθησαν Ἁρμοδίου καὶ Ἀριστογείτονος, ἔτη ΗΗΔΙΙΙ ἄρχοντος Ἀθήνησιν [Ἀ]δειμάντου.

ἀφ' οὗ Ἱέρων Συρακουσσῶν ἐτυράννευσεν, ἔτη ΗΗ/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Χ[άρ]ητος. ἦν δὲ καὶ Ἐπίχαρμος ὁ ποιητὴς κατὰ τοῦ-τον.

ἀφ' οὗ Σοφοκλῆς ὁ Σοφίλλου ὁ ἐκ Κολωνοῦ ἐνίκησε τραγωιδίαι ἐτῶν ὢν ΔΔ/ΔΙΙΙ, ἔτη ΗΗ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀψηφίωνος.

ἀφ' οὗ ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ὁ λίθος ἔπεσε, καὶ Σιμωνίδης ὁ ποιητὴς ἐτελεύτησεν βιοὺς ἔτη /ΗΔΔΔΔ, ἔτη ΗΗ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Θεαγενίδου.

ἀφ' οὗ Ἀλέξανδρος ἐτελεύτησεν, ὁ δὲ υἱὸς Περδίκκας Μακεδόνων βασιλεύει, ἔτη Η/ΗΔΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Εὐθίππου.

ἀφ' οὗ Αἰσχύλος ὁ ποιητὴς βιώσας ἔτη /ΗΔ/ΔΙΙΙΙ ἐτελεύτησεν ἐγ Γέ[λ]αι τῆς Σικελίας, ἔτη Η/ΗΔΔΔΔΙΙΙ, ἄρχοντος Αθήνησι Καλλέου τοῦ προτέρου.

ἀφ' οὗ Ἀρχέλαος Μακεδόνων βασιλεύει Περδίκκου τελευτήσαντος, ἔτη Η[/Η/ΔΙΙ], ἄρχ]οντος Ἀθήνησιν Ἀστυφίλου.

ἀφ' οὗ Εὐριπίδης βι[ώσας ἔτη /ΗΔΔ/ΔΙΙΙΙ ἐτ]ελεύτησεν, ἔτη ΗΔΔΔΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀντιγένους.

ἀφ' οὗ Σοφοκλῆς ὁ ποιητὴς βιώσας ἔτη /ΗΔΔΔΔΙΙ ἐτελεύτησεν, καὶ Κῦρος ἀνέβη, [ἔτη ΗΔΔΔΔΙΙΙ, ἄρχ]οντος Ἀθήνησι Καλλίου τοῦ προτέρου.

ἀφ' οὗ Τελέστης Σελινούντιος ἐνίκησεν Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Μίκωνος.

ἀφ' οὗ [κατῆλθον οἱ Ἕλληνες οἱ μετ]ὰ Κύρου ἀναβάντες, καὶ Σωκράτης ὁ φιλόσοφ[ο]ς ἐτελεύτησεν βιοὺς ἔτη /ΗΔΔ, ἔτη ΗΔΔΔ/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Λάχητος.

ἀφ' οὗ Ἀρ[ι]στ[όνους <ὁ κιθαρωιδὸς> ἐνίκησεν] Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΔΔΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀριστοκράτους.

ἀφ' οὗ Πολύιδος Σηλυμβριανὸς διθυράμβωι ἐνίκησεν Ἀθήνησιν ἔτη ΗΔ[*, ἄρχοντος Ἀθήνησιν * *

ἀφ'] οὗ Φιλόξενος διθυραμβοποιὸς τελευτᾶι βιοὺς ἔτη /Η/Δ, ἔτη ΗΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Πυθέου.

Ἀναξανδρίδης ὁ κωμο[ιδοποιὸς ἐνίκησεν Ἀθήνησιν, ἔτη ΗΔΙΙΙ, ἄρχοντος |83| Ἀθήνησι Καλλέου.

ἀφ' οὗ Ἀστυδάμας Ἀθήνησιν ἐνίκησεν, ἔτη Η/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀστείου· κατεκάη δὲ τότε κα[ὶ ὁ ἐν Δελφοῖς ναός].

ἀφ' οὗ ἡ ἐν Λεύκτροις μάχη ἐ]γένετο Θηβαίων καὶ Λακεδαιμονίων, ἣν ἐνίκων Θηβαῖοι, ἔτη Η/ΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Φρασικλείδου· καὶ Ἀ[μύντας τελευτᾶι, Ἀλέξανδρος δὲ ὁ υἱὸς Μακεδόνων βασιλεύει.

