Ο Νικοκλής Παπαδόπουλος παρέχει πληροφορίας περί των ναυτικών επιχειρήσεων εις Βόρειον Αιγαίον

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Νικοκλῆς Παπαδόπουλος παρέχει πληροφορίας περὶ τῶν ναυτικῶν ἐπιχειρήσεων εἰς Βόρειον Αἰγαῖον.
Συγγραφέας:Σεβαστὴ Βουλὴ

Τὰ ἑλληνικὰ πλοῖα, ὁποὺ εἰς τὰς 23 τοῦ παρόντος ἐκίνησαν ἀπὸ Ψαρά, ἀπὸ ἐναντιότητα τοῦ καιροῦ μερικὰ ἄραξαν εἰς Σκύρου, τά δέ λοιπά εὑρίσκονται ἐκεῖ τριγύρου. Ὁ ἐχ<θ>ρικὸς στόλος ἑνωμένος μετὰ τοῦ Μεμὲτ Ἀλῇ-Πασιᾶ βολταζάρει ἀνάμεσα Αἶνο καὶ Σαμοθράκη. Λέγουν ὅτι θέλει νὰ χειμάσῃ εἰς τὸν κόλπον τῆς Γέρας, εἰς Μυτιλήνην. Ἀπὸ Κωνσταντινούπολιν χθὲς ἔφθασεν ἕνας ἀξιόπιστος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος λέγει ότι ὁ λὸ<ρ>δ Στρανφὸτ ἐδυσαρεστήθη πολὺ ἀπὸ τὴν Πόρταν, ἐξ αἰτίας ὁποὺ δὲν ἐδέχθησαν τὴν μεσιτείαν του οἱ Τοῦρκοι. Ὅλο εἰς τὰ πρῶτα ἐπιμένουν΄ ζητοῦν νὰ ἔλθῃ μινίστρος Ρώσιος νὰ συμβιβασθοῦν. Καὶ τούτη εἶναι μία πολιτική τῶν Τούρκων διὰ νὰ κερδίζουν καιρόν. Ἐλπίζουν νὰ ὑποτάξουν τὴν Ελλάδα καὶ ἔπειτα νὰ ἐναντιωθοῦν εἰς τὰ ζητήματα τῆς Ρωσκίας. Λέγουν ὅτι οἱ Πέρσαι, μ᾽ ὅλον ὁποὺ ἐπραγμάτευον τὴν εἰρήνην τῆς Τουρκίας κατὰ τὴν θέλησίν των, ἀνανέωσαν τὸν πόλεμον. Εἰς τὰ κουμσίνια τῆς Ρωσκας ἐκατέβησαν πολλὰ στρατεύματα, περισσότερα ἀπὸ κάθε ἄλλην φοράν.

Οἱ 22 Ψαριανοὶ ὁποὺ εἶχαν σταλθῇ ἀπὸ Σμύρνην διὰ Κωνσταντινούπολιν φθάνοντες εἰς Ἅγιον Στέφανον (πλησίον τῆς Κωνσταντινουπόλεως) θανατώνουν τοὺς 18 φύλακας Τούρκους (μ᾽ ὅλον ὁποὺ ἧτον σιδηροδέσμιοι), κάμνουν παννία, περνοῦν τὰ Δαρδανέλλια, ἀπαντοῦν τὴν ἀρμάδα, γλυτώνουν ἀπ᾽ αὐτὴν καὶ ἔρχονται εἰς τὰ Ψαρὰ μὲ τὴν ἀλαμάνα φορτωμένη ἀπὸ ροβίθια, πετμέζι καὶ ἄλλα... Δὲν ἀξιώθη ὁ Σουλτάνος νά τοὺς ἰδῇ κρεμασμένους εἰς τὸ Σαρὰγ Μπορνοῦ καθὼς ἐμελετοῦσε. Εἶναι βεβαιότατον ὅτι εἰς τὰς 16 τοῦ παρόντος οἱ ᾿Ολύμπιοι ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν τοῦ καπιτὰν Τάσιο ἐκστράτευσαν ἀπὸ Σκιάθο διὰ Ὄλυμπον μὲ 38 παρτίδια, μπρίκια, μαρτίγους κλπ. καὶ μὲ 2 ἀρμαμέντα ψαριανά. Τὸ σχέδιον τῆς Ζαγουρᾶς τὸ ἄφησαν, ἐπειδὴ δὲν τὸ ἐδέχθησαν οἱ ἐντόπιοι. καὶ οἱ Τοῦρκοι δὲν τοὺς ἐνώχλησαν ἕως τώρα. Ἡ Εὔριπος, πάγει καλά΄ τά στενά εἶναι πιασμένα καὶ ὁλοένα συνάζονται. Ὁ σκοπὸς τοῦ ἐχθρικοῦ στόλου ἧτον διὰ τὰ στενὰ τοῦ Εὐρίπου, ἀλλὰ ἐλπίζομεν νὰ μὴ τὸ ἀξιωθῇ. Ταῦτα κατὰ τὸ παρὸν καὶ αὔριον μισεύω διὰ Κωνσταντινούπολιν.

Τῇ 28 Σεπτεμβρίου 1823, Σύρα

Πρόθυμος πατριώτης καὶ δοῦλος

Νικοκλῆς Παπαδόπουλος

Ταύτην τὴν ὥραν ἐφάνησαν 16 κομμάτια καράβια, τέσσαρα ἐξ αὐτῶν εἶναι φεργάδες ζυμπερέκια καὶ εἶναι τοῦ Μεμὲτ Ἀλῆ-Πασιᾶ. Ἀρμενίζουν ἀνάμεσα Ντήνου καὶ Μύκονο πρίμα διὰ κάτου.

Τῇ 29 μετὰ τὸ γεῦμα