Ο Μακρυγιάννης αναφερόμενος εις τας προς την πατρίδα υπηρεσίας του ζητεί ανάλογον αξίωμα

Από Βικιθήκη
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
Ὁ Μακρυγιάννης ἀναφερόμενος εἰς τὰς πρὸς τὴν πατρίδα ὑπηρεσίας του ζητεῖ ἀνάλογον ἀξίωμα.
Συγγραφέας:Σεβαστὴ Βουλὴ


Ὁ κάτωθεν ὑπογεγραμμένος ἀναφέρω διὰ τῆς παρούσης μου ὅτι περιερχόμενος ἀποστολικῶς ἐσυλλήφθην ἀπὸ τοὺς Ἀρτηνοὺς καὶ ἐβάλθην εἰς τὸ κάστρον τῆς Ἂρτης, μείνας σχεδὸν μῆνας τρεῖς. Τὰ ὅσα δὲ μὲ συνέβησαν καὶ ὑπέφερα ἐν ἐκείνῃ τῇ ἐποχῇ εἰσὶν γνωστὰ τῷ κυρίῳ Ἀναγνώστῃ Ἀθανασίου καὶ παρὰ τῆς φιλογενείας τοῦ ἠμπορεῖ νὰ πληροφορηθῇ ἡ Σ. Βουλὴ τὴν ἀλήθειαν. Ἀφ᾽ ἧς ὥρας δὲ ἠλευθερώθην τῇ δυνάμει τοῦ Ἀγίου Θεοῦ καὶ ἄρχισεν ὁ ἱερὸς οὗτος ᾿Αγών ἄχρι τῆς παρούσης, δὲν ἔλειψα κατὰ τὸ ἀπαραίτητον χρέος μου νὰ συναγωνισθῷ κἀγὼ ὅλαις δυνάμεσι καὶ δι᾽ ἰδίων μου ἐξόδων εἰς ὅλους τοὺς κατὰ μέρος καὶ κατὰ καιρὸν πολέμους ὡς καλὸς πατριώτης. Ἔστάθην μὲ καπετὰν Γκόγκον καὶ μὲ ἄλλους πολλοὺς καὶ ἐν ἑνὶ λόγῳ, ὅπου ἐκροτεῖτο μάχη μετὰ τῶν ἐχθρῶν, ἐκεῖ ἔτρεχον μετὰ πάσης προθυμίας, διὰ νὰ ἠμπορέσω νὰ ἐκπληρώσω τὸ πρὸς τὴν φιλτάτην πατρίδα ἄφευκτον χρέος μου, ὡς γνωστὰ εἰς ὅλους τοὺς τῆς Δυτικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Ἑλλάδος προκρίτους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους πληροφορηθήσεται ἡ Σ. Βουλή, ὅταν κάμῃ τὴν ἀκριβὴ ἐξέτασιν.

Κρίνω περιττὸν νὰ ταὐτολογῶ διὰ νὰ μὴ ὑποπέσω εἰς πολυλογίαν καὶ βαρύνω τὰς ἐκλάμπρους ἀκοὰς τῆς Σ. Βουλῆς, διὸ καὶ ἀποσιωπῶ. Ἀφίνω ὅμως νὰ πληροφορηθῇ παρ᾽ ἄλλων τοὺς ὅσους ἀγῶνας καὶ τὰ ὅσα ἐκ τοῦ ὑστερήματος ἐθυσίασα σχεδὸν χρόνους τρεῖς, ὅπως ἤθελε ἠμπορέσω νὰ ὠφελήσω τῇ μικρᾷ μου δυνάμει τὴν φιλτάτην πατρίδα, δι᾽ ἣν τρέχω προθύμως νὰ χύσω τὸ ὀλίγον αἷμα ὁποὺ μὲ ἔμεινε. Τούτου χάριν λοιπὸν προστρέχω εἰς τὸ ἔλεος τῆς Ὕπερ. Διοικήσεως καὶ θερμῶς παρακαλῶ αὐτήν, ἀφοῦ γνωρίσῃ πρῶτον τὴν ἀλήθειαν, νὰ μὲ ἐλεήσῃ μὲ κανένα βαθμὸν ἀξιώματος ἀνάλογον τῶν ἐκδουλεύσεών μου ἐκ τοῦ χαρακτῆρός μου (ὡς ἠλέησε πολλούς), διὰ νὰ καυχῶμαι ὅτι εἶμαι καὶ ἔσομαι ὑπὸ τὴν σκέπην της, καὶ ἐλπίζω ὅτι τῇ εὐχῇ της θέλει φανῶ ἄξιος. Διὸ καὶ ὑποσημειοῦμαι μὲ ὅλον τὸ βαθύτατον σέβας


Ἐν Σαλαμῖνι τῇ 10ῃ Ὀκτωμβρίου 1823

Ὁ ἐλάχιστος δοῦλός σας

Μακρυγιάννης