ἀφ' οὗ Στησίχορος ὁ Ἱμεραῖος ὁ δεύτερος ἐνίκησεν Ἀθήνησιν, καὶ οἰκίσθη Μεγάλη πόλις [ἐν Ἀρκαδίαι, ἔτη Η/Δ*, ἄρχοντος Ἀθήνησιν *].

ἀφ' οὗ Διονύσιος Σικελιώτης ἐτελεύτησεν, ὁ δὲ υἱὸς Διονύσιος ἐτυράννευσεν, καὶ Ἀλεξάνδρ[ου τελευτήσαντος Πτολεμαῖος ὁ Ἀλωρίτης Μακεδόνων βασιλεύει, ἔτη ΗΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ναυσιγένους.

ἀφ' οὗ Φωκεῖς τὸ ἐν Δελφοῖς μα[ντεῖον κατέλαβον * *, ἔτη ΗΗ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Κηφισοδώρου.

ἀφ' οὗ Τιμόθεος βιώσας ἔτη /ΔΔΔΔΔ ἐτελεύτησεν, ἔτ[η *, ἄρχοντος Ἀθήνησιν **].

ἀφ' οὗ Φίλιππος ὁ Ἀμύντου Μακεδόνων βασιλεύει, καὶ Ἀρτοξέρξης ἐτελεύτησεν, Ὦχος δὲ ὁ υἱὸς β[ασιλεύει, ἔτη *, ἄρχοντος Ἀθήνησιν * *].

ἀφ' οὗ * * * Ἀθήνησιν] ἐνίκησεν, ἔτη /ΗΔΔΔΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀγαθοκλέους.

ἀφ' οὗ * * * * * * * ἐγ]ένετο, ἔτη /ΗΔΔΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Καλλιστ[ράτου. * * * * * * . . . . . σοφος . . . . τ . . . τουτου.

ἀφ' οὗ Καλλ * * * ἔτ]η /Η . . . . , ἄρχοντος [Ἀθήνησι *].


Τεμάχιο Β, από το μουσείο της Πάρου[Επεξεργασία]

ἀφ' οὗ * * * * * * δο * * * * . . . . . Φίλιππος ἐτ]ε[λε]ύτη[σ]εν, Ἀλέ[ξανδρ]ος δὲ βασιλεύει, ἔτη /ΗΔΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Πυθοδήλου.

ἀφ' οὗ Ἀλέξανδρος εἰς Τριβαλλοὺς καὶ Ἰλλυρίους ἐστράτευσε καὶ Θηβαίων ἐπαναστάντων καὶ τὴμ φρουρὰν πολιορκούντων ἐπανελθὼν κατὰ κράτος λαβὼν τὴν πόλιν κατέσκαψεν, ἔτη /ΗΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Εὐαινέτου.

ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου διαβάσεως εἰς τὴν Ἀσίαν καὶ μάχης περὶ τὸν Γράνικον, καὶ ἀπὸ τῆς ἐν Ἰσσῶι μάχης Ἀλεξάνδρωι πρὸς Δαρεῖον ἔτη /ΗΔΔ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Κτησικλείους.

ἀφ' οὗ Ἀλέξανδρος Φοινίκης καὶ Κύπρου καὶ Αἰγύπτου ἐκυρίευσε, ἔτη /ΗΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Νικοκράτους.

ἀπὸ τῆς Ἀλεξάνδρου πρὸς Δαρεῖον μάχη[ςͺ τῆς περὶ Ἄρβηλα, ἣν ἐνίκησεν Ἀλέξανδρος, καὶ Βαβυλὼν ἥλω, καὶ ἀφῆκε τοὺς συμμάχους, καὶ Ἀλεξάνδρεια ἐκτίσθη, ἔτη /ΗΔ/ΔΙΙΙ ἄρχοντος Ἀθήνησιν Νικήτου.

ἀφ' οὗ Κάλλιππος ἀστρολογίαν ἐξέθηκεν καὶ Ἀλέξανδρος Δαρεῖον ἔλαβεν, Βῆσον δὲ ἐκρέμασεν, ἔτη /ΗΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀριστοφῶντος.

ἀφ' οὗ Φιλήμων ὁ κωμοιδοποιὸς ἐνίκησεν, ἔτη /ΗΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Εὐθυκρίτου. ὠικίσθη δὲ πρὸς τῶι Τανάι πόλις Ἑλληνίς.

ἀπὸ τῆς Ἀλεξάν[δ]ρου μεταλλαγῆς καὶ Πτολεμαίου Αἰγύπτο[υ κυριεύσεως ἔτη /Η/ΔΔ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἡγησίου.

ἀπὸ τοῦ πολέμου τοῦ γενομένου περὶ Λαμίαν Ἀθηναίοις πρὸς Ἀντίπατρον, καὶ ἀπὸ τῆς ναυμαχίας τῆς γενομένης Μακεδόσιν πρὸς Ἀθηναίους περὶ Ἀμοργόν, ἣν ἐνίκων Μακεδόνες, ἔτη /Η/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Κηφισοδώρου.

ἀφ' οὗ Ἀντίπατρος Ἀθήνας ἔλαβε καὶ Ὀφέλας Κυρήνην ἀποσταλεὶς ὑπὸ Πτολεμαίου, ἔτη /Η/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Φιλοκλέους.

ἀφ' οὗ Ἀντίγονος εἰς τὴν Ἀσίαν διέβη, καὶ Ἀλέξανδρος εἰς Μέμφιν ἐτέθη, καὶ Περδίκκας εἰς Αἴγυπτον στρατεύσας ἐτελεύτησεν, καὶ Κράτερος καὶ Ἀριστοτέλης ὁ σοφιστὴς ἐτελεύτησεν, ἔτη /Η/ΔΙΙ, βιοὺς ἔτη /Η, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀρχίππου. ἐπορεύθη δὲ καὶ Πτολεμαῖος εἰς Κυρήνην.

ἀπὸ τῆς Ἀντιπάτρου τελευτῆς, Κασσάνδρου δὲ ἀποχωρήσεως ἐγ Μακεδονίας, καὶ ἀπὸ τῆς ἐγ Κυζίκωι πολιουρκίας, ἣν ἐπολιούρκησεν Ἀριδαῖος, καὶ ἀφ' οὗ Πτολεμαῖος ἔλαβεν Συρίαν καὶ Φοινίκην, ἔτη /Η/Δ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἀπολλοδώρου. τῶι δ' αὐτῶι ἔτει τούτωι καὶ Ἀγαθοκλῆν Συρακόσιοι εἵλοντο ἐπὶ τῶν ἐρυμάτων τῶν ἐν Σικελίαι αὐτοκράτορα στρατηγόν.

ἀπὸ τῆς Κλείτου ναυμα[χί]ας καὶ Νικάνορος περὶ τὸ ἱερὸν τὸ Καλχηδονίων, καὶ ὅτε Δημήτριος νόμους ἔθηκεν Ἀθήνησιν, ἔτη /ΗΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Δημογένους.

ἀφ' οὗ Κάσσανδρος εἰς Μακεδονίαν κατῆλθεν, καὶ Θῆβαι οἰκίσθησαν, καὶ Ὀλυμπιὰς ἐτελεύτησεν, καὶ Κασσάνδρεια ἐκτίσθη, καὶ Ἀγαθοκλῆς Συρακουσσ[ῶ]ν ἐτυράννευσεν, ἔτη /ΗΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Δημοκλείδ[ου]· ἐνίκα δὲ καὶ Μένανδρος ὁ κωμοιδοποιὸς Ἀθήνησιν τότε πρῶτον.

ἀφ' οὗ Σωσιφάνης ποιητὴς τελευτᾶι, ἔτη ΔΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀ[θ]ή[ν]ησιν [Θ]εο[φρ]άστου, βι[οὺ]ς ἔτη ΔΔΔΔ/Δ.

ἀφ' οὗ ὁ ἥλιος ἐξέλιπεν, καὶ Πτολεμαῖος Δημήτριον ἐνίκα ἐν Γάζει καὶ Σέλευκον ἀπέστειλεν εἰς Βαβυλῶνα, ἔτη ΔΔ[Δ]Δ/ΔΙΙΙ, ἄρ[χ]οντος [Ἀθήν]ησιν Πο[λέμ]ωνος.

ἀφ' οὗ [Ν]ικοκρέων ἐτελεύτησεν καὶ Πτολεμαῖος κυριεύει τῆς νήσου, ἔτη ΔΔΔΔ/ΔΙΙ, ἄ[ρχ]οντος Ἀθ[ήνη]σ[ιν] Σι[μωνί]δου.

ἀφ' οὗ Ἀλέ[ξ]α[νδρος ὁ Ἀλεξάνδρου] τελευτᾶι καὶ ἕτερος ἐκ τῆς Ἀρταβάζου θυγατρὸς Ἡρακλῆς, καὶ Ἀγαθοκλῆς διέβη εἰς Καρχηδ[όνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἔτη Δ]ΔΔΔ/ΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Ἱερομνήμονος.

ἀφ' οὗ |Λ[υ]σι]μάχεια πόλις ἐκτίσθη, καὶ Ὀφέλας εἰς [Κα]ρχ[ηδόνα . . . . . . . . . . . . . . . σ . . . . ] . καὶ Πτολεμαῖος ὁ υἱὸς ἐγ Κῶι ἐγένετο καὶ Κλ[εοπ]άτρα ἐν Σάρδεσιν ἀπέθαν[ε καὶ ὁ σωτὴρ Πτολεμαῖος εἰς τὴν Ἑλλάδα διέβη, ἔτη ΔΔΔΔ/Δ, ἄρχοντος Ἀ]θήνησ[ι Δ]ημητρίου.

ἀφ' οὗ Δημήτριος ὁ Ἀντιγόνου τὸ[ν Π]ειραιᾶ πολιορκήσας ἔλαβεν [καὶ Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐξέπεσεν Ἀθηνῶν, ἔτη ΔΔΔΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος] Ἀθήνησι Καιρίμου.

ἀφ' οὗ Δημήτριος Μουνυχίαν κατέσκαψεν καὶ Κύπρον ἔλαβεν καὶ Φίλα . π . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σ . . ου [ἔτη Δ]ΔΔΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησιν Ἀναξικράτους.

ἀφ' οὗ Σωσιφάνης ὁ ποιητὴς ἐγέ[νετο καὶ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἔτη ΔΔΔΔΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνη]σ[ι Κ]οροίβου.

ἀπὸ τῆς περὶ Ῥόδον πολιορκίας, καὶ ἀφ' ο[ὗ Π]τολεμαῖος τὴν βασιλείαν παρ[έ]λ[α]β[εν, ἔτ]η [ΔΔΔΔΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Εὐξενίππου].

ἀπὸ τῶ]ν σει[σ]μῶν τῶν [γ]ενομένων καθ' Ἰωνίαν, καὶ ὅτε Δημήτριος Χαλκ[ί-δα ἔλα]βεν καθ' ὁμολογίαν καὶ πρεσ[βε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δη]μητρίου, ἔτη ΔΔΔΔ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Φερεκλείους.

ἀφ' οὗ κομήτης ἀσ]τὴρ ἐφάνη καὶ Λυσίμαχ[ο]ς [εἰς τὴν Ἀσίαν διέβη, ἔτη ΔΔΔ/ΔΙΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι] Λ[εωστ]ρ[άτου].

ἀ[φ'] οὗ [δ]ιάλυσις Κασσάνδρωι καὶ Δημητρίωι ἐγένετο . . . . . ν. . . . . . . . . Κασσαν[δ]ρο [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ἐτελεύτ]ησεν, [ἔτη] ΔΔΔ/ΔΙΙΙ, ἄρχοντος Ἀθήνησι Νικοκλείους.

[ἀφ' οὗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Δημη]τρίου εἰς Χαλκίδα ἀναβολῆς, Ἀθηναῖοι δὲ Κάσσανδρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]ιοι Πτολεμαι[. . . . . . , ἔ]τη ΔΔΔ/Δ, [ἄρχοντος Ἀθηνησι Εὐκτήμονος] . . . . . . . . . . . .

.*ου* [ἐξ ἀναγραφῶ]ν παν[τοί]ον [καὶ ἱστοριῶν κοι]νῶν ἀνέγραψα τοὺς ἄν[ωθεν χρόνους] ἀρξάμενος ἀπὸ Κέκροπος τοῦ πρώτου βασιλεύσαντος Ἀθηνῶν εἵως ἄρχοντος ἐμ Πάρωι [μὲν . . . .]υάνακτος, Ἀθήνησιν δὲ Διογνήτου.